Belgisch dagblad

1557 0
13 September 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 13 September. Belgisch dagblad. Seen on 21 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tt4fn11v7g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

lo Jaargang; WOKNSDAG xe SEPTOMBEH 19167 3Vo. BOtf; —1 mi 1 • fer ABONNEMENT EN. Fer 8 maanden voor Nederland | 2.60 franco ' per post. Lossg nummere: Voor Nederland B cent •froor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Bed. en Admln. 7488. ■L 1 . BELGISCH DAGBLAD Bestyurdersï Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENÏIEUr. Van 1—8 regels f 1.601 elke regel meer f 0.30; Réclamé# 1—6 regels f 2.60; elke regel meer f 0.60. London : Dixon House Uoyds Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antln 7. VLAAMSCHE LEGIOENEN. Deasr dagen hadden wij een gesprek met een neutralen diplomaat, die vele 1 jarcn te Keulen, te Munchcn en te Ber- 5 lijn heeft doorgebracht. Beter ingelicht dan sommige diploma- i ten der geallieorden oyer Duitschland, heeft hij ons zeer belangrijke bizonder- { hedon geimeld oyer de inzichten der pan- 1 g.ermaansche wereld, die hij yan dichtbij kent. 1 ,,Het is u niet onbekend, zegdehij.dat, s in Duitschland, twee ho of dstrbotmingen 1 ten aanzien van .België bestaan. (De eenen willen België zien ontruimen xnits zekere economischo, militaire en politie- 1 ko woarfcorgen. Onder die# waarborgen 1 komen voor do no odzakelijikheià Duitsche f garnizoenetn te onderhouden te Luik, te < Namon, te Ahtwerpen, alsmefle te Zee- 1 brugge, i Internationaal zou België neutraal blij- s yen en vooral geen^hondgieaioiotschappen imoigan sluiten. Economisch zou het door < handelsverdragen feitelijk deel un'aken van; 1 het Zollverein en dus een tweede Luxera- j burg worden. ] Dit zijn de leidende gedachten van de Wilhelmstrasse, die aldVxs den Duitechen > groothandel, de Duitsche nijverheid eu 1 scheegvaart poogt te voldoen. 1 Volgens de andere strooming moét Bel- l gië aile zelfstandigheid verliezen en ver- < brokkeld worden. De nationale eendracht ai 3 et tweedracht worden. < De pangermanen hadden eerst g,e - i meend dat een koninkrijk Vlaanderen mo- 1 gelijk was — een nieuw rijk dat zieh i zou uitstekkeu van Maaseik tôt Sales. Men hoopie de Vlaniingen - daarvoor f wariu te kunnen maken. Het leek te ro- : mantisch. Het was weeral eene abstrac- j tie. Aile pogingen in die richtingen zijn : in België mislukt, hoewel- het a&n steun ' bij de militairen niet ontbroken LéôEt, i De militaire overheden zagen daarin 3 een tegenhanger van het koninkrijk Po- len, de geschikte dekking, het sdhild van 1 Duitschland tegen Engeland. Wat' meer 1 is de hoôp werd gekoesterd in Vlaande- c ren réserves^-te lichtea om. de ^ganimren i in het 'Duttsmic léger csan vxfe wilea : ï Do Duitschers waren echter sehran-der genoeg te beseffen dat dit plan niet J kon ùitgevoerd worden. Was het mo gelijk in Russiseh Polen legioenen onder : de zwart, wit rende vlag -te lichten, in 1 het Vlaameclio land viel daar niet aan < te denken omdat de toestanden er gansch J anders zijn. < Dit zagen Von Bissing en de Politi-sche Abteilung ook in. Zij wisten den rijkskanselier te over-uigen dat het yerkieslijker was lang-;aam en trapsgewijzo de sympathie der /lamingen te winnep. en yooral te ver-rnijden dat met open kaart werd gespeeld. De Vlamingen, onder wier strijders ;roote kinderen zijn, moesten verechalkt yorden. Dit is het geheirn van de ploitselinge >elangstelling en sympathie yan de Duii-iche regeering van Brussel en van Ber-ijn voor de Vlamingen. Vôôr den oorlog werden zij gemegeerd. Hunne liteiratuur scheen der Kultur on« >eduidend. 'N'iemand hield er zich mee )etzig. De in België gefyestigde Duit -(chers *— net als de meeste Nederlan-lers die dit land bewonen — waren on--erschillig o£ werkten de verîransching n de hand. Dit weet iedereen te Brussel en te Antwerpen. D'us om de plannen in den tijd en in le ruimte te dienen wer(ien gedichten -an Vlamingen nitgegeven, het Bélfried jesticht, dat het orgaan ig van do Po-itisohe Abteilung yan Brussel; Verder werd met de Gentsche hooge-îchool uitgepakt, alsook met „Volksop-jeuring", die op een gegeven oogenblik jestemd fs om het Amerikaansch-spaansch-Nederlandsch Comiteifc in Vlaan-leren te vervangen, om zoodoende de ^laamsche menschen te doen gelooven lat Volksopbeuring de Voorzienigheid is n dezen oorlog, zonder echter tôt de 3ron terug te keeren — dit is de inval în het schemrein van het yiodje( papier. — Tevens werd op séparatisme aan go -îtuurd. Ik mag u verzekeren, zegde on-:e neutrale diplomiaiat dat de marlcen niet jespaard ' worden. [Men zal tmimers kunneni fien dat de hoofden der sqparatische be-veging, Vlolksopbeuring en Vlaamsche' miyersiteit gevoelig zijn aan het geld let aïs de Grieken. Zoo 'traoht Duitschland in aile geval tet zaad der tweadracht in België ook roor de toèkomst te strooien. Het hoopt lat België een tweede Griekenland zal vorden waar de aen o i ds andere îCUeiltir zaï KUimen îungeeren. Het moet gezegd worden dat zekere 3elgen zich bewiust tôt dit spel leenen. Wanneer na dezen oorlog Duitschland :al meenen dat de dag van een nieuwen crijg zal aanbreken, zal het, dank aan lie politiek van verdeeldhetid en aan de Duitsche partij die het in het leven roept, l&n yoor go ai België kunnen inpalmen." Tôt hier onze diplomaat, Caveant consules ! I3£ TOÊSTAND Dat de Duitschers het initiatieî yerlo-ren he^ben aan beide fronten blijkt meer en meer aan de Somme en yoor Verdun " . Dë Engelschen en de Franschen hou-den er wat zij winnen. De tegenaanval-len der Duitschers worden telkens afge-slagen, zelfs al gebeuren zij yijf maal aohtereen met brand- en sUnkbommen. Dit was het geval op Zondag. Terecht mag gezegd worden dat de Duitschers aan het "Westen zoo yastge-klonken zijn dat zij geen troepen aan -het Westeront voor het OtoetEront kunnen onttrekken. Dit moet Hindenburg vervelen, die het vooral op~ de Russen gemunt heeft en het offensieE van Broessiloîi moeilijk kan tegenhouden. Het zal iedereen verheugen dat de En-geischen over de Stroema zijn getrokven - en de Bulgaren doen wijken. De toe -SLand in de Dobroedsja yereischt dat aan het Zuidelijlk front wordt geageerd. Het is te betreiiren- dat Sarrail niet over 100. OCO man meer beschikt. De Roemenen die de DobrDedsja aan haar lot over laten rukken aairl deJMaros vooruit. In Transylvanie hebben zij in het Streithu-dal de Oostenrijkers versla-geri, kanonnen en drie honderd gevan-genen genomen. DE BEIILEÉS . . . We hebben zooveel gehoord en gele-zen van de Duitsche gruwelen, dat wij er van walgen. Maar laat me t'och even over een geval vertellen, wijl het geldt een vriend, een oud bekende, een studiemalcker... Toen de oorlog losbrak, lag Norbert Gallewaerts, krijgsgeneesheer bij het 9e ■ liniereg. te Brussel ziek. Zijn j,onge beeld-schoone vrouw, moeder van een kind, treurde ovër haar jongen veel belovende® man, zoon van Dr. Callewaerts uit St. Truiden. ^ Op zekeren dag hadden de Duitschers ^ vernomen dat er nog een ,ziekelijke krijgs- ' dokter van het Belgisch leger op de 1 Louisalaan woonde. Ondanks het sinee- 1 ken en weenen der jonge vrouw, ondanks de verklaringen van Belgische ge- ' îieesheeren, die bewleerden dat de krijgë-&eDeesheer om wille van zijn lijden niet Wocht vervoerd worden, ondanks de pro-testen, die zich steunden op de Haageche '-onventles, werd de ziekelijke man naar V de Pruisische lijdenskerkers veroordeeld. Als een bandiet, als een schurk, werd hij tegen aile menschelijkheid int w'eg-gebracht.In het land van de Kultur werd hij op stroo uitgestrekt, na eerst een reis van twee dagen in een beestenwagen te hebben gemaakt. Gedurende zes maan-den, zonder medelijden met zijn stervend lichaam, zonder te letten op zijn stand en rang, beroofd van aile menschelijke en geneeskundige hulp werd dit veel be-lovend leven gefolterd, geknakt en ge-dood.'Na zes maandeU, toen de dood niet meer uitblijven kon, stuurden de Pruisische beulen den jongen stervenden ge-neesheer terug naar België.... Om twee uur 's nachts kwam de ster-vende, die slechts zijn oogen hoefdo toe te knijpen om een lijk te zijn, aan het Noorder Station aan. Om vijf uur 's nachts, drie uur later, beweende de onge beeLdschoone vrouw haar teergeliefden man, die geen woord meer had kunnen uiteff, die niet meer haar had kunnen omhelzen, noch zien zijn zoontje met zijn dochterje dat tijdens zijn helsch lijdensbed het levenslicht aan-schouwd had....-Hoe treurig! Hoe tra-gisch. Welk een laffe daad. Te meer voor de Gotmitûnsier! Als men dergelijke gruwelen hoort, gepleegd tegen een ouden vriend, dan vlamt de haat, die zich wel lesschen in het bloed van ,,die verkondigera van de Kultur." AVOUDGRACHT. Verglaasd en verdwaasd ligt de avond- gracht, Te wachten op nacht, ilsof er een groote, grauwe dood 2ijn int ten _verdoovingv over goot. k'erglaasd en verdwaasd ligt 'de avOhd'- gracht Te wachten opi nacht. îàn, even kwam 't leven erover gezweefdj 3eed éven deinen 't bewusteloos vlak: ?én rimpeling lang heeft het water geleefd, • Vaar bonkige hooten bewogen en plasten, Vaar nee-knikten moedeloos, magere mas- ten, - Nu rekt zich het rimpelig ylak weer strak. !q' l^dzaam wacht, martelmoe, de gracht, Den langen, lajigen nacht... MARTIN PEKVIYS^ Link^ en Rechts. v De Vereenigdo Staten en België. Het fotaal van de hulp die de Ver-eenigde Staten sedert het- begin van den oorlog naar Europa heeft gestuurd, be-dr.aagt de som van 35.969.634 dollars, België ontving • daarvan 10.000.000 dollars.Eene socialistische conferentie van de landen der Entente. Aan de Voslsische Zeitung van 9 dezer wordt uit Den ilaag ge-seind : De door het Internationaal Socialis-tiseh Bureau in Den Haag op verzoek van de Fransche socialisten voorbereide conferentie der socialisten' van de Entente landen zal een samengaan van aile sociaal-democratischa partijen der geal-lieerden voorbereiden met het einddoel de politiek der betreffende landen tôt afzien van annexatie te overhalen en aldus een du l'en den' ^ vrede te verzekeren. Ook aile maatregelen die de gedachte van een economischen krijg na den oorlog bevor--deren, zullen bekampt worden. Valsche Daily Mails ta Brussel. Daily Mail van 9 September pro-te&teert heftig tegen de bewering van de Vossische Zeitung als zou dit blad twee uitgaven hebben: eene yoor het buitenland en eene voor Engeland. De Times meldt dat een reiziger uit Holland verklaart dat hij van een Brus-selaar had hooren zeggeil dat Engeland grootelijks leed door de raids der Zeppelins en dat het Parlement en de docks van Londen vernield .waren. Wanneer hem gevraagd werd noe hij zulks had vernomen, antwoordde hij dat hij het ge-lezen had in D.aily Mail. Een on-derzoek heeft bewezen dat de Duitsche autoriteiten Daily Mail 'zoo -nauw-lceurig namaken, dat het moeilijk valt hem van den origineelen Daily Mail te onderbcheiden. De krant is vol valsch nieuws en afschrîften worden onder de Belgen verspreid Zij kunnen geene dagbladen uit Engeland ontvangen. Daarom komen de nummers van de * , i Ç-J ^ verkeeit daarom in een staat van groote onwetendheid Voor wat betreft de wer-kelijkheid van den toestand." De Duitschers zijn meester in de ver-valschingen. Hebben zij in het begin van 1915 de Vlamingen niet aangevallen onder den dekmantel van Waalsch-gezin-den — die onbekend gebleven zijn. Hebben zij hetzçlfde procédé tegen de stad Antwerpen niet gebruikt? De schrik van den Bulgaarschén Koning. L'E cho de Paris verzekert dat de Csaar van Bulgarije een heiligen schrik heeft van de vliegers. Daai in toont hij zoo moedig te wezen als tijdens de iaatste Balkansche oorlogen. Men weet dat de officieren van zijn staf, het misprijzen niet verborgen, dat zijne iafhartigheid hen inboezemde. Niet alleen heeft hij hfet dak van het paleis te Sofia met zakken zand en netten van staal laten bekleeden. Hij besloot onlangs een kelder te bouwen waar hij zich 'savonds kon verbergen. Die plaats bestaat uit een slaapkamer, een eetkamer, een zitkamer en een bibliotheek. De zoldering van die onderaardsche plaats bestaat uit een bekleeding uit staal. Te Sofia wordt veel over die onderaardsche schailplaats van den moedigen souverein gesproken. Hermanstadf. De ontruiming van Hermanstadt yoor de optrekkende Roemeensche troepen moet voor de Pan-Germanisten een bijzonder bittere pil zijn geweest, omdat het altijd aïs de „Duit-sche hoofdstad van Transylvanie" werd be-schouwd, — in tegenstelling met Kolozsvar, de „HoDgaarsche hoofdstad". In normale tijden is Hermanstadt een rustige, ouderwetsehe stad die eenigszins aan Neuren-berg doet denken, maar door zijn onder-grondsche gangen, die nog steeds de oude huizen met de versterkingswerken verbinden, herinnert aan de voortdurende gevaren, die de stad vroeger door invallen van Turken en Tartaren te duchten had." In ongenade. De Keizerlijke ongenade v komfc thans genëraal Deimling te treffen. Zonder de minste vergoeding is hij afgesteld ter oorzaak van zijn mislukking voor Verdun. En de Kroonprins? . • Het vaandel van het 34e regiment. . Do bladen hebben gemeld dat een Belgisch priester E. H. Dairdeune, aange-hdouden was aan de Limburgsche grens en op zich had het vaandel yan het 34e regiment. Generaal S. Lambert, oud bevelhebber van dat regiment, dat later versmolten werd met het 14e, schrijfùtaan Le XXe Siècle dat yan die geschiedenis geen) woord waar kan zijn, aangezien er geene regimentsvlag 1 yoor dat ltorps be-stond.Een gewoon yaandel, zonder opachrift, en zonder leeiuw, was aan kolenel Lambert overhandigd gew^st door een officier van den staf. Die vlag werd aan het dépôt van het 14e regiment te Lier Hoeyertrouwd.. ■ De zaak is te weten waar het voor-I o o t) i g vaandel zich bevindt, v Gelukkig offensief in Macedonie Se iSpîiten owei* de Sti*oema« — 0e 0ostenir*ijkes9s wijken steeds woop de Roemeniërs. Nieuwe Duitsche neerlagen aan de Somme. A , ' (Van onzen bijzonderen correspondent). Amiens, 4 September 1916. Gisteren, Zondag, moet voof de Duitschers aan de Somme wel een onaangename ver-rassing geweest zijn. Verleden Zaterdag, tôt laat in den nacht, hadden de Engelschen en Franschen hevig de stelHngen van den vijand gebombardeerd ; behalve te Armancourt, waar de Franschen eene kleine vooruitge-schoven poaitie bemecsterden bleef het bij artillerie-actie en op den morgen begon de kalmte der Zondagsrust. -Maar 't was maar eene stilte van korten duur die voor doel had de Duitschers te mjsleicjen, want in den voormiddagbegonnen de kanonnen van Haig en Foch te bulderen op een front van zes kilc-meters loopende van de nabijhçid van Combles tôt bij de Somme. In langen tijd hoorde men zoo'n geweldige actie van het grof.geschut. Dit voorspelde genoeg dat er nog denzelfden dag verwoed zou gevochten worden. Reeds vroeg in den morgen, toen aile? verraderlijk kalm was had ik by Bray een ongewone militaire drukte gezien. Talrijke grijze autos met linie-soldaten en kolonialen sloegen den weg in naar den sector waar straks het handgemeen zou plaats grijpen. Dan weer waren het munitiewagens en staf-autos en later ambulancies. Rond negen uur begon het gerommel der kanonnen, steeds stijgend in hevigheid, als de voorbode van het naderend onweer. Feu staf-officier had er geen bezwaar tegen me mede te deelen waarom het offensief eigenlijk ging. Op den linkervleugel tasten de Engelschen duchtig de Duitsche stellin-gen aan bij Combles. In. samenwerking met —c- —*— 0 1~—t ~ * « - * * . < ■»' artillerie een vernielend vuur op de Duitsche stellingen van heuvel 120, het ddrp Forest, heuyel 145, heuvel 110 en het dorp Cléry-sur-Somme. Veroveren de Franschen I,e Forest en Cléry dan ontnemen ze de Duitschers voordeelige stellingen op de hoogten rechts der Somme en îs meteen de Somme geforceerd om op Péronne aan te, vallen. Maurepas, Feuillères en Buscourt, die in Fransch bezit zijn krijgen aldus lucht en met van de grootste hindernis verlost, kunnen de Franschen door een zwenking langs Clery de stad Péronne omsingelen zonder dat ze op een samenloo-pend'en vooruitgang der Engelschen bij Guillemont hoeven te wachten. Nog eenige dagen van strijd en dan zullen we het hoogst belangrijk résultait hebben bereikt dat de haan van militair verkeer Bapaum-Péronne door ons leger is afgesneden. En dan zal den val van Péronne wel volgen, besluit de staf-officier. Van af Maricourt is demilitaire controol heel streng. Geen enkele militair mag zonder het wachtwoord door. Auto-conducteurs kunnen slechts het wachtwoord van daags te voren geven, de sentinelles hebben stipte bevelen en laten zich niet vèrmurwen. Rechtsomkeer maken is ailes wat den in verzuim zijnden militair overblijft. Beschermd door de bliksembussels die op den kraag van den staf-officier zijn afgetee-kend, mag ik in gezelschap van mijn geleider het verboden gebied betreden. Zo® komen we zonder anderen last dan eene „panne" — een gesprongen band doorsneden door een stuk granaat bij Maurepas aan. Eaag langs den grond hangt een grijzen mist beladen met kruitdampen over hettoo-neel van den strijd. " Hier waar de Fransche kanonnen van verschillend kahber Le Forest en het omlig-gende onder vuur nemen doors^repen grijze groeven hier en -daar de onbewerkte velden; dat zijn de Duitsche loopgraven overstelpt met granaten. Verder op Unks naar Combles en rechts naar "Clery kan men alleen aan de onophoudend ontploffende granaten zien dat daàr de Duitschers ingegraven liggen. De rookwolken blijven als een kronkelende reuzen rups boven de Duitsche linies hangen en worden maar langzaam voortgedreven door den wind. Het kanongebulder is oorverdoovend. Zware kanonnen van 38, 30, 28 en 22, hou-witsers, veldkanonnen, zware mortieren en loopgraafmortieren, heel de. artillerie toe-rusting der Verbondenen schijnt samenge-trokken bp deze enkele Idlometers front. Met veel belangstelïing leggen de Fransche kanonniers ook I14U1 oor te luister naar het kanongebulder in den sector der Engelschen: De Fransche infanterie wacht af of de bond-genoot aan den linker-vleugel vordert voor-aleer op Le Forest en Clery aan te vallen. De Engelsche troepen hadden dezen morgen hunne actie ingezet tusschen Thiepval en Pozières en, alhoeWel vorderend, stieten ze hier op bitteren tegenstand. Doch, ze gingen vooruit en van het oogenblik dat ze geen tegen-offensief bij de Ancre hadden tevreezen konden de Franschen gerust op den vijand los. Rond den middag waren de loopgraven der Duitschers bij de Ee Forest en Clery zoo-danig bewerkt door de artillerie dat het uur van den aanval aanbrak. Over een breed. front sprongen de infanterigten uit hunne loopgraven. Drie rijen van duizenden trokken * aanstormend op den vijand. De aanval ge-schiedde snel en over zoo'n groote breedtè dat de vijandèlijke artillerie er haar eohesia door verloor. De lichte artillerie bleek spoedig buiten strijd. Zoodra hadden de Fransch^ infanteristen de eerste linie niet bereikt 0f diende aan redding der stukken gedaehfe Eenige minuten hield de bezetting de? eerste Hnie den strijd vol, maar de aanvp der Franschen was zoo onstuimig dat aô nochtans sterke legermachten die bij de hana waren verre van tegen-aanvallen te doeà vechtend moesten wijken. Zonder den vijanç te losseu drongen de overwinnaars naar de^ heuvel 120, en wierpen de Duitschers achteï| uit tôt achter den steenweg die Le Eores| met Combles verbindt; meer rechts bçkîoa» nj^n ze de vlakte waarop Le Forest ligt eij wierpen er n;a een kortstondig geVeçht dé verdedigers uit. En om de kroon op he]k werja te zetten werkten andere regimenten zicà over de- Somme, sloegen er bruggehaofdea ten Noord-Westén Van Péronne en verdre-ven de Duitschers uit Cléry. In dezen strijd is gebleken dat de Franschen zich voorbeeldig hebben aangepast aan den geduldigen loopgravenstrijd m a aï daarom niet afzien van hunne taktiek van verçassende aanvallen. In 't vervolg zullen ze het nog dikwijls bewijzen. Vooraleer dô Duitschers op verhaal kwamen vieîen meei dan 2.000 krijgsgevangenen, 12 kanonnen eà een, vijftigtal mitrailleurs in handen der ovef» wtnnaars. Een volledige opgave zal pas blé* nen enkele dagen kunnen verschijnen, Over het verlies van Forest blijken d<? Duitschers vooral geërgerd. De ligging liê^ heû toe kilometers ver de Fransche stellingen te omstralen. De „furia francese" was niet zoo overrompelend dat van de geducht be-wapende hoogte twaalf kanonnen in hûit bezit vielen. De neerlaag was zoo striemend dat d$ Duitschers al hunne beschikbaar zijnd$ krachten verzamelden om den Franschen Lé A-t» I I /!*• liepen ze storm maar werden door een onwXm biddelijk vuur der onoverwinnelijke Franscïiô artillerie "in -wanorde teruggeslagen. Men mag zich aan een grootere ontwikkç* ling der vijandelijkheden aan de Somme vei-wachten. Nu de Engelschen posrtde bij Coni-bles is verbeterd door de aanwinst tusschen Combles en Le Forest en de Franschen brug* genhoofden hebben geslagen over de Sornnig bij Clery, is de val van Combles en PéronnS slechts nog eene kwestie van dagen. .. En dan wordt de strijd voor groote? resultaten op een ander punt van het front «ingezet. 23© Tien, De Nieuwe Groene van 9 Sept. 1918 bevat het volgend Striemend gedicht, dat otLfl verheugfc en Nederland vere^rt. (De T o o r t s vermeldt met blijdscliap, dai een ticiital Nede-rlanders. zich bereid hebben verklaard een. professoraat aan <Je Gentsehè ■hbogeschool, in Duitsehen dienst, te aanvaar-den.)Gij hefot u dan bereid verklaard, nietwaar ? Om België'is overwelàiger ' te dienen ; Gij buigt u blij voor den. géweldenaax, Gij, met uw tienen. Gij zult doeeeren in den geest en trant, Door d' allerhechste stell' u voorgesohrevexi^. En zôô den zonen van 't getedsterd land Uvr •wijsheid geven. Van Keizer Wilhielm's wege aanvaardt g' ambt, » Uw rechten en uw pliehten, uw belooning, Maar Wilhelm niet — neen, Albert, die daa# kampt, H ij is uw Kioning. ! Ziet, nu reeds, vpôrdat Duitsohlandi is gieslaa^A G>anso!i Belgtië en zijn Konâng te bedwingeB, Begint het al zijn welctaân, ongevraagdi, Hun. op te drinig'en. Hoevelen had men al yergeefs genood ? Het waren d© hooghartigen, de sterken j Als ondierkmipers voor wier eer 't veïbooi Gaat gij daar werken. In dienst van liem, die België heeft gekneohi Zult gij u riehten naar zijn hoog verlangen, Een deel der boeten, België opgelegd, Aïs loon ontvangen. Voor wat de vijand aan dat yolk misdeed Zult g' Onderdanig uw bewond'ring yeinzen,j] Bij 't zien van al dat onverdiende leed Zoet-sehmedehlend gtrijnzen. Maar als voor trouw'Ioos Duitschland d'urfc slaat, N- En België's vlag weer waait in sted' en c!or« 1 peaï, Dan wordt gij, weet dat wei, met hoon ej| emaaid, Er uitgeworpen. Gaat. Huldigt door uw doen de Duitsche Ker* Verdragen zijn maar VodiJes r~ ® braïuîe'fc Gaat. Uw professerstitel acht g' UW «e» -Mf Hij ls uw schandie. CHAElVABttUS^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods