De voedselverdeling in Limburg

De voedselverdeling in Limburg

Vier augustus 1914. De Duitse legers vallen België binnen en veroveren op enkele maanden tijd het grootste gedeelte van ons grondgebied. Al snel kampt het bezette gebied met een immens probleem: voeding en goederen tot bij de bevolking krijgen.


Ontdek welke oplossing men in Limburg bedacht in onze blog: 'De Limburgse voedselbveoorrading tijdens WOI'.


Bibliotheek Hasselt Limburg's picture
Bibliotheek Hasselt Limburg

Deel van

De grote oorlog

Andere collecties van Bibliotheek Hasselt Limburg

Vooruit: socialistisch dagblad

V ^L/T\. "w JLI Orgarn des* Belgische WeM'edenpartfy" — Wersah/jnende aile dagen. Draksrtcr-U ifc»cefsî#r \m: Maatschapptj SîET LICHÎ bestuarder t P« DE ViSCH. L*deberg-Oent . . REDACT1S . . ADMINISTRATIF SiOOOPOORT. 29. CENT ABCNNEMENTSPRUS BELGIEv D?le masnden. . . , . fr. 3.2S Zea maanden » . , . . fr. 6 50 Een jaar. fr. S2.5(* ...

La femme belge: revue de questions morales, sociales, littéraires et...

1» ANNÉE N* 12 JANVIER 1915 LA FEMME BELGE REVUE DE QUESTIONS MORALES, SOCIALES, LITTÉRAIRES, ARTISTIQUES PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS SOMMAIRE : P. Peeters, S. J. . . .La guerre et la bonté divine. . . 933 Louise Van den Plas . L'Union patriotique des femmes belges 939 René Paillot .... Les héroïnes guerrières .... 955 LKS ŒUVRES EN ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnik3?er-l> ltg«eïste» Sasbî MaaSscbappsj ïf ET LfCHT bcstaarder » p. DE VISCH. Leicbcrg-Qcnt . . REDACT1E . . ADMÎNÏSTÎIATIE HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ûrgaart der Belgfeche Wepkliedenpaptîj* — Venchijnende a!k dagert. A8QNNEMENTSPRUS BELGSE Or te macedea. , . , , fr. 3.25 Zes maandea • . . . . fr. 6.50 Ecnjaar. fr. 12.50 ...

Belgisch dagblad

Se *5 nsir<2;ziii& TKÏJDAe 5 JTAJStJAJÊtX 1917. î^o; 94 abonhementen. Per 3 maanden voorNederland l 2.50 franco per post. Losse àummers: Voor Nederland 5 cent Voor Buitenland 7Vt cent. Den Haag, Prinsegracht 39 iTelefoon Red. en Admin. 7433. V BELGISCH DAG8LAD 9- - AD VEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.80; ...

Belgisch dagblad

4do iî-^aî*gr'ai.ç. VRUl>Aa « JL»lâ:fjn]M[XSE2« îaïST7 lVo. iBOSNEMKJNTJ-ifl. Per 3 maanden voor Nederland 12 50 franco per post. Losse Wimers. Voor Nederland 5 cent. ,„or Buitenland 7'/s cent Den HaaS, PrinsegracM 16. 'alefoon Red. en Admin. J787. BELGISCH DAGBLAD VerschijïiieRd te !s«ûpa«eisiaa|ge, e-Skesa werkdag te E2 ure ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekbtad voor Landbouwer» ultgegeven ondor medewerkinQ van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Eslgiaoha bladan mogsn ult t De Landbouwae > mata ovarnaman, rondar talkani £* b><on ta vermalda» Nr 7. Opstclraad en verzending : Keizerl. Duitsch Bestuar, afdeel. VII, Naïuenstraat, 10. D7%uhhcrij : Staatsdrakkerij, ...

Het volk: christen werkmansblad

'■ ■ ■■ ■ imhimthirnrinmtwTtya-aîtirrtTaTt'T r^Vrf 'i rîiT Vn lïijfen-TwiflîigsIe Jaar. — B. 97 *- ■ Godsâleast — Hnlsjeili — Eigendom Doslerdag, 8 April J9Î5 Allo briefwisselingen vracht- | vrij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. jnaatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor ...

Het Vlaamsche nieuws

feofldag 7 Februan 1915. Eerste Jaarg. Nr 25 EXE^X" Prijs: 5 Centiemen door geheel België Vlaamsche Nieuws H et best irtgelicht en meest versoreid Nieuwsblad van België. • Verschijnt 7 maal per week •• «A ^11 ABONNEMENTSPRUZEN : L. «eeit ■ 0.35 1 Per 3 raaar.den , . i.OQ KgMtiiid ... 1.50 Per 6 maanden , . 7.50 Per jaar . . , ^ . ...

Het Vlaamsche nieuws

^■ponderdag 18 laan *915. Eerste Jaarg. Nr 64. Priis : 5 Ceotiemen door g-ehee! België T ■■■' UHI'l"! __ «4L* rJhiKvJt ««v- Vlaamsche Nieuws I Het best ingelicht en meest yerspreid Nieuwsblad van België. - Verschijrit 7 maal per week E ABONNEMENTSPRIJZENÎ ' ' ' ] i.SS | Per 3 maandess , 4.9* à . . . i.St J Per « maandett . . ...

Ons Limburg

Nu m mer 6. Maand Novembcr 1916. Ons Limburg Niëuwsblad uitgegeven door . den ce Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. BERICHT De maandelijksehe vergadering van onzen Kring zal plaats hebben op Zon-dag 3 December 1916 te 17 uren 's na-middags, in ons Jôkaal : Grande Taverne, lstc verdieping, Rue Ed. Larue. 14, ...

Ons Limburg

Nummer lo. TOEGELATEN DO OR DE MILITAIRE OVERHEID Maand Augustus 1917. M O E D — G E DU L D — V ERTROU W E N — en K 0 P 13 0 V E N Ons Limburg Nieuwsblâd uitgegeven door den ce Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen. De volgende vergadering van onzen Kring zal plaats hebben op Zondag 2 September ...

Ons Limburg

J » j r \ es Nummer 24 toegelaten door de militaire overfteid Maand Mei 1918 MOED — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN HieUWçblad uitgegeVeo door der) « KpiP9 der Iiirrçburgers » REDACTIE : 18, RUE JULES-LECESNE, LE HAVRE v _ BERICHT De volgende vergadering van onzen kring zal plaats hebben op Zondag 2 Juni 1918, te 3 u. 30 'snamiddags ...