Belgisch dagblad

765 0
28 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 28 November. Belgisch dagblad. Seen on 18 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n872v2dc15/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

v ai cansf ZONDAe as eu j*XJk.Jk.SS a9 l>OVBMBER 1915 No. 04 —-— ■-* ABONNEMENTEN. Ter 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag. Prinsegracht 39, •Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET, Hoofdredacteur : L. DU CASTILLOÏ ADVERTENTIENÎ Van 1—6 regels f 1.50: elki regel meer f 0.30; Reclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. .London : Dixon Hottse Lloyds Avenue E. C. VERTROUWEN. Nooit schreven wij dat woord met zoo veel overtuiging neder, omdat wij nooi zooveel rederenr hadden om een onb« grensd vertrouwen in de toekomst vai ons land, en in de Eind'.zegepraal de] Entente, te bezitten. Wij willen die re dien en onder de oogen brengen, want ii deze Novembermaard met hare mifetigc yilversluiers, en weemo edi g- s temmend e re gendagen, komt het heimwee zoo gemak kelijk sluipen in het reeds zoo oeproefd* hart van den Belgisehen vluchteling ei wekt in hem gedachten van somber pes simisme en zwartgaliige mistroostigheid O! Wij kunnen het onze goede Landge nooten niet euvel nom en, als zij zich in deze rouwmaand, wat al te licht la ten uidrijven op de vleugelen hunner ge moedstemming en w&t al te lichtzinnig het oor leenen aan de zinledt'ge predica ties van eenige Pessimisten ol Zwartkij kers! Doch wij vragen hun dat zij der toestand even zouden overschouwen, me het gezonde begrip van hun koel ver-etând. Welnu eene zaak btaat vast: Sindf Augustus 1914 zijn er heel wat zakei: verandterd, en dat in 't zuiver voordeé der Entente! O! wij herinneren ons >lls van giste-ren die uitbarsting van geestdrift die ui onze Belgische bevôlking opsteeg toen de eerste vloedgolf der Germaansche legioe-nen, op tuik kwam aanrolien! En, o ironie! de enkele zwa-rtkijkers van he den waren de uitburdigsten m die Oogfit-en Septembermaainden 1914, toen wij, wij mogen het nu wel zeggen, ja waassachtig gevreescl hebben! Nooit, nooit, zelfs niel in de sombersite dagen der Russische vijf-maanden lange retraite,, heeft de zaak der geallieerden er zoo zw«rt uitgezien als iu die eerste oorlogsmaanden van 1914. Herinnert u de feiten: Luik overrompeld tljooi* een tienvoudige overinacht, na eenen weerstand, die eeuwig geboekt zal blij-ven in de geschiedenis; 't Belgisch veld-leger op Antwerpen teruggedrocgen ; Frankrijk op 't or.verhoeds en langs eene onbeseliermde grens aangevadlen door 't igpste lcgcr ter ircrcid, .ï'. l'f nfc^IKJr» versîagen te Charleroi en tôt vijken ge-bracht te Longwy-, de 100.000 Engel-schen in alled&agschen, vreeselijken strijd met de 350.000 inan van von Kliiek; het Engelsche leger ten slotte bijna omsin-geld, de Duitsche voorhoede op 12 K.M. van Parijs, en de Russen versîagen in den slag aan de Masoerische Meren; het Belgische leger aigesneden van zijne bond-genooten, een burgeroorlog breekt los in Zuid-Afrika, en een gansch eskad'ei Duitsche kruisers maakd do oceanen on-veilig! Dat was de toestand in zijne echte kleuren! En zie: Het genie var Joffre, de Leeuwenmoed der geallieerd-6 legers, zijn oorzaak dat het machtigste leger ter wereld1, onwederroepelijk ver elagen wordt aan de Marne, het Duit sche offensîef is gebroken; door eene on gewoon-snelle omtrekking van den Duit schen rechtervleugel heeft het Belgischi leger wederom voeling met de Fransch Engelsche legers, en ontrolti zich d< verwoede slag aan den Yzer, waar d( keur der Duitsche troepen sneuvelt voo den taaien weerstand onzer d®pperen! Di weg naar Parijs en Kales is afgesloten de wintèrcampagne begint met haar loop gravenoorlog, de toestand is gered, wi mogen ademen! Onze overwinning da teert van midden-November 1914. Sinds dien treedt zij steeds meer en meer oj den voorgrond: zij werd een mathemati sche zekerheid; de zeeën worden schoori geveegd door de Engelsche vloot, .e: meteen staan de ontzaggelijke liulpbron nen der Engelsche en Fransche Koloniëi ten dienste der Entente! Materieel, ani munitie, oorlogtwèrktuigen van aile slag troepen, stijgen in aantal met den dag twee millioen versche troepen word'en il - Rusland getraind voor de aanstaande t 1er.te; het eerste Engelsche expeditielc- - ger is een leger geworden v^n meerdere i millioenen. De ontzct.cnde macht der Ver- - Tenigde Vloten beheersclit de zee, en die - macht wordt van dag tôt dag sterker; i de Russische aftocht, eon ongehoord mees- terstuk van militaire stratégie, heelt de Russische legers in veel nauwer contact gebracht met de industrieel© sireken van Zuid-Rusland en de groote steden als Petrograd, Moscou, en Kiew, waardoor appi'ovîarndeering en munitievervocr veel vergemakkelijkt weid1- De Entente-Mo gendheden zijn hûn niunitienood te bo-ven, en verheuger. zich in eenen gunsti-gen finantieelen toestand. Beter voor-waiar kan het niet. Intusschen zit Hindenburg, spijts een offensief, dat onmenschelijke oîfers kostte, vastgezogen vôôr Riga en Dwinsk; zijn i de reedis zoo geteister.de Oostenrijksche t legers in een hachelijken toestand, met een guur winterseizoen in 't vooruit-; zieht, midden in de verradetrlijke Pripret-moeiassen, en zitten de Russen hen on-: genadig op de hielen nu aan d.e Styr, d'an in Wo-hynië, ofwel in Lith-.uen. Na de vreeselijke nederiaag in Cham-, pagne, besloten de Duitschers het Bal-kanavontmir te beginnen, hopende een-maal langs Constantinopel^n de Egypti-sche gloeiende zandwoestijnen eene be-elissing te vinden, die hen in de mod* dergraven van Vlaanderen en Champagne, of in de Russische ijsvelden zoo deerlijk ig tegëngevallen. Zeker maken wij ons geen illusies nopens den ernst dier Balkantoestanden, en 't grieft ons het heldenvolk van koning Peter door het Buigaarsch verraad zoo in 't nauw -gedreven te zien! De weifelende stem-ming van Griekenl'fnd, en 't dubbclzm-nig spel van koning Constantijn, die liever de Grieksche grondwet onder de vo-eten treedt dan zijn Ke.zerlijken zwa-ger onaangenaam te zijn, moeten in ern-stige overweging genomen worden. Uoch wij hoeven ons tevens te herinneren dat Jltctiîtî cciic 110^ .'îit'tûs fEriïCEiJxrrftJîSîTi serve bezit, en dat de Italiaansche be-langen groot zijn op den jjUiitan, wijl anderzijds de "Vereenîgde Vloten der Entente te rechter ure zouden optreden, indien een nieuw ,,voorbeeldeloos verraad' zou aandluiden, dat 't Grieksche voik — ondianks zijne enorme beiangen ter zee — liever zou iuistercn naar 't gekietter der wapenen, d«n naar 't gezond verstand en de goede red^. Overigcns dit lialkan avontuur is en blijït eene diversie; want niettegenstaande de groote be^angen die zich op 't Balkan-tooneel kunnen afspe-len, zal de eindzege niettem!n bevochten j worden op 't Russisch en VVestelijk iront. . Duitschland zoekt diversies en alleidin-■ gen, om door schijnsuccessen t bankroet van zijn oorlogsprogramma te dekken. - Daarom ook werken de Duitsche agen- - ten zoo onvermoeid om onlusten te ver-: wekken in Perzië, vredesgeruchten de wereld in te zenden, de openbare op'nie > in Amerika tegen die geallieerden te . stemmen, zoogezegde revoluties of op-ç standen in Engelsch-Indië té verwekken. 3 Doch, wat ze met zorg verzwijgen is dat te Treb'zonde Atmenische jongelingen onder leiding van Ismaël Bek den strijd ] tegen de Turken hebben aangebonden, - of dat in Syrie en Palestina de Druzen - en met hen een groot d-eel der Arabische > bevôlking onder Djernel Pasja, Turksch - oud-Minister van Marine, in opstand te- - gen de Turken zijn! Neen, neen, mili-a tair en finantieel — spijts de millioenen - in België wederrechtelijk opgeëischt — i is de nederiaag van DuUschland, eene - absolute zekerheid. Daarom leeft in ons, , levendiger dan oo:t, het zonnig vertrou-; wen in d'e toekomst. Oe toestand. Dat do voorgeboarchten van Gôrz oi Gorizia in handen van de Italianen zijn is buiten kijf. Dat de bezetting der stad of liever van wat de stad was, eene zaak van uren 3s moet niet worden ge-zegd. De Italianen kunnen haar bezetten a3s zij willen. Het Oostenrijksch legerberiebt v>orzie| immers die ontl'uiming van G-ôrz zelf. Rond Riga wordt». steeds gevochten. Hindenburg, die meende bijl Pulpe de Musse te overtrekken, werd versîagen. Zij' kun-jien moeilijk in het 'merenrijke Lithauen overwinteren -en moeten dus achteruit. In Frankrijk heeft het overvloedig1 ge-sneeuwd. Niets belangTijks aan te stippen. Aan de Dardanellen werd 3en Turken ge-voelige verliezen toegebraoht en in den Kaukasus zijn onbeduidende schermutselin-jgen aangestipt. De slag bij Ktesiphon niet ver van Bagdad is eene overwinning der Engel-echen geweest. Achtcrui.tgeslagen Turken staan vooa.' Bagdad. De Engelschen namen hun J300 gevangenen- De belangstelling betreft voof'al het Scr-fische front. Het Merelveld (Kossovo) is in handen va,n de Oostenrijkers ©n Duit-pchers. In het zuiden van Mitrovitza maes-ten de Serviërs steeds w^ken. Te Ismae! on Tîoni Russische Do. nauliavens, zijn 250.000 Russen bijeen ge. trokken voorzien van een overvloedige artillerie, onder wie JOO zware/ kanonnen uit Japan gekomen. 200 schepen wachten te Reni het bevel tôt vertrek af. Het-is immers mogelijk dat de Russen den Dcnauweg nemen om- in Bulgarije le ]a_n-den. Met dit oog concentreeren de Duitschers troepen te Roestschoek. Er is spraak de te Saloniki geconcen-treerde Grieksche troepen naar Epirus en Grieksch Macedonië te sturen om. de geallieerden ruime baan te laten. Het geschil met Griekenland moet ver-effend zijn, vermits de Engelschen de Grieksche graanscbepen nu dooriaten.^ In Griekenland had men graan te kort. Eene blo-kkade zou er hongersnood hebî)en ^'®r-wekt, "en do geallieerden hadden Griekenland in hunne hand. De Franschen hebben ten wc-sten . ran Erivoiiak de Bulgareu versîagen en Brjes-nik genomen. Te Saloniki blij'ven sterke Fransch-En-gelsche troiepen aankomen. De Centralen bedi'eigen thans ook de Miontenegrdjnen., De B'ulgaren zijn met groote verliezen uit den Katsjanik pas verdreven. De Serviërs bezetten steeds de Prilep—Krushevo —Brodjinie, die de Bulgaarsche stellinqen overheerschen. Monastir wordt ontruimd. Links en Keclits. Karainaa! Msrcier niei naar Rome. Wij vernem6h uit Le Havre, uit offi-cieele brou, dat Kardinaal Mercier België niet heeft verlaten. Voorloopig heefl de vadeiiandsche aart&bisschop, primaat van België, al'gezien van zijne reis naar Rome. Zoo is het ook bcsl. Aile Belgen zul-len gclukldg zijn' te vernem-eu, dat de Kfrdinaal zich niet wil leenen tôt eer.e comédie, die alleen ten nadeele van België kan afloopen. Schijnheilige houding. Sedert hec feit vaa de tweede oorlogsbe-lastin^-, aan België opgelegd, bekend werd, heeit de Duitsche pers aile mogelijke pogingeu aaogewend om de neutralen in dwaling te brengen nopens het waar karakter dezer oorlogs-belasting. In h&ar nummer van 14 November verklaarde zelfs de „Frankfurter Zeitung" : „ Deze sebatting is niets anders dan de gewone belasting, die elk land, zelfs in vrfedestijd, be talen moet . . . Deze contributie is geen toi die Beigië aan ;t Duitsch Keizerrijk zou ver-schuldigd zijn. Zij is bestemd, deels om in de kosten van het burgerlijk bestuur, deels oui in het onderhoud der bezettingstroepen te voorzien". Ziedaar een schijnheilige poging om ver-warring te brengen in een zeer heldere zaak : De Belgen betalen nog steeds iwin vroegere belastingen. De maandelijksche stortiug van 40 millioen is een supplémentaire last, opgelegd aan een verwoest land, door hen die het verwoest hebben spijts aile recht. De bewering als zou deze nieuwe belasting bestemd zijn om de kosteu van het burgerlijk bestuur in België te dekken is een sebaain-telooze leugen, zooals de Frankfurter Zeitung het zelf ons bewijzen zal in een artikel ver-schenen op 11 November en blijkbaar met documenten gestaafd door de Duitsche over-heJen in België versterkt. Daarin lezen wjj : „De tosten voor het Duitsch Bestuur zijn in de staatsbegrooting ingeschreven tôt het bedrag van 4'/j millioen, z o n d e r inbegrip v a de kosten van onder g e'cl'e Ûî ' w ô r tî en'1 a <^on?°âV m"aff fi ^ lijksche ooriogsschatting van 40 m ill io e c." De „Frankfurter Zeitung" door haar zelve op leugen betrapt: dat is zeker geen alle-daagsch feit I De gevolgen van den oorlog. T jVJittweida, in Saksen, heeft een werk-man, die met verlof v.an het front was gekomen orn zijin v^ouw te beg ,a,ven, zijn vier kinderen in hun sli&p doodgeschoten en d'iarni zichzelf. Met ontzetting leest men het beknopt veihaal van dien kindermoord. Wat vc-rwil^ dering, wat losbrekers van aile zedelij-ke banden, wait verstompen vin aile ge-voelens is in die krankzinnige daid van dien S.aksischen soldait. Met eene sidde-ring vx.aag't men zich af tôt wat zulke kT'ijgsm,an in staiit is wanneer hij opw-zweept door zijne oversten in een vyaa-delijke streek binnenvalt en er mooadt, biandit, zonder zich ai te vragen, of de wezens die hij doodt plichtig zijn. W.it gruwelijk mioinsteir is de oorlog dat den mensch lagcr doet zinken dan een wiM dier. Veelbeteekenend ontslag. De Nedeilandsche bladen melden dit tte uitstekende piofessoir Striiycken, lid v.ain ■rfen Raad van State, een recht-zinniig vriend dea- B^lgén, zijn ontslag genomen ajte lid van het het hoofdbestuur en van het groepsbestuur van het" Algemeen Nederlandsch Verbond. De reden van dit opzienbaaend ootslag wordt niet bekend gema,akt, doch wij kunnen heit Wiaiarom en daarom iaden. Het we're hier gezegd, dait op het jeng-ste feest van het Nederlandsch Verbond in den Dieientuin al hier — het „Bel-gisch- Dagblad-, welk nochtans Vlaamsch is van taal en van stoekking ontving zelfs geen woordje mededeeling en nog veel blinder eene uitnoodiging — een onzer nationale liedeien îl.aar Wij d en Z ;| d (Vers l'Avenir) uLlgiejouwd werd. Een ptoduiitsch gioepje, Hollandere en Duitsch-gezinde Vlamingen, had die anti Belgische démonstotie op touw gezet. Janwner genoeg vond niemaud van hit hooMbestuuï van het A. N. V. een woojtd van, blaam voor die kwajongens. "VVij kennen hunne liamen.... Dit stilzwijigen heeft op de Vlîamsche Belgen, diiie het feest niet hebben willen bijwonen, om er geene pio Duitsche ti'al-genooten te ontmoeten, een sleChten indi'uk gemaakt. Het .is te vlneezen dat, wanneej" eenmaal de vrede aal hersteld zijn, het Algemcen Nederlandsch Verband in België zijne beste en taliijksle aan-hangers zal vetliezen. Het pro-duitsch en anti-Belgisch opteden van den tak van JJëi; en van zekere takken in Holland zelf heeft niet weinig vemeemi'ling tus-schen de Belgische Vlamdngen en het Nedeilandsch Veahond verwekt. Het is te betreuren, doch de kruik gaat zoolang le water tôt zij1 breekt. Aile bezadigde Ne derlanders zullen ons ongetwijield go.«-keu ren als wij1, Vlamingen, zelf polifie gaar bond en in het een s bevrijde land. DE KERKJÂN SE1PST. In ,,Die Woche," het in België zoo be-kende Duitsche weekblad, heb ik het ge-lezen, wat er met die kerk van Sempst bij Mechelen gebeurd is. Dat is een droeve historié. In het jongst verschenen nummer ltrijgen we een kiekje van de totaal verwoeste kerk te zien. Van binnen niets dan puin, waar hier en daar nog stukken van stoelen uit-steken.En daaronder deze mooie phrase: „Op verzoek van den pastoor van de gemeente, werden de vensters en de deui^n van deze kerk met planken toegenagéld, daar de Belgische bevôlking van de omge-ving het binnenste van de kerk leeghaalde om oorlogs-souvenirs te hebben, zoodat er gevaar bestond dut heel de binnenkerk leeggeplunderd zou worden." Ik herinner me die kerk van Sempst, drie dagen na den val van Antwerpen. Och, ze zag er uit als al die kerken uit 't Vlaamsche land waar de mannen van „Gott mit uns" voorbijgekotnen waren. Ailes verwoest, niets dan stofferige steen-hoopen.Maar moesten wij de Duitsche pers ge-looven, dan zag het er daar nog heel mooi Uit, toen de Duitschers daar pas waren. Maar daarna is de Belgische bevôlking gekomen. En zooals zij zich ook eens aan het franc-tireurschap had overgegeven, zoo be-gon ze nu die arme mooie kerk leeg te plun-deren, de kerk die de Duitsche soldaten met zooveel moeite hadden gespaard. Ze hebben er ailes toe gespijkerd, opdat de bewoners niet meer plunderen zouden, de bewoners uit de omgeving. Of was het misschien om voor den buitenwereld te ver-bergn hoe dat jtdlie daar hebben huisge-houden, jullie die de kerk van Sempst bescher-men gaat, als er niets meer in te vinden is, niets meer van overblijft? Toen ik uit Sempst in Mechelen kwam, heb ik door de ruitjes in de verlatenhuisjes gekeken en heb ik gezien, en mijn vrienden met mij, en naderliand duizende anderen, hoe daar binnen in, ailes stukgeslagen was, geen glas, geen kom gespaard, uit louter verpielzucM,. -3r— den wil doen verdwijnen, vernagel de vensters van al die duizende armoe-huisjes, bouw sterke hooge schuttingen om al de neergehaalde kérkjes uit België^ om al de verwoeste akkers. Maar 't zal niet baten. Al trok je een Chineesche muur om het ramp-zalig België, dan nog kon je uit de historié niet uitwisschen, de schande om wat je binnen dien muur bedreven hebt. Het gaat je als met Lady Macbeth, Duitschland. België is een smet op den ijzeren vuist van je militarisme, een smet die door niets kan uitgevaagd worden. De kerk van Sempst is er een nieuw be-wiis van. M. Éen rede van Jules Destree. De Belgische sodalistische afgevaardigde Jules Destrée heeft Dinsdagavond le R> me een treffende redevoeri.ng gehauden over België's nieuw martelaarschap. Destrée herinner de aan het laatste bezoek, dat hij in het voatjaar aan Italie bracht, toen veel Italianen nag geen geloof schon-ken aan de verhalen over de Duitsche wreedlieden in België. Thans heeft het Teutoonsche barbarisme zich in zijn warc gedaante aan de Italianen vertoond door het bombardement van Verona en ombarm-hartige aanslagen op Italiaansche passa-giersschepen. Dezelfde vrijheidsliefde en hetze'lfde verlangen naar vergeldmg, ging Destrée vooi't, heeft thans Italie en België vereenigd. Na België te hebben ^ verwoest, hebben de Duitschers een minder ruw stelsel ingevoerd om voedingsmidde-len en geld uit het land te persen en het totaal uit te putten. Buitengewoon veel geestdrift wekten de woorden, waarmede Destrée zij'n iede cin-drigde: België heeft de nmrtelingen eu de blcedige overheersching verdragen en roept den ovenveldiger toe: Voor koning, recht en vrijheid! Het Kamerlid Hubin. De dappero volksvertegenwoordiger van Hoei, die in het begin van den oorlog als vrijvviiliger had dienst genomen en betaalmecster werd, heeft Zondag 1.1. te Beauvais gesproken op een concert ten voordeele van de Belgische werken en de ' krijgsgevangenen. Hij sprak cr over zijn verlrouwen m tle eindoverwinning der bondgenooten. Daai-uit zal geboren worden d© onafscheidbare eendraelit der beyr.ende natiëh, die ge-leerd zullèn hebben elkander beter te leeren kenïien en te achten tegenover de afschuwelijke methodes van knjg te ^ oe-ren der barbaren, die de historié met een gloeiend ijzer zal hebben gemerkt; Het doet ons genoegen dat Hubin steeds zoo vol moed en verti'ouwen i^ jO,in de jongsten beschaàmd te maken De laatste Belgische legerJierichteii, ontieend aan Fransche dagbladen. 20 November. Na een rustigen nacht, is de dag gekenmerkt geweest door eene* groote activiteit der vjjandelijke batierijea en viiegtuigen. 21 November. Beschieting van .onze v o orui tgescho v en posten en O'nze stelling nabij Diksmuiden. Onze artillerie heeft des vijandelijke batterijen terugbeschoten, repre^ saille beschietingen op de vijandelijke loop» graven gericht en op veischillende punten van het front groepen van werkers ver, slrooid. Als antwoord op het bombardement van Veuirne, hebben onze a 1 Legers de vjjian* delijke kantonnementen van Eessen be* schoten. 22 November. >listi,g weder. Luttele ac« tivxteit voor ons front- ' 24 November. Rustigo nacht. Geduren* de den dag groot© artillerie activiteit vaa weerszijden. Onze batterijen hebben werk* lieden verstrooid,. loop graven béschoten al&i mede observatieposten des v^fands en krachii tig tegen de vijandelijke batterijen gestrei. den. Dezen hebben vooral den sector tua* schen Diksmuide en xVieuwpoort alsmed« den sector tusschen Noordschote en Steen,-straete gebonibardeerd. Een boekenhistorie. (Part) — Een tijdje geleden reeds drukte het Belgisch Dagblad een bericht over van het V a d e r 1 a n d uit den Haag waarin melding gemaakt werd van het ge-deeltelijk hernemen van den boekhandel door eenige firmas van Eeuven. Het blad noemde deze firmas met name en wij wenschen wat ons betreft van harte dat de zaken van deze landgenooten mogen hernemen en bloeien. Wij maken bij deze menscheii echter een voorbehoud. Ziethier: Korte maanden na de tussèrfén verviëts en rsrussei. m oris rijtuig zat, benevens eenige Belgen ook een onder-daan van den sj'mpathieken Hohenzollern van Berlijn. Deze vertegenwoordiger van de door God uitverkoren natie leverde zich gedurende de reis aan een intéressant tijdverdrijf over: Telkens hij langsheen den weg, bij de halten of in de spoorwegstaties pinhelmen in t oog kreeg wierp liij kleine boekjes in hunne ricliting, langs het openstaande deurtje. _ Langzamerhand trachtte het kind uit teutonenland in gesprek te komen met zijne medereizigers: Het meerendeel gaf maar een zeer kort bescheid, maar ten lange laatste was er een Jan Goedzak om naar denMof-frikaan te luisteren. Deze, in de ploertige voortvarenheid van zijn ras vertelde als de meest gewone zaak ter wereld dat hij toe-hoorde aan de groote uitgeversfirma X.... van Leipzig en dat zijn huis vele klanten telde in België, te Eeuven alleen wel 40 h u i z e n, voor de godsdienstige artikelen, vooral kerkboeken. „Die traurige geschichte van de francs-tireurs van Leuven was nu achter den rug en al het onaangename dat er was uit voortgevloeid" Ik ben overtuigd, voegde de man er met eene verpletterende zekerheid bij, mijne klanten zullen blij zijn mij weder te zien! Zoo iets doet de deur toe, niet waar en laat een helder licht vallen op de Duitsche ziel. Na aldus gesproken te hebben, deelde de man aan zije medereizigers eenige zijner boekjes uit. De helft weigerde. Ik nam er een aan met het vaste voornemen er iets tegen de sauerkrauten uit te halen. Het boekje was een tract, half chauvinis-tisch, half godsdienstig. Vooraan een groot portret van den Kaiser, dan de W a c h t a m R h e i n, het Deutschlandiibei ailes, eenige psalmen en kerkelijke ge-zangen: Ein Feste Burg ist unser G o 11. enz. — Wij hebben miljoeuèn oplagen van dit boekje verkocht in Duitschland, voegde de G e s c h à f t s m a n n er bij, bij ons kosten zij 10 pfennig; aan de soldaten buiten het land deeleu wij ze kosteloos uit. 't Is goede pro-paganda! . . Nu is het zaak te weten of die Leipzigef propagandist is gaan leveren aan die Eeu-vensche boekhandelaars. Natuurlijk, deukeii wij van neen. Van brandstichters eu moordenaais goe-deren koopen ware inderdaa,d nog erger dan laksheid en lafheid, onaanrekenbare: dom-heid ' het ware verraad en afvalligheid plegen tegenover land en landgenooten. En zoo iets kan ook onaangename gevolgen hebben, om het woord van dien , Duitscher te gebruiken. SARBAURSCHER OAEi Og DOSTSCHERS. Een telegram uit Athene verzekert dat da wreedheden door de Bulgaren te Pirot be-gaan, de Duitschers en Oostenrijkers verplichfr hebben tusschenbeiden te^omen endepolitie te Nisj te versterken, ten einde de bevôlking. der stad tegen de vreesel\jkste Bulgaarsohaij wederwraak te besebormèn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods