Belgisch dagblad

956 0
04 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 04 February. Belgisch dagblad. Seen on 28 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m901z42v96/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3de J aargamg. MAANDACi 4 FEBRUARI 1018. TVo. llî>. ! ABONNEMENT EN. Per 3 œaanden voor Nederland i 2.50 franco per post. Lossa fcummers. Voor Nederland B cent, yoor Buitenland 7 Vî cent. Den Haag-, Prinsegracht 126. BELGISCH DAGBLAD Vepschijjiiendl te 's-Qpaveiihage, eikeh werkdag fe 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERTENTIEN. Van 1—B regels f 1.50: elke regel meer f 0.30; Réclamé» 1—6 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dix on House Lloyda Avenue E C. Waarom zijn we gouvernementeel? Het was, meen ik, de ongelukkige Jean i Bary, wiens einde zoo droevig was, die 111 1 zim" kranke verbeelding gevonden had dat ] het Belgisch. Dagblad door de Bel- ] mâche regeering werd bekostigd. | Een Hollandsch anarçhisi, die zekeren dag 4 in allerijl Frankrijk moest verlaUn, strooide dit bakerpraatje op zijne beurt rond en gmg } zelfs den eigenaar der drukkerij van ons blad c bij de Duitsche Legatie in Den Haag aan- i klagen. Het wa8 dezelfde individu, die on- i langs aan een Hollandsch socialistisch schreef 5 dat ilc deel maakfce van de camarilla van 5 baron de" Broqueville ! ] Het weekblad van Huysmans heeft die 5 aaaien koat 00k verwarmd, doch vergat hier- ; bij het spreekwoord: Spreek niet van stroppen j in het huis van oen gehangene. Inderdaad, ( 'toen De Vlaamsohe Stem, meer en • meer op krukken sprong, stelde Huysmans, die van dit blad niet hield omdat het niet Belgisch genoeg was, mij in Mei—Juni 1915 ( voor, een Vlaamsch, maar door en door Bel- ] gisch dagblad met hem uit te geven met den ( heer Van Cauwelaert als derde. j Onder naijne oogen sohreef Huysmans toen i een brief aan minister Poullet die in Den ] Haag verbleefom door hem den geldelijkensteun ] van de regeering voor het nieuw blad te ver- ] krijgen. Ook bij den heer do Broqueville werd door Huysmans in dien zin. aangediongen. Toen was deze nog zeer Belgisch. Hij be-roemde eT zich ook op — zoowel te Brussel als hier — een groote en verkleefde vriencL van den Belgische eersten minister te zijn. Indien deze hem had kunnen gebruiken voor een ofKcieelen diensfc, zeker zou Stockholm achterwege gebleven zijn en in Belgie zou geen vuriger patriot- en nationalist gevonden geweest zijn. Dds heeft het Belgische Kamerlid K. Huysmans aan de Belgische regeering de geld-middelen gevraagd om een Belgisch dagblad — niet het onze — in Holland op te richten. Huj'saians, Van Cauwelaert en ik .,. Castil- lon aan welk gevaar zijt gij ontsnapt? Het is mogelijk, doch wie weet of mijne beide partijen dan zooyer naar het activisme zouden hebben overgeheld. In tegenstelliçg met zijn later weekblad welk schreef dat het Belgisch Dagblad door JSav/e bofaald is, vond K. Hu^smarç, zelf ' Sostigtl fiîSff të-mââ " dat ook 7Â]a vriend Van Cauwelaert rond den-zelt'den tijd in S-ainte Adresse té vergeefs heeft aangedrongen om toelagen voor de Vlaamsche Stem te verkrijgen. L'Eoho Belge heeft hem, zoo mijn ge- , heugen getrouw is, daarover geïnterpelleerd — doch vruchteloos. Wat schande zou er in gelegen zijn, dat çen regeering hare nationale pers, een wapen van aanval en verdediging, zou steunen ? Het is in aile geval beter door haar ge-financeerd te worden dan door onbekenden, jpooals dit het geval is met het weekblad dat Huysmans hier gesticht heeft. Niemand weet wie de geldschieters zijn. De lsden van den bond der Belgische arbeiders in Nederland mogen het niet weten. Zij worden als kinderen behacdeld. De boeken wor-den hun niet voorgelegd. In dat démocratie? Moest ik lid zijn van dien bond, ik zou met klem eischen dat de rekenplichtigheid aan de (î)ondslsden zou voorge!egd worden. Ik zou moe'.r.i weten van waar het geld komt. De dro" ve geschiedejiis van het Parijzer Journal bewijst knmers genoeg. ï De sehrijvera van den B. S. moeten van geld weten vermits een hunner verleden jaar, dus i;i vol1 en oorlog, ondanka de schrikbare çLuurte van het leveu en de woningen m Hollan'd, en vooral in Den Haag, heeft kun-'nen afzien van een maandelijksch inkomen van 105 gulden. 105 gulden in franken om-gezet aan den koera van den dag, maakt een som uit die zeker geen enkel Belg zal ver-smaden. Men zal ons toch niet zeggen, dat een vluchtelingenweekblad 105 gulden per maand aan zijne rédacteurs kan betalen. Onze belgische collegas van de dagbladpers alhier hebben dan ook reeds meer dan eens de vraag gesteld: Van waar komt het geld? Bedoeld medewerker van Huysmans, die schoolmeester was te Antwerpen en tôt De-cember 1914 als timmerman in een fabriek ia Frankrijk gebezigd was, heeft eens op zijne manier onze rekening gemaakt. Hij heeft toen 9E TOESTAMD «ossï '.«surcrtBcitt De confereiitie der geallieerden te Ver-eailles heeft gaoordeeld dat het pooljea-gov'en van Czernin en llertling comediet ym en mets rechtzinnings bevattc. De ècnsgezindheid <lcr gealliee-rden is volkoi-inen op politiek en miLitair gebied. 4 De Matin zegt : De conferonbie, die fcoofdzakelijk een millitair karakter dïoeg, waa gewijd aan ernstigen, g'oed voorbereiden arbeid. -De îninisiters enge-herôaj's hebben een wevk verrieht, dafc .èen zeer belangrijken vooEiïillgiangi op dien weg, naar morsele en materieele eeu-heid der geallieerden beteekent. De eon-keiii der legiermachten is be(krachëg)3i door, hejangrijke beelniteit, die er toe zull'en biidragieït de strijdyaarâigbeid der giaal-lieerde legers te verhoogén. De diplomau t^ko quaesties zijn besproken in den rlf. welke be'iaamt aan regwingem, eet! billi.ylvgti en eervollen vredle wtt-maar beseffto, dat zij die» oorlog) #ee'' dag onnoodig mogm vierle^ige®. iO;ffieieel wordl neg niet gezqgd, (Ut df. 'ergeten dat hij zelf aan l'Office Belge, een >ureau der Belgische regeering en aan het îelgisch Dagblad een paar duizend gulden leeft verdiend. Dit belette hem niet in het jeheim aan het weekblad van Huysmans mede e werken, wat zeker niet fair is. Toen dit ontdekt werd, moest de man toe-;even dat zijn geweten dit hem verbood in lorlogstijdin gansîh twee tegenstrijdigebladen e schrijven. Het B. D. heeft hem toen drie naand traktement gegeven om er van af te :ijn. Daar hij nog rekende op de vergoeding iijner reiskosten uit Frankrijk naar Neder-and — onko3ten waarin ons blad niets te lien had — heeft hij zijne fatsoenlijkheid jetoond door in dat weekblsd op allerlei >eraonen die zich als gentlemfn hadden ge-Lragen te sehelden en zich als martelaar lan te stellen. We hebben ter wiile van de rust onder Belgen nooit over dit geval willen schrijven, >mdat men niet met ontslagen bedienden in let openbaar moet polerrfiseeren. Doch op den luur vindt men menschen die gelooven dat emand den toren van 0- L. Vrouwkerk te Antwerpen in zijn binnenzak kan steken. De 3. S. toch heeft zoodanig geroepen, dat de )uitsche pers in België en zeker ook in 3aitschland, gelooft dat wij een door de egeering bekostigd blad zijn. Nog dezer dagen noemde La Belgique ran Brussel (27 Januari), ons Het Bel-;iseh Dagblad, le journal gou vernemen-al édité grâce aux subsides du Havre * Het irgaan van de Duitsche bank, mag ons ge-ast gelooven : het Belgisch Dagblad is zeker jouvernementeel maar het heeft nooit ;en toelage van de Belgische regeering ont-rangen, noch gevraagd. Gouvernementeel, ja, wij zijn het, zoolang :en Duitscher onzen Belgischen grond ont-iert.De Fransche royalist Charles Maurras ichreef het nog een week geleden in L ' A c-,ion Française: „Devant l'ennemi et, in temps de guerre, un seul parti est patriote it raisonnable : aider et soutenir le gouver-îement quel qu'il soit." (Voor den vijand en n oorlogstijd is een eenige houding patriotisch >n redelijk : welddanige regeering 66k helpen >n steunen.) Dia nobela en edelmcedige woorden van tj'-'rï {ic.rloo' ;en "aile Belgen de hunne maken, wanneer let de regeering van hun eigen landbetreft. Dit zeg ik aan onze tegenstrevers die ons yerwijten gouvernementeel te zijn en te be-ïchikken over een aard reptilenfonds, dat in aile geval niet zoo rijk zou kunnen wezen als de door Bismarck geroofden schat van den laatsten koning van Hannover. Dit zeg ik ook aan onze vrienden, die ons bij de jongste ministrieele veranderingen, te zwak vonden en om aanraadden positie te nemen tegen de regeering omdat zij niet kraehtdadig genoeg zou besturen. We strijden noch voor personen, noch voor vrienden, noch voor partijen. Wij scherpen alleen de pen voor het vaderland. Daarom zijn we boven ailes gouvernementeel.De Godsvrede bestaat. Hy moet blijven bestaan met het nationaal kabinet waarin aile partijen zitting hebben. Wij willen de regeering niet verzwakken door onbesuisde en verbitterde aanvallen en critieken. Wij willen haar nog minder om-werpen en dit om allerlei gewichtige redenen, waaronder de eerste, dat de vijand te Dixmuide is en wij Gribouille niet willen navolgen. Die verknochtheid aan de nationale regeering is geen oogendienerij, noch gevlei Niemand, die haar steunt, is verplicht ziji verleden te verloochenen of af te zien vai idealen die na den oorlog, in een bevrijc België, kunnen verwezenlijkt worden. Wanneer België door den vijand word verscheurd met medepiichtigheid van land verraders, zullen wij meer dan ooit gouver nementeel wezen — altijd zonder toe 1 a g e n. Gouverpementeel blijven wij vooral, omda de regeering, belichaamd door onzen Koning Soldaat, de gescheurde vlag en het rein zwaard van België, epijts ailes, hoog houdt Léonce du Casiiiion. kwiegiie van h,eit :ojptp;erbevel is oipgelost. sYV w&teu nog niet indien lueit berioht van L Pietil Journal dat genai-aal Nivelle werd aa; geduid bercsiiigd word t. Hett »pperl>eivel heeift altyd in wertoelijil heid besttaan. Eem Pa^jzer blad heirinneiricl dat Joffxe het Ru&ïisch offc.nsief van 191 had! viootpbiereid en média den ttegjenstand de Lfelianeo, in hetzielfde jaar toiein de 0:osteti itglk.er§ aan de Agiago wildein doorbrekeu Caillarax m zâjne bonde helblben dan Joffi aaii diein kajït doem zietten. lAlaW 'hteit wiastelijjk froaxt bevinde-n zic ii'liaing 17Q Dinitsiahie divisies, daarin begn plen de divisies die sedort 8 maaiiden i Diuitgchiajnd weidiein gle^^omnid en tèvens d grnen die nit Ruglanid naar Frankrijk € B-eJgië Worden gevoicrd. Do geaJlieierdJffli! hebben daar tegen vc dOarùle Bjtr^dkraidhten,, z o(n|der ta spreken Vf die 500.000 lAmierikainen! die in I^ranlcri aijln aa^igakomen. Vqoir Ixeib einde van d< zmm zullen er 1.200.000 xlijrii. Cie geallieerden arlieidien vurig om i lasitate begooc.hialm^eo dieir Diuitechers w içsKrt _oJ[£e;nsief beltreft, te doen verdwijn'e Sg^gidopijtaiioi zjejf heeift gezegd: Uet Du aMWWaMBKaMMMBaBMMStaMM———H Het Vatikaanen de Vlaamsche zaak. iW|ij leqeto. in „Lie Teanps" vaa 27 Jan. : Een tielegram uit Rozne aan Ha vas, zegt, dat tha,ns, wannei&r het Dttitscli geploeter tegien België ganiseh rerwezepiijkt wordt, men zich mag afvragea wiait die zienswijze tta& het Vaitikaan is inziafa» de Vilaamsôhe kwestie. Men migeiixt die zienswijize t?> kunnen saimen-vattein in den Kolgenden toito, zomder dat zufks overigBina de isœràntwotopderijkiheid^ van wie ook ka:n, na zioh sfeejpl;: Die Ileilige S.toel moet bmten en boven de Vlaamsohe en [Waaische zallsen "blijyen "daar zy als lonteir binnienilandBohë zalken woirden BeiS'C'houwd. Bi&lgië wprdt vioorloopig en rnili-tau* bœeit. Aile bemoeiing van deiu ijezeiiter in ïoùter binmemlandsîeibe zalken, aile paging van dnik om de Vlaamscilfe kweslie op te tassen, in) dejn eenen of in den andeiten zin, aile recihtstreeiteche of omrecW-sU'Ee'eikscihe tusschentomst fen den. bezetter inJhet gouvernementeel regiem Ran een be. zet land loopiem gevaai' baschouwd te worden als oveJîtrieidlngeln sran b^et volkerenifecht. België alleen zal, wanneer .^de voonvaardon opnieuw normaal ziullen geworden zijn, die vragen aran inwendig 3>eisituuiur onderziaeldein en oplossen naar bat beste van sijne foelan. gein en in aveieonsiiemim'ing imam da verlan-gens van zijne besnolkingep," Dit is een geaonde en veretandige lapràU tin,g van de s&raag. De H. Stoel ihanidelt Ihierin wijis en durât den 'lec'hten weg aan, ook aan de Vlamingen. De aktivisten ee.nerzijids iiieèben hun toe-vluefht tôt Duitsehîand gisntooriien, wTaiun»r tet eon loutere binnenlandsche vraag be-trof.De grciep van Vrij België heeft ivan- het aolivisme giebruik gemaaii. om de Belgàscihe uegleering te willen drulkfcén, om ' 01 n d a n k; s d©r abnornmle taestandesn waarin Bel'gië wikieert, die inwendige ssraag op te liossôn,'. Het Belgisch Dagbîad integendeed heelt. sleeds gesebreven, dat. inen moest wacfo. ten tôt na den vrede ojm: het p'àrlement toe te îatem de laalfcwestie op le lotssen in den grondwettelijtken geeslt van de gerijfeheid. Dit is ook nog steeds, het gtandpunit deir Bialgisdhe1 regeering, waarbij: de Paus zich nu 'heeft aaingeslotém. De politieke zellstândigîieid van Vlaandie-ite'ti zal dus door het Vatikaan niet gestoiund etti de nog minder Voor het onbezette België. Teneimto de levenianiâ<Melen-v'OOirzienMi^ in het niet-beaette gedeelte van. België tiever-zekenen, zuli.cn de in bebouwing genomen gTondleai aldus worden ingedeeld: 3/8 voor den bouw van tarwe, 1/8 voei" aardaippeieîi 3/8 voor heto voeder die|ne)ade pLanten ©n 1/8 voor plantain ten bat© dier industrie als bieten,cichorei, gerst en tabak. Minister Renkin naar Parijs. Ter vieringi van de verovering vain Duitseh Oost-Àfrika heeft de algeimeene Belgische Vereeniging' voor(.10 Febvuari een grootsche betooging te Païys op touw gezet. De Belgisch» minister vaut Kolomiën, Reakin, zal een rode houden. Bel&isch weekovsrzicht. HAVRE, 2 Febr. OlHoieejl wsokberieht van 26 Januari tôt 1 iebruari: in de afgeloopen week is het geschut voorna-1 melijk werkzaam geweest in de s reek L van Dixmuiden en Merekean. Onze batte I ri„en hebben de vijiandelijke artillerie L duehtig bes.ookt en de vijandel ijko ver- dediglings werken hebombardeerd. In de II nabijheid vain Asehhoop heeft één onzei " patroel.jes een vijandelijken post verras; " en na een handgemeen twee gevangenei ■ inee gebracht. In de sitreek van Ramsea pel>c is een vijandelijke varlœnning af ^ geslagen. Dui sohe vliegituigûn hebben tijldew e nachtelijke beschtetingen in de riohting ! van Adiinkorke. torpedb'a aigeVuurd. On danks den nevel zijn onze vliegtuigm vrij bedrijvi g geweest. Onze jaohttoeatel len, die ter bescherxning .dienden voo: de vliegtaigen, welke verkenniingen de den en îoto'i opuamen, hebben taLrijke s overvallen in de vijandelijke Unies g« s daan lr §cbo volk gelaoifc inielt mieer in het mirakc e van het offensied;. 8 In D'uifcschlaind zelf is' de werkstakin T verloopen. Het wag maar eein comedie aoc i- ala hier ge&chreven werd. M,en zial eenig 1. nai&ven en ajgenitâ provocateurs der politi e in de doog sitekein om te doen gelooven ,d{ het toch ernstig gemeetnd - wais . h 'Z;0|0> wiordt de otnafbattAeilijlke &ociaî:iat Dit ». mjann voor den krijgsiraad «ieirzonden. n In Jhet tWjeisten is er niets gebeurd, di e. scTia/ie kon dotern aan den munitioaatïmaail n Dwiaas zou mie|n wezen, oim aan de o] recbtÈieid der Dluitsiclhera te gelooven. Va 1- liqotg itot laag zijin ze niet té .verfcrouwej n Kulhilmafljn en. Czieirnin zijn uit Brest, dte i'k naar ÂVj^eRMb eta g^n« naar Bierfijjn ,vte ;u ifloWcan. Tusa^ep Riwaeim en Oekrainers : itiieit vKxijop. mzie wjegpns de zeTfetandiglreà 1* eu o;niaSi,a;nlû0(iàj'kbeid aan de Oekrainisct ait iepiiibliejk. In Finiand afieeds borgeroioirlo' n. Ivsilaad wîl zich onder da beseberming jva it- Ertgeîamd atelteit — • - Legerberichten der Intente. Eiode der werkstaklD^scomedie in Duitschland. De ooriogsraad te Versailles. — Geschillen tusschen, Russen en Oekrainers. — Burgeroorlog in Finland. «na» .ittiiiWMWUimaaaM / Vas hst Westeiijk front. Het Belgische legerbsricht. HAVRE j, 4 Febr. Onze artillerie heeft eenige batterij'eln van den vijand tôt zwij'gen gebracht en istehoten afgegeven als vergel-diiigs.ir.aa.trcgel tegen z^!n verdedigingsiwer-k't'ii ter beantwoording van ziijln spervuur en een gevecbt met granaten bij Dixmui-den. Een vijandelijlk vliegluig is. ddoor En-gel&che vliegers binnein onze linies neer-geacboten.Het Fransche iegerbericht. PARIJS, 2 Febr. (H. N. Draadloas;.) De nad.it was; rustig. Hij wierd alleen gebemiriierkt door eenige levenicligheid" der axfcillerie in de streek van Burnhaut-le-haut Een Fransohe aanval ten noorden van het bosch Mertier heeft den Frar4s:chen in staat gesteld eenige gè^angeniein mede te brengen. PAEIJS, 2 Februari. Offioieel avond-berieht: Taanelijk drukke bédrijvigheid van het geschut in het valc van Ciraon-ne, op de beide oevers van ae Maas als, mede in Wo®vre in de streek van Flirey. Op het front van het. bois Caurièrte heôben de Franseben een "Duitsche afdee' i»ing, doen afdemzen, die hun linges traeht-te te naderen. Het Engeische iegerbericht LONDEN, 2 Febraari. Reuter. Offici-eel avondbericht, Htdenoehtend hebben de troepen uit de Pest Riding met succès een overval gedaan len Zuid~Oosb3n van Monchy-Ie-Prenx en eeni'ge gevangenen gemaakt. Vroeg in den ochtend deedde vijaDd een. overval op een onzer posten ten Noordoofeten varri Porfeappelle. Twee tlliuci'dr v » t — —-à r —^— een aanval deed op een po&t in de nabijheid van den spoorweg Ypeiren-Sitaden werd teruggeworpen. Op dit frontdpel hebben de Frà^schen e&n Duitsche afdee-vei'scheidpn gevangenen giemaak,t. Het' vijandelijk geschut was iets be-, drijvlger tein zuidwesten van Epehy in de nabijheid van Gravelle en- in he-t vak van Y per en. LOMD'EN, 1 Februari. (Reuter.) Officies.. Omtrent den middag van den 30en h'iljben marinevl1î®fevu.igen een botoiaan-val gedaan op het vliegkamp van Oost-camp. Op de drie groepen loodsen van dat vliegkamp zijn verseheiden bomnien geworpen. Een loods van de zuîdelijkc groep werd rechtstreeiis go trof ion. Z-ij gieraakte in brand en er steeg. een dich te rookkoiom uit op. Ook twee recht streeksche treffers op loodsen ten N'oord-westen van het dorp Oostcamp veroor zaakten branl. Er hadden luchlgevechtei met vijandelijke strijdkrachten plaats waarbij een vijandelijk toestel tôt dalei w&rd gedwongen, zonder dat .ij kondei contreleeren wat er van werd. Tijdeni de gebruikelijke verkennlngen is hetzeli de anet twee vijandëlijke taestellen ge beurd Een van onze machines keerde met terug. »■ * * EOMDEN, 2 Februari. (lieuter.) In d afgeloopen week hebbien de Duitscbers zware verliezen aan vliegtuigen geleder 1 Aan het Wesielijke front zijn er ten min ste 71 gevallen, waarvan er 31 stuui loos aan gene zijde van de vijandelijk linie omlaag zijm gedreven en 40 vooi ' goed vernield zijn. De Engelschen ri kend6n er alleen met 49 van dat totat af. Vas het ZuUelljk front Het Italiaansche iegerbericht. RIOJME, 2 Febr. (Stefani.) Offi ieel: Gi&t; 1 ren is de s'trijld voiornameilijl's tôt gsschulvm 1 langs heel heit front beperkt gebleven. H was kracbtiger in het oastelijlke vak van h g plateau van Asiago. Vorder hebben voo (. piosjten leveindig geweervuur gewi seld. e Vluclbeen van Italiaansche toestel en lei e den tôt gevechten, waanbij1 twee vijandelij ^ weirden geveld. Ze vielen bij Asiago en heit da! van de Breinta. Gisterein tegen d [. aviond vielen vijaindelijlke vliegera Trevi en versebeiden bewoonde centra aan di & vioet van het gebergte tusjsehen Brenta 1 5 Piave aain. Ze werpen vergeheiden bomme >u eenige gewonden en liehte gehade aan b n z^n. ï, Het Engeische iegerbericht. iv iÉîfCMSDENj 2 Fehraaii (Rouitor.) Officie l» In den lasts-ten tijd was lut rus'ig aan 1 d Bliléftbe deel van het front behomdens vui e wiâ&eling dvr artillerie. Qnaei ve:kcnnin; ç. afdeelingcn blijven aan den Piave bfefttwt n in touw, maar de vijand toept weinig * L^ternèmingslùé't. . • ' - . Aanniorkelijfce bedrijvigbeid in de lucbt, ; waarbij vier vijandelijke toestellen in do afgeloopen week werden neergesicholen, ter-( wijl de vijland in daarvoor g gehikte nac ten het gebietcl acbter onze lin i01 hertiaalde ^c heeft gebomlbardeerd. Be strijiT in de lacbt Oe luchiaanvailen op Londen. * LONDEN, 2 Febr. (Rentier.) Officieel: De.; politieirappartrai wijîzm bét heele aantal fei>r Sioanlijke ong-lukken uit, die, vaiorzooverbe-] kend, zijn veroorzaakt door d:n luchtianvau van 28 op 29 Januari. In aile district"n, j door rijandelijke vlicgituigen bestookt, zijjuij 58 menschen gadood en 173 gewond. Het j opruimen van den puinhoop van één ge-1 beuw wordt erg belamnerd door den ge-.^ vaariijiken toestand van wat er nog van'] staat. Mogfelijk werden « nog enkele lij'kenj gevonden. Dje poli tie heeft van vietr menschen in,^ hpt bctrokketn district gehoord, die sincla 1 deiî lucb'.aanval zoek zijln en wier overbli|f-^ selon i neg nieit zijn gevonden. Het heele aantal pietrsoon'ijike ongelukken,] doox den lucbtaanvat in den nacht, die aan1 delft 30is|ten. Januari vO'Ora'ging, veroorzaakt," beloop't twee dooden en tien gewonden. De strUd ter zee. Een Eng. iransporischip geforpedeerdj LONDEN, 2 Febr. (Renier.) Het gewa-.\ pieaide Britische . sebip Lonvain is 2l| Januari in het Oosten van de Middelland=cha(i Zee getorpedeerd en gezonken; zeven off'^* cieren e!n 217 man kwarnen daarbij1 om. De duikb ooL-oorlog. I.OJiUti'N, 2 F«br. (Rentier.) Nog aseidW' Ons beleid heeft groioéem invloeid op hefri toenentend bedCTf van het moreel der be-nanningen van Duitecihe onderzeebooten. iVVte»; hebben van geivangenein vernorren, boa zeer. dit beleid dmkt op de genL'Oedslgesteldbeid van de Duitsche nïatroizcn. Elke maaind zijiaL er Dmitscbe onderzeeiboaten, die niet naan, hun standplaats teimig|kieieiran! «n waarvan lateHJ 'nooit meer iets wordt geih.oord. Dag aan dag. worden vermigsingein gemiei l>, Hun kamera-. ■ dein van. andera bdôtten be.'.preken hun eigsfflj. kansien, dit lot te deelen en cindelijk wor-, den zij geroepen zelf te vertrekken op avon^j tour. Zij moeten dan wel .vreâaàn, dat dit op dezelfde weinig bevreidigende wijze zaf 1 eindigen. De opigewelk'abeid van den Duiî-1 achat) cnderziee-maitroos gaat verloiren bi| de»e vaak heirhaalde ervaring en eens_ of; Iw.-omaal kwam dit tôt uiting in diëinstw elg'e^' • ring en opsîand, miaar gewaonijk w rit het ■ wàro gevoel andeindrulkit en uit het zich,1 - slechlfs in zekeren tegeinzin- Zelfs ^ de ee-l zagvoerders van de U-ibaoït-n nie" m.:er , ^Vlat zij vroeger waren. iWel zijin er nc^j l dappere, hekwame marmeln oinder hen, even,^ 1 als, er nog koene, vaïfaberad'ein équipages zijn!. ; Maar deze zftn ui'jzotmderingen Jn het algjO- - meen is, de emderziee-ma'ircioa niet m e: wat, - ihlij een jaar geleden "«vas. De duikbootvernielers van Ford. Een itelegram uit Washington, meldt, daï' 3 dat zoedra de noodige plannen voor de vervaardiging van nieuwe sttrijdmiddelen te-, , gen het duikbootfcgevaa.r vôltoioid zij'n. do Ford-matorenfabriek dagelijlks: een daikboioî-.. vernieler zal afleveren. Het e orgie sehip, e i§ reeds op staûel gezet. d Arnerika en de oorlog. Amerilkîa's vloot. ANNAPOLIS, 2 Februari. (Renier). De staatsseeretaris voor Marine, Daniels, zeida^ in een toespraak tôt de Marine-Academiez^ „de vloot-teseaffe, die 69.000 man tell enjj a 7800 officieren is grooter dan de heeîe^ ir vloot op het oogemblik iïia,n de oorlogsveri; Klaring. | Het ideaal van de Ameiikaansahe isslOoif r- otm^ehrevieitt in Bienjarnin Franklin'» inn sitruetie tôt dietn eersten bevelhebber John(' d- Paul Jones was o. a. zeer bizonder oçnitzag <e te tooinen voor de nom-comibattanten. Zoq in ziet men duidelijlk, ho© groot het jerscM 311 is tussrbe'n de Amerikaansche wijze vanf 30 oiorlOgvoere'n en do roeketooze prialkitijikeil >11 van Duitschland. sn ■ « ii- Het voorjaars-offensief. Volgena de „Eeho de Paria" heeft Vr» dag de ooriogsraad der Entente te Ver-jl, saillea gesproken over het voortaereidenl van h*et vooiri^a'rso'if'ensief en de iioodza-if. kel)ijke vormeeiriierin® van het troepen,-contingent deir geallieerden. In verbanxlj lig daarmedB zullen in aile ententelandteOij binnenkort waarscltijnlijic nieuwe lichtirij gen worden opgeroepen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods