Belgisch dagblad

2160 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 16 May. Belgisch dagblad. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/p26pz52k5s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

le JaargaûS?* \ DINSDAG 16 MEI ÎOIO. TSTo. 206 ABONNEMENTS N. - Per 8 maandea vôor Hollan* f 2.50 franço pèr poet. Loge ïjuraioers : Voor Hollana 5 cén Toor feuitenland 7Vj cent. Den Haag. prinsegracht' 3£ ïelef. Ked. ! Adm. 7455. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWA6NE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE.. Xà AD VERTBJ7XIBIT? Van 1—S régela f 1.50: elk» regel meer f 0.30} Eeciamea 1—5 regela I 2.50 ; elkè régel meer I 0.50. London : Dixon House Lloydg Avenue E O. 3>e nieuwe officieele taal in België NEDERDUITSCHERS IN FRAHKRIJK Dr. J. E.. Schepers, van Haarlem, dien we begroeten als een oude kennis van de Nederlandsche taaî- en lelterkundige Congressen in België, ontsluiert op zijne beurt in den Amsterdam m e i van 13 Mei, vuile Duitsche praktijken. In een zijner -brieven aan Gerstenhau-er, van de Politische Abteilung te Brus-sel, had prof, von Sleeswijk gehandeld over de verspreiding van een brocliuur van den Duitschen kapitein H. Witte, ' N e cl e r d u i t s c 11 e r s in Fr a n k-r ij k, opgenomen en gedrukt door de T o e k o m s t. Dr. J. B. Schepers publiceert tlians een Duitsclien brief van kapitein Witte aan den bekenden Standfries, Dr. Johan Winkler, die onlangs begraven werd en aan wiens nagedachtenis wij een waar-deerend woord liebben gewijd. Zooals we toen schreven was Johan Winkler een oprechte vriend der Vla-mingen. Zoo was hij nauw verbonden met deken Debo, Guido Gezelle, Juliaan Claérhaut en veïe andere West-Vlamingen, die zijn O u d-N e d e r 1 a n d en zijn Nederduitsch F r i e s c h Di-a; 1 e c t i c o n op prijs wislen te stellen. Den 11 April 1915 ontving hij een schrijven van kapitein Witte, dat eens te meer de ons gansch vreemde en on-begrijpelijke mentaliteit der Duitschers Mootlegt. In dat schrijven heet het o.m. ,,Ik .weet niet lioe U, geachle Heer, over dezen oorlog denkt, doch ik gelool dit aan uw hevig gevoel voor eigen volksaard te mogen onderwerpen, dat U helder genoeg ziet, dat de dag van de ' lotsbestemming van W e s t e 1 ij1 k Nederduitsclil'and" aangebroken is. ,,De oogen der groote massa onzer Vlamingen zijn, jammer genoeg, nog te zeer beneveld door politieke gezichts-• punten en door de nog voortwerkende ophitsingen uit het begin van den oorlog, om klaar te kunnen erkennen Wal in dezen strijd hun volksaard kan op-beitien.„Ik meen echter, dat men - dit met wat naiicnaal-politiek aanschouwingsjonder -richt , goed kan behelpen. Dan vraagt Witte aan Winkler eene kaart te willen volledigen, die drie ge-bieden van Noord-Frankrijk zou kenmer-ken.1. Waar heden nog de overwegende bevoping Nederduitsch spreekt. 2. Waar de Nederduitsche taal slechts nog in mincterheid is. 3. Waar zij gansch door het Fransch is verdrongen, aldus het groot v e r -lies gebied tusscli'en Boulogne, Duin-kerke. en Sint Omaars. N&tuurlijk zou Winkler betaald worden en de winst, die de brochuur zou afwerpon, was verzekerd. Als auteur zou J. W. aangegeven woiden. Aldus blijkt dat de Duitschers over al st.rooien mannen zoeken om on-der valsche vlag te varen. Deden zij het niet in de Vlaamsche P s t en in de jongste Vlaamsche S tre m? Doen zij het nog niet met het Vlaamsche Nieuws, La Belgique van Brussel, de Gazet van B r u s s e 1, enz. ? Kapitein Witte vroeg een onderhoud met Johan Winkler te Antwerpen. De geleerde lioefde zich enkel tôt den Duit-schen consul Cremer, te Amsterdam, te venden, om dan met de beruchte grijze auto naar Aritwerpen te snorren. Daar Johan Winkler zweeg, zond Witte hem den 28 April een kort drin-gend briefje. .Zooals de heer Schepers zegt, wilde Johan Winkler zijn voile en zijne stamverwante, vrienden in Vlaan-deren niet v e r r a d e n. Uit het schrijven van den Duitschen kapitein schijnt zonneklaar, welke plan-nen Duitschland koestert tegenover Ne-derland en België, ja den ganschen Ne-derlaiidschen" stam van den Dollart tôt de Liane. Eens te meer blijkt het, dat Holland met België staat of valt. * * * Wij willen hier ook het onze bijvoe-gen. Voor ons ligt de beruchte kaart N e d e rduitschers in Frank-r ij k, die behoorde bij no. 24, le jaar-gang van de Toekomst (11 Septem-ber 1915). Die kaart is onvolledig en weinig wetenschappelijk. Wij zelf hebben meer dan eens Fransch-Vlaanderen, den Vlaamschen Westhoelc, bezocht, om ter plaatse volk en taal en aard te bestudeeren. Zoo is St. Pieters bij. Kales — een voorstad van 40.000 inwoners -r- gansch Vlaamsch en de kaart teelcent: nu geheel verfranscht. Dit is een geval onder velen. De T o e-komst van 11 September 1915, drukte het artikef van den Duitschen kapitein, doch onder de letters Dr. W. Waarom niet H. Witte, hauptmann, sonst Archi-vrat in Neustrelitz ? Eenvoudig om de Vlamingen en de Hollanders te foppen, die aan dr. W(inkler) zouden hebben kunnen denlçen. Wie weet o! dit nu nog het geval niet is in het bezette gebied ? Het geknoei in Fransch-Vlaanderen is reeds vôor den oorlog begonnen. „Eene eerwaardige in België gevestigde vereeniging ,,Pro Westlandia", schrijft hauptmann Witte, heeft tôt doel de be-trekkingen met de Fransche-Vlamingen te verbeteren." Die vereeniging maakte propaganda in den Westhoelc, d.oor het Vlaamsch lied en het Vlaamsche woord. Daarop kon niemand iets zeggen. Wan-neer Groot-Nederland alleen een taal-en letterkundige uitdrukking is, zijn wij er ook bij. Maar wie was aan het hoold van de propaganda ? Niemand anders •lan Dr. August B or m s, t h a n s redacteur van het Vlaamsche Nieuws van Antwerpen." Na de Vlaamsche liedjes en voordrach-ten moest. fataal de Duitsche muziek volgen, het Deutschland iiber ailes, zooals de nieuwe officieele taal in België! Was het onkunde of kinderlijke een-voud ? Het Algemeen Nederlandsch Verbond ondersteunde do propaganda van den Belgischen landverrader in- zulke mate, dat de Fransche reg-eering vrien-delijk de aandacht van het kabinet van Den Haag op die bemoeiing vestigde. Aan den voorzitter van het A. N. V. in Nederland, werd toen een wenk van hoogerhand gegeven. Dit ailes moet ons niet verwonderen, als wij weten dat een in de Vlaamsche beweging gansch on-bekend flamingant, de broeder van Léo Picard, den eersten redacteur van de Vlaamsche Post, in 1913 met het paard van Troja: de Vlaamsche en Waalsche regimenten voor den dag is gekomen en er ook in slaagde menigen braven Vlaming er in te doen vliegen. Borms en .Picard. Is dat niet veelbe--teekenend ? We zouden geen Vlaming zijn, indien wij geen belang stelden in de herleving van onze taal 4n Noord-Frankrijk, maar noch die taal, noeh de bevolking zijn Nederduitsch, maar Vlaamsch. De Fransche, Belgische en Zeeuw -sche Vlamingen zouden met de Hoïlan-ders en de 'Friezen onder de Duitsche bureaucratie gedoemd worden hunne taal te verliezen met hun zelfbestaan en met de onafhankelijkheid van België en Nederland. • Onderdanen worden van de barbaar-sche K u 11 u r ? Nooit 1 Nieuwe zieiraal te Bel® in Oost-Afla, Het Belgisch ministerie van koloniën meldt, dat een Belgische brigade Kigari, de hoofdstad van de provincie Ruanda in Duitsçh Oost-Afrika, bezet heeft. Beze overwinning sluit zich aan bij de vorige waarvan hier ",de herinnering. Na op 19 April de vijandelijke stellingen va'n Shangugu te hebben bezet, zijn de Belgische troepen verder vooitgerukt op den ^uidelijken oever van het Kivu-meer. Op 21 Aprl hebben zij strijd geleverd aan "c vijandelijke achterhoede, die tôt eene overhaaste vlucht gedwongen werd. -Oen 22en hebben zij den Duitschen post e Ishangi, die door de Duitschers verlaten was, bezet. détachement van het le regiment, Mer bevel van majoor Weber, is op 18 April P den Duitschen oever ontscheept, komen-c angs het eiland Gombo. Den 19en is riJ wee(^e détachement over de Ruzizi-■^r getrokken, ten Zuiden van Shangugu. deze°tr i saraeiltrekkenden marsçh van ziinp .-;oIolmen, was de vijand verplicht -r r "-ellmg te ontruimen. À'<: merboven vermelde Duitsche post van Ishangi ligt op 16 Km. ten N.-O. var Shangugu. Gedurende al deze gevechten waren de verliezen vah de Belgen gering: geen enkelc Europeaan werd gewond. DE TOESTAND Verdun is niet nemen, zeggen de Duit sche. gewondèn zelf. Inderdaad, wanneei do Duitschers er niet in geslaagd zijn in Februari' de vesting stormenderhand te nemen toen de Franschen er slechts een handvolletje waren vergeleken aan de Duitsche strijdkrachten, dan was de kans verkeken. Al hetgeen thans gedaan wordt van wege den vijand kan enkel uitkomeiJ op doodbloeden. Nochtans kan niet worden ontkend da1 do Duitschers waakzaam zijn en hier ei daar pogen te voelen hoe sterk de loop-gravenlijn is tusschen Nieuwpoort en Belfort. Van daar de verrassingen aan de Somme, in Champagne, de Argonne er in de Vogeezen. Gelukkiglijk zijn de ge allieerden ook op hunne hoede en de aanvallen worden telkens afgeslagen. Ook rond Verdun hebben zij geen succès. A'ar beide oevers worden zij geslagen. Heu-vel 304, Mort-Homme, de boerderij yai Thiaumont blijven Fransch spijte de ko-lossale offers der Duitschers. Links en Redits. Een protest van België. De Belgische regeering heeft door be-middeling van de Spaansche regeering, die zich met de behartiging der Belgische belangen belast heeft, een protest gericht tôt Duitschland • nopens de inlijving van Belgen in het Duitsche leger. Het doku-ment is ter kennis van de onzijdigen ge-braclit.Zal het helpen? De Chineesche gezani. De Chineesche gezant is heden op zijn post te Ilavere aangekomen De Duitschers in België. Wij lezen in La Nouvelle Belgique van Parijs: Von Bissing heeft beslist, dat de bevelen der regeering, die hij verlegei;<>:oordigt, vo'ortaan in . het Duitsoh alleen aan de Belgen worden medegedeeld. Hij voegt er bij, dat eene vertaling in het Fransch of in het Nederlandsch zal kunnen gevoegd worden bij den officieelen Duitschen tekst. Met reden doet het Belgisch D a g b 1 a d in een kloek artikel uit-schijnen, dat dit besluit niets anders be-teekentdan de Duitsche hervorm:ng binnefa-kort van onze beide Staatsuniversiteiten. Wij beschikken niet over de plaats om zijne argumentatie over te drukken, die volmaakt is. Laat ons zijne conclusie-oVernemen : Vlamingen en Walen, het Nederlandsch en het Fransch worden bedreigd en zijn door den Duitschen vijand ver-oordeeld. Het séparatisme, dat door dien vijand wordt gewenscht en in de han-den gewerkt, moet dien dood inluiden. Op ! Eendrachtig op ! Leven het Nederlandsch en het Fransch als officieele ta-len in België. Leve het eene en onver-deelde België ! _ j Terechtwijz'ng. In no. 200 van h'efc Belgisch Dagblad bacfden wij naar La Métropole van Londen eene lijsfc medegedeeld van Belgische firma's die voor den vijand zouden arbeiden. Onder die firma's de cimentfabriek Gannon Brand van Burght. Dit is het tegendeel van wat onze Londensche confrater heeft gemeld. Die fabriek had gewei^erd vcorde Duitschers te werken. Dezen hebben dan zonder kikken noeh mikken de gebouwen, het rnaterieel verbeurd verklaard en het personeelaan den deur gezet. Daarna zijn zij zelf aan denarbeidge-gaan. Met oprechten vaderlandschen trots stippen wij de houding van de firma aan. Wij wenschen rechtzinnig nog dergelijk'e terechtwijzingen te mogen doen. Paul Billiet. Het gerucht was in Nederland verspreid dat Paul Billiet, een der dekens van de Çel-gische journal isten, was overleden. Wij zijn geiukkig dio tijding te logenstraflen. Paul Billiet, die reeds 78 jaren telt eu uiterst wel bewaard is, rookt steeds zijne pijp en drinkt zijn potteken'bier als naar gewoonte Hij isridderin de Leopoldsorde en van de Kroon van Itaiië, lid van den provincieraad vau Antwerpen en schatbewaarder van den Belgischen Druk-persbond.Voor professor Pirenne. De in Nederland vertoevende Belgen : Arthur Buysse, F. Delbeke, L. Fierens, de kanunnik Heynssens, W. Schmalzigang, M. . Wynen, Ch. Bernard richten in Echo Belge een oproep voor hun Iandgenooten om boeken en cigaretten aan professor Pirenne te zenden. Aanvankelijk hadden de heeren Buysse c. s. het voornemen ora ook professor Fredericq in de goede gaven te laten deelen, maar vau betrouwbare zijde hebben zij vernomen, dat deze laatste aan een heel wat minder strenge behandeling ' is onderworpen dan professor Pirenne. Onze Iandgenooten hebben gemeend, dat men onder deze omstandigheden eerst moest trachten het lot te verzachten van dengeen, die het meest bezocht wordt en dat er in de eerste plaats sympathie en be-wondering getoond moeten worden voor wie in het bizonder het voorwerp is van de onrecktvaardige strçngheid der Duitsche regeering. Professor Pjrenne, heeft ni. in een oproep medegedeeld, aan een vriend in Nedeiland geschreven, dat hij behoefte had aan boeken en cigaretten. Het is niet noodigi zeggen de heeren van de oproep, lang uit te wijden over dien dubbelen wensch. Een ieder begrijpt er de beklemmende beteekenis van.. r F. Delbeke, zoon van den vroegeren minister baron August Delbeke, te 's Gravenhage (Hugo de Grootst'raat 18), neemt gaarne zendingen voor professor Pirënne in ontvangst Eene herinnering. In de Tukomst van professor von Sleeswijk-Hôlstein zeevert aile weken Neen menheer Valter. Nog Zaterdag had hij het weeral tegen België en de.Belgen gemunt. Zijne stomrni-niteiten zijn zoo kras eiî zoo dwaas, dat het niet mogelijk is met dat heerschap te dis-cussieeren. In mijn jeugd herinner ik mij een ■ roman gelezen te hebben — was hij niet van Ecrevisse, den schrijver der Bokkenrijders ? — die voor titel droeg Walter da Gek. la de Walter van de Tukomst niet van defamilie? De redactie van „La Beigiqeu." Een Brusseîsch lezer vraagt ons wie zich in La Belgique van Brussel, het blad der financiers Hutt verschuilt achter den naam van Pierre Grimberghs? Volgens ingewonnen inlichtingen zou het Ledoux wezen, oud-redacteur van La Patriote, die in aile geval tôt de redactie van het moffenblad behoort. CORT VAN DER L1NBEN. De eerste minister van het gastvrije Nederland is 70 jaren geworden. Dit zeldzaam jubileum ■ kunnen de al-hier vertoevende Belgen niet laten voor-bijgaan zonder hunne oprechte heilwen-schen den schranderen staatsman aan te bieden. Als een ervaren, voorzichtig en diplo-matisch aangelegd minister, heeft hij zijn schip tusschen klippen en branding vei-lig weten te leiden. Wij hopen dat hij het tôt het einde van dezen verschikke-lijken oorlog zonder averij tôt de rustige haven zal mogen sturen. Wij, Belgische uitwijkelingen in liet bijzonder, zijn zeer yeel aan den grij-zen en wijzen jubilaris verschuldigd. Hij wist ons eene royale gastvrijheid en, wat meer is, eene ruime vrijheid te verzekeren, eene gastvrijheid en eene vrijheid gansch in de fiere traditiën * van zijn vaderland. In soortgelijke benarde omstandigheden zouden — wat de He -mel behoede ! — onze Hallandsche buren in België diezelfde gulle ontvangst genie-ten en in elken Belg een spontanen ver-dediger van hun recht en hunne eer ontmoeten. Want in ons strooml nog.het bloed der vrijheidslievende gemeentena-ren.Met welwillende staatsniannen aïs Cort van der Linden zijn we zeker dat het tusschen Nederland en België steeds har-telijk zal gaan. Het Belgisch Dagblad, welk die gevoelens van wederzijdsche sympathie in het bijzonder levendig houdt, ver-oorlooft zich het eerbiedwaardigo en hooggeachte hoofd der .Nederlandsche regeering, veel heil en nog vele jaren te wenschen aan de zijde van mevrouw Cort van der Linden, die zich zoo ver-dienstelijk maakt op menschlievend gebied, en aan wie we onze eerbiedigste hulde brengen. Ad multos annos. Koninkrijk België. Vragen gericht tet de Regeering en antwoorden van de H.H. Ministers. 16. — 18 April 1916. — Vraag aan den H. Minister van Oorlog, den H. Minister Vandervelde, den H. Minister .van Spoorwegen, den H. Minister yan Land-bouw en Openbare Werken. Blijft de openbare aanbesteding steeds het gebrùik vt^r de leveringen aan den Belgischen StaSt en namenlijk aan het leger ? Op welke wijze geschied.t de bekend -making ? Wordt er bericht gegeven aan degenen die zich laten inschrijven? Wordt er bericht gegeven aan degenen die zich laten inschrijven? Wordt bij gelijkeprij-zen, de voorkeur gegeven aan de Belgen?28 April 1916. — Antwoord van den II. Minister Vandervelde. De door het Ministerie van Oorlog aangenomen regel voor de aankoopen bestemçl voor de Intendantie-diensten, is het stelsel van den „breeden oproep aan de mededinging". Een fornmlier die de algemeene voor-waarden der markten en de onderschei-den hoedanigheden der^te leveren waren opgeeît wordt gezonden aan de groote voortbrengers aan de Kamers van Koop-handel die er den wensch toe uitdruk-ten, alsook aan al do handelaars die hunne inschrijving hebben gevraagd op (Je lijst van onze .aannemers. De aanbiedingen moeten ons toekomen op een tijdstip in de. aanvraag bepaald en samengaan met stalen van do voorge-stelde koopwaren. Er wordt onderhandeld met de leve-ranciers die de laagste aanbiedingen hebben gedaan voor eene koopwaar van ori-berispelijke hoedanigheid. Geen enkelè andere bekendmaking wordt er gedaan voor deze oproepen tôt de mededinging, waarvan de termijnen noodzakelijkerwijze kort zijn. De vraag of aan de Belgen het voor-recht gegeven wordt, bij gelijkheid van prijzen, kan onderzocht worden, maar heeft zich nooit voorgedaan. 20. — 22 April ,1916. — Vraag aan den heer Minister van Justifie. Welke zijn' de rechterlijke en feitelij-ke redenen die de Belgische Regeering bewogen hebben den genaamden X..., ex-geattacheerde bij het Belgisch Gezant -schap in Parijs in handen te leveren van het Belgisch gerecht ? 26 April 1916. — Antwoord. -Bij de Fransche rechterlijke macht werd geene aanklacht of aangeving ten lasto van den genaamden X.... — Deze beticht van ontvreemding ten nadeele vau Belgen, op den zetel van het Belgische Gezantschap. te Parijs, werd met zijne instemming na:ar België overgebracht. Aldus werden geschillen over bevoegd-heid vermeden die waarschijnlijk van kie-schen aard zouden gcfweest zijn ter oor-zake van do exterritorialiteit yan het Gezantschap en van de diplomatische vrij-stellingen.De betichte wordt thans in hechtenn gehouden in het arrondissement Yperen en de rechtbank van Yperen is bevoeg< uitspraak te doen„ CWet van 18 April 1878, Art. 7 en 12] J Département yan Oorlog. Wekelijksch bulletijn van & toi 13 Mei. Gedurende de eerste dagen van de week van den 6en tôt den 13en Mei heeft de be-drijvigheld op het Belgische front ziehvooral geopenbaard door wederzijdsche zeer hevigd bombardementen in -de streken van Rams* capelie, Schoore en Dixmuide. Destreekrond deze laatste plaats is het tooneel geweest van eenen levendigen strijd zoowel met loopgraveh-getuig als met stukben van allerlei caliber. Tijdens deze gevechten hebben wij onder ons vuur vijandelijke troepen genomen, die opgef* werkt werden in de streek van Leke. Den 12n Mei een hevige beschieting van de omstreken van Dixmuiden, hebben Duitsche afdeelingen gepoogd in onze loopgravéa te dringen aan paal 16 van den IJzer; zij werden er door onze tegenaanvallen uitg^i jaagd. In den loop van den namiddag heeft de Belgische artillerie een samentreffend vuUt! vorricht op Dixmuiden en op Duitsche ver*j dedigingswerken ten Noordén van die staefi De vijandelijke werken zijaop veleriei plaatse'n heelemaal omwoeld. Op het overige van heti fi-ont heeft zich niets bizonder voorgedaan." , '/j " ' ' O E Ni O F, • Oud spreekwoord. Wanneer de mof is arm en kaal Dan spreekt hij een bescheiden taal; Maar koint bij in een goeden staat Dan doet hij God en menschen kwaad. Ouderselieidingen voor ouzo dapperen In Nederland. Met genoegen drukken wij de .voIgend« mededeeling van. ons gezantschap! alhier ; Onlangs heeft het Staatsblad de l^j'st der Belgische militairen aigekondigd, aaa wie het Oorlogskruis, dat bi| een dç-kreet-wet van einde 1915 werd ingesteld», was toegekend aïs gevolg aan eene decot-ratie van een «nzer nationale ordeg, tïïeî vroeger voor een schitterend waponleit bekomen werd. Onder die militairen bevinden zich vier, officieren die in Nederland vertoeven. Het zijn : buitenant-generaal Dossin, ge^ last met een zending betreffende de ge. interneerde Belgische militairen; kommarù dant Nyssens, der lanciers, die naar Zee-land werd gedragen ten gevolge van ge"-vaarlijke woiiden in het gevecht van S'"nt-Laurens en twee geïnterneerde officièren',', kommandant Delfosse en luitenant Flibus, die met hunne kompagnie cyclisten gansch' aigezonderd waren in het noorden Van de provincie Antwerpen, terwijl de Duit" schers sedert 9 October 1914 te Antwerpen waren. Slechts den 14n October hebben die officieren met hunne mail-nen de Nederlandsche grens overschreden'. Ziehier in welke termen aan genaamde. officieren de Leopoldsorde werd verleend, de Iioogsto onzer nationale orden: Luitenjint-generaal Dossin, groot-oificier, voor zijn schoon gedrag gedurende der^ slag aan den Yser. Kommandant Nyssens, het kruis van ridder, om, afge-sneden te zijn vàh het leger, geducendei den aftocht van Antwerpen, roemrigk met zijn schadron het gevecht te hebben uit-gehouden tegen troepen die overgroot ini getal waren en dit tôt het oogenblik,. dat hij met wonden overdekt, neerstortt^. Kommandant Delfosse en luitenant Fil-lus, het kruis, van ridder voor de ver-kleefdheid en den moed, die zij .afin! den dag legden, toen zij gevaarlijke bij-zondere zendingen vervulden. Van die mededeeling willen wi} gehruik maken om de aandacht onzer regeering te vestigen op de verdiensten van andere' geïnterneerde officieren, onderofficieren elî soldaten in Nederland. Is de dag niet aangebroken, dat zijf ook de hun toekomende belooning ont-vangen, nevens hunne wapenbroeders, die; aan den Yser staan? Onder de geïnterneerden tellen wij( held-haftige soldaten, die zich onderscheideîeii! te Luik, aan de Geete-, in Limburg cri rond Antwerpen. Onder de velen willen wij er giecnts drie noemen: generaal majoor De Scfiep-per, dio Limburg tegen de overtalrijke Duitschers met roem verdedigde, generaal Warnant, die uitblonk bij de verdediging van Dendermonde en kommandant tv'a" met, die te Antwerpen ontzaglijlke diett-sten aan het leger heeft bewezea. Wij dringen des te meer aan, opdat ook op dat gebied herstelling gebeura' i na, do plechtige eerebetuigingen van den; Koning en van den minister van Oorlog, s aaiîgaande de Belgische gëïnterneeide Wanneer het eerekruis de borst vari onzo verdienstélijkste geïnterneerden vais • hoog T,ot laag zal sieren, zullen de ban-den die de geïnterneerden van Neder- . • land met ons veldleger verbinden, nog nauwer en hartelijker worden. Is het le- ■ ger geen groote ïamilie? ' Onze nationale regeering 'zal ongetwijieki s zich verhaasten een. oplossing. te geveni , aan de zaak lOV> minister van Ooij< l log zal daardowr -eens te meer bewijfe'en; hoe hij onze dappere landsverdedigers lier-. heeft en hoogachS.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods