Belgisch dagblad

1424 0
02 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 02 February. Belgisch dagblad. Seen on 25 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0g3gx45j7g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ZATKRDAG 3 en ZONDAG 3 PEBRUARI 1918. l^o. I1SC A B 0 N N J£ M E JSf T E N. Par 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland 5 ceat, voor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. eu Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Ga-a^renliiafge, elken werkdag te 82 ure snidrïag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. V AD VEETENTIEN. Van 1—5 regela f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydi Avenue E C. Pftl'ijs: 7 Avenue d'Antin 7. Onze krijgseevangenen. Bij de aankoœst van Entache en Duitsche krijgsgevangenen in dit gastvrij land, hebben 'velen de yraag gesteld: Waarom ook geene Belgen? Een bekend Hollandsch journalist heeft, als aeutraal. gevraagd waarom de Belgische krijgs-gevangenen in Duitschland niet naar Nederland zouden -gezonden worden. Daarop hebben we geantwoord dat de Belgische regeering niet in gebreke was gebleven om haar plieht te doen. Zij had immers vrijlatingen bekomen, doch do losgelaten Belgen werden in Zwitserland geinterneerd. Hefc ware voorzeker wenschelijk dat een algemeena maatregel lcon genomen worden om de zoo netelige als treurige kwestie der krijgsgevangenen op te lossen. I)r. H. Doizy, iid der Fransche Kamer, voorzitter van de commissie van openbare gezondheid, heert in Le Matin een aTtikel aan die vraag gewijd om te concludeeren dat aile krijgsgevangenen naar de neutrale landen zouden overgeoracht worden. Dr. Doizy schreef inderdaad : „Beslist is oor.og oorlog. Zijce noodlottige gevolgen zijn van velerlei aard, doch deze oorlog neemt een onvenvachten langen duur. Zullen de neutralen niet begrijpen wat hun vroeger niet vermoede plichten hun opleggen? Wij zouden wenachen dat aile vereenigingen van het Roode ICruis der oorlogvoerende en neutrale landen het; eens werden om voor te stellen dat aile Fransche krijgsgevangen in Zwitserland en alla Engelsche en Duitsche krijgsgevangenen. in Holland zouden geinterneerd worden. Welke regeering zou weigeren hare gevangenen zelf te voeden, voor hunne wo-ningen te zorgen en hun onderhoud en hunne bewaking -te voldoen? De interneering in een neutraal land is de eenige mogelijke oplossing van de treurige vraag der krijgsgevangenen. Zal men er eindelijk aan denken hoe laat het ook zij?" Die woorden onderschrijven wij van harte. Onze gedachten gaan naar de Duitsche kampen waar ook duizenden Belgen zijn op-gesloten.Nog dezer dagen vertelde ons een gepen-sioneerd Belgisoh officier dat zijn- neef reeds sedert den val van Luik in Duitsche gevan-genschap leed. Dit is verschrikkelijk. Wie houdt dit uit? . Voor de Belgische militairen is die beroo-viag van vrijheid dubbel lastig. Tegen wil en dank is België immers in deD oorlog gewikkeld geweest. Het moest partij kiezen zooals het gedaan heeft of hgt was verloren. In voorkomend geval ïou België zijn grond-gebied tegenover Frankrijk of Engeland ook Verdedigd hebben. De Belgen, die ailes opgeofferd hebben roor de eer van hun land en tevens voor het lestaan der kleine staten, zouden verdienen, aeen ik, dat de Belgische krijgsgevangenen letzij in Zwitserland, hetzij in Nederland op • ;enomen werden aan de billijke ea redelijke roorwaarden die dr. Doizy opsomde. Zonder eenige grootspraak weze hier ge-;egd dat de Belgen van hunne gevangenen louden. Reeds in het begin van den oorlog, ipijts de Duitsche bezetting en de nood die ;ich toen reeds deed gevoelen, zonden de Belgen van het bezette land ailes wat zij tonden missen naar de Belgische gevangenen n Duitschland. Die warme sympathie in daden in giften is er nog niet verkoeld. Voor de Belgen in het buitenland is de verzorging 1er krijgsgevangenen zeker wel een der populairste. En is geen Belg die geene pakjes heeft verzonden en dit liefdewerk verzuimt. Moet ik wijzen op de werken voor Belgische krijgsgevangenen in Havre, Den Haag (71, Prinsegracht), Breda. Maastricht enz., die vol zelf-opoffering zijn? Voorzeker zou een oplossing in den zin van een interneering in Nederland en Zwitserland, de beste weten. De Belgische regeering zou wel het gepast middel vinden, om den mondvoorraad van die landen niet te laten aantasten, in geval de gevangenen hier moesten komen verblijven. Het Fransche Kamerlid dr. Doizy geeftde voorkeur aan het Roode Kruis, om een gun-3tige oplossing der vraag te bekomen. Waarom zouden wij ons ook niet vol ver-trouwen wenden tôt de staatshoofden der neutrale landen? In vele individueele gevallen zijn Koningin Wilhelmina, Koning Alfonso en Paus Bene-dictus XV met gqeden uitslag tusschenge-komenBewust van hun menschelijken plicht het oorlogswee zooveel mogelijk te verzachten, zullen aile staatshoofden zich gaarne ver-eenigen om uit naam hunner staten col ectief bij de belligeranten tusschen te komen. Waarom zou de président der Helvetische repu-bliek en de Koningen van Denemarken, Noor-wegen en Zweden zioh in dit geval niet bij. den Paus, den Koning van Spanje en de Koningin V£n Nederland voegen om de menschheid te dienen? Waarom zouden zij weigeren op te treden vooï de tiiep ongelukkige Belgische- krijgsgevangenen, onschuldige slachtoffers van het wreedste noodlot? Duizenden en vele duizenden zouden hen zegenen. Léonce du Castillon. De Belgische Congo. Bel ïonldeutSiCho AU g. Ztg. van 18 Jan. 1.1. bevatte oiwkr dan tifel , ,eeu:omisciie i|>lanc0n ien opzichte v« den Belgiisehen f„£ûngo", éewt ariikol, waarin werd gesproken ',(>\er d« 'oeiwerlng dat een ^edoelfe yan dan Belgisiehea Congo «lu ondfcrpand aan. Eng'c-Jpud i? geigftvtM, Het) blacl voiegd© hieffiaïaiQ .too, dait.cen offiei^eelte teigcitepria<ak van de^e ttèvr'evi>ig tôt dusyer oe^geiiiS ia versaheinen. De BolgLébha minist«r van liolunii-n., Re.n-kin, dieu Wij over dit oodecwerp hebben, geiKitervieuwd, yerkliaarde dat het berioht een dwazo fa bel is. llet is waa r, dlait de Beîgische Congo tijdteica dlen oorlog ee<a lee-ning van 90 miliioen in I'ingelamdi heeft kuwii'u ptoaitseo, doeh BelgiO heeffj hier -Soor gjee» pa<nd meeteii gevem, nook i& aten vérin vaiti gieibied, geldelijke inkomstea of inijUci). lam^allèel, Engdand lieùfti her-iiaaklelijk zij m hulp a«in Bûlgië boloofd om . bij hot sluitem van deai vi'éde dio oogeschon-«ienlieid vtun a koloniaal geliied te verze-keren. De fftbel - ia officieel tegenig-esproken, zoowel ia de Duitsçlio bladien, als ia de Nieuwe Eofcterdtunsolie Courant van 28 Ja-uuari 1917, ere^als in de meeste andere onzijdigie bfeudea en in die dw ge«iHieerden, ; Wat meer zegs, de Frawkfurfcetf Zeitumgi van 27 Atiguâtaa 1917 heeft er op g'ozinupcekl. c Do finaneien van di&n Congo zijn volko-nicii; giesoheideu vft'ii die vau België. De ,Congo dienfc echtei' in c(e behcel'ten zijaier ^ecotomisclie oaii;wikktijiH(g- to voorzien, Deze .^ntwikkeling heeft door den. oorlog oaver->waehto proporties aaiogenomen. Nimmeir ^lieeft de markt van koloniale pj'oduoteix een dergelijken, voorspoed g«kend. Van diait moment af nwÉ»t de Belg^ehe kolonie een grootep kiiipifaa l ia haar oiidernemingi va^i-jeggen de m z»ij lot dusver liad gediaan diocili eni van hefc Biitsche goevernemenb de lee* n'mg van 90 miliioen te lcrijgen., heeft zy en^elen byzonderen ]Jtad behoetyen te gcven. Bngieiaind heefb vertrouwein, ia, de .werk^auiheid ên de goede trouw van zijn Jêeutr. ]>o leef&ing; wijsfc overigpna niet op h beoiarden toestand, dtooh veeleer op cten ^hellen ludu^rrieeiein, voorspoied. $ Het artikel ip de Norddeutsclie bêlait ^°k aaiitere onjuisthedieii, û.l. dat de be-iJ'OiOlrrading Va« dcu Congo vam Juli 1917 A ,ûaA,. Staitesa wa» toevertrou-wd. «■Merzgds zou er ia Kasai een. Ame i -fciausehe maiatechapipy ajjn geyestigid ora de Maniantjitijneji ^ expJoiteeren, ijj*. Çoûigo, die tenais arodiwe kolaniën, (.A piMjjjij] }a ^ zjjner bevoorraidiûg W,. .^a 1)01 teé zijn io- stiar-* g» verkooipt zijp. economische prodiueten cok aan deze landen en zfll dit sfceeds meer en mcer doen. De minister beeloot aldus : de Congo, die rijk eo militair overwinnend is, is den Duit-sehetS in Afrika een doom in heo ool,. Aldus wordt de ttijd der Duitsche bladen vcrklaard^ die In omjui&te beriobtea tôt ui-fcing komt. " Een Zwitsersche stem over de scheiding in België. „Lie Journal de Genèv©" van 25 Januari hoiudt zich bezig. met de pol.tiek van gcheu-l'ing in België door hem, getnoemad: „een vree-selijk bedrog, (ei.royable supercherie), dat Duïtsohland ing^richt heeft. „Aan Duifcschland het recht erkennen in dit dieibat eein taal- en raaverwaintsohap in ilie roepan, is. hem het recht erkennein tusschen ite komien in Nediarlanid, Zwitserland (ai in gansch Scandinavie. Franlcrijk en Italie zouden zioh kunnen steunen op den Latnschen oorsproijlng van hunne talen om partij to trekkem in Spanje tusschen fiata-loiniers en Spa,njaardein, in Mexiko tegen de Ver. Statein." Het arlikel eindigt : op 4 000.003 Vlamingen heeft men er leenige honderdiein gevcnden om zich tôt de machinatiën van den overwin-naar te leemen. In d;e bende opwinders en cpgewotidenein, waarvan geein enkel iets er/iaiig en achtems'waardig voorstelt, is de berueMe raad van Vlaandereai aangcwor-ven, die die gansche Diuitech© petrs gebairt te beschouwem als de uifcdrukking van 'het land. Ondanks aile pngingen van den over-winnaar zijn de Vlamingen in werkelijkbeid n,»w 'Belgisch dan -orit, eeindrachtiger dan ooât met de iWalein, onverzioieml^jlkeir len opziehte van hiin,ne veirdrukkerg. Eir zijin meier Vlamingen dan iWalcn in heit leger, dat een laatste lapken grand tegen den invaller ver-dxidigt. Men kan zich niefe treuriger en leel^ker voarstellen : Met geweld bij een vreedzamien en onschuldigem huurman bin-lueodringen ear eana genesltield aan dieia haard van gmart, den eeinen hroieder tegen den anderejn opsitoiken, d© tweedracht en den haat in die ongelukkige faimliei zaaien. En dm God aainxoieiptein en hem zegenen." Belgische ministerraad. ; Ef i« de<a 1 Feibriiari in bat grioote ihooifdfcwaWifej' eiettï voltallige Bergaderingj Snajn diei minjlatiea'» gehoud^i^ omd^r Koorzit. fersciiaiï v#i,n krunwr ah^i- De politieke zelfstandigheid van Vlaanderan. De Belgen zien zeer klaar in hetgeploeter der aotiviaten in België, die de poiitieke zelfstandigheid van Vlaianderen uitroepen. Wy vernemon door hunne bladen dat we-kelijks eenige meetings van activisten worden belegd, waar ook altijd dezelfdè sprekera optre-den onder de bescherming der Duitsche ba-jonetten.Door den band wordt er voor ledige banken en stoelen gesproken en dergelijke meeting eindigt gewoomijk met een dagorde waarbij de sprekers zelf de Belgisohe regeering ver vallen verklaren en de politieke ze fstandig-heid van Vlaanderen uitroepen. Uit is de volks(t)bewegmg die activisten in sommige bladen van Den Haag ala onweer-staanbaar en algemeen afschilderen. Dit is dus de volks(!)8temming die het recht van zelfbesch kking proclameert. Daaruit wil men munt slaan om de wereld diets te maken dat er iets achter den blinden muur gebeurt. IJo h er gebeurt niets, tenzij, kwajongens- en boevenstreken, Uverigena zijn er nrç\gez inten en consuls van neutrale landen in België genoeg om hunne regeeringen in te lichten over dit ge-maakt en bedriegelijk spel. Ue activisten streven nop,^ naar de erken-ning van den Staat(I) Vlaanderen door de neutrale mogendheden. Dit verklaart waarom zy o. m. op de knieën voor Nederland liggen. De zoogen. Eaad van Vlaanderen moet nochtan3 niet veel begooehelingen koesteren na den mialukten verkenningstocht van een zijner leden naar Zwitser and, waar het Poli-tiek Département hem heeft doen gevoelen dat het land van Willem Tell geen mede-plichtige van den n.euwen Duitschen aanslag op België wil worden. Door de erkenning van den Staat (!) Vlaanderen wil Duitsohland er toe komen de Vlaamsche quaestie te internationali-s e e r e n en alzoo Belgiô feitelijk te ver-brokkelen. Het is dus de ontwikkeling van het pian van den rijkskanselier Bethmann-Hollweg. Over dit pian heeft hij gesproken in den Eijksdag van April 1916. Aile Belgen betreuren het levendig dat het Belgische kamerlid Huysmans ook dien ge-vaariijken weg is opgegaan en dat zijn col-lega Van Cauwelaert hem volgt. Van Huys--mîins ia die boudiné onb^- vijpelijk omdat hij telkeiw als'Vlaamsche canuidaut, op' de socia 1 listische lijat te Brussel voorkwam en dus zijne verkiezmg onmogelijk maakt door zich met de activisten om zoo te zeggen te ver-eenzelvigen. Tweedens omdat hij in Mei 1915 een kranig protest tegen het activisme on-derteekende en liet onderteekenen door ook in Nederland bekende Vlamingen zooals August Vermeylen, Alfred Hegensuheidt, Karel van de Woesfcijne, Herman Teirlinck, Maurits Sabbe en anderen. L>ie Vlamingen schreven ongeveer dat de Vlaamsche quaestie gedu-rende den oorlog niet moest behandeld worden. En thans is Huysmans gekomen, zoo ge-tuigen het ook Duitsche bladen met voldoe-ning, op de plants waar de activisten die hij vroeger bestreed, zijn aangeland. Tegen de bestuurlijke scheiding hebben reeds geprotesteerd de Belgische regeering. de senators, de kamerleden, de politieke Vlaamsche voormannen in België en in het buitenland, de magistratuur, de balie, de gemeenteoyerheden, de geestelijkheid met Kardinaai Mercier primaat van BelgiB en het gezamenlijk episcopaat aan het hoofd. Aile Belgen, Vlamingen en Walen, kanten zich tegen de veraoheuring van hun vaderland. t Als een man zullen zij de internationali- satie vau de Vlaamsche zaak besirijijen. L Geen vredesconferentie heeft het recht zich t met een binnenlandsche kwestie bezig te . hôuden. Het is immer een louter interna-1 tionale zaak, die uitsluitend België betreft, anders zou 'slands soevereiniteit gekrenkt en geschonden worden. De taalkwestie zal. nevens de kwestien van politieken en socialen aard, uitsluitend door het soevereine Belgische volk en door zijn parlement in een grondwettelijken geest van gelijkheid opgelost worden zonder Duitsche, Nederlandsche, Fransche, Engelsche, d. o. zonder uitheemsche tusschenkomst. Wat staat er de Belgen thans te doen? In het bezette Belgiô zullen dezelfde * autoriteiten nog krachtiger dan ooit hun . verzet herhalen. I Het gaat thans immers over Belgiô's t toekomst, leven of dood. De Belgen in hefc buitenland zullen nevens I hunne gevangen broeders staan om hunne verknochtheid aan Belgiô en aan zijn dappe-ren Koning, symbool van de eenheid des vaderlands, te betuigen door telegrammen, loyale moties, prote^tvergaderingen en het gedrukte woord. Belgen, vvaakt da werkt, o» vijand rust niet. y L. d. C. Generaal Leeman te Parijs. G criera al Leanan is gisitereuriochtend1 uit Zwitserland te Parijls aangeikomem- Hij vrard 1 onjtvaingen door den Belgipchen gezant, Baron de .Coifier, als veirlegenwooirdigeir der regeering, door kolonel Ppnuconail, als. vor-•tegenwoordiger van het minisjeirie van oorlog en dcor kolooel Molibor, die he> miniv 'berie van koloniën vertigeinwoordigde. Generaal Léman zal eerstdaags in liet groot '(J'io-oïdkwartier dooi' Konin;g Albert.' en de 1 den de;- regeerinig w u\.en, iut\angea. Legerberichten der Entente. De burjçerkrijjç in Rusland. De arbeidersbeweging in Duitschland- — Gevechten aan de Asiago. — Oorlog in Finland. — De Roerneniërs bezetten Reni. — De Belgische Congo. DETOESTAND caiKPM.wrariia. j- • ■» Nog altijd staan we uitea'st sceptisdh, tet gein.over de zoogen. arbeidersibewegijrg in Diuitschland. Zeàfs de arrestatie van Ditt-. mann, eien lid der onafha,nlielijfce &oc.-ctoni. fractie laat ons Onveraniderd. Liebtneciht ook werd actolleir sîot en grendel aezet ©n de toe,stand veranlderde niet. Kiillil-. mann speelt eeovoudig die gemaakte s!a-king uit tegen de vateriandpartei en Kooir. ad teglen de Entente, daar hij hoopt diat de g^fingeerde volksheweiging inrf'>ed zal hebben in Engeland en Frank r ijk, waar Duitse-he agencen aan; bet stoken zijin en waar Huysmans de mleiest verdachte roi spieieit. Wil men die proef oç de sorn vooir wat dem eirnst van die zoogen. hewegin,g in Duitschland aa^gaat ? Der fabrieken vain Krupp werken met volto kraoht. W,ij geviern toe dat het janhagel zich heieft onderscheiden, doch men zal toage-ven dat d® georganiseerde werklieden, die stakien «n opir-oier maken, gevaarlijlker zijn. Te Bireist is een mieuwe moeilijfcaàid opgeneizen, daar de BioJohewikî de Oekrai-nera heit récht ontzeggeni «er territoriale vragen ta oindenhandelen en Oekraine be. sohouwen als «en deel van Rusland. Aan die Asiago wordt duchtig gelstreu den ia hiert voordeel Mam onze Italiajain. sohe bondgiempioitjeini. i Van het Westeljjk front. Het Fransche legerbericht. PARIJS, 1 Fe?raari. Olli'aieel avond-bericht: Nleta te melden, behalve het ge-wnne kanonvuuï op hét groote;e deel vân hef îront. In den vorilgen nacht hebben de Fransche bombaxaeer-smaldeelen boimmen van groot kaldber op de vliegvelden ge-wjrpent, waar de Duitsche toeetellen op-slegen, die boven Parijs opdaagdien. Goede oUkomsten zijin opgieteeteend en aile Frain&ohe to-esteton zijn terugge-keerd.PAiRIJS, 1 Feibr. (H. N._ draadlûos). Fransche afdeielingein' zijh bg het doen van tfersclhillend'e aanvallen in de stiyekt van Nieuwpjort etn tien N.W^ Kan Reims gaslaagd. Zij hebben gevangenein gemidakit en oen m-aohinegeweer binnengebraoht. In dé stre<eik ' ten N.O. van Flerey is ©en sfceake vijandelijfee afdeeling, die tradhtte de Fransche linies te naderen door ons vuur soeir-strooâd. Op het viardere gedeelte i&aa het liront was de nachit kalm. Het Engelsche legerbericht LONDEiN, 1 Februari. Reuter. Officieel avonlbericht. Onder dekking van een dichten mist beett de vijand gdsteren een overval gedaan op e©n onz€*r posten in de naaijheâd van den spoorweg Yperen —Stade». Eenige van onze maniwin worden verm>st. lien andeire vijandelijke af-doelingi, die vroeg in den afgëloopen nacht poogde om onze stellingen bewes-ten Gbelluvelt le naderen, werd na een gevecht teruggeworpen. Overdag hebben onze p ait r oeil verscheiden gevamgieinen van vsrschillende punten bdnnengebracht. Gedurende de maand Januari hebben wij 171 Duitsche gevangenen gjemiaakt, waaronder 4 officieren, en tevens 7 ma-chinegiewerem en 3 loopgraafkaaionjien vecmeesterd. Van het Znidelljk front Het Italiaansche iegerbericht. ROME 1 Februari. (Stefani.) Officieel. Na telkens vergieefsche pjgingpn om de voiyieiringen der Italianen bij Sasso liios-so ongedaan te maken, is de vijand giis-terochtend virmiger van wal gestoUeai om on3 van den. Monte di Val J3ello te wer-pen, vanwaar afdeelingem in de eerste ureo van den. dag in onstuimigie vaart detn ingang van het dal bij dein Monte Melago hadden bereikt. Alvoren® de aan. val echèar tôt onze linics was opgeaiuwd werden de aanva|'lers danlt. zij de doel Ireffende miedewerkling der artillerie pn-detr een moordend spervuur genome®', dat heQ tôt wijken naar de stellingen van -waar ze .aren opgebroken dwong. Overigens matig kanonvuui'. In Judi-carië vvai'd een vijandeltjk detaclieniiant be zuidôn Daine met handbo&imen terugge-vvoiipen. Tussch<n Posina en A-tico wa-'reia pafiroef.es van ons druk l'n tonw. In den afgëloopen naclit wierp'en vijan-delijlke vl t ; gea-s bommen op Jiegsano : peniRe ffewonden en liehte sch'ade. Op het Balkaa-front- Het Engelsche iegerbericht. LONDEN-, 1 Februari. (Router.)" Olïi-cieel ui,t SaJonilci. Den 29®ten Jan. heeft de Britsehe infanterie g/eslaagde overval-len beoosten het Doîraninecr m>et lichto ver.ezen voor zich zelf gedaan. A'er -seheideai sehuilholen werflten no<pgebla-z&n" en enkele vijanden gevangen genomen. Een aantal gesneuvelde vijamden werd op het terrein achtergielaten Onze luchidienst werkte met de infanterie sa men, bommen werpend op vijanr delijke batterijen bij Nikolik, twee mijl benoorden het meei. EeR vijande-lijk toe-stel moest tusschen de linies landerii, waai* ona gieschutvuur het stuksehoot. Bèn ander werd SI Januari bij Serre® vernield. B„ehalve andere doelpunten werd Ku.'fc-tandil, 40 mijl ten Z.W. van Sofia, door onze vliegtuigen gebombardeerd. De strijd in le Incht De aanval boven Duitschland. LiONDEN, 1 Febr. (Réjutor), Officieel t worden bijzondietrheden btteind giemaakt oiver don luchitaanvai bcwiein Diuitschland, vvaaii van 25 Januari werd gletwag gemaakt. In den avon'd pan diein 24sten sieeg '«ieiii smaldeel1 van in den» nacht riies* gendo borriibardeertoiestelter op, om delosîd. sein iejn het station' vah Trier beneacen^ de staalfahrieJcen nm Diedenihofen te be. sbckiein: 869 pond bomimein werden op Trier gefworpiein. Mon bemcjkte, dat ze in ihett noordeia en het hart van d® stad uitetekand onitpiotfton. Een uitgebreida brand, di© laiieir door andere vliegera waaa» genomen werd, werd in den N.O, hoek deir stad tie.weeg gebrachit, Macijinegewoer» vuur werd op zoielklidhiim , treinen eaî giebouw'e|n gerielht. Op de staalfabriekenj van Di&denlbofon werden boimmen gewor» \ piein migt ©en gewidht va«i 1120 pond ! bij elkaar. Allie bomimon sprongen en uii» gebreida ontpJoffingen werden waai'geno^ mien. Ili©r werden evenoens uit maclhinegew weroein patuotmeja op zoo.kliobfcen, trajma ian betwogende lichten op de wegen a.fg«» vuurd. Op heit station Oheridllig (zes mijl toi; ZjZ.iW.. van Trier) v^rden 280 pond boom* mem ' geworpierL Maahinjegeweervuur ^\^er4 gieiricht op doirpiein in het dal van do Âlaas. Heit station qn heit knOoppunt vaH Saarburg w^erdeia mot 280 poind bomin^al bestaokt. Tiem nnijil bezuiden Trier werd in «élu stad oea eiîistige ontptoffing ver-oorzaakt. Daar kregein zoekiioblon, treinien: ©n ar;deiro lichfcen de voile iaag arajp ma» chi negoweerv uuir. Denzeflfden avond isieilen ©nkele bembar, deartoestellen van een marineiachtsmal-deied Manniheim en Diedeiihofen aan, 1331 pond bioiinmeia werden op de Badische ami< line ein soda.fabriok alsmc-de de haveaP van Mamnheim qn die stad zelf gewor* pen. Als geivol'g «an Jaot sprin,gen der bommen op eien fabriek werden dichte iroiokwodilcein gieziein. Eindelijlk kaagen de .slad Diedenhofai, heit spooinvieigJkniooppunt en de fabriekem daar nog 1344 pond homrnen- Allés l)iij ejkaar Werden 5267 piorad bommen naar heiiiieidein geworpen, ter hexogte van gemid. di^id 1500 voeit, terwij^ tal Kan maciiincu gevueierpatronen met goiede uitwericing wer-. den afgeivuu,rd, ncvoral op het spoorweg. vterfceier bij Trier. ». D® avond begon met heldere maan en henoden een dunnen mist, maar nader-hand dreven zware woflkbanfcen uit het' n oorden aan en werd de mist erg d ik, hatgieien het vliegen grootolijks bemoeilijSc-te. Eiein vlieger deed srier piogingen alsvoM rens zijin ooigwit te bereiken en te bomu bardeieren. Het afweemriïir was zwaar, maar onnauwkieiurig. Aanvallen van Eng. marine-vliegiuigen. LONBEi^, 1 Fi>" (J:.. .. ... Officieel: Op 31 Januari hehibieia Onze marinevlieg. tuigen botmaanvalliem gedaan op het idieg» park ien d« opslagpllaaitsen van En gel. Er werden versetheiden taretfers Kerlcregojoj waarbij branxiein uitbratoeiri. Allé vliogtuigeii: zijin teruggeikst- rd. De luchtaanval op. Parya- PARIJS, 1 Febr. (Reuter.) Officieel: L>e voirliezen b^ den aanval uit die lucht van, giiiloren bêdragon : 36 dooden en 190 ge> kweitsten, onder wier eiein greot aantal vrou-wsn en kinderen- -Fr z'ijh drie ziekenhuizeni dooo.' .bommen geiroifikâ; in een onstondi brand. reddingsdiemst werkfcç met op,^ ir.erkelijke v»}igheid. Dj brar.dwieer is n;\ar" itiwce-eindertig ycrsdhilleinde' plaat?en opgen' roepen. De hulp V'.as uiibtekmd georgani-( geerd. Zeatig vain vliegtriigein ?.ijn er uilgevlogen. Eem vijianddljk vliegtuig i» er als gevolg van eein gevecht boven Chelleai neergelégd. Dis aanval heeft de waakzaarrf-heid van onzen vlicgdien?:t n-et verra=t.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Gent, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods