Belgisch dagblad

951 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 30 July. Belgisch dagblad. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kp7tm72x98/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

le «Xaarcaiisr ZONDAG 30 ©ri MAANDAG- 31 JULI 1916. ■ Ml, IVo. 269; abonnementen. per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Los6e nummers: Yoor -Nederland 5 cent voor Boitent and Th cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Be#tuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLQN. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADYEET EN TIE If. Van 1—5 regels f i .50 ; elkfl regel meer f 0.30 y Réclamés 1—5 regela f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. VREDESGEWAUWEL. Nemesis, de wraakgodin, wijst ons c je ♦nadering van den noodlottigen Augustus. De tweede vcrjaardag van het ve: sclieuren van het snippertje papier zu len wij herdenken met de bitterste g' yoelens van haat en wraak. Haat en wraak, vlammen na twee j« ren nog hooger op dan vroeger. Thans ziju de nuchtere, rede en h-koel veistand er mee gemoeid. Wij ove: zicn nu met kelderen blik het gi duldig en voorbedacht mollenwierk, h> snood verraad, de onvergetelijke gruw len, den laffen laster van een rèusacht gen nabuur, die, als vriend van den hu ze, bij ons verkeerde. Thans weten wij dat Duitschland e Oostenrijk-Hongarije een zoogezegde preventieven oorlog hebben willen voi ren ' Zoowel de Neue Freie P'ress Eehreoî dat do aanslag van Sayayév niet het oorlogsmotief was tegen Servii was het valsch bevonden gerucht va bommen werpen Op Nuremberg niet c reden die Duitschland aanzetto Frankrij den oorlog te verklaren. Die schijnmotieven zijn te voegen b de leugen dat Fransche troepen in Be gië stonden, om aldus de Duitscher te t" e laten België te kunnen aanvallen. Aile Belgen weten vandaag zeer goe dit Duitschland het gemunt had op h Tveerloos land je tusschen Maas en Scheld waarop het onverhoeds is gevallen a een baanstrooper op een eenzamen re ziger, dien hij eerst tôt gids heeft g diend. Onze haat is nog aangegroeid door e afschuwelijke methodes van roof en plui dering, dwang en uithongering in h bezette land, dat bijna twee jaar lan gemarteld wordt. Onze haat neemt een eeuwigen vor: aan. omdat het vermoorden van 5000 afg» beulde birrgers, het sneuvelen van tiei duizenden soldaten, het fusilleeren va ^lîorgen oT ovérmorgen kan "België ip mers opnieuw bloot staan aan den ii val der barbaren. Eens jongeling en ma geworden, zullen onze onschuldige kii deren voor dezelfde rooversnatie staai om met het wapen in de vuist pro ar et focis te moeten strijden. Nimmer zal er in Europa rust e vrede heerschen, zoolang do adelaars di Centralen hunne klauwen kunnen ope sperren. Nemesis roept ons dan ook toe: Eeuv. ge haat, onmeedogende wraak. Het blo' der onschuldigen konie over het plicht Duitsche volk. <c * En op die alcelige en gruwelijke v< ijaardag ruischen vredesstemmen f pennen van witte duiven. Moet het ons verwonderen '? Verdun is als een mokerslag op c dikken schedel der Duitscher3 gevalli Hph ™nrnitzicht dat kozakken Boei p Pest, Weenen en Berlijn kunnen binnen 4 vallen, doet de wreedaards huiveren. De zware kanonnen der Engelschei r- en Franschen aan de Somme, alsmedi 1- de taaie vastberadenheid onzer bondge-3- nooten, in een woord, het oifensief oj aile fronton, veranderen den hoogmoee i- van het pârvenuvolk in het voorvader lijk kruipen-bij-de-aarde, zooals wij d< ît luizige Pruisen hebben gekend, wanneei zij in Vlaanderen als speellieden onz< 3- centen kwamen afbedelen. ît 0 ! zij gapen nu zoo wijd niet meei ï- de zes economische verbonden vai L- Duitschland, die Polen, Noo r d-Fr ankrijli i- en gansch België met Antwerpen als oorlogsdoel verlangden. De pro-Duitscht n T ij d van Amsterdam, wordt gebruikt n om te zeggen, dat bedoelde verbonder s- hun eischen hebben herzien : „Zij naderen thans in hoofdzaak d* o formuleering van uitbreiding der gren o zen alleen (sic) in het Oosten en waar->, borgen in het Westen." n Hetzelfde blad maakt tevens kond, da' e de rijkskanselier zijn oorlogsdoel nog k meer wil beperkèn. ,,De uitbreiding der grenzen in lie ij Oosten zou dan zôô worden uitgelegd 1- dat economische voordeelen voor de Cen-e tralen worden bedongen in een tamelijls (sic) zelfstandig Polen, mits de Russer d zekere bezette gebieden ontruimen, en dal ît de ,,werkelijke grenzen in het Westen" 3, zouden bestaan niet in vëstingen, maar in Is een internationale regeling, welke vooi i- aile Staten bindend zou zijn." 3- De vriend en van den man van hel snippertje papier duryen nog spreken le van ,,internationale regeling, bindend i- voor allo staten." 3t Wat kunnen wij daarop antwoorden g dan met een verachtelijk schouderopha len. n Langs de Maas zouden dus geene for ï» ten meer mogen gebouwd worden. D< i- weg naar Parijs zou dus gansch rnoeter n open blijven ! Men kan vnorzien hn« Ai i- halen. ' i- Wat-ms betreft, wij Belgen willen dooi n internationale regelingen niet meer ah i- zuigelingen in een kinderstoël geduwc i, worden. is W« z,ijn overtuigd, dat wij onze ont voogding met onze tranen en ons bloed m met ' ons lijden en strijden, ruim . hebbei ;r verdiend. a- In ons land willen wij meester zijn Ver van een voet gronds af te staan i- aan onzen doodsvijand, willen wij nie îd eens wéldanige servituut aannemen, di ig onze soevereiniteit in iets zou kunnen krenken. — Dat de Duitschers en de neutralen va aile kaliber dit eens voor goed in hunn ;r- hersenen prenten. ils Liever dood dan slaaf ! De dag der weerwraak is in aantocl in Wolhynië en aan de Somme. Hij zî en voor goed aangebroken zijn, als het o m. fersief over^l zal hameren. la- En dan wee Duitschland ! HÉ Triomf mogen de Russen roepen. Ron Luck hobben zij he.t offensief hernome en het geheele vijandelijk front doorgi broken, den vijand verslagen en hun oj marsch voortgezet. De Kôzakken vervo gen de vluchtende Ooslenrijkers.. Tôt n toe hebben zij een 10.000 tal soldate gevangen genomen en 46 kanonnen bui gemaakt. Brody is bezet. Brody is de sleutel van Lemberg.. De beteekenis van die bezetting is va het hoagste belang, daar het leger va Bohm Ermolli, welk verslagen is, ni meer het leger van Bothmer aan de Str; pa kan dekken. Dit leger zal op de duur naar het westen moeten wijken a het niet gevaar wil looipen afgesnede en omsingeld te worden, want ook u het zuiden wordt het bedreigd. Detro pen der Centralen die de Radzivikc stonden, zijn ofwel nog tijdig kunnen or snappen ofwel omsingeld en vernield. Be grootste beteekenis van de Rus; sehe victorie is de doorsnijding van < Oostenrijksche en Duitsche legers in h oosten. Bit was het objectief van generaî Broesilof. Daarin schijnt hij geslaagd zijn. Die echtgeneraal die zijne tege strevers den tijel niet geeft te blazen, z stellig voorkomen dat de vijand zich as «e Bug versterkt — halfweg Eember^ ^ijne kozakken zullen de Oostenrijke ongonadig op de hielen zitten; J-'aarbij is de Bug tusschen Brodny ivemberg geen ernstige hinderpaal vo e Russen. Te Brody zullen zij over d spoorweg kunnen beschikken — als ' #iet vernield is. , Jj° vijand is ook uit zijn stellinge ûe Slonowka en Bolderowka gew< ipen. jn de- streek der rivieren Slonowkft «aldurowka blijven de Russen vorder Êen niaken. Be Oostenriikers geraken op. Het is er uit. Aan het Westelijk front hebben de I 1 gelschen die met de grootste doodsve: achting strijden, ook een beiangrijk i overwinning bebaald. Zij hebben er de Duttsche keurbende verslagen. Longueval, het Deville-bosch en d [" molen van Pozières zijn thans in Eng< sche handen. De door de Engelschen gewonnen slf î1 is duur betaald, doch nu komen de E gelschen in open veld. De veroverin van Bopanne is een kwestie van dage Danlc aan de definitieve bezitting van hoogten door de Engelschen zullen 11 Franschen ook in staat gesteld word S vooruit te rukken. 5 De Duitschers hebben regimenten v. [' Verdun en uit België naar de Somn ,n moeten doen komen. Chaulnes in het zuiden van Péron î* wordt meer en meer bedreigd. De Franschen schieten op ten West e" van Thiaumont., 7 De Italianen breiden hun terreinbej uit. Daarentegen onderscheiden- zich . Oostenrijksche vliegers door hunne b j1^ zoeken aan onderscheidene Italiaansc] steden. I Belgiseb legerbericht- n- 27 3uli. E-enige axtillerie werkzaamh al aan het front van het Belgische leger. m -, |.'s Woar ûe keus. De Times verneenit .uit Rome, sn de bekende jnilitaire criticus, kolonel ] or rico Barone, in een artikel in de ( 3n o r n a 1 e d'I t a 1 i a als zijn opinie : lij dedeelt, dat Duitschland niet langer druk zoowel op het O'ostelijk als op sn Westelijk front zaî kunnen blijven v >r- houden. Het oogenblik is gekomen, het moet beslissen welk front het en opofferen. Dit moet dan noodzakelijk in- Westelijk front zijn, omdat Duitschl dit nog eerder zal doen dan te moi Eut beleven, dat zijn geallieerde door Russen en de Italianen wordt teruj In- dreven. Links en Rechts. De Brusselsche vrouwen en Koningin Elisabeth. Men meldt ons dat Brusselsche vrou L wen aan de Koningin een kostbaar ge , schenk hebben kunnen laten geworden Het is een prachtige sjerp rood, geel , zwart, versierd met patriot.ische zinne-[ beelden. Dit geschenk is in De Panne der . 24 dezer aangekomen. , De Duitsche autoriteiten hebben huiszoe kingen gedaan te Brussel, doch de voge j was gaan vliegen. Het snoode Duitschland. l, Iemand die pas uit Parijs tePetrogra< is teruggekeerd, deslt volgens het P e t T o l.-A g. in het blad D e n n r u e > M ij u n mede, dat zich te Parijs een de putatie zou hebben bevonden, bestaandi uit vertegenwoordigers van onzijd:ge lan den, die door de Duitsche regeering be : last zouden zijn onderhandelingen te be ■ ginnen betreffende het sluiten van een ■ afzonderlijken vrede met Frankrijk, oj voorwaarde dat hieraan België ; zou worden afgestaan, en Lo ; tharingen, welksi bevolking zuiver Franscl is, zou worden teruggegeven. ; ,,Minister Briand we gerde beslist il , onderhandelingen te treden en verklaar • de, dat geen enkele beloïte in staat zoi zijn de Fransche regeering er toe ti brengen het bondgenootschap met Enge laHd en Rusiand te verraden" Bovenstaande, lezen wij in de N. C Wat zullen zekere Vlamingen nu zeg gen, zij die op Duitschland steunen on liunne taalgrieven te doen oplossen ? Een gevaarl jke specialiteit. De heer André De Ridder is leeraai aan de Belgische school van Amsterdam 1 Die estheet verricht, een gevaarlijke sp& cialiteit. Hij was het, die Stijn Streuvels tegen aile weer en wind in verdedigde Hij, Belg, was er prat op Fabricius ! mederedacteur van de T u k o m s t op "een voetsluk te plaatsen. Thans probeeii b'châifeii in" eïén G r o en en Am ster d a m ni e r, waar men onvoorzichtig ge-1 noeg was den heer De Ridder de ru-briek Uit Vlaanderen toe te vertrouwen Zooals het uit den omzendbrief bleek " wilde de heer De Ridder een anti-iran > sche strelcking aan die rubriek geven 1 wat hem een gepeperd antwoord van dei heer Cyriel Buj'sse op den hais haalde Die schrijver wilde daaraan fiiet mee doen. De heer De Ridder had vergetei I dat Frankrijk onze bondgenoot is. _ 3 Welnu, bedoelde prof. De Cock is ee oud-medewerker van de Vlaamsch Stem van Jacob en Declercq en dee II er anti-Belgische verklaringen. Als d 0 heer De Ridder meent dit lid der Vlaan sche Academie, door een achterdeurt] weér binnen te smokkelen, bedriegt h 't 2ich. De pro-Duitscher De Cock is pr< û fessor van de Leuvensche Universitei £- Zijne Duitscbe vrienden verbrandder hare bibliotheek. Het past geen leem eener Belgische school, landverraders i . een schoon postuur te zetten. r De Beiersche dieven. 3 Le Journal van Parijs schrijft, dat < rekiuten van 1916 de eers.e zijn geweesto sa in de ioopftravèn van Curlu en tlem binn. te dringen, hoewel zij ontzagiijk verdedij e waren door de Beieren. ;1- Talrijke pakjes, die zilverwerk L vatten, alsmede kleederen en linnengoed, c ig de Beieren hadden gestolen, waren gere n- om verzonden te worden. g Men ziet, dat aile Duitscbe soldaten diev n ' .zijn. Zij stolen in België in 1914 en zij stel i© nog voort. Wat ras van bandieten. do 3n Voor onze gewonden. Te Parijs is het werk der Meters y de Belgische soldaten in de gasthuiz le' gesticht, onder voorzitterschap van n vrouw F. Schepens en het eere-voon ne terschap van juffrouw Margaretha Lem; de dochter van den held van Luik. Belgische regeering heeft het nieuw we erkend. Het heeft voor doel zich be te houden met onze gekwetsten en kr; de ke soldaten in de gasthuizen. Be dan e" zullen aldus een werk van barmhan ie heid kunnen verrichten en de hersteil den op wandeling vergezellen. Het aar — leden is beperkt. Aile giften" waaronder boeken en d hladen, kunnen gezonden worden: Hé 3--, Regina, Place Rivoli, aan mevr. Se pens, of 101, rue de Ranlagh, aan frouw Van Marcke, te Parijs. dat n O maan... Zaehte, ongestoord den glijdt de marie liehte voort.... het Ik staat haar aan ... ol~ Zy lijkt nu stil te staan... d7 Zij lacht zoo koel mij aan.... zal , O maan... antl Zacbte, ongestoord 3\en glijdt de mane lichte voort.... rît - MARGE-3 Sprokkelmaand 1916. Groote overwinDinn der Russen. De »ussen zijn doop het gasssche Oostenrijksche froill . bezuiden Loetsk.Zâj natnen s*eeds 9000 man en 46kanonnen. — ■ àchitierend voordeeS der Engelschen te Longueval en in het êieiwiilebosch. m : Be slag art Somme. De Times van Woensdag heeît een hoofd- artikel over den slag aan de Somme. „Een slag, als die aan de Somme, heeft | de onontkaombare tendens, aile voorafgaando berekeningen omtrent de te verwachten. afme- ting, te^ buiten te gaan. Evenals sommige van _ onze expedities van ondtergeschikten rang zich i boven aile verwachting uitbreidden, evenzeer . groeit een slag als de onderhavige wanneer . hij eenmaal aan dic-n gang is, in omvang en . geweld tôt dat wij nog maar tcrnauwernood zijn uitgebreidheid en zijn aard kunnen besef- , fen. Onze spéciale correspondent heeft ons gisteren een kijkje gegeven op de wetrkelijke . grootte van den slag door de opmerking dat t ,,de operaties aan de Somme in haar geheel beschouwd die bij Verdun beginnen te evena- L ren." De dingen die aan de Somme op het . spel staari: zijn zelfs grooter dan die, welke i betrokken zijn in den strijd om Verdun ; en ) zij zijn af te meten naar de onuitputtelijke . vastbeslotenheid van^ de Britseihe legers en de vastberaden houding van den vijand. De prijs, , dien wij voor successen hebben betaald, over- . treft al wat wij tôt nu toe hebben ondervon- i den, omdat de afmeting van ons offensief, naar verhouding grooter is dan van welke opera- tie ook, tôt dus ver ondernomen. In zoo'n tijd moeten de lange verlieslijsten dagelijks namen bevatten van lieden van_ buitengewoon nutti- ge bekwaamhedem, die met liefde hvn leven hebben opgeofferd voor hun land en voor de zaak der geallieerden. Een. schrijver van een ingezonden stuk trekt in twijfel of het wijs ! is, toe te la'.en, dat zij van wie het verlies naar erkend wordt, onherstelbaar is, omko- komen bij het leiden van inîanterieaanvalleu, froiucen personen zelï. v cor lien overcrKt aX grootheid van de zaak onvergelijkelijk de mo- | gelijko waarde van eenige toevoeging die zij waren zij gespaard gebleven — zouden hebben kunnen niaken aan de som van inen- ' sche.ijke kennis. Êi] weten dat do waarde van een afzonderlijk menschenleven niet is gelegen î in zijn lengte maar in zijn qualiteit. Terecht stellen zij „de zaak boven den roem", iu het ' besef dat het dienen van het vaderland heden de eenige maat is van eens mans waarde. Het is voor den staat om te beslissen of hij van . de spéciale gaven en vermogens van iemand 0 elders dan op het slagveld, gebruili kan ma- j ken ; en waar zoo'n beslissing niet is geno- 0 men, dienen particulière oordeelvellingen ach-t. terwego te blijven." e De verovering van Pozières. 'Î De veroveoing van het geheele belangTijke dorp Pozières, besluit de tweede phase van den slag aan de Somme, schrijft de Time s. 1 De opmarsch tegen Pozières begon Zater-ir dag van de linie, loopend van voor Ovillers 11 en La Boisselle tôt den weg Albert—Bapau- me. De Eûgelsche troepen drongen langs den weg vooruit om de voornaams'te Duitsche loop* graven aan den westkant van Pozières te ne 16 men, terwijl de Australiërs het dorp van he m Zuidoosten binnendrongen. 3Q Het terrein was een netwerk van Duitschl loopgraven met overal versterkte post en vooj mitrailleurs, terwijl het bovendien beslxekei e" werd uit de loopgraven van Pozières en he hooge terrein bij Thiepval. Ailes wees op lie belang, dat de Duitschers aan Pozières hech ten. n Dinsdagnacht bereikten de Engelschen d voornaamste Duitsche linie ten Zuiden va het kerkhof, waar zij zich met de Australiër vereenigden en het kerkhof namen. Woensdag avond was niet alleen geheel Pozières, maa U) ook een beiangrijk punt, de windmolen, eve en er voorbij in handen der Engelschen. Ond< 18- de gevangonen zijn manschappen van het % it- en 157e regiment uit Yperen. Een bericht van het „C entrai News meldt, dat de Duitschers Pozières tôt het las :rk 8te huis yerdedigden. De slachting was vie "S selijk. Do verdedigers werden zoo goed a in" afgeinaakt. ics Tusschen het Fourreaux-bosch en Longu vàl offerdon de beste Duitsche ,,Sturmtrup 3ri- pen" zich in opeenvolgjende kolonnien op, ma; tal (|0 tegenstand der Zuid-Afrikaansche en E gelsche troepen was onverzettelijk. Een g a8" heele Duitsche divisie werd zonder résulté '1 e'- gebruikt. De Brandenburgers leden even zw ^ re verliezen in hun- vruchteloozo pogingen ( i de Engelschen van de -buitenwijken van Gu lemont te vordrijven. Zij deden binnen 24 u acht krachtig -voorbereide aanvallen over e front van twee kilomefer. Onder de hoop lijken van Duitschers heeft men soldaten v -verscheideno regimenten van Verdun herkei Acht gevangenen verklaar den, dat zij de ee ge overlevenden waren van een compagr die het eerst in het bezit van Pozières v goweest. De windmolen van Pozières. ,,Naar ik verneem schrijft d e Times: niet enkel geheel Pozières en zijn onmidi lijke onistreken, doch ook het bèlangTijltc p ,.de windmolen" in onze handen. Het terr thans aan den vijand ontweldigd, in twee s D. ten sinds 1 Juli, is een gebied met een fn breedte van 8000 à 9000 M. en een diepte meer dan 6500 M., dus ongeveer & 60 K.M.2. Indien men weet in welke motie ieder yiear« kanto meter versterkt en verdedigd was en op hoe enorme schaal de vijand zich had in-gespannen om het terrein onnoembaAar 'te mac ken, zal men beseffen een hoe giroote trioml do behaalde terrein-winst is. A!s • een staaltje van den geest, die de soldaten bezielt, diene, dat de bevelvoereoide officier van een zekere troepen-afdeeling aan aija manschappen, die een buitengewoon zwara karwei hadden op te knappen, beloofde dafc zij — indien zij goed vochten — zonden worden beloond met niet uit de linie te wordien te-ruggeroepen om rust te memen. Zij vochteq zôô goed, dat zij tôt hun trots en vrcugde) niet werden afgelost. Ofschoon de strijd om Pozières de voornaamste actie van den dag was, werd ook overal elders aan de linie gevochten. Echter werd daar nergens verandering ge(. bracht in het beloop van het front, Op tal van punten stonden de vijanden zoo dicht bijelkaar, dat de bomgevechten bijna onafgo-broken voortduren ; dikwijls zijn er kleine» gevechten van man tegen man. Ook het geschut is voortdurend in de weer. Van tal van. punten van het fronUioirien Iclei' ne groepen krijgsgevangenen in,5 die gegre-pen zijn in het een of andere afgelegen ver-dedigingswerk, stulc loopgraaf, of uithoek vau het bosch. Het gevecht van Longueval en Delville Ig vrijwel de verwoedste slag van den geheelen oorlog. Een van de beroemdste Britsche di-visies heeft het uiteinde van het bosch bij Loue gueval driemaal veroverd, en meer Duitschers gedood dan er sinds 1 Julj in eenig gevecht waren gevallen. De aanvoerders van twee Schotsche briga- gen den vijand, die hais over kop vlnchtte en in grooten getale met Jjommen of met de bar jonet werden afgeinaakt." Een afdeeling Zuid-Afrikanen, die al do spits had afgebeten, verzocht niet te worden afgelost. Zij vochten bijna zonder ophouden een heele week. Slechts weinigen van hen ge-noten eenigen slaap. Een compagnie, eiie van de anderen was af-geraakt, vond zich in het bezit van een loopgraaf, van waar zij hoorde, dat de vijand in aantocht was. De Britten bleven stil wachtea tôt de Duitschers vlak bij waren en dreven ii en toen in een pauiek terug. " De correspondent van de Liberté in Noord-Frankrijk " verme^dt belangwekkende bijzonder-heden over de vermeestering van Poeiôres. Door dit dorp deîinitief te bezetten, hebben da Engelschen een groot sjicces behaald. Een te& kenend feit — mij door een staf-of£icier mee-gedeeld — was, dat van de 200 DUITSCHE MÀCHINEGEWEEEN, die de toegangen tôt het dorp verdedigden, de meeste door het bombardement*'waren vernield en bovendien ongeveer 30 door de Britten werden veroverd, benevens een aantal mijnwerpers en an-der loopgraaf-geschut. ^ Het verwoede karakter van den~ etrijd om Posières komt aan het licht in de verhalen ! Van gewonden. In een bepaald geval bicld ' een Duitsche compagnie, welke in een klein 1 fort ingesloten was, het twaalf uur uit tegen t de aanvallen der Britten, die het fort ten elot-t te veroverden. Zij vonden in het fort nog_ " yier levenden naast 60 dooden. Het dorp Posières is totaal vernield en d» 3 plek, waar 't dorp gestaan heeft, kan niet a worden onderscheiden van de omringendia vel-8 den. Een Beiersch bataljon had in he>t Noordoos-r telijke gedeelte van het dorp stand gehouden, a tôt de bevelvoerende ojficier had besloten, te-:r rug te trekken. Om den terugtocht te kunnen le uitvoeren, moesten de Beieren over een'breed-te van 300 M. open terrein. Zoodra zij zioh " vertoonden, werden zij door een vuur van -t- vreeselijlce uitwerking uit do Britsche batte • e- rijen letterlijk gedecimeerd. De meeste over-ls levenden werden gevangen genomen. De Snipper papier. ir _* e- (Part.) Wij vernemen uit Londen dat at de Engelsche bond The Fight for Right a. (De strijd voor het Reclit), voorgezeten ,m door lord Bryce, den tweeden verjaar- ii. dag van de snipper papier te Londen zal herdenken op 4 Augusti aanstaande. ^ Die plechtigheid zal plaats hebben m en Guildhall. , De lord-mayor van Londen zal haar ^ voorzitten. Allo gezanten der geallieerde " • mogendheden zullen tegenwoordig zijn. Zullen er het woorcL voeren: mimstep 'X ' lord Robert Ceci], uit naam der Bfltsch.® regeering, minister Paul Paimeve, uiî naam van de Fransche regeering en minister Vandervelde uit naam van de tfel-;ijn gische regeering. lel- De snipper papier h^eft Duitschland ant den haat en den afschuw van de gan-An, sche wereld op den hais giehaald. so- Het is een gelukkig idee de Germaan->nt- sche snoodheid te herdenken en opnieuw van aan den schandpaal te stellen. •

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods