Belgisch dagblad

601 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 26 April. Belgisch dagblad. Seen on 30 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cr5n873v0g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

le J aargang. WOEWSDAG 26 AFRIL 1910: ÎN" o» t fia ABONNEMENTEN. ï"er 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse aummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenlaad Tlt cent. Den Haag. Prinsegracht 89, ïelef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD . ADVEETENTIENf Van 1—5 regels f 1.50: elk# regel meer f 0.30; [Réclames 1—5 regels f 2.60: elkc recel meer f 0.50. London : Dixon Hôuse LloycTs Avenue E C. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLQN; BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ft* J rvat 5 *--r. a a ■■■ rTTi ■ MB 53Î: .**.4 S *NS K 52 DE OOGEN GAAN OPEN. Het ltbekje Declercq—Jacob en hunn Dietsche stemmers hebben gemeend, doo hua eigen Belgjsch * nest te vervuilen de openbare méenihg van Holland, di i weinig , of niets kent van Belgische toe etanden, te foppen en te verleiden. De~ oogen beginnen open te gaan Dit blijkt ait De Y r ij z i nn i ge Democraat, officieel orgaanvai den Vrijzinnigen Democratischen Bond waarvan deelmaken Nederiandsch etaatslieden, oi v en Dr Bos. Naar aanlelding van de motie van he A. N. V. van Antwerpen, schreef he radikaal blad onder den titel Nederland België : „Mij dunkt, er is voor de heerén Jaeol en De Clercq een leerzanie taak te ver vullen. Daar in het Zuiden van lyii Vlaanderenland loopt de User. Daarheer hebben zij' te gaan ; de Duitsche mili tairen, die te Antwerpen gebieden, ken lien den weg er heen. De beide heerer hebben dan eerst de Duitsche linies t< passeeren; van een vrijgeleide z ij n z i j z e k e r. Zoo komen zij he spoedigsfc — het riviertje over — aar de voofste Belgische loopgraaf. Daai liggen ze in de modder, maar tôch nog in de modder van hun eigen land, de Belgen ; Franskiljons en Flaminganten do or elkaar, gereed — hoe komen hiei de slotwoorden van de vergaderingsmotie te pas maar in anderen en beteren zir . — om ,,den aanval tegen (hun) bestaan als zelfstandig volk, dien (hun) tegen-standers voorbereiden, af te weren." De een spreekt er Waalsch, zijn buurman Vlaamsch, maar zij verstaan elkaar als straks de vijandelijke .artillerie uit de verte op hen nserploft ol de handgrana-ten van nabij tegen hen aanslaan. Maar er is wel eens in die loopgraven een rustig uurtje, dat de heeren van de motie zich ten nutte kunnen maken om een vergadering te beleggen. Het is er wel niet î;oo rustig als in een Antwerp-sche zaal. Duitsche Tauben cirkelen heen en weer. Maar waarom toch niet cvcn vergaderd Y .,Hier zouden die beide Vlamingen in een vreëinde taal spreken, ja voor de Walen, maar ook voor de Vlamingen. To spreken over een lederalistischen staatsvorm tegen mannen, die unitaris-sen fijn in het' gevaar, straks unitaris-sen in den dood voor hun geineenschap-pelijk vaderland. Daar, in die loopgraven, zouden zij de eenheid van België zien. Een eenheid van hoogere orde dan de belangen van mindere orde, waar-over zij zich .warm maken. ,,Het ware te wenschen, dat al die mannen, die daar te Antwerpen hun lange motie hebben aangenomen, dan tocht naar den IJser kônden meemaken. Zij zullen er met andere gevoelens van terugkeeren; is het te veel gevergd, indien de verwachting werd -uitgesproken, dat zij er wenschten fe blijven. Niet .federatief", maar één van zin met de Walen, die hun laatste kracht geven op het uithoekje van den Vlaamsèhen grond. .,Editer is een motie aan te nemen, een wel zoo gevaarloozè bezigheid." Verder bespreekt de V r ij z i n n i g e Democraat de betrekkingen tusschen Nederland en België : ^ „Nederland en België staat boven dii • geschrevene. Nederland vooro'p. W« zich op zijn hoede neemt tegen aile.fan-far e-idealisme, moet het ook durven zeg- e gen, dat in dezen tijd eigen staatsbclanj r vooropgaat. Wij Eorgen voor onszelf, , een ander doe het voor zich. Staten-al e truisme-is voorshands onbeslaanbaar. Wi - zijn pro-Nederiandsch, niets meer. Ho< staat Nederland tegenover deze Ylaam . scho federatieve plannen ? ,,Er is voor Nederland een grondwaar i heid. Sinds een eeuw was 'n België on , der bewind van een maehtigen nabuui î de nachtmerrie van de Nederiandsch* . pob'tiek. Het motief werkt nog. En ii de huidige omstandigheden beteekent dit t dat Nederland met een geheel onafhan t kelijk en ongeàmputeérd België s t a a ■ o f v a 11, Antwerpen Duitsch blies d< lichten van Rotterdam uit, maar ook de Maas als Belgische oostergrens niaaktc Nederland, om geographisch-strategischc redenen tôt den Duitschen invalspoori in Frankrijk. Maar geen onafliankelijl* België heeft voor Nederland waarde: waarmede het niet in de hartelijkste Joe-trekkingen- staat, niet op grond van con-gresbesluiten, maar krachtens e e o n o-m i s c h e oorzaken. Die betrekkingen lieten vôôr den oorlog nogal te wenschen over. ,,Behalve de driedaagsche stamverwant-schap van de tweejaarlijksclie taalcon-gressen was van samenwerking geen s p r a k e. Nederland en België werden tegen eigen belangen in door Duitsch-land, eenigermate ook door Engeland. . uit elkaar gehouden. ..Gemeenschap tusschen beide landen was er niet. En dit is na den oorlog allernq. odigst. Maar zoo be-zien, ligt de taak voor Nederland aan-gewezen tegenover den frondeerenden aanhang van de heeren Jacob en De Clercq. Hun federalistische, plannen verzwakten België; Verzwakten daardoor Nederland, indien zij slaagden. Ne-derlandsche sympathie voor deze ,,fede-ralisten" zou de Belgische regeerîûg een gemotiveerd wantrouwen kunnen geven, of beter zeker geven, tegen Nederland- sche plannen. Dat Duitschland, van jjuitscti scanapunt terecnt, met ueze ttua- idealisten specilleert, geeft de richting aan van wat uit dit séparatisme zou volgen. Dat de Belgische regeering er hardhandig tegen optreedt, is haar g o e d r e c h t. Nu is er sleohts één Belgisch volk, dat lijdt en onderdrukt wordt; het ééne Belgische- volk, waar-van Pirenne de eenheid heeft bloot ge-legd. Aan dat ééne Belgische volk zit Nederlands belang vast. Sympathie voor de ,,federalisten" is sympathie voor de Nederlandsche b e t e e-kenisvermindering; zoo niet voor Duitslhe machtsuitbrei-, d i n g. Hoe zijn niet de Toekomst-professoren voor ,,arm Vlaanderen" in de weer. Sit omen !" Ironisch voegt de V. D. er bij tôt slot : Ongaarne zou men beweren, dat Duitsche beweegredenen de Antwerpsche motie deden opstellen; want ongaarne zou men Dr. Jacob en René de Clercq beleedigen. Hun grondfout is hun ideo-logisehe taalopvatting. Hun leerschool zou een Belgische loopgraaf aan den User-kunnen zijn; gelijk meer Belgen daar behooren,- beter dan elders. En in Nederlandsche instemming met hun streven schuilt een groot e'gen-landsch gevaar." Dit heet men een stortb ad. DE TOESTAND Giroote gebcurtenissen hebbeai de Paaschdagen niet gekenmerkt. Rond Verdun heroveren 4(e Franschen langzamerhand terrein in de^streeR, zoo-Wel bij Vaux als bij Mort-Homme."' Zij verkiezen zachtjes vooruit te gaan dan een offensief op grooto schaal te beginnen zonder dat er verband bestaat met het doel aan het Westelijk front. De Duitscheoers geven toe dat de Franschen aanvallen. Fransche vliegtuigen hebben op beide Paaschdagen het kleine station der Vijf-wegen vernield. Het station ligt tusschen Eangemark en Staten, ten N. O. van het • Vrijbuseh (Hauthulst.) Dat de Duitschers iets beramen tegen het Belgisich-Engelsch front bewijzen de groote troepeptransporten door België, Kf't een groot aantal kanonnen en hoe-veelheid munttie: Laat ze maar komen. Aan het Russisch.en Italiaansch front ls er weinig nieuws van beteekenis. De' Turken van Kaulcasus, die uit ■ Konstantinopel versterkingen hebben ont-vangen hoopten langs de kust naar Tre-hizonde op te rukken. In de streek van Aschkala woi'den de gevecCten voortge-zet.Ook ia in de richting van Karpoet het offensief der Turken tôt stand gebracht. In Mesopotamië is de toestand bij &ut et Amara onveranderd. Il Oost-Afrika hebben de Duitschei-s Bene nederlaag, opgeloopen. In hefc Duitsch hoofdkwartier wordt een groote krijgsraad gehouden ondler voorzitterschap van den keizer oui te beraadslagen over de Amerikaansehe nota, die, op de Duitschers drukt. Duitschland zou eenige concessies doen, maar dit is een valsch spelletje dat de Amerikanen niet zal bedr^igen. • Recruteerlng van het Belgiscbe leger. Het Staatsblad van 9—15| April, dai wij komen te ontvangen, bevat o.m. een koninklijk besluit van 10 April waarbij de lichting van 1916 (1897) zich moei aangeven. Van een koninklijk besluit be-trekkelijk de mannen van 25 tôt 35 jaai is er tôt noe toe geen spoor, maar in Le XXe S i o c 1 e van Le Havre van 18 April lezen wr'i het volgendo bericht: ,,Naar het voorbeeld van Groot Brit-tannië, heeft de (Belgische) m i n i s t e r r a a d beslist*"ïïllo Belgische burgers tusschen 25 en 35 jaar op te tellen. De Belgen van die kategorie die verblijvei: op Fransch grondgebied, dat niet dooi den vijanid is bezet, in Groot Britannië in Nederland en in de andere neutrale landen zullen verzocht worden zich bi; de plaatselijke autoriteiten~ te laten in-schrijven.Vooralsnu is er enkel spraak onder de vaandels voor de diensten a e h t e r het leger binnen te roepen de vrijgeizel len van bedoelden leeftiid." Links en Redits. ' Ds Paus en de hertogin van Vendôme De Paus heeft op 18 April de hertogi ! van Vendôme, zuster van Ko nia g Albert, e: den hertog van Vendôme in geboor ontvanger Met beiden onderhield hij zich laogduri^ j over België. 3 Het is de eerste ma'al dat een onderhoui - tusschen den Paus en de hertogin sedert de: oorlog plaats h 'eft. Toen het Va îcaan aan de zijde van Duitsch - land stond, hes -,ot de hertogin en met haa de dames van cten hoogsten katholieken ade ! van Frankrijk er geen voet meer te zettei i en geen cent meer in den Sint Pieters , penning te 'storten. De hertogin was gewoon de stille week ii ; Rome door te brengan en den Paus eei i milden penning tç overhandigen. : Men ziet nu dat de wind gekeerdis en da : de Paus aan de zijde van België staat. Afgekeurd door den Paus. In een hoofdartikel heeft het B. D Kaidinaal von Hartmann op rcis naai ■ België naar behooren gezegd wat de Bel gische patriotten over hem denlcen. De Corricro d'Itaiia van 12 April publiceert eene geinspireerdo nota over de reis van den aaitsbisschop van Keulen om te beduiden dat die Kardi naal noch drager was van een niandaal vdn het Vatikaan, noch geiast met een bij?ondere zending van den H. - Stoel. Hij heeft zich naar IJ ru s sel begeven op eigen initiatief en zonder dat de ïaad naar het verlangen van den H. Stoel ci iets tusschen was. Dit is in gewono mengchentaal ccne afkeuring van den H. Stoel, die de takt-lcosheid van den vriend van Caesar en van Von Bisging naar behooren veroor-deelt.Wat ons betreft wij hebben eene niet-djplomatische doch des te beter ver-sUianbare taal gebraikt... , Goed ingeliéht. De beruchte Léo Schwering, die vroe ger als vogelaar oplrad om de katholie ke arbeiders van Belgie te vangen grtfi mrWW? — eene onnauwkeurigheid die - we reedt in het Vlaamsch Nieuws van den beruchten verrader Borms, riddei in de Belgische orde van Leopold II, — hebben gelezen: Schwering beweert, dat kardinaal Mercier in eenvoudige, zoo niet kleine le vensomstandigheden is geboren." Is dit een' vJLek ? Allo bisschoppen van België zijn dar minderwaardig. De bissclipp van Brug go is de zoon van een douanier, dez< van Gent, de zoon van een. schoenma ker, deze van Luik de zoon van een bocr, deze van Namen de zoon van eer wever Indien Mercier nog van lagerei stand ware geweest, zou hij daarom ge ringschat moeten worden '? In Duitschland begint de mensch, is v.'aar, met den baron: von Bissing von Hartmann en von der Gùltz Kardinaal Mercier behoort tôt de goe de burgerij. Zijn broeder is kantonrech ter ie Brussel en een Mercier was mi nister van Justitie. Een Duitsche prins over België Prins Max van Saksen, broeder vaj koning August, die te Brussel in het koninklijk paleis wilde overnachten, hoe wel er daar eene ambulantie is geves tigd, heeft geschreven : ,,Hoe men België heeft behandeld, schreit wraalc ten hemel. ,,Indien ik vroeger kennis had geha< van den marsch door België en van al les waarvan men er moest beleven, il zou al a krijgeaalmoezenier naar het front gegaan zJijn." Ziedaar hoe éen Duitsche prins ziji geweten moet ontlasten. Het is waar da hij priester is. Doch moet de kreet vai zijn geweten de Duitsche en Ooetenrijk sche bisschoppen n"iet aanzetten hun plich tig -stilzwijgen te verbreken en het voor stel van het Belgisch episcopaat te aan vaarden ? Uitgedaagd. De Belgische kruidkundige, prof. Jai Massart, onderdirecteur der klas van we tenschappen der Koninklijiko Academie vai België, s.chrijVer van het werk Commen les Belges résistent à la domination aile 1 mande (Payot, Parijs), heej/t persoonlij! aan elk van de 93 Duitsche geleerdei en artisten, onderteekenaars van het Be roep der Duitsche intellectueelen aan di beschaafde wereld, een brief gestuurd ove de beschuldigingen van francs-tireursdadei en wreedheden ten laste gelegd van d' • burgerlijke bevolking van België. Deze 93 intellectueelen, die de beschul digingen hebben laten hooren, moeten al geleerden ze kunnen staven voor een ge ' mengde commissie van Duitschers en Bel gen, voorgezeten door een neutraieiv pre sident, die Duitsch, Nederlandsch ei ! Fransch kent. Door tusschenkomst van professor Che dat, den Zwitserschen botanist, is d brief ter bestemming gezonden. Het antwoord zal wezen, mob )S, ne ■ als dit van de Duitsche vrifmetaelaar »n bisschonDen. / Lezing over Congo. ' Donderdag 27 April te 8 uur, in de aula van het gymnasium, Laan van Meerdervoort, 2 57, in Den Haag, zal de heer Victor Denyn, chef van het kabinet bij het ministerie van Koloniën, leeraar aan de hoogeschool van 5 Leuven, eene lezing met lichtbeelden geven j over het werk der Belgen in Congo, j Onze lezers van Den Haag en Scbeveningen in het bizonder zullen in groot getal die merkwaardige lezing willen bywonen. î De meening van Johaimès ! Joergensen over Koniog ( Albert en den Paus. 1 De dichter van Klokke Roeland heeft na t ons leger en onzen Koning te hebben bezocht, het volgende verklaard: Ik ben zeker dat België den strijd kan voortzetten zoolang het moet zijn. De Belgische soldaten zijn goed gekleed en goed gevoed, Ja, ik heb zelfs onverwachts hun „rata" geproeld. Ik vond haar uitmuntend. De belgische soldaat bewaart een bewon-dereuswaardig moraal. Zijne rust is wel Vlaamsch, men zal het front niet doorbreken. Ik heb Koning Albert de ambulances zien bezoeken. Hij droeg zelf in de loopgraven de eçrekruisea en aanjnoedigingen aan zijnen soldaten. Hij is kloek, in voile gezondbeid, po-pulair, meer nog als het kan als den eersten dag van den oorlog. Hij leeft eenvoudig als een soldaat. Johannes JoergenseD, die zich naar Borne heeft begeven, waar hij den Paus zal spreken, meent dat Benedictus XV gansch de gedach-ten van Kardinaal Mercier deelt, wiens be-zoek te Rnme zeer doeltnatig wâs. In de politiek e-godsdienstige wereld te Rome, waren er eertijds lieden die aan de Duitsche misdaden twijl'eluen. Die twijfel is verdwe-nen. De ongelukken van België hebben een zeer grooten invloed op het Italiaansche volk. Italië heeft vooral deelgenomen aan den oorlog te oorzaak van België. Italtë heeft met geestdrift de Belgische kamerleden ontvangen. Zij hebben er een enormen indruk-verwekt. Thans heerscht daar een volledige 1 eenparigheid, nergené is er nog aarzeling te l\'a verzekerd te hebben dat het Deanschô volk gansch aan de zijde van de geallieerden staat, besloot de Deensche dichter met de verklaring dat de Duitschers na den ooilog, gevangenen in eigen land zullen wezen. Ten minste tien jaren na den vrede zullen zij niet meer toegelaten worden in Frankrijk, ' in Engeland, iiï Italie " En wij voegen er bij: Vooral niet in België, ; KARDINAAL MEUCIER. ,Wolif herichtte: Van bevocgde zijde wordt elke grond 1 ontzegd aan de berichten, welke , De Tijd" \ uit België ontving, dat in den ioop van het onderzoek, ingesteld wegens het smok-, kelen van biieven tegen den secretaris van kardinaal Mercier, Loncin, te Mechelen. ' ook vragen aan kardinaal Mercier zijn ' gcste'd; tevens wordt. ontkend, dat in het aartsbisschoppelijk paleis, waar thans vele hoogere mili tairen in- en uitgaan, ver-tegenwoordigers van den gouverneur-gene-raal cen langdurig onderhoud hebben ge-, had met den kerkvorst. Bij bove'nstaand bericht teekeut De 1 ï ij d aan : le. Wij verklaren voor de j,weede maal aan Wolif's bevoegde zijde, dat de voor-' stelling, aïs zoude kanunnik Loncin „se-cretaris van kardinaal "Mercier" zijn, on-juist is. 2e. Het bericht van onzen correspondent, l dat iû het aartsbisschoppelijk paleis vele " hooge militairen in- en uitgaan, wordt • in bovenstaand bericht bevestigd. 3e. Of aan Z.Em. den Kardinaal recht-streeks vragen zijn gesteld kunnen wij 1 noch bevestigen, noch ontkennen, zooiang t de Belgische correspondent, van wien het 1 bericht afkomstig is, aan de grens wordt geliouden of — wellicht gevangen werd - genomen. Tôt zoolang hij zijne vrijheid ■ heid van bevveging heeft herkregen, zullen - wij 'ôns gebruikelijk „Hoor en Weder-hoor" in dezen moeten opschorteti. > 4e. De tegenspraak van Duitsche zijde op een weinig beteekenend onderdeel der campagne tegen den Belgischen Primaat gevoerd met de verwerpelijke middelen, waaaro-p ohze berichtgevers herhaaldelij'k wezen, zal het bestaan en afkeurenswaar-dig karakter dezer campagne niet ongedaan maken. Koninkrijk België. Ministerie vati Oorlog. Wekelijksch bulletijn van 15 tôt 20 April. De weersgesfcôldheid der laatste dagen heeft de observatie der artillerie deerlijk bemoeilijkt. Diensvolgens is zij op Belgisch front niet sterk aan het woord geweest^Nochtans tijdens den 18n zijn onze verdedigingslijnen véôr Dixmunde, alsook in de streek yan Steenstraete aan een hevig bombardement onderworpen geworden. 3 Onze batterijen hebben de Duitsche artillerie krachtdadig beantwoord en de vijande-t lijke verdedigingslijnen met succès beseboten. a ln zekere sectoren hebben z;i belangrijke schade ondergaan. BELGEN EN NEDESLANDERS; Zaterdag hebben wij onze lezers opmerk» zaam gemaakt op eene zoo dwaze als hate* lijke beschuldiging van een Hollander ia de Brusselsche Belgique van de al te zeer beruchte gebroeders Huti. De Nieuwe Courant, die te Brussel mag rondgevent worden, nam het stukje over en voegde er, zonder nader onderzoek, on-vriendelijke woord en voor België bij. 1 Wij zouden geen Belg en geen beproefde en rechtzinnige vriend van .Nederland zijn, zoo wij hadden gezwegen. Wy wezen dan ook op de Duitsche kabalen om de Belgen van do Nederlanders en omgekeerd te ver« vreemden. Is fecifc cui prodest. Spontaan en tegelijkertijd als wij zelf, heeft onze Belgische collega, August Monet, varx de T e 1 e g r a a f, de zaak ingezien als wij, Dit schijnt De Sjeuwe Courant te ergeren. Het Haagsche blad heeft zijne be-dpaidheid verloren tegenover zijne beide Belgische confières, spelt hun pedantisch de les als een censor, sleurt de. Nederlandsche pers in het débat waarin wij baar niet betrokken hadden, argumenteert nevens de kwestie en vertelt op welke manier melding werd gemaakt van het onhebbelijk stuk uit het orgaan der al te beruchte gebroeders H utt. Zonderling dat het nr direkt uit Brussel naar Den Haag werd gebracht, juist dât nummer en geen ander, vermits de N. O. verzekert bedoeld blaadje niet te kennen. Ziehier wat de N. 0. vertelt : Een te Brussel wonende Hollander, die een paar dagen voor zaken hierheen was ge-komen, is in den morgen van Woensdag 19 April den hoofdredacteur van de N. O. in persoon het nummer van 17 April van het ons totaal onbekendo blaadje dat de klachfc van den Brusselschen landgenoot bevatte op ons bureau komen brengen. De hoofdredacteur ° heeft aan zijn verzoek om daarvan melding te maken in ons nummer van 20 April vo-daan.Mogen wij de N. C. een paar vraagjes stellen ? Hoe mocht bedoeld Hollander met La Belgique over de grens komen,alsderge-lijk feit absoluut verboden en streng gestraft wordt door de Duitsche militaire recht- banken? .*uw.muuo uwtuig uuv van een onverantwoordelijken onbekendea persoon, zonder gezag, verschenen met de toelating van de Duitsche censuur, door een blad als De Nieuwe Courant worden overgecomen en gecommenteerd in een voor de Belgen kwetsende vorm ? Is dât behoorlijk of onbehoorlijk ? De Nederlandsche handel, scheepvaart, industrie en finantie hopen, na den oorlog, met en in België, uitgebreide zaken te kunnen doen.' Velen vreezen ecbter dat de nu in België toegelaten Nederlandsche bladen die plannen grootelijks zullen verbruid hebben, omdat die couranten pro-Duitsch zijn, Nederland in -de oogen van de Belgen compro-mitteeren en zoover hunne „neutraliteit" "* vergeten dat zij zich met onze binnenlandsche zaken bemoeien, namelijk met de taalge-schillen die zij uitbuiten om onze wettige regeering en onze vaderlandsche belangen te benadeelen. , Dit is des te erger daar het half dozijntje Jandverraders, dat in België volstrekt niets i s, gehoor en gastvrijheid vindt b\j bekende organen van den handel, de scheepvaart, de industrie en de finantie van Nederland. Is dat niet zonderlfhg? Loopt men hier geen gevaar, ter wille van centen millioenen gulden te verliezen of niet te verdienen als België uit zijn puin zalver-rijzen ? In Amerik-a is aan ons land immers geld en krediet in overvloed toegezegd. Ne travaillons pas pour le roi de Prusse. P.S. Dat het een bestoken Duitsch spel isi twist onder Belgen en Nederlandei's fe stokeu blijkt ook uit de lezing van De Toekomsi van 22 April. Belgisch Koocle Eruis, Eeeds meermalen heeft men welwilleqcl de aandacht en de liefdadigheid van het publiek ingeroepen ten gunste van het vlugge transport der gewonden van het slagveld naar de hospitalen. Van spoedige hulp kon het leven der gekwetsten afhangen. Vandaar de noodzake-lijkheid vele en snelle vervoermiddelen ter beschikkiûg te hebben. Een goed ingerichte auto-ambulance is het meest praktische ver-voermiddel. Het is daarom dat het Belgische Boode Kruis opnieuw een beroep doet om hare transportmiddelen te vermeerderen. Met groote voldoening kan „Het comiteifc van het Belgisch Koode Kruis voor Nederland en Koloniën" (gevestigd te Den Haag, 86 Lenge Voorhout), mededeelen dat vanuit N ederlandsch-Indië, dat voor eenige weken reeds drie auto-ambulances schonk, andeimaal een gift van PL 15.000 is ingekomen waar-voor twee nieuwe auto-ambulances kunnen worden aangeschaft. De milde gevers hebhen verzocht aan deze voertuigen de naam te geven van „Burge-meester Max" en „Edith Cavell". Het comiteit van het Belgisch Eoode Kruis heeft den Heer P. D. Cochius, haar afge-vaaidigde voor Indië, verzocht de grooto erkentelijkheid der Belgen te willên betùigea voor deze nieuwe blijken van groote sympathie van de zijde der Hollandsche vrienden. De dankbaarheid welke wij aan deze vriendea verschuldigd zijn, voegt het comité er aan toe, zal de banden tusschen beidè volkerën nauwer aanhala». \

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods