Belgisch dagblad

686670 0
10 September 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 10 September. Belgisch dagblad. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3b5w669x88/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

le Jaarsraug' ZONDAU ÎO eu MAANUAG 11 SBFXBMBEH 191é. JNo. 305, BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENIEN. Per 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse uummers: Voor Nederland 5 ceat voor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7436. Bestuurders: Dr. TERWÂGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du GASTILLON. V » ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels i 1.601 elka regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2,50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd» «Avenue E 0. Parijs : 7 Avenue d'Antia 7. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE Karel de Broqueville. —i— In den herfst "1910 nam Karel (Je Brocju yille plaats op de bank der ministerB aîs ch yan h et d«pairt©m6nt van spoorwegen. Broqueville, zoo teekent hij, ia Ijet toge ùeel van een heerschzuchtigie en trotsohaar Hij is oen man diep doordrongea van het g yoel van de a plicht. Om dieu pliclit te ve vullen zjet liij naar niets, noch naar geldel: lce opofferingen, noch naar atmattënden scliier bovenmenschelijken arbeid. Sodert 1892 zetelde hij in de Kain yoor he>t distrikt Turnhout toen hij, ait lo teren plicht het aanoiam het ondanltbaars ministerie te beheeren. Vroager en ook later wçrd zijn naam t eens genoemd voor het ministériel van bv tènlandsehe zaken. Breede g<edachten kenraerketn hem. Met d< fcertog van Ursel, dieu pracht-edelman, H< Jeputte, Arthur Verliaegen, was hjij oen d' yooruitstreven.de katholieken, die do conserv tieve partij van België wilden doen évolue ren. L'Union e<n later le XXe Sièclf het orgaan van die zcer intéressant Iraetie. Toen hij aan het hoold van het départ ment van spoorwegen, poster! jen enz. we-geplaatst, herinnerde zich do kleinzoon ve Jules Malou dat dad«n bij de woordem passe: Hij wierp zijne portefeuille in do weegseha ora verhooging van loon en jaarwedde voi zijn talrijk klein personeel te bekomen. I hij zette zijn wii door. Zijn vooruitspringende kin is van een o verzettelijken wil, al kunnen zijne donke: oogen, streelend vrieandelijk glimlachea < pl vertooait dit fijn aristocratisch ofticiexsg laat warme goedlieid, teederheid ea gevoel "Wie kan boos zijn op ©en man, die i minzaamheid en de hoMijkheid verper&ooi lijkt een ,,charmeur" en een hart ? Hij blijft echter een ijzeren vuist in ee: handschoen van fhrweel. Die hoedanigiheden beseften ook de hoo!d< der katholieke partij in de voor deze zw r o krisis van 1911, toen hem het niet boni denswaardig ambt van liquidateur, zoo m< zegde, opgedrafien werd. En eakel ait Dlic; nam hij aan den heer * Schollaert të verva; gen. De liquidateur toonde zich echter een me met de daad. Minister van oorlog geworde durfde hij de oude sieur aantasten, de kado. yau het leger vexjongen, den hessem gebri ken, vertrouwen inboezemen. De generaal < Broqueville, zooals zijne vriendejn, hem noei âen, voerde tôt aller verbazing zijne par maar de victorie. Te. on eerst braken de zorgen aan. ! a 19: lia.l hij reeds aan zijne intiemen ruedegedee hoe zergwekkend de international tosïtand \'<n Hij zeif verliet Châtol Guyon, ,\raar hij do b don nam om met Caillaux over de toekom yan onze Congo te spreken, terwijl de Du sche Keizer zijne sporen deed rinkelen ea zi, fcabel deed kletteren. Vaa to.« af vatte Broqueville hetvastvoo nemon op naar een grondige legerh'ervormir aan te sturen. Aan den overwir»naar van de verkiezing< yan 1912 schonk zijne partij krediet. Wie zal ons echter zeggen wat moeite h Broqi.eviF.e heeft gekost om het land, d; in gevaar verkeerde, in staat van verdedi ging te brengen ? Ontelbaar zijn de klippf geweest, die hij heeît moeten vermijdîen). Ee: algemeene stalcing en een nieuwe BC'.oolwf die maandeh en maanden werd besproien, b lémmerden in hooge mate de militaire liervo mingicn, die de goed ingelichte Koning ye langde. Wie de dagen van patriotischen aagst he« medegeleefd en zich boven de païtijen hee gesteld om in de maat zijner krachten mec te werken aan de verjonging en de uitbre d'ing vaa ons leger, kan alleen beaeffen ( enorme taak van een man als de Broquevi le. Toen hij eimdelijk den slag had thuis g haald, lceerden velen van zijn eigen pari ïich tegen hem. De verkiezïngen van 191 e- 4ie de meerderheid verzwakt hudden, dreig-et den item met afzetting, Een paar weken aog voor don noodlottigen 4 Augustus, ging de ronk in Blrussel, dat hij'met em paar ,,mili-taristen" vaa het kabinet door Vlaamsche an-e- ti-militaristen zou wordea vervangjen. r. Toein, zegt men, spoeddo zich de Koning j. uit De Panne, waar hij vier maanden later , met het leger yan den Yzer zou terugkeeron, naar Bruseel, om er een Kroonraad. voor te 3r ziiten. De vorst die als ga-st der Oostenrijk-schea aartshertog, Jan Salvator, had onj -te haald, waa op de hoogte gebracht van Oos-tenrijks inzichten tegenover Seœvië, en voor-zag een wereldbrand. Men zegt dat Koning Albert zijn eereten minisietr, wiens helder doorzicht en vaste wii het' land een. wœrbaar leger had geschonken, flink en krachtlg steun-® d®. Mea weet hoe bewonderenswaardig de Bro-îr quevillo zich gedroeg in den historischen a" naclit van Augustus toen de Duitsche gezant e" het ultimatum aan den betreurden minister Davignon overhandigde. Fier was het ant-1 Wooxè. Het moest zijn. Het kon niet anders. e Is de Broqueville geen ,,pur-sang" ? De mobilieatie van een ziekeiijk ea e- herstellend leger, dut in Voile reorganieatie •<1 was, was- een wonder. ^n De minister van Oorlog was er reeds ln 1. geslaagd gtoieraal Léman naar Luik te stu-il ren, hoewel die benoeming tegenet^aid onder->r vond. In ledereen weet hoe kranig de Broqueville zich te Brussel gedroegi; hoe welspreketnd hij a- was op 4 Aug. in de Kamer en ook buiten de ce Kamer, wanneer hij zich tôt de bevolking n richtte. Te Sainte Adiresse hfeeft hij zijiaena-e- tuurlijke dîplomatische gaven ten voile kun-. nen ontwikkoleo, zoodat vriend en vijamsd in le hem eea bedxeven en geduohten diplomaat • - " zieai, ongetwijMd dien yertrouwbaaffstea diplomaat van Belgis la âe oogetn der geallieerd© I regeeringen. Behalve het .mirakel, dat hij verriohtte, door n ia yollen oorlog een uitgeput leger van top tôt teen herin te riehtea en zoo te modiesrni-j- seeren, dat het Belgische militaire autokorps >n het eersto la der wereld, heeft hij schitterond lt (ieelffCtiomen aan. de conleretnlies «ufef enftal-x- lieercten. Hij wae het evenoens die BelgiS's toetreding tôt de eoonomisehe conferentio yan .n Parijs voorbereiddo en dioordïeef. Hij kon, ook a, dank aan zijn breeden kijk en zijne Staats-:s mannelijke hoedanigheden het nationaal mini-i- sterie tôt stand, brengen. le Karel de Broqueville heeft nog het toppunt a- niet bestegen. Wij zullen hem vooral aan tij het werk a en 0p de vredesconferentie die dien oorlog zal vo'lgen. Daar is hij geroepen om il over België's lot, België's herstel, België'a Id belangea ea toekomst te walcen. c, Door zijne vœlvuldlge betrebkingca ia het 1- geallieerde kamp, door de algemeene sym-st pathie die hij gemiet bij die geallieerde regee-it- ring^n en staatshoofden, door zijn worader -jn baar aanpiassingvermogen, zijnie diepgewor-telde vaderlandeliefde (heeft hij geene 5 zo-r- nen in het léger ?) en zijn breeden sohran-g deren blik zal hij er de beste yerdediger van ons land wezen. n Ook in het hersteld België zal hij de Staate-leider wezen, dfe de taalgescliillen in den »n et van het recht der Vlamingen zal oploeseni it de staatsleddier die de eemdTacht tussonen al-■ le Belgen derwijze zal cimenteeren, dat de II Duitscher al zijne tanden er op stuk bijtea te zal. Zijn verledlen en zijne politiek latea vearho-t, gen, dat hij de Staatsman der Belgisohepa-ï- triotische eendracht zal "worden. r- Aïs wij hier een algemeene wensch mogea r- uitdrukken dan is het dat de Broqueville op den dag der vredesconferentie reeds de por-ft tefeuille van Oorlog aan een amder zal over-ft gelaten hebben, om als minister van buiten-te landsche zaken over de vred,esvoorwaarden te i- kunn-en onderhandelem. le Zeer veel, ontzaggelijk veel hangt van die 1- keuze al. ' De Franschen beweren dat Briand onder ^ een gunstige ster is geboron en dat hij bij ij ailes geluk heeft. 1, Dit is ook ' het geval voor de Broqueville ! DE TOESTAND De krijgsverrichtingen aan de Gne-laya Lipa, in Oost-GaliciS, zijn van het hoogste belang. De Centrajen zijn, na den glag bij Haslicz, genoodzaakt ge-Weest zich op den rechteroever, dus in de richting van Lemberg terug te trek-ken. Dit is de laatste rivier die de hoofd stad van Gaiicië dekt. De 'liussen zet-ten onverminderd hunne aanvallen voprt, zooals zij ook de Karpathen van de Central en zuiveren, ten einde in deHon-gairsche ylakten te kunnen dalen. Het overige Russisch front is stevig en biedt aile aanvallen den kloeksten te-ëenstand. . j'o Roemenen rukken steeds zegevie-lend vooruit in Transylvanie. De be-?etdng van Orsova aan de ijzeren poor-•®a Ja van het hoogste b^ang. Orsova zeif de poort van twee valleien, die geven tôt Etongarije. Bovendien Jt'suva een steunpunt yoor een ver-eren marsch naar Belgrado, waar kost pif st de sP°?rweg tusschen Boeda , 611 Konstantinopel moet opgeblazen 'tien. Zoodoende wordt het Oostén ian!Sn n' ^ is van het boogate be-~ voor den verderen yerloop van den t ganschen oorlog. Men yergete niet dat het hoofddoel van de Duitsehers is Cen-traal- en Oostelijk Europa te beheer -schen en van daar naar Egypte en naar Indië uit te stralen. Slaagfc men er in den °poorweg to be-zetten dan -wordt de oorlog merVelijk yerkort. De Roemeensche nelierlaag te Tutra-ka is niet aanzienlijk. Het Bulgaiarsch-Duitsch leger in de Dobroedsja is niet. sterk genoeg om het hoofd te bieden aan het Russisch leger, dat onder grootvprst Nikolaas voor zending heeft door de Do-brcredsja naar Konstantinopel te mar -cheeren.Gebeurt zulks dan beteekent zulks de ontreddering van het Turksch eger in Armeniô dat in allerijl naar het vesten zal moeten oprukken om Kjonstantinopel te dekken. In Armrnië wordt bij Kighi-Ognot fel gevochten. Met v.oJdoening zien wij dat het leger van Sarrail aan het Doiranfront aanvalt en over de Stroema trekt De Dobroedsja wordt het graf v(an het Bulgaarsch leger... Dat een Russisch leger van uit Roe-ttnenië naar Soiphia zal oprulcjîein hoeft niet gezegd. • Links en Rechts. Fiinkl Donderdag is te Winterswijk een Bel-Çisch kr^'gsgevangone aangekomen, de 22-jarige Jean de Rijekman de Betz, stu-dent in de rechten aan de universiteit te Oent. die op. 14 Augustus 1014 als brigadier bjf de cavalerie te Tirlemont ge-vangen wa3 genomen en Donderdagavond van de vorige w.eek uit het kamp, te Munster was ontsnapt. Zijn vader is een vart onze knapste magistraten, die groot en breed ziet. Jean de Rijekman is een voorbeeld .voor onze jeugd. Eene vergissing. .Wij lezen in Le XXe Sièole: Twee dagbladen — het eene te London, het andere te Parijs doen een beroep op de liefdadigheid ten yoordee-le van werken van kardinaal Mercier. Hetgeen wij langs den eenem kant we-ten van de ware bwon der geyoelens van den Belgischen primaat aangaande zulke oproepen en langs den anderen kant yan de toon der nota door onze confratèrs gepubliceerd, geeft ons aile reden te ge-Iooyen dat het yerkeerd is dait men dit initiatief gedekt heeft imet den naam van den kardmaal-aartsbisschop van Meche -len.Marc de Salm. F en geheim blaadje van Brussel, de wakkere Patrie, brengt ons den naam van Marc de Salm, hoofdredacteur van Le Bruxellois, De Gazet .van Brussel. in het Fransch. Die landverrader is geen Vlaming, maar zekere Belvaux4 rédacteur van Le Patrio-t e. Dit ventjo, dat maar hoog is als een laars, maar verwaand als een mof, is eerst verbonden geweest aajï Le Littoral, een ifcatholiek blad van Oostende. Een ander redacteur .van L'es Patriote schrijft in La B.elgique, Voor den oorlog was Bel vaux de Salm een repcfi'terken. Om zijn verraad goed te mafcen beweert hij dat ztfn patroon, de heer Jourdain, hem met zijne collegas zonder een cent vereoedina ïieh .vlotten en dat hil wi/ler de bescherming staat van.- graaf vVoeste. Juist alsof dit ernstige redenen zyh om den vijand te dienen voor 30 zilverlingen. liever naar de soep,! Een verdediger van den heer Persyn. JVjrj lezeiï in de Nieuwe Courawtî „De namen der ledejj van den Katholieken Oud Hoogstudentenbond, die onder de dagorde van dezen bond slonden , zijn door ons, zooals wij mededeelden, pntleend aan het Vlaamsche Nieuws. Wiij namen alleen die namen over, die niet ook reeds onder het manifest vaa den Hooges cho olbond stondenv Wij moeten daar-bij den naam van den heer dr. J. Per-sijn, hoogleeraar te Gent, over het hoofd hebben gezien. „Uit die omstandigheid poogt een hier ter stede .verschijnend Belgi&ch hlaadjo een wapen te smeden tegen prof. P. Het is daarom dat wij even willen vermeldien, dat van eenige opzettelijko weglating van dien naam, natuuiiijk geen sprake was." Het hier ter stede., verschijnend Belgisoh blaadje heeft het officieus orgaan van Von Bissing in Nederland en in het bezette België niet van .opzettelijke weglating beschuldigd, noch verdacht! ledereen weet dat de N. 0. daartoe niet bekwaam is. Het volstaat, dat het in het,, bezette België getolereerd pro-Duitsch blad, den heer Persyn onder zijjne hoede neemt. Wij zouden liever voor die eer be-danken. „Nou, goesting is koop", zegt |^e Vlaming. Baron de Royer de Dour de Fraula. f In Den Haag is Donderdag 7 Septem-ber overleden in dea ouderdom van 64 jaar baron Hippolyte Joseph de Royer de Dour de Fraula, commissaris van het arrondissement Brussel, président van het Roode Kruis van België in Nederland. officier in dej Loopoldsorde enz. D© be-graienis heeft plaats Dinsdag 12 Septem-ber 10 ure in de St. Jacohskerk, Parfc-straat en de begraienis op het katholiek kerkhof, Kerkhoflaan, te liy2 ure. Dit overlijden brengt iiï rouw de Belgische familiën de Changy, der Serclacs, Pycke . de Peteghem enz. Baron de Royer bewoonde voor den oorlog een hôtel op den hoek Van de Bidderschapsdreef t© Etterbeek. BE STRATEN. î)e straten liggen verlatea, De regen sijpelt omlaag, Als tranea, zoo treurig en traag Druipt de regen neer in de straten. Gedoofd is het gloeiende haten, De gloeiende liefde, gedoofd. Het koude en afwezige hoofd Weet ailes, en draagt het gelaten. De maaa flitst door wolljengaten, De steenen zijn effen zwari. Het kloppfen is dood ia mya hart. Gelatên liggen de straten.... MARTIN PERMYS. Lemberg in nood. Be Centraisn «fijken sfeeds achtep ds ûnila Lipa, in d( pichting van Lember-g. — De Roemenen hebben Orsova vei*i evee*rï en doen sfeeds de Oostenr>ïjkes*s wijken. De ïser-Imlalle ûij repiflat (Van onzon bijzonderen correspondent);. Raruscapeilo, 30 Oogst 1916. Gisteren heeft het in Vlaanderen hard-nekkig geregend. Geen diep-treuriger ta-fereel biedt de IJser-inundatie dan wan-neer de sluizen des hemels het werk der sluizen van Nieuwpoort kfacht komeu 'bijzetten. Een betrekkelijke stilte op het front te baat nemend, ben ik naar Rams-capelle getrokken om in rnijo. geheagen te prenten het panorama der IJser-inun-datie wanneer de natuur haar geweld over de stille slagjinie ontketent. Nog ten huidigen dage hebben de menschen een heel onduidelijk beeld van den aard en den omvang der inundatie, die yoorgoed het offensief der tDuitschers stiet. In den beginne van den oorlog zagen we daaroyer in de dagbladen heel wat fantasie; een Engelsch blad gaf zelfs des-tijds eene landkaart waarop de over-strooming stond afgebeeld, loopende van Brugge over Diksmuiden-Ieperen tôt. Raies. De teekenaar had een sluismeester van Nieuwpoort verre overtroffen... hij had bijna heel Vlaanderen en Noord-Frankrijk onder water gezet !... , Zonder het naar een zondvloed te drij-ven is de werkelijkheid reeds indruk -wekkend genoeg. Tientallen kiiometers gtaan van Nieuwpoort tôt Diksmuiden on-onderbroken onder water en talrijk zijn de plaatsen in dezen omtrek en zelfs in Noord-Frankrijk, bezuiden van Ghijvel-de, welke als eilanden liggen te middén van uitgestrekte walerplassen Onresel-maug ûeett ae overstrooming zich uiige-strekt tôt de yaart van Bergen. De rij-ke poldergronden zijn door den vloed overweldigd en ingesloten dp or de waters. En bij den weg naar Houthem doet' een verlaten hoeve denken aan de ark uit het Oude Testament, dobberend op den Ooeaan • Wanneer men deze laatste plaats iaat rechts liggen om den weg naar Veirno in te slaan, loopt men wel drie uren ver zoiïJer het minste teeken van inundatie te bespeuren. Maar eenmaal Veur-ne en Wulpen voorbij staat men te Ramscapelie voor de voile grootheid van het wonder: de IJser-inundatie. Het regent onaigebroken... L>e water-plas strekt zich uit eind en verre, op-vangemd de miijarden droppels.fdie als een stille weeklacht neer^torten uit den grau-wen hemel. Als in een sluier omhuld ligt ginder links een groote steonmassa met gafiende holten, ineengedoteen als waren er eeuwen van strijd over heen-gegaan: 't Is Nieuwpoort, roeriuos, stom als- een pompejaansche ruine. Nader-bij steekt eene rij boomen mev de mage-re stammen boyen den plas, sohril ai-geteekend op het rouwgespaansel. En midden in het water eén paar do'orscho-ten hoeven op den Duitsehers 'eroverl : Mannekensvere. Geen teeken van leven waar te nemen, en toch houden de Belgen dezen voorpost, slechts eenige uie-ters grond omringd door hectaren water, tusschen de JJuitsche en "Belgische frontlinies bezet. Hier te Ramscappelie, aan den linker-oeyer der inundatie, kunnen de Belgische soldaten zich zoo goed het gaa,t in de laopgraven beschutten, maar hoe lukken de wachten van Mannekensvere er in in die doorhakte en doorbeukte puinen een droog p'ekje te yinden... ' Doch, wat geven aterratten aan droge plekjes! Om Mannekensverre te beredken is het niet altijd geraadzaam bootje te yaren en dan w^ien de dap-pere yerkenners maar liever door het water, gekapt en gelaarsd, den oiiejak-ker om het lichaam en den stalen helm op het hoofd. Het regent? Laten rege-nen, zooals men in Brussel zegt. Over den grooten waterspiegel been — hoevele hbnderden meters ver valt inïoeilijk te -schatten — duikt een donkere rand ojp, 't is de reohter-oeyer der inundatie: Daarachter liggen de Duitsehers in de posities yan St. Joris, Scîioore, en meer rechts nog Keyem. Doorheen de zware aithmosfeer zoemt uit die richting de stem van het kanon doi Van ver-moeidheid, gedragen door de oyerstroo-ming die aan onze rechterhand, langs den rand van den spoorweg, zich uit-strekt naar Dilïsmuiden. Het regent... Veurne-Ambacht ligtver-dronken, den dood verkiezend boyen knechtschap. Heel de natuur treurt in stille bewondering. Heete tranen -vallen op het uitgestrekte graf van Vlaanderens vruchtbaarhedd. Maar in datzelfde graf leeft het jonge België, het geweer aan den voet, het 00g naar den rechteroever gericht, bereid met zijn bloed te drenken dien verwoesten grond opdat Vlaanderen zou verrijzen in nieuwen rijkdom en on-sterfelijken luister, De oproeping der Belgea. Naar aanleiding van gerezen vragen deelt L e XX e Siècle rnede, dat de Belgisch? regeering te Havre besloten heeffc de poaitîa te verzekeren van do families der Belgea, die ingevolge den nieuwen oproep van mannea van 18 tôt 40 jaar onder de wapens zullen moeten komen. • De minister van Binnenlandsche Zaken Paul Berryer hoopt spoedig de gevondeû regeling te kunnen mededeelen. Het blad wijst er voorts nog op dat do onmiddellijke oproeping zich bepaalt tôt de eerste groep — de getrouwde mannen, ge-boren na 31 December 1894 en voor 1 Juli 1898 en de ongehuwde mannen geboren na 30 Juni 1886 en voor 1 Juli 1898. De belanghebbenden, tôt de andere groepen beboorende, zullen minstens een maand te voren gewaarschuwd worden, wanneer zij in we'rkelijken dienst .moeten treden. De iiitDreiii (1er EiplsÉ Floot In de „Daily Chronicle" beschrijft A% fred Noyés de hedrijvigheid in den scheepa* bouw aan de Glyde. „Vandaag hoorde ik een eindeloos ge-i ratel, als dat van machinegeweren, maas geen kpgels floten er in het rond en er vielen geen dooden of gewonden. Het was maar het geluid van de pneumatischQ klinkhamers, die daverden op honderdenl schepen op de een woud gelijkende weft ven aan de Clyde. Het gchouwspel, dat wij van het dek van onzeni barkas Kadesloegen, terwijl wij- van werf tôt werf en van de eeno glanzende uitgestrektheid der met rook bekranste rivier naar de andere voort-i gleden ,vvag van een epische grootheid. Hier lag, als het geraamte van "een or£-< begrijpelijk grooten Leviathan, de helling waarop de „Lusitania" was ontstaan; eh( daaromheen stondeu de wiegen van meef harer zusteren. Mijl op mijl lagen daar de werven, als een woud va® doode stammen. Tusschen de naakte bogen bewogen zich menschen, alsof het mieren1 waren. Don-i kere gedaanten, slagschepen in embryon toestand, grceiden en namen vorm aan onder hunne handen, tusschen die reus, achtige houten ribben. De hamers ratelden en donderden met een verdoovend creseudo, dat een gesprofc onmogelijk maakte. Zij klonken en trildeiï en (Jreunden tezamen, dien geheelen roo« kerigen dag door van zonsop- tôt onder» gang en ook den geheelen nacht door, van zonsondergang tôt den dageraad, hi] het schijnsel der ovens. De hamers, die hier werken, volvoereni een taak. zoo machtig, dat die, als zij voltooid zal zijn, de beslissing moet brerfi-i gen. De krach t, die al die beukende han mers en draaiende wielem en zwaaiendel kranen in beweging brengt, is do geheelo verzamelde kracht van het Engelsche Bijk van Indië tôt Afrika en van Canada) tôt Nieuw-Zeeland. Als Engeland de zee jiiet bleef beheer-! schen, zou het ïn zes weken uitgehongerdl zijn. En die risico wil het niet looperç Als de halve Engelsche vloot morgen ver. Ioren ging, dan zou er op dit oogenblik toch nog een sterkere over zijn. dan; die, waarover Engeland hi| het begia vart den oorlog beschikte, terwijl er bovendien] spoedig nog schip op schip gereed zoxi komen om haar te versterken. Zoolang de wereld bestaat, heeft er nooit een zoo groote bedrijvigheid Ijï den; scheepsbouw plaats gehad. Ik zag alleen in aeze wieg der marin® een vloot_ torpedojagers, een vloot onder-i èeeërs en een vloot slagkruisers op sta-i pel staan, die *op zichzelf reeds een ge» weldige marine voor eenig land zouden' uitmaken. Maar er stonden hier ook nog zekerei „geheime" schcpen op de hellingen, sche-: pen van een nieuw type, die doqr schut-i tingen omgeven zijn, om ze voor ûieuwsH gierige. odgen te vefhergen. Oud-minisier Geimadief voor den krijgsraad. Voor de militaire rechtbank te Sofia is het geding tegen dea oud-minister Gennadief ea zijn mede-beklaagden begonnen. Zij worden beschuldigd van hoogverraad, door in dien si * van vreemde staten, door middel van Fransch goud te hebben getracht een onwenteling tea gunste der entente te veroorzaken. De Bran-sche agent Declozier zou hua voor dat doôl 20 millioen fres. hebben gegeven. Aïs ge* tuigen zijn verscheidene vooraanstaande ledea van het parlement gedagvaard. Het geding zal waarschiinliik weken duren-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods