Belgisch dagblad

774 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 29 July. Belgisch dagblad. Seen on 22 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k35m90320m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

W 3de j aargraiigf :MAANjDA.G- 39 JXJJLÏ 1918. .; Wo. aee;-;; AB0NNEMENTEN. ■ -per 3 maanden voor Nederland f# "50- îraaco per post. Lossa Ruminera. Yoor Nederland 5 cent. :*00r Buitenland 7«/, cent • I)en Saag, Prmsegracht 1G. BELGISCH DAGBLAD *lfeî*sc^ij«eff9d te 's-Cpavenhage, élken sœes-ksiag t© !2 ui-e rnsslslag. BUREAUX OPEN V$N 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. advertentien, Van 1—5 regels f 1.— ; elke ' regel meer f 0.15; Reclame»' 1-5 regels f 2.—; elko regel meer f 0.30. t|j\ London: Dixon House Lloyd» ' Avenue E G. , jx Parija : 7 Avenue d'Antin. T politieke snippers |. BELGiÈ'S NEUTRALITEiT. Geruimiûjii ljj'l -:»t t.-- -91 W d rfi'eissiga php^ di© tic )f * tanklurt&i i peu ïlaag vextegenwoordigi, deitt mpmd nk fad goûfèpï om over Leiigië tj upnefeet fier g^iegenb'jid vau de verpdeving va, |eh,isçfeo pajtl©ne.^Ule4efe"t® bain.«-Adress Lc'thij gei'Ji'aKC'J. Hi| schtyef: „Juis,t is ht je uaag van Bjylgië's iiiejUitralitiéiilt dia des Wjds het ûiaisdag vain de Bjoqu©v*ffa an, zijn ycrvangiiig door Cooietoaia hepit veœwâkl De Bxoquavilie, was van im©uaiujg> dat eië zich eugcr bij d;a Entente miopst sluiten pu dat «a dan' iporiotg' poti SfflM jbondgenootschap moed tôt stand komejn Daradoor gtootië do, Bï&qùevLM© op don ic genstand ien_. de tooumal'igo miui8iiexj vaj luitenkvpdsc& zaken, haroa Beyems, moas «iitsliag nemen. iir word't algemean aangt fr'.wën dat de overnam© dox rageerijag don jC.ooxeniian ook de ïieptradieiisgedachten, taieuw bel vei*ierfe<?a." s D.aar is nicts va». Die ,,îj-isâige oibjép," dio da lezexs van li< '(Oii'giaan der LHutsche pioejbokratie o® i'Jciascl#e %&.{, iictest „La fe&vwo dè® Diaux-Mondes nie Sij keelt zé'seilijk •gs&i kenwLs^ gewmea^ va et teatst'il» hooidsituk va|n die studie L'av îrir des petits Liais door Baron Reyein^. f Dezes conclus]© is iieidieir 41s glas. Baro E<: feus i§ giansch hekeetrd. Hij spxeekt zic Iklategiariscii uit voor dits AFSCHAFFINU va id© leieuwigduireudei ief.i gewau.rboirgU& meuti'a. teit van Baigio. iVV-ij, di© op ditpuft'tiuietd vfrjoegiedie thaas opgege-v'ieiii zieinis.wyz© van de îeeœ B^yens vergenil&n, stipipan inj&t gc moeg'ïn zijniq bweidie|aiaaKte btfœvting aaj en -vvepschiejn hem giettok. î,len wfe|e,t dat *d© hiejeWeto. de Broquevitl en Renikin liie,t heiidan, voiLIcomien eep,s watAi jtjjnri teg|©A dig, meetftinjg van gn-tolla hulnne jpjo!.' iega's iem ooùc van miriiâtep van ve.i Jiit'iidea ifliog^idhejiein het hiepsteiL " van éeii JBtugische iite,ut>i'aliteiiit heib'iiiein betamipt. D.e heiei' ïtenikin imaakt steiadâ deeill va'n he fcabinêt, dat gie®n enlcel amniisteir, ma&r tel lie voor de usutrajiileâit vani Beilg'ië t« viai iea is. Het is dus. eieiniv^oudigei falatas'ip 'lie bewiorai flst. de heief Coeranmin eiejn aimctore poditiel tou vôligen, die de1 symipathi© van D|ait§ph 'land heelt. Dé flleissige otor, sa ©r weer op. uii Vrrwarring te sticftifea. He(t bars.te(li van Bel ^ië's neutralitiai,i. i^a Liât ii»raanlkiQioopâa va® pe handieiltebieifcx^lcki'ngiain.' tus.sehiefa Dmi ;schlani gn fîellgië, blekoinmîier .:i dia Fraakfurter bui Je >i mate. Daair l'igit ook hjelt piaard geboindein ucch gedane zakjein heihbiein gieiéin loeer. >V'at de imiefeinin'g van, dfân hieieir Ceoremaïi lieueft, wij mioigleia veirzisfefm «M Jiïj in :pio zaai1 jgjetfi aacteï giefflajd zal latein îicorem tfen dit van het vxiolejgleir feajbifnjeit, wiiaiâs || •iti'dk hij vooa'tzeifc. II. EL2AS-L0THARINGEN. Onîiaings hsieit Schieiideimalnln uit naani van fao .seziallnieimioferatie.1 aain Troelstia ver-kiaand, dat er gteein spraJce le on zjjn van ean a.'-taad van Elizag-Loithairiinigietn, hoewcl Huysiniamg het telgieinoiveirgeislfie|lldie te Londen hacl vertieïd ©ji eir Hemdersioia oiml dea tuin ptiddie. ' Bendienaoln weet het ttihate Ooik M'Offlat Huysjmaing doiolf die Daitscte Heî ,^nooii I" vari Koning Albert. In Nederland trèft men eeni.ge plioht-vergeten ol dwaze Bel'gen aan, die bij taiddel van „Vrij» België" en het Viaamsch Belgisoh Verbond (voorzitter Van Cauwe-îae® propaganda durven m|afeen onder de Bsligen voor de verbrokkeling van het Beîgisch leger in Vlaamsdhe en Waalsche l'egimenten. • \ 99 pot. der Belgen zijin tegen die vei'deei-ling gekajit, omftat ziji ovcriuigd zijin dat zij alleen Duitsehland ten geede kao, iko-bï«I.filfce Belg nioet het volgehdo %v<etfe!n, : Jn het vroegjaar liaîd, minister Heîle-ptte zijn eollega de, Broquevitle overtuigd «at hij ia eea kabinefcsraad onder vo«r-zitteisdliap "des ivonings nioest voorstellen vlaamsche en Wjaalsohe eenhedein inj -te Voersn. ; heer HeUc-putte was op zijne, heurt u^artoe overgehaaM door zijne politieke vriein-Van Cainvelaert en Dr. Vandeperna. Oeze meenden ook op de ministers Pfl,ul-tet en \ andevijvere te mogein rekenigjn. i- °eai de heer de Broqueville zijin voior-8edaan had, zei de Ivoining vast-«^l'adeii en met nadruk ontoeveear de vol-«ande woordeh: Wordf de verdeeiing van het Beigisch léser aangenomen, dan keer ik naar "SiQië niet meer îerug. f ) ''liiliutst- drong de heer de Broqueville n ai1U eu °°ls '^e ^6er Helleputte zwiHeg. We bosken werdén dan toegeislageia. xoe soherpzinnig de Koning had geoior-l cm over eea tqestand die men in Ste. ^' fesse handig vertroebëld had, beiwieies de n^r r ï^ nadien uitgebroken aigemeeinioi ^ t'Otische en anti-alctivisfeche 'stiik'ina? ider ««Jgisohe magistratuur. ^giatraten liebhen aidus den groot-^n dienst aan het land bewezen m idie 6* igassen doea ferdwijlnen, die de akti-, s3tm van uit België/* via Nederland ta,M,Selana t0lt iû Belgisteh kahinet ' S11 late'n dringen. ,Ln ®en' vergeten noait de woordea l'idin 1§ri0'0!te% heldhaltigen Koh^ Wliem ^ ft lieTOr z^a ^rr>f>a ^eï- %den , aaiUisclhe 011 ^Wiaalaiehe «eïk-11 te latetn, invo'et'êjni, , ; socîaiisten aigieschud. De zwijgeade zifciinj e van den ,Unddag van Elzas-Lcthairingon vai a ApiiL en de redevoering vain hat rijksdagii.. ^ M'eadtel in Junij wanou uiterst duidolijl ^ genepg oai d© wetrci'd te overtuigen oniifen ' de gevoietens van do tielangheb:beinden va* het Reicnsiand. Zij die ni®'- adeJl dat Elza§ Lotliaiiiiigen Dnitsch was 1 ut harl, moes 1 ten het in den DiuiUschen a^ks.dalg^ lioereir ^ dat 4/5 van de bevoiîlicing d© tea*ugfocer to L l'Vaaikkrijk wensctaa. N©t afe Lnxyrniburf zwijgt, denkt en \vachl EilizaS-LoiihQ.rLtigieii' den dag de bevrgding al. Balgarijp verz©! zich ieeds tegea de Diuitsphe billotdzuigers 1 Oosteanjk hongext, Boh^tnem is aan dci ^nar chie ov ergeiievierd on ilusfaad ontvvaaikt lang zaani, tenvijli Polen vol haat is voioir de>; i ©i'fvijaind dia het verraadt. In Diailschland veratônigvuMigen zich de ohwcil;rswoli.en. Dï j. uie der straïfe nadei't. < OOSTERLINGEN. Men lueie^t zich veîwoadcird omidat Japai: "zooiaing gelaatiirfalnt heeî; vooïalear gewa ît pRndjerhand tusscb©n te koiman. -\Ien wee !i uj-et gopi in. li©t CvVesijn wait ame|a e^ yar t. miO'et di3|ak|en. -Eeri koa'te verktai'ingj schijn n noodzakeliij'k. Dp tegeastreiver van eene in 3- tei'ïonti© "is graal Tei'aiùsehi, het hoo'M dei 'iog;-©ring van Tokio. Dez© gtaadanraa» vai •n de ouicb schoo,! mpent dat mie|n mciejt latea h Areehtè|n. Japan niiOief'de hainden vaàj h©b n ben «m1 later met beida pariije|n te kunnei i- % ortoei'en. Terautschi aajnziet dm voilkeren e b'Offid al'lefejn als ©an Angei-yaksischia utopie a De Japansche oor{o'gs(piartij woirdt aang© - vt erd door rûarkgraaf Satanji. Diez© staate; i man met .Wlefetergch© opvoedi'ng is .oviejPtuigd dat Japan,s vo,oi;d©ei ligt in ewa génies m ï schap van ideeën ©n niet voor ©an vriend i scha pvan zakea. Japan beschonwt h^j ak l' "de voeirgjnd© cul'tuurniacht van Azië in d$ - toiekoanst. i DiaariOiin moet Japan zich eimgj hij dei kuï taurvoliken der weiieild aansluiten. Hij is L aanhanger vain de bijti'e|diiiig van ©oin gede-t mocratiseard Japan bij die|n volllreranbond, - De Woobe zalkienpoilitiek zou, 'aoio meie|nit Sa-licinij, Japan aan de veraehting1 d©r we:reild i bliootstelliéju. He;t • omaterialianna is bfjji di©n ; staatsmaln uit dein bo-ozie. Graaf Cioto, de eerste christetx, ©en roomsch-tatholiek, leiejnietr Japains.chia regee-. rinc ieidt dia buiiynlandsd.e zabein van zijn ■ 'iajid. Hij staat tugschen Terauifschi io|n Sa-. loeiji. Hij is ©an voorstodeir van. Japan's l voidedig© bijtr©ding tat den volkieirembond ©n vain diein invlloied van d© christelij'ke hu-manistische beschavitiig onder d© Moagool sche vo;ltatein, doch hij mieiant dat heit daaroim betar is dat Japian zich vvat afzijdiigi bondt, -cja aîidns eeln gupmeimati© over d© Euroi-v peeschia landen ta veî'krijîgian. Haj|-isi de ver-teigpinwpcurdigiejr van het Japajiisch natioina-Litante.De lichtinig1 van SaLoji, di© zich ni©t meeir ails Moin|gft>oi e(n Aziaat veelt dooh alis miansch ©n wieji'eldbur'ger, wint m©ar ©n mieer v©lld. Japain b©grijipt thans zij(nia hooige p'licliten om het Oos'.©lij!k froiiut t© balpiera. hersteMiein. Dit ingrijp©n zal gelijkstaan m©t de zeikiefrie nede!^llaag, van het pangermanisme waarvan beit Duitscba rijk (lia dragier i§ ©n dat 100k het Vieifïiei Oo&ten bedreigt. Léonce du Castillon. i* Ons aller pliclit is ide slechte Belgen te bestrigiden, die spijits den Ko'ning, België en ht^ Belgiscih léger willen verdaei-ïon en ontkracihten ten voordeele van Duitschland. , Nogmaals haeft de Kjoning België ge-rad.,jLave de Koning I Dubbele eerioosheid. De tueq déserteurs, die aan den Yser weg'licpda oim met -\ajand'-s hulp ia Vlaaa-dieren vlor d© Vliaaimisch© aktivis-tiseb© gardq te lons-eiiiein, babbem die eerloogheid noig aaingedikt door ieie(a ciigeciointroiliaeir'd paimiflet te sc!irijv©n.« Om de ki'oon op bat wierk t© ziaitiein zijn zijl propaganda gaan unaken in hun eigem g©-•booïtodoxp, ondar da ooigea van hnn vader. E,en hnnmer, d© weggeiJloopen Doiminikaner injo-vice Van Santan, de|3d bat t© iW.ettexen, waar zijn vader ©e(n mai-merkappiai- is, ©e» dci- liefcïeps van dp katholiek© arbeiderg. ' Die Van Santep. veirgezeildia zijin makker fo Schaiepdrijvieir naar T©misch©, waar zijn vader notaris x§ ©n igie(Jdt (ais d© hoioifdimam der libaraj^n aldaar. Het varsiliag d^r meeiting, dat wia in een Dnitsch blad lazen, venm©ldt dat die déserteur zte|e(r opgevvonden was. WVte g©l|oioveîï het igtraag. Gbaeï of Mortsel w]aclbtiein he(mi ala het iniielt d© togpl i§ weg,e|ns desieîlti© vqot, den vijand. Zuillk gespiuiâ w:ordt deor „H©t Vadprland" vain Detn^ Haag gieprieizen, dat indexdaad den lb|£ ôchrqift van De Sohaiepdxij|v|eix. ■ , l®at bebiblein d© Hdlianid©rs zich wieppal miet dip dflopve; zaiklein ta moeien? Gaan zij: nu io,ok ail) stokpn voiotc pe(n aktivigtisch legier? Men zom, hlejt zpg^epi na Jjeizing van be^t blad des bejaneln Kxôlfer. Be^xîjpt miein eir »i©t a|D bat lagp, lafhar-tigte fejn teielillooz© vari hjelt dryven van Bel-J?iscbe dpsieWjeiurs' onder d© hoede van Dfuit-scjhe ba^'ooieltitein? v iWat zouden zij! aeggeiQi indien Holîand in I0,0}ijll0jg was, bèzet w©rd toit op SWalchercin na eû teteiti paar Hp|lllajndsehiei desprteaj® N«-derïand 'roi!idli©p©n om' tôt in hun geboori©-doityl toe stprnming1 te mà>kie|n voior cpn Hio'L-'iianjdsic.be torde die vroeg of laat tegpn bot na-tioinaaiî l<sgpr zou mioiaten striidenï. ~i De bijeenkomst der Beigisch* pariementsleden ie Havre. De organisaiie der spoorwegen. HAVBE', -j Juli. Voor de Be,lgiîehe par lcmentek iian, te Havre bijeeu^ heeit hêdei minuter bvgefi geiprSlen over de raovgani âafcie detr spoorwegen en waterwegen. Hij zei de, dat lielaingïùjke wijzigiii gen aangebraeh zoudsn wor-I.a op snoexwegg^'bîed. Hulde aan het leger. Geneii'ûat Da ©èuniuok, ininistei- vau oea iog, zeltfia uitelen wgt het léger geduau heef on hraiclit een -welsprekeintie hulde aan diei ; vastbEradm g'eest van het leger. Viaamsch in de militaire recht^praak De iniuLt'-r van justitie^ heuît in ant woord op vi'agen van Van Cauwelaert e; Buyae îiovens biet gohruik van het V-laamSe: in 'de militaire reehttçxad, gezegd, dat e her\ erminge-n Nop hainden veai'én. , De toestand der Belg gsp. off cierei in Nederland. Bujsâô drong, n» èen raievoeriag over d financieele po<iitiek na dein ourlog^ bij dej miniâter van oorlogi aan op vèi'betei'ing, ii den toestand van de gppeinsioneerd'e oificie ren% die zieh in Nediedànd bevibieia, Hulde aan het bezette iand. De ^iieien^omît ji©enit wvolgens eeinstem mig' het volgende adifee- aan, giericht tôt d parleaneintsleckm. die in iie.gië gèbleven ziji en tôt do bewlkàng van bezet België: „Bij eenoiekomen in verbaaning br'engen wij ou zeii giroet aan hat vaderland, djt wij zoi tesedeO", zoo diep, zoo fcmartelijk liefhebbeii Wij gevoelen al zijn le#.;. Ons haït is me U, cpdlegiaas, die oader het juk vau dei overweldiger zoo dap^er u» steîui verheven hebt, met die fier© balie, de onbuigzame magistratuur, die voor de rechtspi'aak h. reebt opeiseiiten onafnanke,lijk te zijn, me die provinciale en gemeei-teiijke bcstiunders die waardig de tiraidi tâën. ophondep, met dâi geileerd^n en stafl+sdienaren, dia weigeirdei hun medéwefking te verleenen aan een ma noeuvre, die geriehfc js teigea de nationale eenheid, mal) die arbeider-, die liever d: hardste ontberingïen le.ien, dan huai plieh te veiraden, met de giaefitehjkheid, zo% no bel bezield met de zuiverste vadea'landslief die, met het geheele Beilgisohe voik, dat ii al zijn kla.ssf.u om strijd moed en fiei'e b© xustiLftg getoond hecift, met de yrouwen, dii weesien, m©t de kindesren. die bonger beb beint met dé girijsatnds, due in aagàtige he klemnting waebten. op den triomfantelijken te-ruglceer van .degeiiej, die zij hefhebben Maar t-egelijikertijd zijn wij trotsch op Uv edele houding, onze groote vOOrouders waar dig, en die eerbiedi aMwiiigi aan elk mai van eçir. Waarde ©olkigaas, eerst wanneer wi wedar allen vereend zullen zijn, zul.en wi onse onderbroken t&ak en omaen arbeid voor kunnen zetteiç Op dit oogenbrik zuilen wi trachtem dien arbieid t© vemehten in alge^ heale gemeeinsebaip van gedaehtgn en gevoe lens met "U en dikwijls zullen wij Uwf groote verre stem hooren en w^j zuller haar begxijpen. Vo^k van, België [ Uwe ver. tegenwoordigers heibben geen andere eer-zueht (0 geen artlêren droom dan naar hue kraienten in bet kaier van onze gxoadiwet-tigie iustelilingea mede ta weirken tôt uw« bevrijding, tôt uwe wekxopheffingi, tôt uwe grootheid. Maaf- zij weten raecs, dat op der ikg, waaxCJp gij weiJier zul.t ops>taan in uw mjheid eti scjwvereiiàteit, niets stlioioneir zal zijn dian uw roem, rdet3 groo. sehcr zal zijn lan uw wexk eu uw lotsbie emming. Daar-m keexen op dit uur al hrni gedaehten, il bwn liefde, ail hun. hoop zieh tôt TJ." Aaa het slot van die bijeenkomst hebben d© pprlelmentsleden zich in gro^p laten foito-grafefâren met het geh©ele .gFifiieirs-person©el arbij. De parlementairen en de Belgische Lloyd. De bijeenkomst -to iieigische piriemente -leden te Havre heeft haar wepkzaamhediein jeëedigd door d© beihand'aiing van de kwes-ti© der zee-iransporben," met name wait be-lireft de K'jninklijke Belgisclie Lloyd. Zij jtelt een parlementaire contrôle voor en be-aoemde een commisse van S leden om nieu-sve hijeienkom&tem in de nfiaste toe.vonisb voai be bereiden. Zij behande d© ten slotte ■ de jwestie van het a,lcoholisme. Da regieiering heaft balofofd die uitgesproken .vensehen in ondexzoelc te namen en op alk ifzonderiijk te antyooird©H. De parlementsledaïf veroordeelen het activisme, de bestuurlijke scheiding en allen vreemden inuloed op taalgebied Die bijpenikofmst he, met giasloten deiuren gehouden ib, be>-îandelt het aktivisme en neeûit het vol-»end proteat aan: De vergadprinjg feesluit die îational© eenheid onaangetaait ta bewaren en tlle taalkwesties op te Ipsaen in een gecst ,'»n volstrekte eenheid, billijkheid en reteht-mardigheid In volkomen onafhankelijkheid ;onder eenigo vreemd© inmeinging of in-rloed ; zij veirooriiaelt dp diaden der Blechte itaïaitsburgerB, die hun misdadig© medewer-cingi verîçenen aan de tevergeefs door den ivexweldigeir be,pi'oefde mainoieuvrea toit hat ;aaifen van verdeeklllieid ; zij zenidit de uit. irukking ,van haiar levendige sympathie en -an haar bewonderimg aian «te vadei'lands e ievende pemonen, die voor bat aajigezicfat ran dlen *vpn<f én wondletr in d© taaCkwes-ie ©enigen afstand b dioéln van hnn eisehen n het oponbaar de maatî'eg&len, vàn admi -listra'tieve ucheiding i& BdTgfS door de Xdtstehers gunomen, van de bsnd gaweizen lehfeen ; /,ij sluib îdoh aan bij al d© fiere ''ivjai'in.rï;, afgelegj dop1' de in het land ebléven parlerae,ntsladefu ->» Legerberichten der Entente - De Fiansclien voor Fèie-en-Tardenois en Viile-eii- I aideoois. n« mnLrAn &an uarHIarîiorino'clijn afin ria Uocld —- I niiiter.kare' moLron een WOfH A fi ! Ofl n £>«ï I î i H »2t1 rift VfiSlft. r- De Duitschers maken een verdedigingslijn aan de Vesle. — De- Franschen bezetten den ganschen loop van de Ourcq. Aanzienlijke veriiezen onder de Duitschers. In piaats van 60 Km. van Parijs, zijn zij er thans 80 van verwijderd. — De Soviettroepen worden uit Siberië verdreven. : HE TOEST^HO i' Éen Fransche generaal — is het Gou-raud? — zit in mijn bottan, omiat hij des l avolnds voor den aanval aan de Aisfeie vijftig duizend flesschen Champagne in , Reims liet balen om zijne mannen cens te , laten drinken op de gezondheid en de vic-t toi'ie van i ra'nkxijik en op de verdoamenia . van Duitschland. Bovendien is het ti&mnaal beter dat de Franschen zelf hun wijn drinken, dan hiun-ne vijanden, die al de wi^nkelders van ' België hebben geplunderd en g©en v-erechil 3 wisten tusachen een' Mussigny of een Pis-1 porter en ailes, de îijnste wdjnen, door de ' keel goten alsoî het snaps was. ■Ons Belgjscb leger, dat in water en j modder ploetert, verdient ook wel eau ■ flinke teug wijn, wanneer de poppen gaan i dans©n. i Gouraud heeit er wel niée gevaren zijn volk Champagne te laten proeven. Mo£fen zijn voor zijne linies met de maebt geval-t ien. Zooals bij voorgieschreven han heb-t . oen zijne poilus zooveel molien naar de . nxaan gpzpmden, dat zij niet meer konden > dooden. Ei'enleger van 300.000 mau heb-i ben zij verhinderd ten 0. van Reims door te breken. D© Dnitsche aftocht tusschen Soiseons en ; Reims duurt voort. Er sitaat geen lerendo f Duitscliier meer aan de Marne. JUe gansche Ourcq is voor den vijand . verloren. JJe bondgen>oten hebben thans i een lijn van Villemontoire tôt ten N. van. . CbâtiÙon sur Marne. Zij ataan voorFère, : en Tardetn.ois en Ville-en-Tardienois. De . zaïc won.t dus omgpkeexd. De Duitschers . fcveron achtierhoede gevechten. D© veriiezen des vijands zijn zeer zwaar. Mien démit dat hij zal pogen zich aan d© Vesie te houden, liiffi paur ^reken g|aleden sebreef kolo-i nel Von der Us ten—aacken dat d» gpalli-eerden 189 infanterie|iivisies' in het Westen I hadden, waar van 177 (waaronder 60 van gueraal Foch's reserve] reeds in actie wa-ren. Die Pruis re vende uit dat de geal.i -terden binnen d© laatste drie maanden 1.250.000 dooden, gewonden en gevange-nen badden verloren en spotte niet het Ameri^'aanseh Lgi&xtje. Hij bawoerde even-eens dat de Duitscbe vlieg'.ers ©venais de lucht beheei'schien. * Von der Osten—Sacken heette het offen-sief ,,h©t ofian^ief der besiissing:' en be-weerde dat Fraokrijik wel koippigien tegien-stand zou bieden deeh ten slotte moeU bç-zwijiven. Dan zou l'rankiUjk zich uit de Br-tsche klauwen losmaken. Het ^beslissiand offfnsief is thans de Ab-wehrslag. Wolff zegit da,t anderhalî mil -lioien man aan de zijde der Entente aan den slag ' deelmaken, daaronder zas (Y) Ameri^aansche, vier (ï) Engialsehe, twee (?) Italaans.be en één (,?j Poolseh© di-visie. Hij vergeet er bij te voegm dat 300.000 Ameriifanenj gedux-ende d© maand Juli alleen in hrankrijk zullen aangeko -men zijn. Het gerucht over Hindenburg's ziekt© wordt door Wolff togengesproken. Van li&t wesieiijk front. Het Beigisciie iegereericht. In den naent \an i.4 op 25 Juâ, onder-namen Belgisea© patraeljeurs, na een artil-lerie-yffûirbeireiding van drie minutera, een aanval op een Duilsch© ^rsèerkua stalling, ,,Fe!dpo»i: ' gonflflmd geilegen nabij de boobi -no uoAB.i&q raaii)i0[ sa0qî).:'.)ui(j[ u>j ".iddA uua tliea* de door onze granaten vernietig^© scham San. De overlevenden vexdedigdein zieh haird-nakkig ; de s.rijd ontaiardtl© in handgameen, waarin de Belgische patraajeurs sjjoedig d'e bovenhand wistan ta bebalan en ue tegeai-stamders met bajonatslagiem en pistool-vclio -ton afmaakten. Zij maakten dert.en krijgs-gevanganen, waarçndiex vier onder-offieiereui. Deze veifheeidan tea'nauwexnoiod hutnne vraug-,de over d© geivttcngienneming en verkUaiaxden, dat gedemoralisaexd© Oostenxijksebe tro:p©n in d'e Dnitsche eiénhedexi waxen ingiedaeld.. De Belgen lellen gpen veriiezen. Beigisch weekoverzicht. HAVRE, 27 Juli. Officieel. Het Beigisch legietrbericht van 20—26 Juli luidt : Onze vexkenuingspatroeljes zijn met goed gevolg werkzaajm geweest, met nam© bij Langemark, Dixmuiden ©n voor Nieupoort. Wij maakten e©n vijftiental gevangpnen bij Wieltje en hebben in d© sfcraek van Nieu- Herinnering aan de dooden. Morgan zullen de. t© Havre, vertoeveinde. pademaa-tslelden kxansen leggen op d© gra-ven van do te Havre begrayén JBeigi-"chc IpaxiememMo': j. en solda ten. Maandift zullen siij d© Beigidelte artiMerie-ini'i&htàngeiri en de seh-ool-ko!oniën ezoeken. N. R. 0. 1 pooi't een Dnitsche verkenning Jf'gesla -gen Over het ge'aeele fxont had de s'^'o-ne artillerie-bedrijvigheid piaats, -/.e vas het sterlffit ten Zuiden van de IJser. Wij heobea de vierbindingswegen van den vij-aud he,ig beséhoten. Verscheidene Mizer kantonnementen zijn s nachts beschoten geworlen door vijandelijke artillerie en vliegers. In den nacht van 21 op 22 Juli Averd een Dnitsch vliegtuig door ons af-weefg£scbnt neaxgeschoten. Luitenaiit Gop< pens, van dea vliegdiensi, heef't 6 vii tii'le iijke kah&lbèllons, in brand gesy^dtea, waarvan 3 ,op 22 Juli in mander dan 5 mi-nuten. Dat brengt het aantal i>verwinnin-gen van de-zen olficier in eey. tijdpei'k van drie maanden op 21. Het Fransche legerbericht. PALUS, 27 Juli. (H. N. di'aadloos.) Op den ^rachtexoever vaa d© Marne hebben de Fransche txoppi&a hun liiîi© vooxiutg©scba-vtn ten NoordÇen van Port à pinson. Op bejt Cdiampaginefront hehb©n de Franschen ©einl pi'aatselijke ©indarn©aiing uitgevaerd in d© sticck ten Zuidea van da "Moniannooy ©n ©en vooruitgang g©maakt van 1 K.M. op een front Aan angeveier 3 K.M. 200 gevange). nejij w.o. e©nig© officierpn, zijn in handen der Franscban g©b!©ven. PARIJS, 27 Juli. Officieel avondberichts Onder den gestadigen druk dien de Franschen en hun bonJgenooten al verscheideA1 dagen tegen de Dnitsche strij^krachten lietcn ^ gPl'den, zijn deze vandaag ovèr het heelei' tfroiit tan N. van de Maine teruggetrokien'. De Franschen zitten den achtexhoeden op, de hielen en hebben de algemiei©né linié Bxuyèr'Cis, Villeneuve-snr-Fère, Cpuxmont, PassyGrigny, Cuises, la- Neuville-a^if-J.ar» lis, Ghaumuzy bereikt, D© rechle-xoever "van de Marne is grôot-tendeels vrij gemaakt en ' de Fransclhe afaeelingen zetten hun opmarsoh op meer, ■dan 15 K.M. tan N.O. van ChateaufT Thierry voort. O'p het' Champagne-fxont gaat het aantal gevangenen, dat de Fxanschen hebbaa gemaakt, in ne streek ten Z. van dea! Mont-sans-nom den 300 te boven, o. w. negea olficieren. i PARIJS, 28 Juli. (H a v a s). - la dm loop van dan nacht bexeikten onze afdefe-lingen den ZuidèLj.kén oeA~er van de Ourcq en nadea'dan op den rechtervlengel den weg van Dormans naar Reims. In Champagne sloegen wij verscheidene aanvallen van den vijand op onze ni©u-wo steibagen ten Z. van den Mont-aans-Nom en ten N.O. A'aiu St. Hilaire ai. Wij hebben onze linies volkomen gehand-haafd.LONDEN, 28 Juli. (R eu ter). Reuter'g bijzondiexp correspondent bij- lict Fransche leger meldt d.d. 28 Juli 's moxgens: Onze txoepen hebben _de Ouxcq langa] haar gebeelen loop -berelkt. De terugtocht der*' Dui scbè'xs aan da! Marne duurde «des naahts voort. LONDEN, 28 Juli. (Route r). Reuiter's correspondent aan het Fransche Iront scinda hedonmorgen : De Amerikaansche troepen. WASHiNplON, 27 Juli. ((Re-n-te'r). Generaal March", het hoofd van dan genexalein staf, baeift vexMaard, dat ee opiexaà©s aan Aisne- ©n Marn©froi.nt daarop uitliepan dat de Duitschers ©If mijl A'erdër van Pax-ijai njioesten wijfcen en die llinie dea- geallieerden miat tiein mijl: ing©kiiomp©a werd. D© 'voior-uitgang dex Britscb© g:;rijdîcracht©n tein van Reinns beidireigt dea vijand vooxat en: toengt zijin stxijld'kraebien in h©t Zuiden in ©en hachel'ijik parket. Baker bsieft nadien in da militaiF© eom-nissie uit dan senaat- verMiaaxd, dat iiaaU, wordt verwacbt bei; v©rvo©x vain AmeH.kan©Tii oivexae© in Juli d© 300.000 zSl bex©iikeo. In het giabeeli zijn ©r 1.250.000 in Fxa.nk-xijk aan land geziat. Hijl A'o©gd© daaxbij, dat bat toxped©exiein van d© Jusiicia ((ex-Sitatenj< dam,) lnet vervo©r van Amiexikiaansche txoei-pein niet zat balemm/eœan. riet Engelsche iegerbericht. LONDEN, 27 Joli. (Reuter). Officieel avonjlbericht : 's Yijiânds geschut is van-daag aan h©t noordelijike d©el van het Britsoho f(iont in touw geweest Geduren-de koxten tijd kon maax gavtegen vvor-de,n. Gisteren zijin drie vijandelijke vlieg-tuiigen geveld. Twee Britsche zijn zeek. LONDEN, 28 Juli. (Reuter). Wij maakten enkele gev-angenen en vexovexdén ma-cbinegeweren bij goed^slaagd© overvalleiol ten Z.O. van Atrecbt en in de buurt van Lookexen. LONDEN, 28 Juli, 's avonds. (R eu fer). Er valt van het Bribche frant niots te melden. Lage AA'oiken en regen maatiei? het vliegen overdag onniogelijk. 's Nacht* werdea er bommen gewoxpen op vijan. delijke kwartieren en barakken in de buurt van Bapauane,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods