De Belgische standaard

531825 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 06 August. De Belgische standaard. Seen on 31 July 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9z90864148/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

A T «h 1É <Wf ^ ^ ' tf I. Ok Zoncfaa 6 en Maandaa 7 Oogst lili |W4«tMtNÎSPHUS Ytor soldâtes : t ÉQMwci f. i »5 il K»«andeti 3-50 jroawjdMi 375 Hitt soldate» in 't land l mund f. 1 75 a m*«nden 3-50 g mM-nden 5 25 Buiten 't land t BUULnd f. a nuandan 5 00 ■ auanden 7-5» DE BELGISCHE STAnDAARD REDACTIE en ADMIN1STBATI£ : Villa « Ma Coquill* » Zeedijk | DE PANNE Kleine «ankondi-gingen 0,35 f. "5 de regel. ,#■ Reclamen : vol-J gen» overeen-komit.<*m — \> r ~ « . • w «x 1 n jI T7/im Jaan 7v un« Dom /ir J Van de. Wnestime. Juul Filliaert, Staats-plaatsen tjiaata'piaatogu* Met veel belatsgstelliog las ik de arii-kcls over dit oriderwerp, omdat ze allen ontstaaa zijn uit liefde voor onze jor>gens die atreden voor ons laad en uit liefde voor hun familie. Ea toch kaa ik het niet verzwijgen : deze artikels hebbec me dikwijls onaangeaaam aacgedaan, juist omdat ik denk dat ze een meeniag doen ontstaan die ik verderfelijk acht, namelijk dat de Staat niet een bestuur-der maar een uitdeeler is van het maaoa, meeniag, helaas 1 die maar al te veel ten nadeele van ons volk, vôor den oor-log verspreid was, meening die zoovee jongelingen van het rechte pad heeft ge-bracht.De Staat, zeg ik, is eén besiuurder en al dusdanig heeft faij ambteEaars aoo dig. Van de icrichting van het bestuur van de kennis der bestuurders, van di bekwaamheid der ambtenaars haagei voor een groot deel het welzija en di vooruitgaag af van het land, Dat alge m en welzija staat boven ailes en elki plaats, toegekend uit gunst, gebeurt tei nadeele vaa geheel het land. Nooit zal ods vaderland zulke behoeft hebben aan krjappc ambtenaars als m desen oorlog. En indien er een wenscl kon uitgedrukt worden, dan is het dat na den oorlog, het bestuur streeger za zijn in het uitkiezen der kandidaten, in dien er uit te kiezen vait. Het lijdt immers geen twijfel dat er i België veel te veel beambten waren vôo den oorlog. Huq getal zal eer moete verminderd dan vermeerderd wordec Ligt daar juist de oorzaak niet dat onz ipoorwegen niet alleen geen wicstei maar verliezen afwerpen? In Pruise worden 40 p t cent der staatsuitgave gedekt door de winsten der spoorwegei Waarom dit verschil ? Men zôu dus ongelijk hebben het oi zen jongens voor te spiegelen alsof zi na den oorlog, maar in een betaal( plaats van 't gouvernement zullen springen hebben om hun brood te vei dienen. Wat ontgooebelingen zouden 1 uit volgen I Daarbij. ik zou 't een oegeluk heeti voor ons land, moesten de jongens des gelegenheid vinden. Ik verwachtw meer van hen. Wij hebben België cp bouwen. Daaiom hebben we jongei met initiatief noodig. En dat zuili dezen die aan *t front zijn wel hebb) veroverd : de zelfstandigheid, den dui de initiatief. Ik heb nooit begrepen h< •enjongen met verstand en wil ei itaatsplaats beoogen kon. 't Is mij zoo dikwijls gebeurd dat aan jongelingen die mijn bulp kwam inroepen om een plaats te bekomen, d< raad gaf op zich zelf te steunen en lanj vrije wegen een plaats te veroveren in < samenleving, wat heel wat eervol'er i Meermaals werd ik later om den rai bedaokt. Meer dan ooit zouik dien rai geven na den oorlog. De Staat zal zuit ger moeten zijn en f>ijgevolg zullea < plaatsen minder winstgevend zijn. W een jongeling aan den Staat verdieni kan, zal hij veel ruimer winnen buiti den Staat. Nu moge ercp't eerste zicht een tege itrijdigheid bestaan in wat ik zeg.uam lijk dat de Staat bekwame bestuurde noodig heeft en anderzijds dat bekwac iongens beter een plaats zoeket. buit den Staat. Welnu die tegenstrijdîghe is maar schijn. De Staat kan wel b voorraad worden met mannen die b kwaam zijn om onderdaan te zijn en blijven en als dusdanig goed werk ve richten. Er zijn immers menschen d "À t. il. mipatrc, Là. iruynufi, r. nw»»™ beter de xaken van ondsren regtkn hua eigen z&ken, omdat ze goede .naarsmaar s'-ecûte m^est^rs x'ijn Zo zullen ef 00k zifn onder onze jongens di strijden aan'tfrcnt.Dstbun dus door de Staat voorkeur worde gegeven, oppe; best. Maar ik wensch dat zii de miadei heid zijn in hun btlang en in dit van or geliefde vaderland. Doch laten we ni< door ons schrijven de gedachten ve: speiden dat voor een jongeling het hô ligt in 't bekomen van een staats amb Kweeken wij liever initiatief. De oj ■ vatting van den Staït als uitde eler vs plaatsen was een kanker van ons Be gisch Volk, dien we zoohaast mugeli ! moeten uitroeien.We vetwachten veel ^ veel van den Staat. Die gedacbte doodend voor persoonlijke initiatief. IH7BR OPEN BRIEVEN : xlvb * i Het is heden — 1 Augusti — Petr i ad vincula, Petrus in banden. Ik zou niet durven zeggen over hc » veeljaren wij voor de eerste maal, ! Rome, stonden in den schoooen temp: gewijd aan dat mirakel — het verbrek a van Petrus' boeien, en de ketting schouwdendie bem gevangen hielde 1 te Jérusalem en te Rome. Genoeg c 1 het was ten tijde van den Kulturkarr ' en dat wij in die kerk juîst aantroff I een lid van 't tosismalige Centrum, < - 00k was gevangen geweest voor het g loof. b Zoo ik mij niet vergis was het zekf r Graafvon Loë. Wij wisselden met h( Q grotten en kaarten vôor de kettingen v den Apostel en onder de schaduw \ é den ontsaggelijken Moses van Mic! , Angelo, die met zijne reusachtige kra( ' dentempel vervult. Dit was over on* n î veer veertig jaar, in San Pictro in V II ; coli, te Rome, en nu ? — Nu liggen m !* ikatholieke Belgen.geboeidaa* handen I voeten, 00k door toedoen van onze ? s- ; loofïgeoooten van over den Rbijc, wi j, ! in het koor van haat en verdrukking 1 ie j tegen ons land opstijgt, neemt het C< teltrum, 't zij door zijne afgeveerdigden r- Erzberger en consoorten — 't zij voo sr door zijn orgaan, het Kôloische Voll zeitung, altijd de hooge toon. Dru :n 't blad onlangs nog niet over dea mot rgfvaa kapitein Fiyatt, dese cyois< ^ wcorden : « Deze terechtstelling zal « j^e veiwittigiag zijn voor alwie Fryatt 2S willen nadoen. Wel zal men, zooals 1 •n 4 geval van Miss Cavell,moord en bri roepen over de Duitsche barbaarsi f heid,maar daar storen wij ons niet aa ,é Neen voorwaar daar storen de Di schers zich niet aan en gaan gerustvo aile goddelijke en menschelijke wet Ik met voeten te tredenf maar blijft er zulk een handelwijze nog wel een sp van katholiek gevoel ? 't la de m$ onbescbaamde heidensche loochen f® van aile moraal en aile recbt. Doch zulke bedenkingen moet het feest 1 8j heden niet aaoleiding geven, wel * levendigst geloof, vurigste hoop, sta i vastigste lkfde. Want eene verrass j" was Petrus' verlossing, midden in ; t nacht, in den donk= ren kerker waar gevangen lag te slapen tusschen ! soidateR. En zie, licht blonk, een En veîscaeec, slaaktezijne bandée, liet ^ aan zijoe voeten valise en bracht ht H"..in veiligheid, buiteo, — buiten 1 e~ kerker, buiten het gevang, buiten rs stad. Zoo schielijkwas allés geschi | dat Petrus het als begooeheling a ^ schouwde, en tochw as het waarhe îvrijheid. Moge de Ecgel van waarheid en v tg beid, ods, gevangen volk, 00k spoe r_ verschijnen I ie M, B. Bblpais | 7 VWWW WV» fcW trv»v*v«»f ' «•* —— — a ' Na die incoming van Fleury ô Set wissËuspei J ¥T J Fk. d " icruuu-iid 0umm Mco wordt gestralt door wat men hte lS gezondigd. De Duitschers ODdèrvindes thaï ^ de toepassing van dàze esuwige waarheid. [' Wanneer te Parijs in dan àlgemeeaea oe IogBtaad de eenheid va» iroct ouder éea la ding werd besloten, vatteden de Duitsche »- dadelijk het gevaar dat voor hen dreigde.T a n0g toc wares ze Btcfids de mserderea g f" weest omdat de bondgenooten, door aller! jk lovloeden, er cog niet toe gekomes w»r t® eeosgezind door te werkeo. Nu tôt die esi is gszindheid werd besloten, zag Duitschla alras i», dat ia een miu ol meeï nabijen ti j een algemeen offeasief zou losbzrsten. IDit offeasief moest met aile middôls bel ol in de war gesiageiD. De beukiBg teg fVvrdua begoa mat fret coeî de algcmee 1&&mîacht van den traùschea groots*ai &f kides en frausche ressrveo in den strijd us iokkeu, zoodanlgea zoovsel,dat Isier op t fraLSchalegei niet meel zou dianen geruk» 3- ie worden. te Na de eerste dagen, eefeter, zag men al; »l, i» dat de kans voor ds Duiischsis verkei en was en dat ze beuken moenten, gtstadi^, en sonder om te zien naar op&âeringen, dit ni n, ten ondomme zou zijn, omdat de legerbei at dit: g van de jondgenootim reeds t@ ver v ipî gevorderd om 00g îi kennea aangetast w dwn in aiin ieveede geaeeiteE. Wat de Di !at à cher# den Franechen mseadec te doeu 1 'fi' dergaan, ondergiogea ze self. Hede duitsche divisies, een na eeti» v, ;re den geslachtofferd zonder nat of doel, K tm eu onverstoorbaar octvingen de Fracsc! eiken schok sonder verpicken. Vijf maan< an laog duurde dit bloedig spel. De Duitscb ici verspeeldan al hua iroevea — hun beste :ht gervân, — de boadgeuootec kwamen kl om de hunpe uit te spelen. Kwaœ, nu het russiscb, 00k het cage]s ij, francch olfensief op d« Somme. De dïukk ea was zoo gewelaig dat des Duitschers verpli »e"'waren beele ■IegerafdeeliDgen dii vd&s \ ! dun in 't vuur Bîondetj naar de Somm? voeten om het onvermijdelijke, tijdel tegen te gaan. Zoo merkte men, is de eci " dagetj, de tegenwoordigtieid op vaa ra^ Braadecbufgt rs, die voor Verdua in de sa; IS" hjkste aauvallen waren gewikkeid. Te laat zag Duitschland in, dat, had ? Verdua niet aangepakt, het su o^er vers [ e l»gerkrachten had kanaen beschikken 01 :eiî offeasiaf op de Somme t«gtn te ga 9. Verdua• worsteiiag, verliep ia eeo fiasco tt6ï door die fiasco werd Duitschlande kn het eveawicbt in den strijd ontnomen. Want, biest het ru aile pogingen in 3"t* werk moet «telle», om d» drukki&g op 11 Z Somma u!t te staao, werd door de lich ^rQ »an troepen de DuiUche overmacbt gel • ken om Verdua. En dat ds Fratschen vaa dit voori J Qf :gj. weten gebiuik te maken, bewijst hua oi • «ie! dat ze thans op den rechteroaver ^ de M «as hebbso iogezet sn dat raad* ! de tôt de heroveriîîg vau het dorp Flei tot uiterst belaogriike sielling, die het fort Souville, in ds OBmiddellijke nabijht-id Verdun i dekt. Moest er voor Verdun in de lastste tij . t?e-7reesd worden, die vrees is tbars . ' goed gewekeo. Er komt verruimipg in VÇ? toestaad om de vestit^, en die versuin zou ku»een vsïworden tôt een sege va)» ze Isag indien de Duitscheis haastif :m> weer de troepen die ze op d« S >mme brs Jen ten mur Verdun voerden. M . r dfe- k de da setie op de S mmc wesr vr3j vaa ed, grootBta hinderpa&t an* Als we nu eenerzsjdg iezien dst de E iid, sche hoogmoed Verdua niet zal laten ste an dat aDderzijîis op de Somme aile D •: gche krachten noodig zijn, moaten we p" keiscen dat de Duitschers in een suk S straatje gekomsti zijn dat loopt heen en v » van Verdun tot de Somme en waar... B geea eiade aan isl „ tm w ! ■MMBaBBOHMMnBSSKMWIffiS Vas en >oor onw S'idate Onze Soldaten in Cosgu De stfijd ter v^roverieg vau de la&ts {duitsche koloniehteft *?c troepe:. m !t maal» HKïkhai e voordeglen bezorgd. Bn c )s voordea'iti» plaatsen zich niet alleen te la de. maar ock op 's wat r. r- Gis^ris de duitsche kanonneerboot « Oî f" vog Go'zea » op het TangaDyka-meer vi 's cietigd. geworden. Gsdarecde ®ea krnistoc ot op de Duitsche kust verrasste de Bolgisc kanonr serboot « Nfttta », bevelhsbber lus: e' naat Lenaerts, ds duitsche « Graf von G zen » bezig mat de ontschr pieg van troepe s" De « Ndtia * opende dadelijk het vunr, " von Guise» „ Mcade dat het pïeit niet < ^ te houden was, wilde da plaats poefs ;a, ma j kos dit ciet. Daar oBfkomen obmogelijk w "!* îdeedde « von Gotzen » sichzelf in de inc " ïspriE^en. De onîachaep^e trorpen werd ^ | door het vuur der " Natta „ uiteangejaagd, ^ l Biest dit voorvid bombardeerde een Bel .^jsche viieg'reskadrilie,de diuitsche haven ^ - Kigoma op het Tasgaoyka meer. 1 ! Westelijk Front ch-l . - cht BELGISCH FRON1 er' 4 Oogst, 20 uur. — In de streek Diksmuiîîe heeft de artillerïe-strijd ,Bté heel den dag door aangehouden. ici- Het Offensiaf op de Somme ; het Londm 4, Oogst 15 uur. —- Wij h che ben verleden nacht wat vooruiigi n 't ggmaakt W. Potières, We taman e« De ge krijgsgevaageDeï! ia plaatselijkç en vechten W. Bazentin- Le Petit en cht het Delville-bosch. hôt Bij den weg Yptr-Komm deden > de eene mijn in de duitsche lijnen waar iiDg wij den krater besettea. DÎOs * De Strijd om Verdun leel 1 fen- Parjjt 4 Oogst, 15 uur. — Op v*a Rechter Maas-oevcr duurde het gevs aan pp het front Thiaumont- Fie waar de duitschers gsdurende heel van nacht met voile macbt aanvieles. , aanvallen in de omgeving vaa het \ den aumont-fort werden afgesbgeo, kondsn zelfg, gedurende den strijd, sterkte iiezetter:, maar oatruimdei be-|nadien ; 80 krijgsgevaDgenen med« ^.mend. In de streek van Fleury ware» omt gevecbten »iet minder gewel^ig. de Duitschers vielec onophoudend het c aaij. Zij ko»des teneindevoet va "lt; in 'tZuidelijk gedeelte, waar het gev< Jt vooïtwoedt. De vijand viel insge! be- onsenieuwe stsllingen om Vacher ltel" ville doch te vergeefs. la de Vogezen werd een aanval la CAapelitte afgeslagen. 1 » De Tunnel onder ïet Kanaal Wietreb • n^t hetaiethoe in tijd van.vred* ■îdeze zt'jii? bij a cagelijks werd besproken e | sn wifl br.-I >eit ïica niet, hoe bij 't uitbre-K' l ken va y den oorlog, jammerklachteo opgin* y S <îen oai'iat die zekere .weg van vervoer niet a" *ot stand wss gekomeu 1 Na eeai^a maaodea vergetelheid te hebben s 1 gekend, komi ée tuaaei weer boven... water. îr" Msn spre®kt crvaa, als van een werk dat tot staad kosaen moet. Hij hgeft reeds een heel beroerde geschie-dénis achter zich. Zoo juist komt te Saint-■)l" Etienne ds, opvatler van het eerste ontwerp n- t« overlijdea. Luiovic Breton, mijntn inge-nieur, mièk over «al van jaren de eerste plan-?ol 0en m begon er ds ultvoerio^ vaa met den iar gsîdelijken sîeua der familie Duvai. Maar hij as, w®rd geâwarsboomo door dea engelschen ;bt geaeraaL Woissiey, ûan hoofd van dea alge-«n mEtnen stal aa Breton moest siju werk iaten skkea. gi- Laterc^ont ;erpen kregea de goedkeuriog ran der îraj.t.sche ea eageische regeeriagen. In 1874 kwgm rnen te akkoord en een barek ssmeagtsield uit drie Eageiscùen ea drie Fra^sciimane, saies op 3G Mei 1876 de eerste bÊSlaitscieg op aie dienen zouden als grond-slag va n 't verdrag tusschen Eugelaud en Frankrijk. Iûiasscnea wordt op 2 Oogst 1875 door de fraisch' ;' getrlug macûtlging verleend aan eën fra^scaa miiaiscûappQ, om een spoorweg te leggen al onder de zee, en die Frankrijk met ËDgeiand zou verbinden. Duizendtallen pbiling^a wtrûeîi gedaaa door de ingénieurs Potier ea De Lappitrent.Zelfs werd een proel-tui nel geboord van 200 meters lengte. Zij is in bezit vao ean oetwerp dat dadelijk kan teu uitvôer gebsacht, ais de Eagelschen mee-wiîlen.Is Fr r.krilk was iedereen voor den tunnel, in E - iiî c année schiiïkeîijk veel tegen, omdat E igelasd zj|ë8 isakerheid van bs-siaaa te daukea heeft aaa 't omliggeade water het^tieu Eagelasid toeiaat... gaen leger te onderhouden.En groot-Bretanje dat steeds in de geschisd^nis aan zijn onoverwlabaar-?an heid hield, zsg ia het pîaatsen van dea tua-ge- >sel een gevaar, alhoewsl dit gevaar veeleer ingebecld was dan werkelflk kon bestaan. fras sch engelsch verdrag bracht geen s wjjziglng 1û die meenir-g en de tunasl bleef -bfrgraven grootendeels, lijk het caderhand eb- om i&t het hier een zaak vac sigen- Mefde goid. .Echter mat den oorlog is de tunnel weer ,s>1" boven gusiomsa Niemand oatkcnt thaas dat ge- de tuanel ontzaglgke versparingc-c bad ta-W. ■ weeg gebracht ea vele dingsn had verzekerd die eu mc-t perikelen all&rhandeoverzee moe-wjj ten, Een aanval op dea tunnel was 00k ge-J Wfierd daar men hem zoo diep had gegravea van H^t geen o^tplofbare stoifea hem hadden kuaaen bereiken. Op 28 Juli had te Locden cent» belaogrijke « tuancl-ve^adering » plaats, waar fransche en engeische vooraacstaaade tnaanen ia het 1 yvsrheids- en geldwezen tegenwoordig den war eu. cht Uit de ht spreking is geblekea dat mea van i bîide zijdsD het autbesêfî^aa dezen tunrael urV en ri« hij sus best • ou tot stand komen. In den Fm,<m; is me0 klaar, men wacht nog Mit 8^hls ftp èa ergeiscbe toestgmming. r. . Voigei-a baror E, d'Erlanger zou de tusacl ' at~ omtreas 16 millios pond kosten^400 millioen Wij fiark) waar va h de heift dooç de fr&'.>sch« en d- ùqo ra à Ai door de ergelsche ma»t« B'jhappsj xou afgedragea wordsn. G mi dfcld steken er j^arlljks 1 300,000 tne- . rif is tut aal ov> i\ M*; scrs .t tlat 5 j}e 65 0/0 at ■ tu „eï a ud«?^ vcrii.nç^ea om alkr« ^ itrî r<s 'ce 0, De N m ^tn oviirzetpiij# 10 shiiiiijgs lorp (12.50 Ir.) De os bre «at z'm 650.000 poad be» tten t***: » - at 16 miilloeB fr&sk ; dan !cht ogbe epbr*i gs en van ko pwaren- , v> rvoaï ea pastp? >î«ten In aanmarki^g ko-ijks m y (ongeveer 110.000 pond; ht^tgc«n de osoerneming toslalen 20U nieuwe wssstea tœ fetwezenUjkeo. Ot d® tuncel er komea zal ? *e Tfcat is the question meent de Engelschmac, die 't laat$te woord er ia te zeggea heeft, h

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection