Belgisch dagblad

2368 0
06 February 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 06 February. Belgisch dagblad. Seen on 16 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g15t728b0p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

le Jaarganff. ZONDAG 6 ©11 MAAl^PAG 7 FEBRUARI 1910. ■—■■"■■«wn—gya—b»—"m.iliiiw;«"^miii|ii»m»i«w' —jiiih.i.i . ■ i —————— No. 133. er * ^BONNEMBNTEIÎ,. Per 3 maanden voor Hollanc 12.50 franco per posfc. Lossi jQummers: Voor Holland 5 ceni Foor Buitenland Tlt cent. Den Haag. Prinsegrachfc 69 Telef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEÎT: Van 1—5 regels f 1.50; elfe» regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regela f 2.60; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E. C. HET LIJDEN EN DE TAAIHEID DER BELGEN In de wetenschappelijkô werelc ran België is prof essor JeanMassar een onzer eerste natuurkundigen De klas van wetensckappen de] Koninklijke Academie van Belgi< telfc hem onder kare leden. Hij if zelfs onderdirecteur' van die klas In liet bezette land heeft pro fessor Massart een belangrp notaboek gescbreven over de Duit Eclie lieerscliappij. Dit handschrifi en ook zijne wetenschappelijke aan teekeningen en werken heeft hi gelukkig over de Nederlandsclu grens kuniien brengen. Hij zelf i: hier in lompen, in Nederland veilij. aangekomen. Hetgeen hij* geschreven heeft zag en beleefde hij. Die natnur ltundige heeft zijne ervaringer aangeteekend met het streng ge weten van den geleerde. Het is ons toegelaten geweesl zijn gewichtig dagboelc te door bladeren en wij zijn aldus instaai gesteld er eenige bladzijden vooa de lezers van het Belgisct Dagblad als primeur t< mogen afschrijven. Wij danker daarvoor den kranigen professor. Zijn werk dat eerlang zal ver echijnen, is getiteld : „Commem les Belges résistent à la dominé tion allemande." (Hoe de Belger aan de Duitsehe overheersching weerstaan). Ziehier eenige uittreksels : Bij hunneaankomstteCharleroiwerdei zi op bevel van een officier eenige burgen • eamengebracht om geplaatst te worden voo: tn tusschen de ruiters. Op de angstkretei 1er vrouwen antwoordde die onmensch .Indien er ons niets miskomt, zullen d< ourgers ook gespaard blijven." Op het eerste salvo gelost door de Fransch joldaten, verschanst achter eene barricade werden al die ongelukkige gijzelaars gedood maar de Duitschers vervingen ze weldr: door andere en ditmaal wel door priesters. Het volgendefeit speelt zich af te Leb b e k e bij D endermonde op 4 Septémber 1914 In den vroegen morgen komen de Duit schers het dorp binnengestormd en verza melen meer dan 300 burgers, welke voor hei moeten opmarcheeren. Na een korte spanm tijds werden de Duitsehe troepen aange vallen door onze soldaten: een tiental vai die burgers werden gedood; verscheideni vvaren gekwetst, waartusschen een genees heer van St. Gillis. Denzelfden avond werden de niet gesneu velden als francs-tireurs overgebracht naa: Duitschland. Op het einde der maand Janu ari 1915 zijn er 317 burgers krijgsgevangenei van Lebbeke in vrijheid gesteld. Hun toe Btand was erbarmelijk in zooverre dat half Februari er reeds vier van overleden waren Te Tienen, tijdens hunne opmarsc] naar Leuven, hadden de Duitschers o 18 Augustus eenige notabelen, waartussche de h. Dony, burgemeester en lid der Kame voor zich opgejaagd als beschutting tege de Belgische kogels. Deze martelaars wei den slechts 's anderendaags te Cumptici in vrijheid gesteld. Sedert half October 191 bezetten de Duitschers een deel van onz z e e k u s t. Van tijd tôt tijd worden di omstreken gebombardeerd door de Engel i sche vloot en door vliegeniers. Voorzeke zou zulks meer gebeuren, indien de Duit schers niet de voorzorg genomen hadde: onze burgerbevolking niet te laten vertrék ken. De bevolking van Oostende mag d stad onder geen enkel voorwendsel verlater Einde December moest Middelkerke.ontruim worden, maar de verkeersmiddelen ware van zuiken aard en zoo onto'ereikend, da men verplicht was vele vrouwen, kindere en ouderlingen achter te laten. Telkenmale nu dat de Engelschen onz kust beschieten, wordt het door de Duil sche Overheid te Brussel en elders bij midd< van plakbrieven bekend gemaakt met d nota: het bombardement heeft groote vei woes.tingen aangebracht tusschen de be volking. = 5 DeAnseremme dienden de vrouwe ,• als levende verschansingen voor de Duitsch ' soldaten. Hoe kon het anders? Den 23 e 24 Augustus hadden zij de gansche manne , lijke bevolking als krijgsgevangene naa . Duitschland overgebracht. Deze vrouwen werden op rij geplaats langs den Maasoever; de soldaten verborge: ■ zich voorzichtig achter de rokken, legde: den loop van het geweer op hunne schoude om alzoo te vuren op de Fransche soldater welke verschanst lagen aan de overzijde va: de Maas. • De Franschen staakten het vuur, zoodr zij merkten, dat zij op vrouwen schoter 'sAvonds werden de vrouwen en kindere: samen gebracht in eene weide, om 's anderen daags morgen te herbeginnen. Tusschen deze ongelukkigen, prijsgegeve: aan het vuur onzer bondgenooten, waren e verschillende, die gewond waren tijdens d . verwoesting van Dinant op 23 Augustus . 't Valt buiten kijf, dat het te veel zou ge J vraagd zijn van die moordenaars, om dez 1 onschuldige gekwetste vrouwen te willei l verzorgen. Ook verscheidenen onder hen zij: , bezweken aan hare wonden, terwijl zij al ' borstwering dienden voor die bandieten Andere gelukten er in te ontsnappen en zo Kcoft het toaval gowilrl. dat ik eene die vrouwen ontmoet heb in een hospitaal, waa zij verzorgd werd. Eene photographie toon duidelijk aan in welke staat de Duitscher haar hadden gebracht, alvorens als schuts muur gedurende vier dagen te worde: gebruikt. Ziedaar, wat Duitsehe heldenmoed be teekeut; en dan schrijven die verkrachter op de graven hunner gesneuvelden: „De: Heldendood gestorven!" Bij mijn weten moet men teruggaan to Cambysius, in de 6e eeuw vôôr Christus, or zulk een voorbeeld van levende borstweringe: "te vinden. Tijdens zijne expeditie naar Egypt had deze vorst, beroemd door zijne wreed heid, het plan opgevat, katten, dieren aan beden door de bewoners van Egypte, t plaatsen vôôr zijne troepen. Dank aan deze: krijgslist voorkwam hij allen aanval zijne tegenstanders. Het zou wraakroepend zijn langs onze zijd den eersten stap van toenadering te doe tegenover zulke gewetenlooze misdadigerc Nu spreken van vrede staat gelijk met d goedkeuring van den moord van meer da zes duizend onzer burgerlijke medeburger: Het Pruisisch Militarisme heeft bewezer dat het een gevaar is voor de menschheid dan is het onzen heiligen plicht ons nag( slacht te vrijwaren voor dit onheil. Hc Duitsehe monster ontwapenen en onschadelij maken, alvorens te spreken over vrede, : toch wel in deze benarde tijden de plicht va elken rechtgeaarden mensch. De taak der Belgen is hier door de omstai digheden zelven bepaald aangewezen; 't : te meer de toi, dien wij verschuldigd zij 1 aan de nagedachtenis onzer medeburger: 2 welke als martelaar gevallen zijn in het bloe 2 der onschuld. DE TOESTAMD Hoewel het Russisch legerbericht no. niet offieieel zegt, dat Erzeroem onU'uini< is, mogen wij aannemen, dat die vestiaj: welke beroemd is uit den Tui-ksc'h-Rut sischen oorlog van 1877 in het nauv is gebracht. Het is een moioi succès voo de Russen, die aldus de operatics va] het Turksdhe leger op den Tigris oj een moeilijk parket ' kunnen brengen ei de plannen van Enver bey in duigei Blaan. De Russen leggen overigens meer acli viteit aan den dag tusschen Riga, ea de Pxuth. Rond do eerste stad hebbei zij duehtig den vijand bestoekt. In Galici' bij Jezierna aan den spoorweg Tamopol Lemberg, hebben de Russen zich vaj ieen versterking meester gemaakt. Ten zuàden van Jezierna duurt aan bei de zijden het bombardement door de zwa le artillerie voort. De vijahd is 30 wersten (ki lometer; ten westen van Wileyka in de richtinj Van Wilna geweken. De Centralen beschoiten met 30 ç.M karionnen het Russisoh front tusschen Dniester en Pruth. Tweeunaal viel hij aan Vvveemaal weid hrj aahteruitgeworpen. Vliegers zijn elders bezig. ■Aan de Italiaansche grens zijn klein< Bevechten. Een vijandelijke aanval is op den Ce di Lana afgeslagen. leed zwaxe verliezen. I Laat ons eindigen met het opbeuren 1 vooruitzicht van majoor Ninomiya, ee 0 Japansch ofîicier, die tôt voor kort aa - het hoofdkw&rtier der geallieerden k 7 Vlaanderen verbonclen, nu naar Japai r terugkeert. Hij heeft in een persgespre 1 als zijn meening te kennen gegeven, dî ? de geallieerden een overweldigende ovei 1 winning zullen behalen, ofsehoon hij ni( 1 verwacht dat do eindzege voor het ©in van 1916 zal zijn bevochten. * Den Engelschen infanterist noemde h 1 den besten soldaat ter wereld, zijn g< } weervuur verbazend juist. De machina? 5 geoefende Duitscher vuurt blinclelings o " bevel. Ninomiya noemde het Franscht 1 geschut van 7.5 c.M. schitterend, hi, voorspelde verder dat de oorlog eve " plotseling z®l eindigen als hij begonne * is en wel omdat de Duitsehe reserve.' en munitievoorraden al zoo geducht zij > aangesproken." Belgtscb legerliericM. 31 Janua»ri. In het algenieen is het e kaltotjes toegegaan op het Belgische froni s Eenige aïtilleriegevechten in d-e panstre ken van Dixmuiden. Links en Rechts. Een Engelsche zending bij Koning Albert, r Lord Gurzon en generaal sir. Douglas - II ai g zijn door de regeering afgeva,vdigd met a een spéciale zending bij den Koning vain - België. De Belgische regeering en de e Nederlandsche overstroomden. De Belgische legeêfing heeft een soin van a 10.000 frank ter beschikking van de Ne-t derlandsche regeering gesteld ten baie van a de ove'rslrotomden. Onze gezant, bai on Fallon, za-1 uie som aan jhr. Loudon, minister van e bucienlandsche zaken, overhandigîen. Wanneer het einde van den I vervloekten oorlog ? e Wel honderdmaal is me die vraag gesteld ~ geweest, schrijft minister Vandervelde in " L'Indépendance van 2 Februari. „Wat antwoorden, tsnzij dat de oorlog zal II eindigen wanneer de slachtofi'ers van den e germaanschen overval door hun g e m e e n-a sehappelijke inspanning, gerechtigheid. ~ herstel en waarborgen voor de toekomst zullen r. hebben bekoinen." Aan duidelijkheid laat die verklaring niet ^ te wenschen. De socialisten van aile landen a kunnen die overwegen en besluiten dat het i nu geen tijd is over vrede zonder boete te r spreken. j Handelsoorlog tegen Duitschland. De Belgische handel van buiten en bin-a. nen het l'anti toont aich bezoagd over die economische houding die Beljgië na den oor-i l'og tegenover Duitschland zal aannemen. . Men weot. dat de agenten van den Dôitschen handel de Belgen ophfcen tegeh xiageland, 1 zeggende, dat de handelsbetrekldngen tus-r schen Duitschland en België moetiu het-e nomen worden, maar dat Engellind or zich i. tegen vorzet. Dit làedje hooren wij hier eck . in Holland, In het begin van Ma,wt zal to a Parijs eene handelscomei&ntie geho-uden i w&rden van paa-lementsieden toebehaoïrenil 1 tôt verschillende landen. Djo veigadexing s kvvam in Juni 1914 in de zaai van den Belgischen Senaat to BrusyaL oijeen. 3 Koning Albert is de beschca'wrbeor van r dien •**'-'1 ■b,pfc d*s° r lijks bestuuur zetelt te Brusse.. Onze iiim- t delaars en industrieelen zijn béni eu wd te s 'weten welke roi dsie confeientie zal vejâvui- - len in de ondai'handelingen tusschen boind-! genceten die zich ook op eoonoimisch gie- beid zul'leiî moeten vtereenâgen teg^n den _ vijand van otoit den Rijn. Ër worden ech-s tei' Engelschen, Franschen en Belgen ge- 2 vonden, die diwmen dat eens de oorlog ge-ei'ndigd, zij opnieuw, om de wil'le van h©t t geld, dat geen xeuk heeft, zegde Keiz;er i Vespasianus, te koopen van en te veikoopen a aan den Duàtscher die bezig is den Belgischen e hanidel en de BelgiEche indusirio te vex- - nceldgen- Hait 1 daai' zal een grendel vocur gHjschoiven e worden als do geallieenden hun wederkeiewig a belang inzien. Ende omdat het 13 e 1 » i s c h x Dagbl'ad de politieke en economische afzcndeiing van het kle.ine België hoogst ge-e va.anlijk jucht, alsmede het sluiten van een a afzonaeidijken vrede met Duitschland, zijn er ! Belgen, ja, Belgen, die zeer l>oos zijn op e ons. Het kan ons in het geheel niet sche-a le nl s. Is België een belligérant? Een der op Urk geintemeside Belgische '' efficieren heeft, volgens Vas Dias, aan den Belgischen gezant te 's Gravenhage oen uit-j: voerig adres gezonden, waairin hij de wet-tigheid van de interneering der Belgische 3 m'ilitairen bestrijd op grond hiervan, dat Bel-a gië niet ails belliggerent zou zijn le beschou- wen, daar dit kind slechts zijn neutriliieit verdedigdt. Het adres Leroept z-ich op juri-s diische commcntaren op het desbe Ire f fende n artikel1 (10) van de Haigsche conventie en j rçp enkele artikelen welke in den laatsten tijd daarover in de Duitsehe oers, o.a. in de Frankf. Zeitung zijn verschenen en waarim ook wordt betoogd, dat België niet als bel-Egcrent kan worden beschouwd. I Napoléon en de Universiieit van Jena. Een onzer uitstekeûde opperolficieren schrijft ons : d „Bij een lezing heb ik een dagbevel van n Napoléon I gevonden, gedagteekend uit het n groot leger 1806. L nOp bevel des Keizers : de hoogeschool van i Jena, de leeraars, doctoren en studenten, hare k eigendommen, inkomsten en welkdanige zaken Lt die haar bëhooren, zijn geplaatst onder de •- bijzondere veiligheden dei beveihebbers der Fransche en geallieerde troepen. De iessen d zullen worden voortgezet. De studenten zijn bijgevolg gemachtigd naar Jena terugte keereu ij un dat het> inzicht des Keizers is die stad zoo- veel mogelijk te verschoonen:'. L1 Men stelle daartegen het vvangedrag der p Duitschers to Leuven. ( Bovenstaande legerorder is meer dan een j eeuw oud, toen ' het specifiek Duitsch produkt, il de kultur, nog niet was uitgevonden om de n booze wereld te vernleuwen, - Merovak. 1 De Bel'gen kennen ook Merovak, aen m an der Kathedralen, een Vendeër die ook Bn.uj-sel', Antwerpen, Gent, Doornis, Birugge, Leuven en Dina'nt bezocht. Thans nlijkl het dat die oiiginaal1 burger'ijk gevangene is in Duitschland, waar hij zich bevond bij de r uiitbarsting van den oorlog. Gabriël xiobu-. chon, gezegd Merovak, zal fla den oorlog de puinen bezichtigen van zoovaie Belgische en Fransche kerken. De Belgiscbe -riBeig n lit raim tu Loin.. Wij lezen in Le Temps van 31 Januari: „Voor eenige weken heeft Le Temps gemeld dat de toetreding van België tôt het verdrag van Londen, gediscusieerd werd onder de Belgen, omdat het gold in voile onafhanlcelijkheid de bijtreding aan de eventueele onderhandelingen over den vrede te yerzekeren en omdat men het, andërzijds, als nuttig beschouwde o-n.be-wimpeld te toonen dat België Wn zin is den oorlog tôt de volledige victorie der bondgenooten voort te zetten. ne New York Herald verzekert heden dat de Belgische regeering zich gereed maakt om eene publietke en kracht-dadige bevestiging te maken over zijn be-sluit zonder voorbehoud, het lot Aan België aan dit van de geallieerde groot mogendheden tegen de Centrale rijiken te verbinden. Wij meenen te weten dat die inlichting echt is, zoo niet in den aangewezen vorm, ten minste wat den grond betreft. Verklaxingen die België al de -wen-schelijke waarborgen geven om deel te nemen aan eventueele onderhandelingen over den vrede en de formeele bevestiging, vanwege de Belgische regeering, er niet in toe te stemmen een afzonder-lijken vrede te sluiten, zouden stellig een zedelijke en politieke waarde hebben, die zoo groot zod wezen als een^ bijtre/ ding tôt het Verdrag van Londen. Dezelfde correspondent van de New York Herald' verzekert dat het vol lcomon juist is dat Duitschland in den laatsten tijd, ofiicieus gepoogd heeft, door de tusschenkomst van hoofdmannen van de Duitsehe Katholieke partij, België te overhalen een afzonderlijken vrede te sluiten door ons land de bevrij-ding van zijn gebied te verzekerein mits de intrede van het rijk in het Zoll-verein. De Belgische regeering beschouwt die pogingen als eene beleediging voor zich en wil ze eens en yogr altijd ont-Tnioeiiieen." • Of nu het kind verdrag vain Londen of een anderen naam draag.t, dit kan ons weinig schelen. Wij kennen het ge-zegde „la piperie des mots" •Wij laten het doopsel diensvolgens over aan de wijsheid en de bevoegdheid van onze nationale regeering. De eenige zaak is dat België niet meer politiek, diplomatiek en militair zou alleen staan en het altijd mogelijk gevaar vermeden worde bij de vredesonderhandelingesn tusschen twee stoelen te gaan zitten. Zij belasteren en beliegen onze regeering de. vijanden, die beweren dat de re-geling van een feitelijken toestand onze | verslaving aan de eene of andere groote mogenuheid zou beieekenen. Na den vrede moet en zal België gansch vrij en onaihankelijk wezen om over zijne lotsbestemming in de toekomst te beschikken. f? Wat de Duitschers nooit hebben ge-zegd is dat een aîzonderlijke vrede van België met Duitschland de economische verslaving beieekont, eerste stap die fa-taal tôt de politieke verbinding met dat rijk en tôt de opslorping moet leiden. Wednu, wij willen niet dat België tôt een Turkije, of een Bulgarije worde ver-laagd. Ziedaar de reden waarom wij een einde wilden gesteld zien aan een toestand, die gevaarlijik blijft voor ons land. Juist een jaar geleden bevonden wij ons te Sainte Adresse. Wij hadden er een gesprek met een hooggeplaatst landgenoot, die ons zegde: „Als de oorlog ten gunste van Duitschland eindigt, zal het slechtste wat België zou overkomen, wezen dat het gediwongen zou zijn deel te maken van het Zollverein net als het Groot-■ Hertogdom Luxemburg." Noch Zollverein, noch een Luxem -burg!Met ongeduld wachten aile ware Belgen, patriotten en hyperpatriotten, de plechtigo beslissing van de regeering af, die een einde zal stellen, hopen wij, aan het Duitsehe geknoi dat er op uit is om te foppen. Posifiitesr it België sa Holland voor fle Beliiscis lÈterieriiD. (Part.) Een onzer correspondenten ver-neemt uit Zeist dat er tusschen de Hol-• landsche en de Duitsehe Regeering eene overeenkomst gesloten is betreffende de brieîwisseling van geïnterneerde Belgi sche soldaten met hunne familieleden die in* 't bezette België verblijven. Elle geinterneerd soldaat zal tweemaal per maand cen brief of eene kaaxt na®r België mogen zenden en om aile misver-stand of Uever aile misbruik te voorko-men zal elk afzender iedere maand twee bijzondero geivenmerkte postzegels daarvoor kunnen koopen. Onze postzegelverzamelaaxs zullen we-derom op jacht kunnen gaan DUITSCHLAND NAAR DEN AFGROND. Uitwijking. Van onzen correspondent aan de OosÇ« grens: Het uitwijken der Hollandsche arbei-ders uit Duitschland houdt nog maar eteeds aan; een bewijs, dat de toestand met den dag ellend-iger wordt, in één woord, gebrek aan werk, en van zelf aan levensmiddelen. Een smokkelaar schrijft, of verteld ef als volgt over: ,,Och Mijnheer ge kunj er zoo goed als van ailes kwijt rakeo (bedoelcl» wordt aan de Duitsehe grens). Onze naburen hebben zoo ongeveer over-t al gebrek aan, in de eerste plajats zijn hun vet, olie, meel, rijst en peulvruchtea welkom. Dit zijn artikelen die direct hua maag raken. En afnemers. Meer dain ge-noeg. Vroeger hebben we daar ook al eens op gewezen. De vraag overtrefî steeds het aanbod en de zoeie winst va-rieerde aldus onze smokkelaar vain 50 tôt 200 procent en hooger. Dezen toestand kan niet voortduren, al vertelt het Berliner Tageblatt, naar aanle'ding van de inbeslagname van aile Textielvoorraden nu met 1 Fobr. Wij bereiden ons voor op eenen lan-gen duur van den oorlog, tenzij men het volk in het binnenlandl gaat opoffe, ren aan het militaire ofïensief — maar — gezien de talrijke deserties die er nu reeds plaats hebben op die verschil» lende grensgebieden — koin — dezeia Germaansche .bluf wel eens een omge« keerde uitwerking hebben. Ten slotte dient dit gezegd, dat voor da Duiffechers niet veel levensmiddelen ovet de grens meer worden aangevoerd. Daajf . zorgt thans op uitstekende wijze de militaire bezetting voor. Geen geneesheeren, geene geneesmiddelen, (Part.) Eene dame uit Bonn heeft, op eene onrechtstreeksche wijze, aan haar broeder a:_ iza^g wooru, Dencm; gegevEn uat zij eeneu zoon ter wereld heeft gebracht. Het wichtje verkeert in zeer bedenkelijke toestand wat toe te schrijven is, volgens de bekentenis der dame, aan de ontberingen die de moeder in de laatste maanden heeft moeten verduren en ook aan gebrek van gezonde melk. Daar de moeder, voor de geboorte van 't kind, in levensgevaar verkeerde en de vroed-vrouw verklaart had dat de hulp van dea geneesheer noodîg was, is de familie op zoefe gegaan naar eenen dokter, maar heeft ei geen enkel aangetroffen die de vrouw da dringende hulp kon verleenen. De noodige geneesmiddelen heeft men bi| de apothekers (die meestal vrouwen zijn] niet kunnen aantreffen. De vroedvrouw heeft het dan gewaagd, de jonge moeder te helpen, en is in harfl pogingen geslaagd. Maar de moeder en 't kind verkeeren nog steeds in zeer bedenke-lijken toestand. Welke vreugde een half pond boter baart. Een Duitsehe handelsreiziger had in Holland zaken verricht en keerde naar zijn hei-mat terug. Hij vertelde aan zijn medereizigers dat hij wat boter medegenomen had en haalda uit zijnen zak een klein pakje waarin zich een half pond roomboter bevond. „0, zeide de Duitscher, als- ik nu maar over de grenzen geraak met mijn half pond boter. Welke vreugde zou het niet wezen voor mijn klein huishouden!" Actetiinan M Vlaamseù. Wij lezen in De Nieuwe Courant Nr. 34, 2e avondblad : „Sinds eenige maanden verschijnt driemaal 's maands te 's-Gravenhage het „Bulletin der Belgische Comite's en der Belgische instellingen in Nederland." Het in Fransch en Nederlandsch gedrukte hoofd zou doen vermoeden, dat aile artikelen en mededeelin-gen in beide talen of althans een gelijke hoe-veelheid copie in beide talen zou worden gegeven. Doch ook hier moest het Nederlandsche het ontgelden. Het Fransch overheersch-te en nu krijgen we het 18de nummer in handen waarin geen woord meer van da taal door millioenen Belgen gesproken. Vlamingen als Arth. Buysse en dr. Gunz-burg zijn leden der redactie van dit blad." De Nieuwe Courant heeft gelijk. Wanneer men een tweetalig blad idtgeeft moet geen van beide talen als Asschépoetster worden behandeld. Daarom verstouten wij ons vriendelijk en broederlijk de aandacht t« vestigen i de uitgevers van bedoeld Bul- letijn Die eenzijdigheid springt des ta meer in het oog, daar het Bulletin onder da bescherming staat van het offieieel Belgisch Comiteit in Nederland, welk voorzeker er de hand aan wil houdeu, dat beide landstalea op gelijken voet worden behandeld. De NieuweCourant heeft het alleen mis wanneer hij de heeren Arthur Buysse. onzen medewerker, en Dr. Gunzburg de le* voorleest. Beide heeren zijn het juist, dit Nederlandsche artikels in het Bulletijn schrij* ven en verdienen dus gefeliciteerd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods