Belgisch dagblad

453517 0
15 September 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 15 September. Belgisch dagblad. Seen on 27 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/st7dr2q78h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Se Jaargan<j / VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1910. No. 1, 1 1 — 'i/ " BELGISCH DAGBLAD abonneménten. if er 3 maanden voor Nederland 50 franco per post. Lossa ummers: Yoor Kederland 5 cent Voor Buitenland llk cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Eed. en Admin. 7433. fcistuurders: Dr. TERWAGNê — CH. HERBIET. Hoofdredacieur : L. du CÂSTILLON. y » ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels f 3.50: elkfc regel meer f 0.30; Eeclamef 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. .•«wim i ■ IEUUIU BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. NA EEN JAAR. In de geschiedenis der Belgische we^-? het buitenland zal stellig eci -«d worden aan de vade-ballingschap.en of joupnaiisten leidet ' pn zo op; journalisten dit ,en stuk droog brood ver . censuur en de Judaspen- ne journalisten zijn be-ad te dienen, een Belgisclie ^eliamerde taal te spreken om herinneren, dat België nog ) bevri'jd en hersteld wor- îalisten stellen zich aan ge-. In zekere neutrale landen gevang of uitdrijving op, wan-r een oogenblik ver g et gn hun de rede te breidelen. nkelijk van aile officieele ban-, jtficieele vingerwijzing vinden zij innige vaderlandsliefde de noodige den noodigen wil, de noodige stigheid en ,opoffering, om, spijts den strijd te voeren en hem vol te i,, zonder dat zij eene andere be-ig verwachten dan de goedkeuring hun geweten. :g in dag uit staan zij op wacht om i landgenooten en vrienden te waar-n, valschheid en trouweloosheid oren, kuiperijeri aan het licht , de zwakken te sterken en ■le baan yrij te houden, bo-7 ts wezen en als Belg te - vaar noch vcees. Belgisch Dagblad aar gehandeld. toekomst ook geen an dien heiligen het met zorg ga ileidmg gaf tôt . dan ooit de .^venswet is voor 3&lijn werd goedgekeurd, zoowet in de hoqgste kring^n van on; land als onder het Beîgisch publiek, waa: wij het vertrouwen vap aile ware patri oten genieten. Wanneer wij onzen eersten jaargang overzien, mogen wij herinneren aan on: streven naar een sterker leger, naar mee: gelijkheid en opoffering, naar een natio naai ministerie, naar de verdwijning vai onze door Duitschland geschonden neu traliteit, naar de economische Conferen tie van Parijs, naar de oplossing vai le Vlaamsehe taalgrieven, die de Belgi Ohe eendracht rotsvast moet maken te ;en aile toelcomstige kuiperijen van dei Njand — doch met de eenlieid en ' d< o verdeeldheid van den Belgisclien Staa al ; basis. illen voorbarigen vrede, allen hànde m.- den vijand, aile gekonkel in de taal kwstie, aile demoraliseerende gedach-ten hebben wij beslist bekampt, omdat Beliië moet Jierrijzen vrij van smet er vrij van blaam. Nil zonder voldoening mogen wij tham verklaren dat de hooger bedoelde vragei opgelost werden in dfen gees van Jet Belgisch Dagblad. Di< vaststU'ng doet al onze moeite, al on ze optfîeringen en ook de aanvallen ver geten, waaraan we blootstaan van de zij-de der ^elanghebbenden. De anmoedigingen die wij ontvinger vanwKg! onze lezers, onze staatsleiderj en med van onzen Koning en onze Ko-ningin elven, alsook het bewustzijn vai den vowaehten plicht, zullen ons aan zetten t volhardetn tôt wij, met al onz( Belgisch : bannelingen naar het vrijge-voch ten vader land zullen terugkeeren on er_ onmidellijk in voeling te komen me onze 1 ; w o nd er ens w a a r clig ci verdrukte landgenoten van België en voorts samer te werka om in de zuiversto gevoelent van natinale eendracht -België te helpei: heelen vin de duizenden wonden, waar-mede eej barbaarsche beul zijn rampza Tig licham heeft overdekt. TÛESTIIliO itste voldoening zuilen on ÏO lCZtJJ,D T VA*» emen dà't de Franschen, ,en N.O. van Péronne door de derde li lie zijn gedrongen en er den verworvei ;rond hebben behouden. Dit is reeds he sersto resultaat Van de>n nieuwen slag tenN ran de Somme, die voortgezet wordt- Oj :ene breedte van 6 kilometers hebben zi, ip een lialf uur tijds de eerste Duitsche oopgraaflinie genomen. De Fraaischen aderên den rand van den Mont-Saint-)ueritin, die Péronne beheerscht. Het dorp Bouchavesnes werd met de ajonet genomen. De nieuwe stellingein rerden nog gedekt door de bezettingvan jet Labébosch ten O. van den weg van 'éronne naar Bapaume. Combles' val is een kwestie van en-ele dagen. Wanneer de Engelschen Moral in het noorden van Combles kunnen eroveren, moet en de Duitschers Com-les opruimen en hunne 3e Unie bij die .ad opgeven. Aldus wordt de doorbraak Erwijd. Het is een zware slag voor den vij-d, die er zijne beste Beiersche troe-n had geplaatst. Het blijkt meer en ieer dat liij zijn front in Vlaanderen Joet verzwakken. Het offensief wordt in Macedonië gun-ig voor ons voortgezet. -in de Dobroedsja hebben de Roemenen ;n Bulgaarscli detachcment verslagen. auonnen werden ' buit gemaakt. Koninkrijk België. xAGEK GESTELD AAN D;E REGEERING EN ANIWOORDEN VAN DE MINISTEBS 1L Augustus 1916. — Yraag gesteld aan >11 He-sr Mifiister van Spoorwegen-Zeewiezen, isteii en Telegrafen. Bijzondere omaeindbrieven hehben de blei-fcrdeiing en de tœkennmg van verblijfkos-bi geregeld voor de spoorwegbedienden îans werkzaam aan den Belgischen Staat jZijn d© spoorwegbedienden, die thans nicl fcrkzaam zijn aan den Belgischen Staat, om-ai deze voor 't oogenblik geen werk vooi In heeft, en die ten dienste staan van de loorwegen van den Franschen Staat of var Ai anderen bastuurstak, uitgesloten van de oordeclen die genoemdc regeliiig jnede rengt? 81 Augustus 1916. — -Antwoord. i <-doeldc bedienden, thans niet werkzaam ni den Belgischen Staat, zijn uitgesloten de voordeielen diar maatregelen. Evenwel, voor wat dïei weddeverhoogingeiû àlreft, indien zckere beschouwingen, (en na-«itilijk de moeàlijkheden vani toepassing, xiriooopig belet heibben de veAoogingen m die bedienden te doen doorgaan, b&jift ît wel v-erstaan dat hun toestand en hun 1ht , op bevordeiring zullen onderzocht wor-Sti, zoodra de omstandigheden het zulleiï jlaten. ®8 Aug 19-16 — Vragen (i,.n 't Vlaamsch) ••eld aan den beer Minister van Oorlog. 'Pie volgende klachten kwamem ons toe: Asn de soldaten die vier jaar goeden dienst ddien, werd een vergoeding toege staan vantien centiemen daags. Vele jogens, die recht hohben op dezx - vergoeding -hdiiben ze niet bekomen. 2o. In ;»inmige uniteiten ontvangen de - jongens zop, scnoeriblink, nestels enz., ir i andere nies:; i 3o. In S'tairuge united ten worden.. de dag orders aan«^)lakt. In ander-e worden ze i elechls afgvezen en dan nog in 't Franscb j alleen. i 4o. Die ranscha.pfnen die niiar 't vervoer-korps overjÀgen, werden voor drie weken naar hot kanp van Eu gezonden. Ze moes-toe er in ht dépôt 0. T. gekleed worden. , Maar dein ©ne werd een broek, den andere schoenen ggeven, enz. ! De jotiger! bèweren, dat ze verplicht werden te teefenen, dat ze volledige kleiedij ontvingen. dt feit zou gebeurd zijn voor een drietal *eken met een negentiental jon-gens, die va Eu naar 't front vectrokken. 'Zou de her Minister deze klachten wil-len doen onerzoeken en de noodige inaat-regelm trefîn? 26 Augusts 1916. — Antwoord. Er is goede,»ota genomen van de klachten door het acttbaar Kamerlid medegedeeld. Dieîte van een milliard. Wij hebben' gemeid, dat de Duitschers beslag haddert gelegd op eene eom van 600,000,000 fr., die tengevolge van de op-hefflng van ht iioratorium in de Nationale Bank berust. l'Echo belge verzekert, dat de roovers vai over den Rijn 1 milliard op-eischen.De Frasche financiën. Eibot zeide an een correspondent van de Times, naar Havas seint, dat Frankrijk met volledig vttrouwen de toekomst tege-mopt zag. De lltste leening bracht 16 milliard. op. De Baque de France had een goud-regerve van mer dan 4 milliard. Fiankrijk is nu in staat asa Engeland een aanzienlijke som te beloven daar dit land zijn reserve wil verhoogen. ?ngeland zal een crediet in ponden sterling teo gunste van Frankrijk openen. De geiuksige wending in den toestand aan het front •■arbeterde den toestand en 1 ' versterkte bet vetrouwen. Ànti-militarstische ùeweging. Do politie te Elome heeft bij een huis-zoeking in- een pcialistische drukkerij vijf-tigduizend vrede-manifesten iu beslag genomen. Eenige gicialisten werden in liech-tenis genomen. JV.en beweert, dat een groo^ te anti-militari.tische samenzwering werd ontdekt, welke door de Midden-Europee, sche mogendfelcn werd oridersteund. Naar de ïims mededeelt, zijn te Ronie twee manneni >arresteerd, een componist genaamd Morai, en Marinotti, sogtc-taris van de ^aliaan&che Federatie van; Jong-Se>cialisten. Zij h ad den in. verbinding met het Interationale Jong-Socialistische Bureau te Ziir-ii ahti-Pp-triotisçhe hetoo-gingen woorberel, die in Italie, zouden plaats hebben tî 24 September « ■ ( Links en* Rec!its. , Minister Paul Segers. Onze minister van spoorwegen vertoeft tegenwoordig in Zuid-Fiankrijk, waar hij de i electrische spoorwegen bestudeert. Hij is van ■ meening dat versebeidene spoorwegen in België door electriciteit zullen moeten worden • in weiking gebracht. De minister heeft een studie-coraiteit ge-3 sticht, waarvan Fransche specialisten dee. maken. Do heer Colen?, boofdingenieur en ' kabinetshoofd, alsmede de ingecieur Reus 1 vergezellcn den minister. De~ minister is rondgeleid geworden door " den bestuurder der spooiwegen van Zuid-1 Frankrijk en door den ingénieurs der electrische spoorwegen der Pyieneeën. De beer Seg'ers, die ons iand met eene 1 handelsmarine zal hebben verrijkt zal de 5 electrische spoorweg, die reeds in Nederland t bestaat, tiok kunnen invoeren, ondanks den tegenstand van de booge oude beeren zijner ^ administratie Baron Psers van Nieuwburg. In aile intimiteit heeft baron Peers van L Kieuwburg, lid vaa het Ofiicieel Belgisch Comiteit in Nederland, alnier, zijne gouden bruiloft gevierd*. , s Baron l'eers van Nieuwburg, die tôt den ; Brugschen adel behoort en zijn kasteçl heelt , te Oostkamp, „het dorp (1er kasteelen", i6 een der gezagvolste landbouwkundigen van België. fclij is er lid van den boogen raad van landbouw, waarvan hij de président zouzijD, [ had bij maar dit ambt verlangd. i Speciaal op bet gebied van de zuivelnijver heid heeft bij zich verdienstelijk gemaakt. Hij L is een der eersen die de coëperatie voor de . zuivelvoortbrengst invoerde,' sameu met zijn . bloedvêrwanc, baron Maurice van der Bruggen^ Senator en oud-minister van landbouw. Als i voorzitfer der Zuiveicongressen in België was f baron Peers een niet te vervangen voorzitter. Hij "is een geooren président, taktvol, schran-der, fijn-bescbaaid, „homme du monde jusqu'au , bout des ongles", breed van gedachten en onafhankelijk vau karakter. tlij geniefc dan ook de achting°van aile politieke paitijen. Tijdens zijn verblijf m Nedenand heeft baron Peers vau Nieuwburg zich in aile be-scheidenheid uiterst verdienstelijk gemaakt Als voorzitter du B»îan.'.b^uw-sectie heeft hij onverpoosd gewerkt^ met bet o,og op de verbetering en den voomitgang van den nationalen landbouw in Be g:ë. ' De bevolking van Biugge dankt veel aan hem, sinds die onvermoeide ouderling in enkele dagen er in slaagde de bevoorradÎDg van die stad te verzekeren. Ad multos annos, baron. Muget gij Jang genoeg leven met mevrouw Peers om niet alleen de bevrijding maar ook bet herstel van België te beleven, waarvan gij een wijze raadgever op bet gebied vau den landbouw zult blij ven. Onze beste wenschen aan baron en baronesse Peers van Nieuwburg. Duitsche propaganda onder de Beigen tn Nederland Terwijl de Belgen in Nederland niet de kîeinste postkaart uit 't bezette land ontvangen, wordt hun thans ruimschoots gelegenheid geboden de Duitsch-Fransche bladen van Brussel te koopen. In Den Haag, namenlijk is die ver-koop ingericht. Men ziet in 6ommige ta-bakwinkéls liggen La Belgique van de gebroeders Hutt, die eens voor een langen tijd kennis gemaakt hebben met het pensionnaat van Sint faillis en L e Bruxelles van den beruchten Marc de Salm. De reden van dien verkoop is niét moeilijk 0m raden. Beide konumandan -tur-blaxlen mooten hier onder de Belgen. den invloed van de vrije Belgische bladen ontzenuwen door aiieriei mooigo -kleurde berichten uit België. Het is 1m-mers geweten dat dazeHde nieuwstijdin-gen door de Duitsche censuur aan de Fransch- en Vlaamsch-Duitsche ipers van Belgig worden gezonden, de gebroken ar-men en beenen induis ! Onze landgenooten zijn te verstandig om er in te loopen en zich te bevuiben door papieren in handen te neimen vol beklad door Belgische jndassen onder houden do.oy de barbaren vain Dinant en roovers van de milliarden in Bejgië. Ter eere van advocaat Th Percy, oud bestuurder der Beig. school. In klein comiteit heeft men in de Belgische School van Den Haag het af -scheid van den heer Percy gevierd, die na'ar het Belgisch leger vertrekt. Aan de Fransch-Belgische dagblad en van Nederland werd daarover een ver-slag gestuurd. De Ylaameche pers werd natuurlijk vergeten, wij zeggen natuur -lijk omdat ook de , lijst van het onder -wijzend personeel van diezelfde school en menige mededeeling ons niet toekwa-men. Dit gebeurt zeker ook omdat een paar rédacteurs van het Belgische Dagblad hunne kinderen aan die school toe-vertrouwen ? Wij zijn yan meening dat men den heer Percy c^p de plechtige prijsuitdee -ling, waar hij een geestdriitige vader -landsche aanspraak hield, had moeten huldigen en niet tusschen vier miuren. Aile ouders betreuren zijn yertrek, want hdj was een iman yan geweten die als een vader o.im. op de zedelijkheid van de schooljeugd w£*a«kte. Wij hopea dat de directie nietg zal verzuimen on» geen vinger breed in de traditie yan den heer Percy af te wijken. Doorbraak aan de Somme. Oe Franschen vemersn Bouchavesnes en zijn dooi* do 3e Ouitsche linie gebroken. — frtet offensief in i^acerïonië. — Succès der Reemeniers in de Dobjp>oedsja« Uitbreiding van het offensief in Picardie. s Nieuwe Fransche veroveringen. (Van onzen bijzonderen correspondant.) " Amiens, 4 September 's avonds. Alhoewel het regenachti'g weder het o,f£èn-sief der Franscli-Engelsche troepen is komen bemceilij'ken, werd gisteren tôt laat in den avond gevochten. Na middernacht konden de ovenvinnaars eenige uien uitblazen, zonder dat de Duitschers aanstalben toonden om het verloron terreijî—te herwinnen. De activiteiit bleef bepaald tôt de artillerie. Slechts enkele geweerschoten wlarden ge-hoord — ontmoetingen van patrouilles. Dtie* eenige uren verpoezen namon de Duitschers te baat om zich achter Le Forest en Clery in te graven, maar zij1 werden in hun werk fel gedwarsboornd door de Fransche grana-ten, luchttorpedo's en shrapnells. De Franschen lieten den vijand den tijd niet, hun werk te voltrekken, maar groeven zich des te beter in de veroveade stellingen. Ondanks den regen, die het terrein her-schiep in een glibberigen deeg, hebbei"i de Verbondenen hedenmorgen opnieuw de ac-tie geopend, thans, zooals te voorzien was, op een breeder front. Het offensief der Verbondenen strekt zich thans uit van Thiepval tôt Chilly, totaal 32 kilometei' en neemt nog-steeds in omvang toe. Met ongemeene aanvalskracht zijn de Franschen ten oosten van Le Forest dooige-drongen. Combles kwam devor deze actie zoozeer in gevaar, dat de Duitschers her-haalde uitvaJlen en tegenaanvallen heiiiben gedaan om het belangrijke dorp te ontzetten, maar terwijl de Engelschen van uit Guide-mont hen niet loslietcn, wierpen de Franschen hen keer op kepr t©nig, hen vornfor-zelend onder hun sipervuur en neervellena met hunne mitrailleusen. Aldus vielen tien-tallen grijze soldaten zonder een enkel'schot te kunnen lossen. Van een geevacueerd ge-kwetste infanterist 'vemam ile ook, dat onder de dooden ook het blauw nnifonn der rna-rinesoldaten werd opgemerkt. Hieruit zou blijken, dat de verdediger van Combles, ge-neraal von Hirschbach, iparine-soldaten' van den Yzer heeft moeten ter hulp roepen, om het erg bedreigde dorp te verdedige.n. Bij Cler^r bereiden de Fransche troepen een nieuwe aanval om Mont St. Quentin to ver-overen, vanwaar ze met hun geschut Péronne kunnen beheerschen. Niet bij inachte om de Fransche op die vooruitgeschoven-punten te weerstaan, leggen de Duitsche troepen aile kracht oip den Ancie-seetor. Kunnen ze bij Thiepval terroin winnen, dan ho-jen ze klaarblijkelijb door dezen tegenzet de Franschen tôt oeil voorzichtige stilstand yoor Péronne te dwingen, doch hoezeer ze ook met vertwijfeling front bieden aaii de Engelschen, houden dezen den vijand niet alleen in bedwang, maar' hebiben de bijna algeheelheid van hunne gisteren bereikleter-reinwiust behouden. lhans vraagt het strydtooneel ten zuiden der Somme onze bij;zondero aandaeht. Op een front van 20 kiloitieter, loopende van Barleux tôt Chilly, hadden de Franschen sinds^ dagen eein onstuimigen aanval voor-beieid. Voor da Duitschers was dei nieuwe slag Idlie hen -zou treffen niet onopgemerki geblcven: zij trachtten hem te keeien door het bombardeiment der Franschen voor te zijn. Een paar dagsn geleden beschoten ze nijklig de Fransche loopgraven en waagden verschiUende iniantèrie-aanvallen. Nutteloos verweer, telk-eaimale werden 230 bloedig af-geslagen. Het offensief der Verbondenen is begonnen op den dag daarvoor gekozen en heeft volkomen aan zijn doel beantwoord: Bij Barleux zijln de Duitschers zoodanig te-mggeworpen, dat ze den linkeroever der Somme moeten ontruimen; Soyécourt is genomen, Chilly is in , Fransch bezit en uit het noorden en het zuiden knellen de over-winnaars Vermandovillers in een nijptang; reeds jhebben ze voet in een deiel van het dorp. Het moieel der Fransche troepen is uit-ste&end. Met diepen ernst, maar met, voile besef van den grooten inzet, trekken de poilus naar de loopgraven. Met koelen bloede offeren ze hun leven om hun land van den indringer te zuiveien. Zelfs de gewonden die ik in het veldhospitaal bij Estrées zag, dragen hun léed Inet gelatenheid, welend, dat hun offier niet nutteloos was. Neen, de Fransche soldaat is niet oorlogzuchtig, rnkar hij weet den dood recht in de oogen te zien, wanneer men niet met vredespal-men, maar met gaweren en kanonnen tegen-over hem staat. En hoe duur de overwinning ook mag kosten, zal hij den vijand nièt loo-sen vooraleer zijn militajisme is geknakt. Thans kan dit slechts, dan door geweld fegénover geweld te zetten. En voor de Duitschers zal de les des te striemender zijn, wanneer ze vernemen, dat le 11 kanonnen op hen veroverd per spoor naar de ataats-arsenalen vervoerd worden, om te-gen hen zelve gebruikt te wordea. Pter trein vertrokken ze heden achter het front om gealezeerd te. worden op Fransch kaliber. - —- ————— -, i slriifi o|_M_L6aze-lioseli. Een Engelsch officier beschrijft in da ,,Daily Express" den strijd om het Leu-ze-bosch.,,Het eerste zichtbare blijk, dat ook menschçn rechtstreeks aan deze actie deelnamen, leverde mij een blik op een lijn bewegende blauwe stippen rechts in de verte en die zich in noordelijke rich-ting bewoog. Er om heen barstte een dichte massa prc|jectielen uiteen, maar ofschoon de rij steeds grooter gapingen vertoonde, bewoog zij zich steeds mel dezelfde snelheid voort. Op een bepaalda plaats aangekomon scheen zij, plotselingiio ' den grond te verdwijnen en nadat er een paar minuten verstreken waren, werden zij weder flauw zichtbaar tusschen de rook en trokken weer in noordelijke richting verder. Toen scheen er uit het niet een khaki-gelid te voorschijn te komen .en langzaam de helling op te loopen naar de Falfemonthoeve. Door een krachtig machinegeweervuuri gedekt werd onze opmarsch in volmaak-te orde voortgezet tôt vlak bij de hoeva en toen begonnen plotseling de granaten uiteen te barsten achter de vernielde ge-bouwen.Daar kwam -plotseling een bewegende' grijze massa te voorschijn uit een wolk van donkergrauwe rook en naderde met gevelde bajonet, gereed tôt het gevecht. Het bloed joeg door mijne aderen. Hoezeer men ook ontroerd en geschokt mo-ge worden door de verschrikkelijke kracht van een modem artilleriegevecht, toch spreekt niets zoozeer tôt het gemoed dan een eerli]ke strijd van man tegen man, waarin een sterke arm en een vluggô blilc den strijd beslechten. TV t-1 on het gekletter der hajonetien on het oogenblik der ontmoeting niet hoo-ren, maar wel kon ik de schok van de botsing zien. Een oogenblik bleven zij stilstaan als om van de botsing te bekomen. Ik zette mijiu kijker voor het 00g om beter te kunnen zien. Het leek mij toen alsof zij. tweemaal zoo groot geworden waren. Eerst onderscheidde ik niets dan een warboel van grijs en kha-ki, een geschitter van stalen helmen en feajonetten. dat een stralenkrans om de hoofdeu der vechtenden vormde. Maar toen begon ik de mannen afzonderlijk te onderscheiden. Ik heb nog nooit menschen meC zoo groote woestheid zien vechten. Het was tegelijkertijd afstootend en prachtig wreed. De forschgebouwde Pruisen — ik geloof ten minste, dat het Pruisen waren — staken ver boven de aanvallers uit, die meestal klein of van middelbare gestal-te waren. Maar hoe groot en forsch dia Pruisen ook waren, in negen van de tien ' gevallen waren de slanke Engelschen hen in vlugheid de baas. Yoor en achteruit snellend vielen zij telkens weer aan, stootten hun bajonet naar aile zijden en telkens weer zag ik door mijn kijker een Duitrscher neervallen. Na korten tijd was het gevecht in het voordeel der Engelschen beslist. Hoe eSesikt onze Begeering daaroves' ? flet sc-hijnt, dat in het Landbouw-Inslituufc to Gembloers do lessen hernomen zijn. Op aandringen van de Duitsche regeeriug en in strijd met het berdcht der Belgische regee-ring, heeft de directeur van dit onder-wijsgfcsticht de lessen doen hernemen. Dit instituât wordt gevolgd door jonge lieden en nier geldt wat door den rector der Hoogeschool zoo passend is gezegd : „Het nieerendeel mijner studenten zijln. aan der* Yzer; de andere belangen wij1 niet aan." De in kwestie zijnde directeur heeft geeaai blijken gegeven van deze karaktervastheid. eenige professoren hebben hem nagevolgd; de andere® hebben zich verzet onder vijan-delijfc regiem de taak te hernemen. Tusschen; de Belgen heeft men ellendelingen aangej-troffen om hen to vervangen. D«t ia een echt schandaal en het schijnt onrtKfgelijk, dat de regeering op tijd enstond niet de noodige maatregelen zal treffen, Zooals past aan dusdanige onpatriotische prak-tijken."~DÊ™DBRECT1E mZER HOSPITALEN, De luitenant-generaal M#is, algemeene op* Tichter der gezondheidsdiensten van het Belgische leger, komt de burgerlijke gemilifa-riseerde geneesheeien tôt direeteuivn van hospitalen'te benoemen met de bevoegdheid vaa. korpsoverste : Hendrik Smet s, régiment s-geoeeshete van le klas, directeur van het Belgisch mî-litair hospitaal te Havxe. De page, principaal geneesheer van 2e * klas, directeur van da ambulance ^Océan" te De Panne. • W i 11 e m e, regLments-ge&eesheer van, lj| klas. directeur van de B. F.H.te Hoogstade.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods