Battle of the Somme

Battle of the Somme

The Battle of the Somme claimed the lives of over a million French, British and German soldiers. Though condemned as pointless bloodshed today, the battle fits into the military tactics of World War I.


Want to know more about military strategy during WWI? Be sure to read our blog: 'Pointless carnage at the Somme?'


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

Het Vlaamsche nieuws

fti&andag 3 Juli Tweed® jmarg. j Nr 183 Prîjss 6 Gentlemen d@©r geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Meuwsbiad van Beîgië. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRLÎZEN : <■ Per masrod 1.75 Per 6 inaaroden 18.— f Par 3 laa&adan 5.— Per jaar 18.— 1 AFGEVA ARDIGDEN VAN DEN OP9TELRAAD: ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT nus g* ukn a bnnfill B UBâ ft.HnuVVHbn I 18 iaar. Uitgever 0.De Graeve, Geot, Ketelvost, 16. 3DB KTi'BICTJB PAT.RIOT Woensdau S Juli iÔï« NumflAA STADSNIEUWS. S ! AUbNIEUWb. Banken gesloten. — De bureelen en kassen fier Banque de Flandre en Banque de Gand, zulleri gesloten zijn op 10, 11 en 21 Juliaan-•taande, ...

De stem uit België

JDc Stem , ïiiî 3Selg te Bureel:21, Russell Square, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. 2de Jaargang.—Nr. 42. VRIJDAG, JULI 7, 1916. voor Holland, i fl. ; voor Frankrijk, 2. t°s £r.; Price Bd. FRANSCH-BRITSCHE OFFEHSIEF IN PICARDIE. ERNSTIGE VOORUITGAKG. Aile de vrienden van ' ' ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GERITEiïAAft • Di£ LANDWACHT Oyitscha berîchteii fa® het Groot Heoldkwartïei*» Westelijk kriigstooneel. BERLIJN, 10 Juli. — Aaa beide kanten der Somme duurt het zware gevecht voort. Immer sagen onze dappere troepen den aanvaller in zijna Ibestormstellingen terug, en daar waar zij zijne àicht opeenvolgende aanvalsgolven.voorbijgaand ...

De stem uit België

2de Jaargang.—Nr. 43. Oplage: 13,000. VRIJDAG, JULI 14, 1916. voor Holland, i fl. ; voor Frankri fr.cts ; Price lld. OE OFFENSIEF DUURT OVERAL VOORT. DUITSCHLAND WORDT BEKOMMERD. NOTA VAN DEN UITGEVER. —De oproep om steun, verleden week gedaan, is reeds door velen gehoord geworden. Hartelijken dank aan allen die gifter en abonnementen ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselœgen vraeht» vrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgevervoordenaart)l. maatsch. «Drukkerij Het Volk», Meereteeg, n° 16, Qent. Bureel voor West-Vlaand«rçn» Gaston Bossuyt, Recolletten-itraat, 14, Kortrijk. HET VOLK in».-" ■« Men schrljft In : Op aile postkantoren aan 10 f t% per jaar. Zes maanden îr. 5.00. Crie ...

De Belgische standaard

A T «h 1É <Wf ^ ^ ' tf I. Ok Zoncfaa 6 en Maandaa 7 Oogst lili |W4«tMtNÎSPHUS Ytor soldâtes : t ÉQMwci f. i »5 il K»«andeti 3-50 jroawjdMi 375 Hitt soldate» in 't land l mund f. 1 75 a m*«nden 3-50 g mM-nden 5 25 Buiten 't land t BUULnd f. a nuandan 5 00 ■ auanden 7-5» DE BELGISCHE STAnDAARD REDACTIE en ADMIN1STBATI£ : Villa « ...

Het Vlaamsche nieuws

Vlaamsche Nieuws Hct best ingeiicht meesfc ^erspreid Nieuwsblad y&o België* - Verschijnt 7 maal pef week ■ - - -ÀBONNEMENTSPRIJZEN i P«r maand 1.7S Par 6 m*and*n 11.— p«r i lainden I.— P«? j*v 11.— AEGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD ; Dr Ang. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE. Met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR DE LANDWACHT tft'Iaar. Uitgever G.De Graeve, Oent, Ketolvest, ttt, ID3 K1Xj13XI^JEÏ PAT3IOT Vrljdag 9 5 Augustus 1911 Num. »«4 Officiëele Duitsche barichten m Verordening betraifande vîas eu hsed* (kloddos). Ter vervanging der verordeningen vas I December 1915 (Verordeniugsbiad voor hei Etappengebied van het 4e leger nr 15, blz. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

llC eEMTEMAAR.DE LANDMfACHT SSe £aa? Uitgever G,Da Graevs» Gent,Ketelvesf» S®. cjmsu-iLi"iinwrjT<inii:.iwTiiWTi'— MMII 1 i ' " 'i— 3DJS Tf T.-RTtsr^î PATSIOT^ Vrljdag 1 September 1916. Num. @1® Cfficiësia Duitsche berlohteii m Versrdening betrafiGiida de in kasl&gassalms huiden en vellen. Ter wijziging van de ...

Belgisch dagblad

Se Jaargan<j / VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1910. No. 1, 1 1 — 'i/ " BELGISCH DAGBLAD abonneménten. if er 3 maanden voor Nederland 50 franco per post. Lossa ummers: Yoor Kederland 5 cent Voor Buitenland llk cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Eed. en Admin. 7433. fcistuurders: Dr. TERWAGNê — CH. HERBIET. Hoofdredacieur : L. du ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Binsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLiDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Franscïie en Nederlandsclie exemplaren. De Officiersscholen voor het Belgisch Leger De bevoegde diensten van het Belgisch ministerie van oorlog hebben zoo juist eene ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

*T » nM KQQ Zondag- 1 October 1916. ONS VADERLAND f ABONNE MENÏEJS I BelïlS . • • 1-50 Ir. per maand * , . 4 00 fr. per trimester I Jrwjkrij*. , 1 80 fr. p«r maand K on fr nartrimesttr i BELGISCH DAGBLAD Drukker-Uitgever s a. TEMPERE MUYLE Duinseraelaan, 62, De Panne ] ■ A80NNEMENTEN ! ENGELAND EX HO L L A WDt ( 4 2.70 per maand ) 8.00 ...

Belgisch dagblad

S Se Jaargang1 'Ba &... (à VYOENSDAG 4 OmOJÛTJBK 1916. ITO. 1/ BELGISCH DAGBLAD ABONNEMEJN T..JiiJN. Per 3 maanden. voor Nôderland I 2.50 franco per post. Losse «ummers; Voor Nederland 5 cent toor Buitealaad 7'/î cent. Den Haag, Prinsogractt 39 Telefoon Eed. eu Admin. 7433. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Dl IDC Al IV ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE SENTENAAR - DE LANDWACHT gyp BBB w mam m tmm mrmÊrm ■ wl — ma méat ^va &&&& m/®sj uj m m m m 9Se iaar. Uitgever G.De Graevc, Gent, Ketelvest, tG. 33:33 KZI^TpXIsrs PATRIOT Dinsiag «© Okfober 1918. Nam. « 13 Verorden'ng betreffend# den hoogstaa prîjs vo«f aardappelen. Onder opheffiag van allé vroegere bestemmin-{en ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile brîefwieseîingen vracM-*rij te eenden aan Aug. Van îteghem, uitgever vbor de naaml, maatech. «Drukkerij Het Volk»» Mcersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandereni Gaston Bossuyt, Recolle ttea* «triât, 14, Kortrijk, r tfi- A'ï J HET VOLK Men schrljft ln : Opalle postlcantoren aan 10 tr. per jaar. Zns maanden fr. 5.00< Drie ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig âtoeife Utotgen^udgabe (B. 10 pfennig m^ssfÊ^sssBmsBÊSSBSssss Belgifcher Kurier ^riiffeïeis Seïfiîfdj<l Surîeï erfdjctat itt 53rfiî?et ^Ssîitfj (oudj Sonnto^) atoeimnï au&en SRowtûg tootwtffûfi. 2)ic G t ft c S « 5 g û b c (A) crfcfjctnt icbcr. 3lod)mittûg. 2}k 3 to c 11 c 21 u è g û b c (B) crfdjetnt mosgettâ. ...

Belgisch dagblad

Se Jisargang' WOENSD10 1ISOVEMBËR 19ÏSI ABONNEMBNTBN. per 8 maanden voor Nederlanc | 2.60 franco per posfc. Losst nummers: Yoor Nederland 5 cent Voor Buitenland 7Vt cent. Den Haag, Prlnsegracht 39 Telefoon Ped. en. Admin. 7488, BELGISCH DAGBLAD Sestuurders: Dr. TERWA6NE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L du CAST1LL0N. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

« •» pi 1 P Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Tweede Jaargang ■ VTr P Prijs : 15 centiem 5e" NOVEMBER1916 II V Zonder verzendingskosten A il VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIQ VLAAMSCH -GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN Nr 5 : Het riieuwe zware geschut door de Engel-schen gebruikt in het ...

Het volk: christen werkmansblad

Zes en Twintigsïe Jaar. - -S. 271 1 " ■ t -»■ BoJsflienst — Hnispzin — Elgosêom afe^, , / • Yrijdag, 17 Ifevèiifeer 1116 AH? ï>rîe?wfeseliBg-en rfacM» Vrîj te zcnden aan Aug. Van f eeghem, uitgever voor de naaml. asa&tEch. «Drvikkerij Het Volk»i tJe£r<*teeg,ii0 16, Cent. Bureel voôî West-VlaaîiScreai tSaston ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Ëi«t>lik^i>'lli^evel> : A. TIRPtRE'KIIYLE B»feterkkt*«n, se. ai PANNE <Bol»io> Vmp FriicitHik i il, ru* M* Ifift CALJU8 OPSTEL 1 M. BAECRELAKDT, pu* ttortat, 17, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ , EN VRANK * -»■ *• ♦ VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! !JtBOftN£aENTEN ieig^ FfnnSsï'jjk Engeland en HaDand 1.50 p. pe«* swa«sn8 I.SD pcr ...