Belgisch dagblad

2200 0
11 October 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 11 October. Belgisch dagblad. Seen on 19 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bc3st7fq31/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

S2© Jaargang1 « WOENSDAG 11 OCTOBER 1916. ISo. 33 abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nu mm ers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7Vi cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Eed. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE/EN VAN 2 TOT 4 URE. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. w v ADVEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50: elk» regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. ' London : Dixon House Lloyds Avenue E C. Pawi'a • 7 A tratinû rl'AtlWtl 7 DE GR00T-GRIEKSCHE DROOM. Ue Grieksche politiek is zoo'n dool-)iof geworden, dat een Dedale zelf er jevaàr loopt te verblijven, ten ware iij, als voorlooper onzer moderne vlie-[ers, spijts Minos, en uitwiekte. Venizelos zelf begrijpt men minder en ninder. Aan do T i ni c s had die staatsman >nlangs verklaard, dat de nieuwe orde îer dingen, die hij ingesteld had, niet ge-richt was tegen den Koning en de dynastie. Aan het volk van Saloniki had hij verklaard te hopen, dat de Koning bem ter elfder uur zou vervoegen. Wanneer de Koning echter schijnt te willen rooren en Venizelos het aanbod pro forma aanneemt, toont hij zich wan-trouwend.Waaroin voert Venizelos eene verschil-lende taal in het bijzonder en in het openbaar ? Wanneer. liij niets van 's Konings liulp verwacht, waarom doet -hij er een beroep op ?- Waarom verwerpt hij die medewer-klng in het geheim ? Waarom komt hij niet met open vizier vooruit ? Wanneer een man, als hij, overtuigd is dat de Koning comedie speelt, dan moet hij geene dubbelzinnige houding aannemen. Is Venizelos vrij in zijn handel en wandel ? Yoelt hij zich niet onmachlig (egepover een Koning, die aan het Rus-sisch en Britsch hof steeds den noodigen steun vindt om de plannen der geallieer-de rege-eringen le doorkruisen ? Dat Rus-land de hand leent tôt zulk geknoei, goed, maar het is niet aan te nemen, dat de grondwetteiijke regeering van een grondwettelijk en parlementai!- land als Albion zulke comedie goedkeurt en de middeleeuwsche hofintrigueg den nek niet oinwringt. Griekenland moet weten wat het doet, doeli de Entente kan geen oogenblik dul-den dat dit onbetrouwbaar volk esn ge-vaarlijk dreigement blijve voor hare troepen in Macedonië. In deze omstandighe-den is het leven van een Servischen, Italiaanschen, Franschen, Russischen of Engolschen soldaat méer waard dan het bestaan van de gansclie Grieksche dynastie.T* ♦ * Zoolang de positie der geallieerden in Grieksch-Macedonië tôt stand kwam en versterkt werd, was de néutraliteit van Griekenland een gewichtige faktor in de militaire en politieke berekeningen van de kampende màchtgroepen. Na de tus-schenkomst van Roemenië en van ItaLië op het Balkan, verloor de loutere néutraliteit van Griekenland hare waarde voor de entente. De toestand van Griekenkind is zeer moeilijk, daar het economisch gansch af-hangt van de genade van de vloot der Entente, die de Middell'andsche zee be-heerscht. doch het is ook van belang te onderzoeken in hoeverre de binnenland-sche politiek der Ilellenen de buitenland-sche leidt. De droom der leiderfde standen in Griekenland is het Pan-Hellenendom, be-etaande uit Griekenland, de Grieksche eilanden, Z'uid Macedonië, Thracië met Konstantinopel en de Westkust van Klein Azië met Smyrna. Die droom an het herstel van het oud Grieksche rijk steunt op zakelijke beschouwingen. In aile die gewesten is de handel Grieksch; de scheepvaart is ook Grieksch. Slechts in de laatste jaren ondervinden de Grieksche reeders de concurrentie van Italianen en Oostenrijkers. Is het dan te verwonderen, dat het Grieksche volk de samenhoorigheid van aile Grieksche neerzettinge'n verlangt, als achterland voor de metropoîis ? ♦ * ♦ Griekenland verlangt medeaansluiting bij eene groote wereldhandelstaat. Europa zoekt meer en meer uitwegen naar Klein-Azië over Saloniki en Konstantinopel. Een klein Griekenland zou in een uit-hoek blijven en versteenen. 'Na den twee-den Balkanoorlog lcon door Saloniki en Grieksch Macedonië die aansluiting ten deele verkregen worden. Dit is eene reden van de vijandsch'ap tusschen Bulgarie en Griekenland. Griekenland moet van zijn handel leven. Zijn landbouw en zijne nijverheid zijn arm. Het land zelf is arm aan delfstoffen. Het bezit kolen, noch ijzer. Daarom ver-trekken de krach tigste boeren naar Ame-rika en de ondernemende burgers - naar Egypte en Klein-Azië. Griekenland zoekt daarom zijn gebied op den Balkan uit te breiden, om de emigratie te verhinderen, maar het ont-moet er weeral Bulgarije en thans Italie, dat in Albanie met de voortreffelijke haven van Walona, eene poort op den Balkan opent. Bovendien kan Servie me-de een concui-rent worden, wanneer het eene haven aan de Adriatische Zee be-komt, maar Italie wordt te Athene het sterkst gevreesd. * * * Zoolang Italie zich passief hield wa-ren de neutralisten en de intervennios-tion in Grielveniand bijna even sterk. Men liet de geallieerden te Saloniki maar begaan, doch men vreesde den oorlog om het in 1912 en 1913 veroverd gebied te bewaren en missehien nog te vergrooten. Sinds de tusschenkomst van Italie te Saloniki, is de droom der Grieken ver -vlogen. Venizelos' taktiek, die door den Griekschen handel is ondersteund, is al-dus verklaard. Die staatsman heeft altijd in de richting van het oosten ge-zien.Wat zal daaruit komen: neutraliteit of deei nemen aan den krijg ? Wie kan het met zekerheid zeggen ? Bovendien voelt Griekenland zich door Tur-kije bedreigd, dat dorstig is om de hem ontnomen gewesten terug te nemen. De Grieken zouden wel "willen deelen als in 1912/13, maar niet vechten. Begrijpt men nu waarom Tino populair is ? Venizelos kan praten ?ooveel hij wil. Het is ten elotte het leger dat moet vechten en het leger wil rust en de kat uit den boom kijken. De zonen van Leonidas roeren zich niet. Zij willen nieuwe voordeelen op hun stoel gebracht wbrden. Waarom leeft Aristophanes niet meer om een hekelspel te schrijven ? DE TOESTAND De Engelschen heb' en nog hun ffon uitgebreid ten Noorden van de Stuff echans in de richting van den heuvel yan -Warleacourt, een eirategisch punt van beteekenis, waarvan Bapaume af • hangt. Die stad, die reeds half vernield is, moet vallen. Dô Russen hebben in Wolhynië, spijts de aanwezigheid van den Duitschen kei-zer, op versclieidene plaatsen de Duit ■ eche stellingen doorgebroken. Meer en meer is Wla,dimir Wolhynski bedreigd Rond Brzenany, wordt met wisselval-lige kans gevochten. In Transsylvanic is de toestand zoe gunstig niet voor de Roemeniërs, die Kroonsiadt hebben moeten ontruimen or zich nés tel en in het gebergte dat de grens van het rijk Vorint. jammer maar dat de Roemeniërs nie eerst tegen de Bulgaren zijn opgerukt ,toen de oorlog uitbrak. Aan de Stroema zijn verscheddene dor pen door de Engelschen veroverd. Ook bezetten de Serviërs ahains den linkeroever van de Tserna. Ih het Duitsche leger Mefn deelt de volgende uittreksels uit ^hel dagboekje van een gevangerte mede: 16 Nov. 1915. Een man van de 9e compagnie heeft een oorvij'g gegev!e®. aan een Pruisischen Oberteutnant, die gezegd had: „Die varkens van Biederen komen, gjoft hun niet te eten noch te drinken, laat ze slapfân in het varkenskotl" Acht mannejn en een oiiicier (Stellvertreier) wildetn zich .van de-;:en man me>ester makien, maar durfden niet, Eio Krijgsraad vçroordeelde hem tôt tien jaar, welké sucoessievelijk tôt op negen maanden werd teruggejbracht en teaislottlejO tôt vier weketn1 gevangeruiestr»* • < • 30 Nov. 1915. ;Wij groeven loopgraven op 100 meter van den vijand, toen wij1 begraven (hedolven) werden in onze schuMplaats; 6 ; infanteristen, 3 pionniers en ik. Het was om wanhopig te wordsn. Dia soldaten en de pionniers verbrijzelden hunne wapens. Den 2eh Diecemher om half 9 's ochtends l»e-speurden wij weer het daglicht. Wijl hadden ons een weg gebaand met behulp van schoppen en gebroken houweelen, terwijl ■ men tegelijkertijd van buiten af groef. Die h&ofdofficier Fautie, die dit werk had bei-volet^, was gevlueht, zoodra de granaten en hommen begonnen te vallen. ' 22 Jan. 1916. Het wordt hoe langer hoe mooier: "de offàcieren twisten onder elkaar naar aanleiding der decoraties. Lui tenant "V. Linhardt heeft gezegd, dat 't hem ge-noegen zou doen, eenigen van ons te zien ■ îusilleeren, zooals die van de 2e compagnie Franschen he|bben gefusillelerd. Het is geen oorlog meer, het is ean gek-kenhuis.24 en 25 Feibruari 1916. Bombardement van Saint-Mihiel verscheidene granaten val-leln in het Casino der officieren en dooden 5 mannen van het XXI R. 11. Een officier klaagde, dat zijn diner niet klaar zou zijn.... hij beklaagde arfet de gedoode manntejn. Bij deze gelegenheid wterdejrr 15 burgei's gefusilleerd. Die ikoniing van Beierten zou vepzocht hebben om 1 man op de 10 te fusiJeeren van het regiment, dat $emuit had. voor Verdun, doch de keizer zou gewei-gerd hebben. [ " Te Varvinny hebben de ofiicieren leen •oven iaten maken om beter brood te lateh b^ikken, want het brood der troep is met goed genoeg veor hea^En wat zullen de manneïi zegg©n? | Gedurende deln positie-oorlog, dat is te zeggen van 23 Sefptsmjber 1914 tôt 1 Juli 1916, heeft het Ille Beierschjef corps 16000 man doodein verloren', naar de generaal commandant van het Ilfe Beier&che corps heeft medegedeeld , aa,n den Koning tijdejns de „K1&ningsparadô"- Links en Rechts. H Van Ael, wat paling is dal? Wij ontvangen het volgend schrijven : • Harderwijk, 8-10-16. Geacnte Heer Hoofdopsteller, Daareven las ik in Uw blad een arti-kel onder titel „H. van'Ael wat palijtg is dat ?" ** Ik haast me U nader in te lichten over dit persoon. Hubert van Ael is een jong studentje, die tôt paa vôôr den oorlog de lessen volgde aan het Koninklijk Athenéum te Antwerpen. Hij was leerling der Latijn-sche sectie (rhétorique). Als schoolmak-ker kende ik H. v. Ael als een hevig flamingant en uiterst intiem vriend van R. Kimpe, welken ik persoonlijk ook ken. Van Ael, evenals Kimpe, hield zich bezig met letterkundige vraagstukken, en meer, dan eens verschenen van zijne hand (H. van Ael) artikels in de Liersche bla-den (vôôr den oorlog). Van Ael en Kimpe zijn dus niet één en dezelfde persoon. Het is belacheiijk te bestatigen, dat de Duitsehers van zulke pennen gebruik maken als die van Van Ael en Kimpe. Ik kan anders niet" dan medeHjdend toe-kijken op zulke annexionnisten. Arme Hubert. Klein pieperig ventje. Verdwaald schaap. Ilartelijke groetenissen JAN VAN, OOSTERWIJCK, Artillerie, barak 45 Harderwijk. 1914 en 1916. In Het Volk troffen wij een intéressante beschrijving van den toestand in Duitschland, waaraan .wij het einde ont-nemen : ,,Bij het uitbreken van den oorlog wa-ren wij op het station in Bieleîeld. Van uit de richting Berlijn_ kwameir telkens treinen met troepen binnenrollen. Wanneer de treinen weer vertrokken, bege leidde zang en gejuich de soldaten, die naar het front gingen. Vanuit de wagons, met groen en bloemen vers'erd, klonken eveneens geestdri'tig de vader-landsche liederen. Meisjes kusten de sol-Gaieu en oublie mannoii îeegaen numiesi-garenkokers om den soldaten nog een vriendelijkheid te bewijzen. Dat was de geestdrift van een volk, zeker van de overwinning. „Weer zagen wij in Berlijn soldaten die naar het front vertrokken. Bleeke vrouwen met rood-geschi eide oogen ston-den bij de ramen van do wagens. Kin-deren werden opgeheven om vader nog even te kussen. Toen de trein reeds in beweging* was, hielden sommige vrouwen nog de handen van haar zonen of mannen va&t. Geen gejuich meer, alleen gewuif met handen en zakdoelten en even een geroep: ,,Tot weerziens". De ruim twee jaren oorlog hebben de geestdrift wel verkild." Graaf Albert Du Bols. Zoo weinig anti-Belgische Walen vindt men dat de pro-Duit-che flamijganten en de ver-raders van de Gentache Universiteit zich steed^ beroepen op Col'eye — <De Weert en op Albert Du Bois-Oolleye. Do Weerfc is niets en was niets dan een Waalsch schreeuwertje en zonder aanbaug. Eens traden de Walen te Brussel in bet politiek strifdperk. Evenals de Vlaamsche Volkspartij, die heden de ziel van de anti-Belgische propaganda is geworden, bekvvamen de kandidaten een be-epottelijk getal stemmen. Het zijn de „Wijn-koops" van België. Zij zijn nog minder flan Wijnkoop. Graaf Albert Du Bois is geen Belgische graàf. Hij behoort tôt de zoogenaamde „noblesse au pape:\ De Dubois zijn meesters van steengroeven zooa's Henegoii,wen er zoo-velea telt. Albert Du Bois maakte voor een tiental jrren deel van bet Belgische gezant-schap van Parijs, toen bij een artikel sebreef waarin bij België verlôocbende De regeeriDg heeft toen baren ambtenaar eenvoudig afge-zet en gediskwalificeerd -net aïs een Declercq oj een Jacob. Niemand heeft toen geprotssteerd, ver van daar. Voegen wij er bij ,dat Du Bois eenige middelmafeige Fransche toobeelstukken heeft gesebreven en in België s^een enkele discipel telt, want, was Colleye-De Weert in de Waalsche beweging versulikeld met wijlen de gebroeders Cbainaye^dr. Charbonnier en priester Fassotte, een geestelijke, die zijn kleed over de haag had geworpen , Du Bois was een.voudig een aanbanger van Bel gië's in-lijving bij Frankrijk. De Duitsche pers. ?" put zich uit in- middelen om de on-rust, die de bestendige vordjering der G& allieerden in Dnitschland doet ontstaan, te chlôrof ormise sreii. De „Kolnische Zeitung" schrijft: „De Franschen zeggen, dat zij1 gêvangenen gemaakt hebbein, in de laatste gevechten aan de Somme; hoe:wel de geloofwaardighleiid der opgegevejn cijfers aan twijlfel onderhievig is, moèt meto. ze gdooven. Hoe dapiperder ^n hezetting eener loopgraaf strijdt, zooveel te minder denkt zij er aan zich op het gun-stige oogenblik terug ter trekken, |e;n zooveel te meer loopt zij den kans haar oommuni-catie met de achterhoede verbroken te zien, door het versperringsvuur, dat de vijand achter haar opent, en op die manier gevan-gein te worden genomen." , -Ta,, maaj^ de loopgraaf is genomen l Serviers over de Tserna. De Engelsche verovei*en verscheidene dorpen aan de Stroema. — De Roetnenen wijken in ZevenEiui*gen maar maken vorderingesn in de Dobroedsja» — l'erreinenwinst aan de Somme. — De Russen breken door de Duitsche lijnen bij WBadimtr Woihynski. Het geval De Cock-Persyn. [Wij lezen in De Tijd: In ons nummer van 30 Sept. j.l. bericht-te ons een correspondent uit België over de vervlaamsching der Gentsche Hooge-school : „Ofsohoon ook katholieke elementen in de vervlaamsching zijn gemengd, heeft men toc,h in Vlaanderen opgekeken van do aarzelend en vertraagde tœtieding der hee-ren dr. (priester )J. de Cock en J, Per-sij'n tôt het m^nifest van den Hoogeschool-bond. Eerstgenoemde was verbonden aan de Hoogeschool te Leuven, wier leeraren > zich i zorgvuldig onthielden van de ge-heele Gentsche beweging. iOok in de krin-gen der Vlaamsche geesteljjken is men beslist tegen de Vervlaamsching onder de bestaande omstandigheden, en een des-betreffend wachtwoord is in die lezingen uitgegeven." Thans ontvingen wij van den zeercerw. zeergel. heer prof. dr. J. de Cock een schrijven, waarin hij verklaart, zijne hand-teêkening onder. bovenbedoeld manifest te-rag te nemen, Het schrijven luidt als volgt : Zwolle, 7 Octoher 1916. Hooggeaohte Redactie, Zooals u waarschifnl'ijk weet, heb ik mede het manifest onderteekend --ter onver-wijlde vervlaamsching der Gentsche hoogeschool. Ik ben en blijf het eens met de beginselen en overwegingen uitgedrukt in dit vertoog, maar nu verneem ik uit het „Vaderland" van 24 September, dat de onlangs te Gent benoemde dr. Jolies „Hollander van geboorte is, rèeds jaren in Duitschland- woonachtig en daar geneu-traliseerd. Hij vocht bij het Duitsche léger aan het westelijk front". Tegenover dit verbijsterend, bij ingewonnen inlichtin-éeu waa'r tilif.cena nericht, moet ik myn handteekening terugnemen. Een Vlaamsche hoogeschool is me welkom ten alleti tijde, maar dan moet ze ook vlekkeloos-vlaamsch of althans vlekkeloos-Nederlandsch zijn in haar personeel, en geen leeraars opnemeiï, wier handen besmeurd zijn met Vlaamsch bloed. i x U bij voorbaat dankend voor de wel-willende- plaatsing van deze regelen, blijf ik met aile hoogachting, , , ( (Jw ,Dw. Prof. Dr. J. DE GOjCK. Om dezelfde reden heeft prof. Persyn van een professoraat aîgezien, schrijft De Tijd. De Cock en Persyn hadden den op-roep der 100 apothekers en veeartsen onderteekend. Blijft hunne handteekening bestaan? Geene dubbelzinnige houding I lOverigens is het geval Jolies slechts een voorwendsel. De Cock en Persyn hebben de oprich-ting van de hoogescliool gevraagd en goed-gebeurd, hoewel de handen van den vijand nog druipen van Vlaamsch bloed. De Cock heeft eenvoudig klink ach-teruit getrokken, omdat hij professor is te Leuven. Het Belgisch episcopaat moet weten wat het met heip zal doen. Wat Persyn betreft, waarschijnlijk zal het vooruitzicht afgesteld te worden als professor aan de Gentsche hoogeschool, hem genoopt hebben zijn spitsbroeder De Cock na te yolgen. Wanneer men den persoonlijken moed Van al de pro-Duitsche Flaminganten kent, moet het ons niet verwonderen dat bei-den er het bijltje bij neergelegd hebben. Daarmede is het incident niet afgedaan. Persyn heeft, als staatsambtenaar, niet in een vlaag van opgevvondenneid, maar met kalm hoofd, zijne handteekening ver-leend. Hij bevond zich ook in een neutraal land, waar hij volkomen ingelicht was over de gesohiedenis van de Boche-Uni-versiteit.Vrienden hebben^ hem gewaarschuwd. Hij, lioogleéraar ' de Belgische Universiteit te Gent, heeft de daad van den vijand goedgekeurd en zijne medewerking toegezegd. Hij is plichtig. Zijne politieke vrienden zullemhem niet redden. Wanneer zij het zullen willen doen; dan zal de BELGISCHE GODSVREDE GEVAAB LO'OPEN. Dan immers zou het blijken dat er twfee-'maten en twee gewichten bestaan, naarmate men tôt de eene of andere politieke richting behoort. Uit het bezette îatid zijn ons bovendien' betrouwbare inlichtinigen toegekomen, die verzekeren dat de woede onder de Vlaamsche bevolking tegen 'de verraders buitengewoon is. De loyale Flaminganten; zijn razend om het gebeurde en vree-zen dat ailes verloren is.... iWanneer de Belgische regeering niet met stalen hand tusschenkomt en daar-enboven poogt plichtige en gecomprdmit-teerde politieke vrienden te redden, dat zal het Belgische volk. zelf zich ^met de bestraffing ,gelasten A- t De strijfl ai fle Stroema. De ,,Daily News" ontvangt van een corresponjilent de volgende 'beschrijving van den strijd aan de Stroema: ,,Vrijda,gochtend om vijf uur begonnen de aanvallende -U'oepen de bruine doof zandbanken onderbruken waterein cleï' Stroema-rivier over de bestaande brugr gen over te steken. Recht voor hen ira achter een uitgestrekte vlakte lagen twèè dorpen. Het eer&te, Bala, Werd in stgrm!-loop met zeer geringe verliezôn genomen.De Bulgaren vluchtten, door onze artillerie gedwongem om dekking te zoeken, in hunne loopgraven voor het tweedâ dorp, dat Zir heet, en ongeveer een mijl van Bala is gelegen Toen Wag et rup tôt ongevee^ tien uur en intusSjçheSi' werd er munitie aangevoerd tôt a ah m zoom van het veroverde dorp. Tegen tien uur stond een bataillon ge-reed om don aanval op Zir te beginneàV waar een sterke Bulgaarsche Unie ^0Û _ waairgenomen worden, die optrok nâ8^ Yenik'oey, het volgende dorp, miaer naai1 het Westen en voorbij Zir. Zoodra dë Unie echter gezien was begon onze a if-, tillerie er op te vuren, zoodat de bgç"; proefde aanval reeds mislukte, vobr hij goed begonnen was. Een regen van granaten, had heca let-terlijk doen verschrompêlen. Tusschen half vier en vier uur ^erdepl er toebereidselen gemaakt voor een vig en plotseling artillerievuur op Zir, dat een kwartier zou duren. Daar bij c(^ observatiepost yan het ho o Èdkwartîe^ ; Irort îlr fln. TiaI ip-ïaSr>.-.r\ IlAV). ren bevelen lo^ te breken. NauwkCung werden de horiogi» gelijk geatéld. Na het hevige bombardement sneldçn de aanvallende regimenten door de granaten platgeschoten gaping vaîi dt| yiijl breedte in de vijandelijke llniô. Onder het optrekken kregen zij Vftn beidi zijden enfileervuur van machin^ewerep en de Bulgaren vuurden op heû, ver-fa or g en in de loc>pgraven bij Zir tôt af aanvallers vlak bij hen waren. Toen, smeten zij de geweren neer en kwameft met opgeheven handen naar de aanvallers toeloopen om zich over te geven. Onze mannen stormden het brandende dorp in, en aan de andere zijde er weef uit, om een loopgravenlinie ten noorden en ten zuiden van het dorp te nemen. Het consolideeringswerk moest vlug uitgevoerd worden want om zes uuï kwamen de Bulgaren uit Kenikoey té voorschijn zwexmen om den verwachten tegenaanval te doen. Onze ^anonnen det-cim&erden echter die kleine bruine fi -guurtjes, die haastig terug&tormden. Da-delijk na donker werd er weer een aaît-val op Zir ondernomen en ojn kwart over één 's nachts klonk het geknal der geweren en het geratel der machinegià-weren weer luider dan ooit. Uit de loopgraven, waar onze mannen de geweren afschoten zoo vlug al» de grendels toelieten, stegen vbortdu-rend Verey-fakkels op, de een na den ander, als bij een vuurwerk. Aan de Bulgaarsche zijde stegen voortefurend groene en roode vuurpijlen op. . Toen begon onze artillerie hçt werk en met geregelde tasschenpoozen kwamen de 12.5 c.m. granaten neer op de aanvallende Bulgaren. Hunne onderne-ming werd krachtig doorgevoerd, ma)ap mislukte. BOEREN en BELGEN. Generaal Smuts, opperbevelhebber der Britsche troepen in Ost-Afrilca, heeft aan den dapperen generaal Tombeur, op-perbevelliebber van de Belgische strijd-krachten in dezelfde Duitsche bezittingi het volgende telegram gestuurd : ,,Ik verzoelc u mijne hartelijkflte ge-lukwenschen te aanvaarden voor dé praehtige wapenfeiten der troepen onder uwe bevelen, waarvan de uitkomst is g\o-weest de val van Tabora en de vrijma-king van zoovelen van onze gevangen medeburgers. Ik apprecieer% ten hoogsté de enorme moeilijkheden die gij te bo-ven zijt moeten komen' en ben u op-recht erkentelijk voor uwe medewerkingi." ■ Die getuigenis is een praehtige hluld» aan onzen flinken vechtgeneraal To® -beur en zijne dappere troepen. Laat ons nogmaals de hoop uitdruk-ken dat zij naar Vlaanderen zullen komen om met hun opperbevelhebber deel te nemen aan de push die België moet ontzetten en dat wij er ook de Boeren zullen ontmoeten met hun hieldhaStigeiri! opperbevelhebber generaal Smuts.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods