Belgisch dagblad

640453 0
05 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 05 January. Belgisch dagblad. Seen on 23 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3f4kk9536f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Se *5 nsir<2;ziii& TKÏJDAe 5 JTAJStJAJÊtX 1917. î^o; 94 abonhementen. Per 3 maanden voorNederland l 2.50 franco per post. Losse àummers: Voor Nederland 5 cent Voor Buitenland 7Vt cent. Den Haag, Prinsegracht 39 iTelefoon Red. en Admin. 7433. V BELGISCH DAG8LAD 9- - AD VEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.80; Réclama» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. HET JAAR DER VICTORIE. Het begonaen jaar zal voor ons, anti-Duitschers voor en boven ailes, het jaar der victorie wezen. Wij zullen winnen op voorwaarde liot hoofddoel vrauk in de oogen te zien. Het is geen schande to zeggon, dat wij ons to veel door het een of het an-der politieke nevendoel hebben laten mis-leiden. Zoo hebben wij ons veal te veel naar het Balkansche schiereiland laten yerlokkcn. Aldus hebben wij niet genoeg onzo' gedachten samengelrokken op de yoornaamste fronten. Stelhg is onze groolsle vijand noch l^erdinand, do kleine tsaar der Bul-garen, noch de schijnsultan van Turkije. Wie heeft den oorlog ontketend ? Hdhenzqllern. Het Duitsche leger is onzo gêduehtste vijand en bedreigt de onzen aan dan Yser. De natie, dîe do wereld wil be-heerschen, is do Duitsche natie en haa-r ruggegraat 13 Prulsen. Onzo plicht ligt dus voor do liand : niet ophouden Pruisen t3n krachtigsl;e te bevechten. * * * W anneer de geschiedschrijver zijn oor-deel, zonder hartetocht, over het ver-loopen jaar 1916 zal uitspreken, zal hij erkennen dat het boheeracht werd dooi drio groote militaire factoren. De eerste ;was de inisiukking van den Duitscher; aaatal tegen Verdun, do tweede de mis lukking van het Oastenrijksch offensiel tegen Italie on de derde de vernieling der Oostonrijksch-Duitsehe légers in Zuid. Susland door BA>esilo£f. De flag aan do Somme heeft: nog hei verwachte toppunt niet bareikt. • Laat ons rechtvaardig wezen en zeg-gen, dat niet de Duitsche feldgrauen liei hart in zijn, maar wel do burgerlijke bevolking \ an Keulert, Berlijn, Breslau en Munehen. De ondervinding leert, dat de burgers altijd ccrder omvatlen dan do militairen. Het strekt echter tôt cor van do burgerlij- ke bevolking van het bezette België. dat zij stoer en taai anli-Duitseh blijft en aan de vluchtelingen in Nederla-nd ' en Er.geland les=en en voorboeklen geetc van uiihouden lot het laatsic. ,, ^ * Het einde van den oorlog moet echter verhaast worden. Door lakslieid, door gémis aan organisatio laat mon hem te veel trekken en rekken, alsof hij dien van honderd iaar in langen duur moet overtreffen. De Belgische regeering moel evenmin bang zijn allo beschik'oare burgers te verplichten zjch nuttig le maken als toen zij den militairen diensiplieht van 18 toi 40 jaar dekreteerde. Man en vrouw Iran clic in zijne ge-Bchikte sîeer zich nutCg maken voor do yadcrlandsche zaak en bescheiden medo werken aan de bcëincliging van den oorlog door de victorie op Duitschland en ssijne medephchtigjen. Een bekend Engelsch schrijver laakte nog dezer dagen do Londensche dames, die te wuft en te lichtvaardig in Oxford-street of Eegentstreet winkelen, terwijl do dienstpliehtige mannen zijn vertrok-ken om Pruisen te lielpen verpletteren. Waarom kunnen de Belgische vrouwen ook met op de eene of andere wijzo worden gemobiliseerd ? Telt men nu reeds niet. vele bewonderenswaardige vrouwen, dio zich opofferen voor ons leger, die onze soldaten voorzien van gebreid goed en andere kleedingstukken? Doch wat is dit in verge'lijking van den arbeid der Duitsche, Engeische en Fran- ache vrouwen in de munitiefabriéken ? <= * * Algemeeno mobilisatie, algemeene te-werketelling is niet voldoende. Het is noodzakelijk dat de nationale wil op rechte wegen worden geleid. Onze regeering kan nog meer tusschenkomen om ons allen de gepaste en juiste 1 a te laten hooren. Er zijn oogenblikken dat de Belgen, in Engeland en in Ncderland zich te eenzaam voelen en graag een geluid uit Sainte Adresse zouden wenschen. We zijn te veel aan ons instinkt overge'ia-t'en. Het is een wonder van vaderlands-liefdc, dat de Belgische pers in Neder-îa.nd aldus steeds rechte wegen hceft ; kunnen bewandelen. Veel steirlcer, van meer tel en van : meer invioed «ou zij kunnen wezen, in-• dien haar werk systematisch'er kon ge-beuren. Geen enkel Belgisch blad wensdit : iels van zijne onafhankelijkheidiaf -te staan, doch het ware gewenscht dat de be-richten uit Sainte Adresse sncller koiî-"den toekoirien. Thans moeten wij die zoeken in cen pro-Duitsche courant van Rotterdam ! Tijdige ophelderingen on inliohtingen zouden oneindîg veei bijdragen om het inoi'cci der Belgen- in Noderlarid nog ste-viger te maken. ❖ De gealliecrden hebben ook te veel haacn achternageloopen en dit in de i ci i* verpchillende gewesten, zooais in Mésopotamie, in Afrika o| in Maccdonië. Zooais kolonel Foyler, (le uitmunlende Zwitsersche niilitairo schrijver, beweert, rnoct Frankrijk aile aandacht der bond-genoolen opslorpeh. In Frankrijk zai en moet imrners de beslissing vallen. ' Het is buiten kijf, dat, indien we dit jaar in Frankrijk kunnôn overwinnon, wij elders den vijand ook vejslâan. In 1916 hebben wij wel beter werk verricht dan in 1915. In 1917 zullen wij de groote gebeurtenissen van 1916 kunnen overtreffen, als wij onze aandacht afwenden van den Balkan, om met al ons gewiaht op do Duitsche Unies in het westen te wegen. Alsdan zullen wij in Frankrijk do victorie behalen, snel-ler misschien dan wij hopen. DE TOESTAND Wahneer deze regclen zullen yerschij-nen zal Wilson het antwoord dor Entente op zijne nota ontvangen hebben. Dio nota zal misschien canige preli -minai ren waarop de geailieerden bore'cJ zijn te onderhandelcn, nader aanduidan en scherper omscbrijvèn. Dit eorlijk procédé zal ald:as de Duit-acbei-s verplichten zich gansch te ont-mas!'eren en do wereld te toonen waarom de Entente strijdt. On,Tetwijfeld zal België's volledig lier-stel ook te Washington als condito aine gua non van den vrede worden her-îiaald. Welnu, men weet genoeg dat ^uitschland den status quo ante belium voor België beslist weigert to erkennen. Zelfs in geval herstel moet België Duitschlanda bondgenoot worden tegen Frankrijl" on Engeland. • Uit diplomaitischo bron vernamen wij lat in geval België het Bulgarie van iet Westen wil worilen, het niet alleen loor Duitschland de Wester- en Oostcr-Schelde met het oeverland maar ook N.-Brabant en Limburg zou bekomen, zon-ler te spreken van de havea van Duin-cericen en een deel van Fransch-Vlann-ieren.Een vrcdesn^akolaar is' dit aan het 'or van zekerar lioogstaande Belgen gaan luisteren. Men weet, dat do Belgische egooring daarvoor niet te spreken is. Aan de monding van den Donau en au de Sereth wordt fël gevochten. Rus-en _ en Rocmeniërs bieden er heftig het °ofd aan de vereenigde centralen. Zclfs hebben zij verse hei de ne successeni j «haald. iVocfeians zijn Macln « çn Jipila) j a de Dobroedzja voor de geallieordcni -, erloren. Aan den (Wardar wordt er wat ge- j ochten tusschea geailieerden en Bulaaf' , îna . . . ' , Aart het weslelijk front heftig kanoa|j , l'tilder, vooral in den sector van Yper. - Aan onze medewerkers. Clozien ons formaat en gezien de naar | varieteit en actualiteit vragend publiek, I verzoeken wo al onze medewerkers zoo bekuopt mogelijk (e echrijven. Hulp en bijstand aan arme kleintjes. L. S. Hievbij veroorloof ik mirf joaraens d<j Lief, dadige Vereoniging ,„Hulp ©n Bijstand aan arme kleintjes", (Assistance ot secours maternels), Uwe welvvillend'3 aandacht te ves-tigeu op het lot der duizendon arrnie kleintjes van het iverwoeste België, - die kleintjes, ' weike in Holla.nd en dn België geboren wer-dein. wifer. vader geanauveld, gowond of krij.gsgevang&ne is, zoodat or nauwelijks vo,edsel on kleertjes koot hea lestaan. Ik richt mij lot de Ncderlandsche Kinder-vrienden, fen einde hulp te ivragan voor die pasgeboren kleintjes, wier luiermand zoo dringcntl noodtg is, en ik Iwai overtuigd ,dat inijme hede om hulp in vele mpederharten weerklaitk zal vinden. Door den sierkoop van het hoek van cen Belgischen Krijgsgeyangeniei ti Brûckenkopf hoop ik gestennd te worden door îT! itdo gaven welke 66k grooter mogen zijn dan do iprij's •welke voor het oo«k gesteId is (f 5). TJwci gave-n zullen met onuitsprekelijken dank woiden aanvaard en zullen de R'riend-schaj'sbandcn, welke Noderland en België binden nog grooter doen worden. Y oor de liefdadige Voreeriigiog ,.Hulp en îteun. aan arme kleintjes", waarvoor zich uiderstaande dames interes^eeren: Mevrouw ir. de Selliers de Moranville, Den Haag; viaronesse R. van Zuylen (tan Nyevelt, Den rlaag; Mevrouv Cyriel Buysse, Don Haag; vlevrouw. paji den Berch van Heeinsteide, 3en Haag: Mevrouw Hofstede de Groot) Am it&rdam; Gravin .van Làmhurg Stirum, Oran:-ewoud, (Friesland), worden, ,UWe mildso ga-rm gaarnie ingenvacht aan onderataand dues : ! ' r , • I ' ^ ' ( ! ELIS A SIMONS. _ * i 106 ,Anton de Haa<istliaat. Den Haajt . Bericht aan onze Jezers. In volie overeenstemming met onze gewezen directeurs, Dr. M. Terwagne en Ch. Herbiet, zullen de administratie en de politieke directie van het Belgisch Dagblad voortaan verzekerd worden door een commissie, die de overieveringen van patriotische een-dracht van het blad zal voortzetten. Links en Rechts. Huld© aan de Koningin der Belgen. De Belgische konsul to Marseille heet'taaa de IvODÎngia der Belgen uit naam van het Comitoit d;r felibres van Avignon een albutn gedichten van provengjialsehj poëten, waar-onder de neef van Frederik Mistral opge-stuurd. Kolonel du Roy de IMcquy, eere-s;almeester des Konings heeft uit naaaa van de Vorstin een zeer liei; antwoord van dank aan den consul gezonden. -• Koningin van Italie aan Duitsche kinderen. Koningin Hélène van Italie schonk 1000 fres. voor de Belgische kinderen. Daarop is hij de ,,Corrière d'Italia" een totaal van '25.000 frs. ingekonien. De Belgische bl iden brengen dank aan de edelmoedige gift der Italiaansche Koningin.Maniîestatie ter eere van Thpodor. Ilot comité, gelast met do inrichting dor manifestatio ter " oere van Theodor, jCelgisch Kamerlid te Brussel, en staî-houder, is samengesleid als volgt Voorzitter: Louis Martin, senator ; on-der-voorzitiers : do heeren Boivin-Oham-peaux, senator; Millerand, Kamerlid, gewezen minister; Viollette, onder-voorzit-ter van het parlement en Brindeau, senator; secretârissen: do heeren F-enoux en de Las Cases, senatoren ; Ignace en Aldy, Kamerleden; Trésorier; do heer Maurice Braibant, Kamerlid. Georges Oufayel. f To Parijs is de heer -Georges Dufayel averieden. Hij was de eigenaar vran de gebouwen waarin de Belgische regeering haren iutrek had gonomen to Sainte-Adresse bij Havere. - Dufajel was begonnen als vloervager in het huLs Grespin te Parijs. Hij werd er beambte en de vrouw van zijn patroon maakte er een deelgenoot van de ftrma, cen krediethuis, Dufayel, die een origi-naal was, was de vriend van wij]en Wal-dec-k—Rousseau.Kolonel Chaltin. De internationale g ez o ndhe iil s c o mmi s -van het Roode Kruia had beslist, dat kolonel Chaltin naar Zwitserland kon gezonden worden. Do Duitsche auloriteiten hebben gewei-gerd den Afr kaanschen held te laten gaan. Majoor Masure. Bij de laatste benoennngen in het Belgisch leger is men gelukkig die van ka-pitein bevelhebber Masure van den ge-neralen staf tôt majoor aan te treî'ea. Een bijzondere post is hem voortehou-den; hij heeft altijd "blijken gegeven van uitgelezen hoed-anigheden bij het uiloefe-nen zjjiaer functies. Nu heelt hij voor opdracht de regeling der spoorbanen* in ons land voor den militaire-n dienst, zood^a de actie der Bandgenooten het zal toolaten. Wij jui-chen uit g.anscher harte do zoo welver-diende bevordering van majoor Masure toe. Wat doet Engeland ? Bij cen maalt§d van de Engo'.sche 'kolohie to St. Petersburg op Nieuwjaarsdag heeît Buchanan, de Engeische giez;uit, leen rade gehouden. waarin hij o.a. meedeelde, dat Engeland reeds 600 miliioen pond sterling aan zijn bondgenooten hee't voorgeschoten. Uit de overeenkomst, waarin de geailieerden Rusland's aanspraken op Konstantino-pel en de zeeëngten heohen orkend. blijkt tan duidelijkste, dat de Ibewering, als zou Engeland zich het leeinvendeel van den fruit willen toeëigenen, een fabeltje is. De Bond „Souvenez-Vous". Onder de benaming ,,Souvenez-Vous !" is er onlangs te Parijs eenen bond voor bondge-nooten gestieht onder de bascherming van baron Guillaume en onder het voorzitterschap van den heer Rickepin. Die bond heeft ten doel door de ceuwen h^en het aandenken der Duitsche misdaden te vereouwigen en dezer terugkeer te voorkomea. Al de leden ontvangen „Het Rood Boek", een prachtig boek met 40 platen van Domer-gue, naar de officieele verslagen der Belgische, der Fransche en der Britsche regeering. (Legerbode.) De zoon van Von Bissing geinterneerd in Zwitserland. In de onlaragg in Zwitserland toegc-koman Duitsoho zwaar gekwolston, bevoiud zich, zoo veiwldt het Paxijaer Petit Journal, d'à zoon van den al te b^roftrodieo. von Bissing, SKmvernonr van îiiet Bêlai». Hevige gevechten in de Dobroedzja. De €enfi*aEen vsrovss'den lacin en iijiia, — De fîussen keliaSeiB vepscheidene wo@R*dee8en en lierovepen verschei* dene IRtoemeeneche doppesa op de Sentraien. — Vopdepinœen dei» Britten bij SCoeâ-el-Hmara. — Franseh slagschîp torpedeerd. Het Kerstfeest van den slechten sehaper. • In L'Echo» belge le-zcn wij ; VoLgena jaarlijkscho gewoonte zijn de Hol-landsche Socialisten, leden, van de Am&ter-damscho fedoratie van de ^S.D.A.P. aldaar op tweeds Kerstdag bijeengiekomen. Ditmaal werd de rodev-o&ring uitgesproken door d«n heor Schaper, hveadio pre. sidont der* Tweede Kamer van de Statea Generaal, die, sedert Tro«i&traj's zLokte feitelijk de leidsman van de SocLaliallsciio groCp in het parlement is giewoxd-en. Het is goed om te weten, dat hij bovendion, cen der actielste leden is een der Anti-Oorlogsraad, cen bond van pacifisten, die meer dian oens de edele zaalc van den vrede tusschen de volken be-spottelijk heeft gemaakt, den duiarzamcn vrede, die zal moeten verzekerd worden v/an-neer de rooilceizorrijlcen, die die^en oorlog hebben onttotend, zullen gestraft zijn., zooais zij het verdienen en ook aan die keten zullen liggen. De heer Scfoapar begon den wenscb uit to drukkcn dat de pacifische pogingen van Duitschland en Wilson tôt een ta&tbaar re-sultaat zouden lelden. Hij dnikto den wenseh uit, dat de geailieerden niet in een handom-draaien de vr&.îesvQorstellen afwijzen, „Indien zij het moeeten doen, sprak hij,, zouden zij vélo syrnpathiëm "verbeun-en die zij in dit noutraal land g.enieten. Zij zouden zich het geweten belfâtm met een bloedigen mis-slag Tôt daar hebben wij niets te zeggen en het is het reoht van een nrutralrîi Social i»t al,s Sehaper zoo te spreken. Het vervolg van dio redevoering kan echter niet zonder oen cnergiek verzet van on-zeniwege voerbijgaan. Als wij do -N. R. O. moeten geiooven, zou Schaper schorn d° pers der geallieerde land&n aangevallcn hebben. Zoo, zoo ! Iîeeft Schaper dan nooit hooren sprf^en van eene paingermanâstlbche pers die bladen aïs de Deutsche Tagezeitung, de Post, de Tâglidehe Rundschat, de Alldeutsche BlÉitter de Rhedniiseh-Westfiilisclie Zeitirng, zondier te spreken van de socialistische bla-de.n en tijdschriften," waar de overdrevenste e;schen van het pangermanisme met een mar-xistischo sans werden overgoten door Ilae-nisch, Leusch en and'Sre Parvus ? De heer Schaper lioopt, zoo melden ons de verslagen, dat de socialisten der verschitlen-de lande a krachtdadig aan de vredesonder-handelingen zullen medewerken. Die medowerking zou thans, onmiddellijk moeten beginncin. Desaangaande ûrukte de redenaar het verlangon uit, dat die heer Emile Vandûrvelde zich in de oer3ta plaats président van het Socialistisch internationaal bureau zou voelen en niet als Belgisch minister.Wij Iwijfc'len- er sterk aan, dat onze vriend ^'aiiderveid'e zulks zich zou laten weigevalten. Schaper mag het euvel nemen, doch de minister der Intendanee van onze regeering van nationale verdediging stelt belangi in België en in de zaak der geailieerden, die deae is van het Récit,, vooraleer lielang te ' stellen in de Internationale. Het Voile of de Belgische Seciaîist,. het persoonlijk orgaan van onzen landgenoot Ca-miel Hr.ijsmans, zullen misschien het tegen-deel beweren. Men zal elkander Vandervelde betwisten als het licbaam van Patrokles : Laat zo niaar doeu. Schaper pleit natuurlijk voor een strikte néutraliteit voor zijn land, met welk nie-mand wenscht in oorlog te komen. ,,Voor de arbeiders, voegt spreker er bij, is d«ze houdiag van stipte neutralit'eit niet moeilijk to onidierhouden, omdat niet do een of andero sitaat of groep van Staten de uit-sluitende verantwoordielijkheàd van dien oorlog dragon. Hij is slechts het gcvolg van het kapitalistisch stelsel, dat in allo 1 an den bestaat. „Wij kenden dit makikelijk vooisken Het verhindert aekere liedien het vraagstuk der veran'ovoordelijkheden langs voren te bo-sohouwen, eçn vraagstuk, dat ganseh dezen oorlog en de toekomendo vredesonderîiande-lingon zal beheorschen. Indien het socialisme, .zooais we meerien, synoniom is van, rechtvaardigheid, is dit Pontius-Pilatismo on-verdragelijlc. Om Schaper op dezelfde wirze te antwoorden, zullen wij wenschen dat hij zich oerst Socialist zon toonen, viooraleer président van don anti-Oorlogsraad te wezen,. P.S. Ik leeg in II et Voile, dat op ver-zoek van het secretariaat van het Internationaal Socialistisch bureau het comiteit van de Nederl. S.D. A.P. oen telegram van sympatliie aan Wilson heeît gezonden. De bond der B©lgi-sege socialistische arbeiders in Holland zal hietzOltde do en. Wij woten niet in hoevor die beslissing door de socialisten van l«et overrompelde land zal worden goedgekeurd. Ik Iees in hotzeifde blad cen Verslag van d'3 redevoeritig die Kanriel Iluijsmans Zon-dag te Amsterdam haefj gcftiouden. Ikbowon. der dat onze landgenoot nog yorzekert, dat hij ge^n slaal wil zijn van d'^n militairen io-e- sîand en zulks v,-anneer de Duitscher s Bel.' gi^, - Sei-vio, Roemenio on Polen bezetten. \Ut do roi der Duitsche socialisten in d!o zaak der deportaties van Belsen betreft, wii' stellen maar een enkelo vraag. OndersteM dat Scheidiemann, Ebert en andere Legien. ten dien opzichte goed zoudea hebben gehandeld - en dit weten wij no# met — hoopt men aan die heeren een maafr dom terug te geven, dank aan een stap dien zij zullen hefeben gediaan bij hun vriernl d"ii Rijks-kanaelier ? Ja den awn, hebben dlie lieC den zich gedragien in het begin van Augua^ tus IjII als verraders 0f als sufbollen? j| dan neen hebben zij hun geiweten bezwaarî met cen vreeselijk© verantwoordelijkheid ? Indien zulks vastgesteid is, is het ja dan neon mogeiijk, dat Fransche 0f Belgische sot1 ciahsten nog in welkdanige vereeniging vens dio individus z»tolen ? ° L. p» Eene verkJaring. Dr, Terwagna zond naar aanleiding vflJf bovemataande artikel de volgende regelen onzen confrater to Amsterdam. Den- Haag, 31 Dec. 19l<3. J JMijn waard» Jaspaers, j Ik vorzoek U te z.eggen in L'Echû' e 1 g dat d.t ik vclkomen de prlncipieelï/ meening deel van mijn vriend en makkesr van! de Belgische Werldiedenpartij, Louis PieranJ m zijn artikel verschenen in L'Echo val heden. ;™ Alijne liaitelijksto vrier.èbchap. Dr. MOD, TERWAGNE, \ Iid ot fedaratio van de belgische worklCi denpartjj, Socialistisch Kamerlid voorAntw®!w pen. Het grootste schelmstuk onzen tijd Hoî protest der provincie Luxemburg, De provinciale raad, de Kamer en SenaafA feden van d'e provincie Luxemburg hefebetf thans 0p hun beurt oen zeer krachtlg pre^l test tegen die deportatio van burgers aan VOB' Bissing gezonden. In een. onzer laatste richten hebben wij g»t»01d, hoe in do pre^ vnioio Luxemburg weinlg werfdooehraidl 1 heerschte en de gemoenten voor nuttdge worfd verscîhaffing zorgdem, maar ook hoe de DuiP scliers tal van weiklieden schorsten. 1 Bedœld protest bevestigt onze mededeelin»' gen volkomen. J.uxemburg, zoo luidt het stubk^ is het .zwaarst beproefd van aile gewestei^ Het heeft aile versclirikkingen en wrectihcS den van den oorlog gekemd, maar de wak. kero bevolking kee^xie terug tôt haar arbeilt bijna iritsluitend laadbouw. Zelfs in de moëS' lijkste dagen hebben wij in Luxcmburg, zo<ji verklaren de ond'iSrteekenaars, slechts een zeë(j^ bepea-kt aantal wOrkloczen gehad en doo'r d^' organisçtie van • het hulp-ooniité, werden do»' ze nog voorklurend aan den arbeid gehoiif^ d®n. Deze wcïrkvorsdliaffinyg was wftardigi voor' de arbeiders en voordœlig voor het land. He^ stuk nocml de vepriehte werkzsamhecfem ep«! o.m. aanleg o! verheterimg, van 750 kilomé,' 1er tramlijnen, het draineeren van G25.000 ; hectaro moerasgrond., beplanting van 11/# hectaren en andero workzaanîheden tôt eefl1 gezamenhjk IjQdrajg van 9.540.000 franc, bij na uitsluitend aan salarias en xiitbetaald. Aatf al deze werken, dlio door de bevoegde auto-' riteiten goedgeikeurd en gecontroleerd warem, werd door de deportaties een einde gemaakt; Onze bevolking, zoo luidt het fttuk verder. is oniroerd en verontwaardigd over de Aw portaties in het êta-ppe-gebied en, het genfti raal-gouvernemenl. Het protest sprœkt daarna in de volgend» bewoordingen over de deportaties : Onze huisvaders on jongielieden worden mol geweid uit hun huis giesleurd om buiten on? ze grenzen tôt arbeid gedwongen te worden] To Doornik heeft men in plakkaten . op da stademuren meegedeeld, en door de geoensu» reerde pers is het overgenomeo, dat do ga| wcWdpdige maatregelon niet alleen op rnamiejr' maar ook op vrouwen zullen wordêrf toegepast en om dieze gerust te stellen, be^ looft men haar niet bij de vuurlinie aan ùetil arbeid te zullen zetten. i Men dwingt dus vadera On zoons tege®' liuu zoons ea vaders te steijden, die met csvi mood, waaraan hun vijanden hulde hebbôj moeten brengen, sedert lange maanden zon^ der ophouding voor de verdediging van hui| grond en hun nationale oer worstelen. OnzJ plattelandsbevolking gevoelt hoe dat ailes] strijdt met het recht, waarvan het bewustzijif door de natunr in elle mecBche,ijk hart il1 gegrift. De onderteekenàars no©men het een gewW tensplidht. hiertegen te protesteeren, te mes# nu de Duitsche pers aan d® wereld do©t gaS loc«ien, dat do Beigiisoho arbeiders de maaw regel en, die zij verafschiuwen, met vreugiM begrœten. De ondertoeikenaar» wijz€n er oo« op, hoc de inhaslagnemingen, requieitieç «œfi die werkloosheict hebben doen otitstsaiu

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection