Belgisch dagblad

715 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 29 August. Belgisch dagblad. Seen on 24 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4b2x34ng3g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

.Tîmrnranof. WOENSDAG 29 ^CTO-USrrîJS 191 7. —g———————EKH—B—IMM— ■IIWIIHBI 1 II, ilWWBMWMDMa—naKTIf m >liM»gÇggCl-LmM. JI.JI1 ' ■! I ■!'■■■■ Iliail II II iismssB—gg r^o. 29 4. BELGISCH DAGBLAD iBONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland ygjj| f 2.50"—franco per post^ Losse nnmmers. Voor Nederland 5 cent. Toor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegraclit 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. ¥e&*scliijnend te 's-Gravenhage, eïken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VEET ENTIEK. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamés ' L—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Honse Lloydg Avenue E C. I-'aiïjs: 7 Avenue d'Antin 7. Nederland eu het Duitsche gevaar. Het Volk is ongerust. De Parijsche correspondent van den chr. hist. Neder-laader, waaj.- de heer Gerretgon varier, lid der 2s Kamer, iets te zeggen heeft, heeft Jobstijdingen naar deze krant ge-zonden. Hij voorspelt rumelijk een on-aangenamo verrassing, zoodra de inhoud van de gcheime Fransehe—Russisch aan de openbaarheid zal worden prijsgege -ven.Die verrassing, schrijft hij, zou besi hierin kunnen bestaan, dat wij den Bel-gisehen annecdonisten ais een imakkelijke prooi we-rdèn aangeduid. Waarmede zich, op schier automatische wijze denken laat hoe nauW verband in het feit verscholetn ligt, xdat juist dezer dagen ook baron Beijens tôt aftredên genoopt werd. Im-niers, van dezen kuniigen diplfamaat ging, de gifustigo roep uit, dat hij het Belgische aniwx/onism'ain zijn ^etstufaige vaart g estait bad, 't geen niet precies van zijn op>voiger aan het département van Buitenlandsche Zaïven, minister de Broqueville, mag worden gekiigd. En. Het Volk laat hierop volgen' ; Als dit ailes juist is, ziet het er em-ïstig genoeg uit. Indertijd hee't de Nederlandsche regee -ring op ons initiatief publiciteit verleend aan besliste verklaringen van de Belgi-sche regeering dat zij geen annexionis -tische oogmerken tegonovcr ons land had. Ook uit uitlatingen van. hier te lande versehijnende Belgische organen viel de vrees te puLen, dat in diii opzicht een zwenking had plaats gehad. Heit komt ons voor dat het goed zou zijn, aïs de Nederlandsche regeering thans nogmaals onderzocht en publiceerde, hoe de stand ran zaken was, niet alleen wat- het Belgische, maar ook wat het Amerikaan -Bfihe punt b'etreffc". Bedoeld is hier de leiding der blokkaJ-de door de Vereenigde Staten. De Nederlander is een verdach -te bron. Steeds is hij anti-Belgisch en anti-Ententiit geweest. Het orgaan van de S.D.A.P. van Nederland maakt zich nutteloos bevreesd voor wat België betrei't. Ons land koestert geen© annexionisti -sche oogmerken tegonover Nederland. Die îiieeniiig wordt godaeld door de zoogen- Belgische annedonisten die -in dit land verblijven. Dit moet overigens de Nederlandsche regeering weten. Of-icieel© bescheiden in Sainte Adresse kunnen onze bewaring staven- Een ev'entueele niêuwe verklaring van de Belgische regeering kan niets anders dan de door Het Volk uitgelokte declara-tie bevestigen. De Belgische annex/onisten verlangeo cenvoudig een sterk Nederland en dan nog wel een Nederland dat z.ich een bclvverk in het oosten verzekert. Dit is ook, meerven wij. de wensch der Entcnle- Ooàt-Erjesland en het westelijk deel van Hanover, alsmede het gewest ■•an >/Tvlecf zijn de geschikte dekking vaor Netlerlands veiligheid. Over de Oo&t -grtiifc kan Holiand verlorcn stambroe -ders, waaronder nog velan Ncderlandsch spieken, terugvinden. De Neder.landers zulls n inzien- dat zij niets van de Entente te vreczeu hebben. doch ailes van Dultîeli imperiali-ir.e. Mîcfeh wij onze Nederlandsche vrien- BE TOESTOiie Onze 'dappe.» en wakkero Itaîiaansch© boirdgenoioien mo^i juichen. Wat zij gojio:,-tec-iid h^hJjen is iets reùsa'ehtigs. Ib i <p-> gTaphie van de stnepfe aan de Isa riz -is leocis iets kolo-ssaals. Alwio de Brsnner h; e t bo-zocht, Aveet vrat litaoefaw rk do Ita iar.en verrichien. ilel is zetelr wel moge.ijk,. dat de OoL-ien-lijkers nog ve.der achteruit trekkeja, \vaar-devoir de ifalianen liunne frontaanvalen te-gen het Karstplaleau d ;r Eankaanvailen kunnen steurjejn en daai'door ook da veid,>-digers van den Ilermada t t den terugtochl te> dwingen. Op do ando.e froaiten er wainig nieuws. In het Weslieia hebben d Engelsch n, spijts xggen en wjddj v oruitgang gemaakt tus. chea St. Julien en P. eïapello e.i nog wel in sb derde Duitscï.e linie. Generaal Anthoine, dis de Erans hen aan-voert, is d? geweztn stalov "s'ie van gene-raal De Casteinau, teen d;ze de Beiojren te Broville en cp don Grand Courronné tegen-hic'd en aldus c'e victorio van de Marne miogelijk maakie. Ilet Fransehe leger in Vlaar.d ven fs dus in goede handen. Het schrikbewincf. Van d • Brabantsche- grens woidt ons ge-me'.dc. dat de burgen.eestar v;\n de Belgische grensgemepnte Hamont 4>or de Duit-scihers ter dood is veroordeelJ. Ds bxceder-overste vah tet kloosler aldaar en prof. (Ballings, zijn tôt levenslange gevangenissiraf veroordeeld wegens het overbrengen van Belge n naar Holland, den verwijzen naar d© herauten van he Alduitschdom ? Tannenberg schreef : Nedeiiand moel zich bij het Duitsehe rijik als bondsstaa aaneluiten met "behoud van zijn koninli lijk huis, zijn Europeesch grondgebied' met .zijn Zuifl-Amerikaanische koJJoniën en de Soenda- en Australische eilanden, Fritz Bleije schreef op zijp beurt: W: hebben deze met Duitsehe bloed Neder landscho domeinen noodtg voor onze economiscte uitbreiding. Wij moeten oo den Rijn hebben tôt den snond, waa Holland's stil verzet ons tegenhoudt. Ernst Hase voerde geen andere taal terwijl vico-admiraal H. Kirchiboff d Scheldeimonden eischte. Prof, von Liszt, die over een niet wen Statenbond van Centraal Europ schreef en Naumann,', de vader van Mil tel-Europa staan de bijtreding van Ne derland tôt dien bond voor. België zoj geanneixeerd worden aan Duitsçhland ten zij het verkoos onder Nederland te staar Bovendien heeft het be'cende oniderihou van Troelstra met Zimmermann in de: herfst 1&14 aile Hollandsa's of/eaituigd da Neierlands onafhankelij'kheid toen reed groot gevaar liep, aan die duistere ir zichte ten opzichte van Nederland ge loofde wijlen dr. D. Bos, zag het ge vaar in na de publicati© van het tweed Belg'sch Grijsboek. Ook prof, van Ha mel was niet blind. Bij hem leefden d woorden van1 Von Treitschke voo'rt : ,,DuitscWand heeft Holland broodnoo dig Het is te hopen dat het naar zij: oud vaderland1 zal terugkceren." Toen d koning van Beieren eens in woordep b« slag lei op de mondein der Maas e Rijn drukte hij uit wat aile Duitscher hopen. Wy die vreemden zijn in dit land zie missehien scherper hoe Holland ziehzt" — onw'llekeurig — annexeert om he woord van Bismarck aan te halen. De Duitsehe vreedzame penetratie hee: dit land doordrongen als het water zijne grond. — Duitschland beheerscht hier de eeon'o mische imarkt en de eeonomische behoei ten van de bevolking. Vandaar tôt ecc nomische aansluiling is het niet zoo ve wanneer een machtige nabuur, die, ove kolen en allerlei grondstoft'en beschik tegenover een zwajikere staat en deze toestand wil misbruiken. Wij, Vlamingen, lieten ons overtuiger dat de Neder la ndteche welenschap op eiga bcenen liep. .Eilaas ! W e zi en elat zij Duitsehe schoenen draagt. Dit is ook het geva voor het onderwijs en nog voor vele an dere zaken. Het gevaar, dat de Nederlanders be dreigt, ligt niet m het Beigisch annexic nisme, maar Mn de dreigende opslorpin: van hun land met zijne kçloniën eloor d onverzadigde DuiUchers. Het Volk, dat van onze Belgische re geering e®n tweede declaratie verlangit. lieeft — of balriegen we ons ? — noj geen woord afkeuring geaad voor d-e Pan-Nederlandisten die tuk zijn op d verbrokkeling en de anwexatie van Vlaanderen bij Nederland. Wij, Belgen, denken er niet aan de Ne dcriandsche re^eeriing te verzpeken, di ant e-Belgische beweging te veroordeeleii Léonce du Castiiion. « Activisme in bet Belgv leger. Ce Ni: uwc Betterdamscle Courant, di: in het hezeLle België • w'o-rdt toegelaten schreef deu 25n dezer: In Vrij België gaa,t A. W. vooirt mei zijn pie'dood voc-r de voiming van af zoî d r.'ijke Vlaamsohe en Waalsclie cen iitdj.i in het Belgische legèr. Hij noem-ten voorbeeld verscheiden landen, waaj ook dî nationalitoiten hun eigen régi mon Ion hebben, Zwitserlar.d, Oostanrij'k Engelat.d Is A. W:. niet A. Wonlff, ondeTofficiea d t Beigisch^ genie? Sedert wanneex i£ hij genaturaliscerd? Zal ' de acliibare minister va.n o-orlo^ toelaten dat zij'r.e onderho^origen in ac. tieven dienst propaganda mai en voor d< hest'ixurlij'ke schelding, welke door de Bel gische regeering kranig komt veroordeek te ' worden ? België is nog niet rijp voor rrder of so^viets van activisteo in het le'ger Nochtans vêïaekeTt men dat zij e: nie stil zitten. Dit blijkt*' uit brieven, d!e de militaire ceiîsrotr naaï Holland doorlaat.... De verwoesters der kathedralen. Daily Mail bevat een schen«atische kaarl d o bijzonder welsprekend is. Dasruit leert n;ea dat de D ait sche Got1 mit unsers d> voJgende kathedralen ol hoofdkerken verweesten: deze van Ypesen: Atrecht, Albor,, Scuissons, Beims en Sain1 Quentin. Verge le n zyn de Collégiale kerken van Leuven, Dinant en de deeriijk gehavendc kathedralen van Meohelen. en Verdun. Koninkîijke brief. Gisteren. ontvingen we het volgend t Vlaarasch. schrijven. van den heer J. Ingenbleek, secretaris van H. H. t M.M. den Koning en de Koningin - der Belgen. Waarde Heer da Castillon, De Koning en de Koningin 1 bedanken U, alsmede den heer , Piérard, voor uw beider gevoelens c en betaiging van verkleefdheid. 't Is waarlijk een schande dat onze Vorstin door sommiaren be-e lasterd wordt, Zij Die niet het minste verwijt verdient, Die g'fceeds x. een zinnebeeld geweest is van - loutere menschlievendheid en zoo - k'oen, in stilte, aan de zijde des Konings een edele taak vervult! Goeden moed, W aarde Heer, en 1 aanvaard mijne beste groeten met 1 miine meeste hoogaoiiting. ^ J. iî-lGENBLEEK. De Panne den 5 Augustus 1917. ! Links en Rechts. In het dipiomatisch korps van Belgie. De heer Pieter Orta, Gezanisehapsraad, 1 dipiomatisch raadslîeer van den Minister 0 van Koloniën, is benoeind tôt Bniten-gewoon Geaant ea Gevolmachtigd Mînis-ter van 2e klas. Hij is ter beschikking van dea Minister van Buitenlandsohe Zaken. gesield, om zicih î met 'het hooger bestixur van het Kahinet • van den Minàsiior te gelasien, en de esn-he;d te verzekeren van de werking der . diensten van het algeme n behear, welke tôt de politieke " leiding van den o'oirlog 1 medahelpen. Hij zal, in den kring zijner weriezaam-he d, de gewone,. bovoe^gdheden van den " Algemeenen Secretaris uitoefenen. r Een protestantsch geesteiijke vereerd. r De heer dâvisio '-lmrezeniea:. Blomi-maert, hoofd van bet hervortftd aa.lmoe- 2 zenierschap, wo-dt benoenid tôt ridder. in de Leopoldsorde met te>ekenning van het Oarlogskruds : Om do groot© tcewijding die 2 hij niet lieeft opgehouden te betoonen in de uitoefening zijner betrekking zoo wel op heit front als in den rug van l het leger, en om den moed en de zelf-. verlooehening die hij aan den dag heeft gelegd fti den loop van gevechten in bet begin der vijandelijkheden. Hij zal het mililair eereleeken met palm y dragen en van heden af rang nemen ^ in de Or:1e. Noorwegen en Belgie. De regeering de- Vereenigde Staten heeft u aan de Noorsche reg.ea-ing gevraagd 36.C00 ton graan en gexst van de 47 000 ton, = die Nex>rwegen van de Vereenigde Staten had aangekociht, af (e staan voor B het. uitgehongorde België. De rtdea die de regeering van Washington doet gelden is, dat de yerliezen die de Belief aan sohepen heeft gelcden ^root 0 zijn. De Duitschers hebbon niet geaarze'd '• 17 sohepen op 23, de geladen wa.ren met graan voor dj ongelukkige bevolking in België, te deen zinken. Die wandaden A^-erden geplcegd ondanks aile internationale wetlen en de verze-keringen die werden gégeven. De Vereenigde Staten vràgen dat dit graan door de schepen die graan naar Noorwegen moesten brengen, zouden ver-> voerd worden. , Onze belgische medeburgars zullen met voMoening vememen dat onze machtig© vriend en beschenr.er, de groote reppbliek van Npoid Amerika, ce:st zorgt voor de ■ Belgische bevolking, die lijdt en strijdt ; voor da reichtvaardigheid. De keizerlijke en pauseiijke vrede. De Praisischc bissohoppen zijn te Fu'di bijieengekomen, doch niet om te beraad-slagen oveo: het antwoord dat zij beedhul- 1 digd zijn van het collectief sc-hrrjven van het Beigisch episcopaat. Kardinaal von i Hartmann, die door de gratie van den ■ kdizer en koning aartsbisschop van Iveu-1 len werd, heeft uit naam van de andere bisschoppen die ook hunne benceming van een Luthorsohen -vorat, paus van de Lu-thersche kerk, dvnken, een telegram van deemoedige hulde aan Wiliom> II gie-stuuid. „Wif hopen", scinde de kardif-naal, „en wij biddijn God, opdat hij wel-dra aan de menschheid den vxede sture, waarvoor uwe majesteit in de weer is em aan welke het hoofd van onze kerk zoo zou wenschen den weg voor te be^ reideri." Door de pauselij e vredesaclie met den keizeriij&en vreda te verbjnden, heeft Mgr. Hartmann eens • te meer — sauf respect — een bok geschoten, als de kroonprins ; te Verdun. Over de grens gekomen. In den nacht van Maandagi kwamen nabij Neuitter, niet minder dan 78 Belgen door den draad. De draad was donr-gesneden en de païen uit den grond ver-wijderd. Bijzondere telegrammen. HET GRIEKSCHE LEGER. • PARUS, 29 Aug. De vioe-pi-jelsident van d!a Hel)l|e|ensche Karner, Papadan, afgevaar-digde van PyTa, die voor pteinige dagen te Genève was op zijn telpugreis naar Griekeln-land, heeft aan ie)en verslaggever van de Temps die volgfelnde verklaringen gedaan aan-gaande de militahe kracht van Griekenland ten gevolgtei van de kraohtige maatregèlen die genomen zijn: Het mojre©l van het léger en zijn stiijdkracht zijn aanmerkeJijk verbeterd. Binnen eenige maanden zal het gereorgani-seeidw Grieksche léger 40.000 man in het veld Kunmen hr)eittgen. De militaire krachts-inspanning van Griekenland zal die waardig zijn, weike zij in 1912 (p(n 1913 veirvu'de. D© Grieksche burger weet dat hij maet vechten om zijn vaderland te redden en de algemeime organisatie van het leger staat ver boven die van drie jaar geLelden. Sedert 1914 zijn ongeveie|r 4000 reservejoffieieren •opgeieid voJgiens de laatste regelen van den moidernen oorlog. De njeerderheid der olficieren van hiet Grieksche leger hebhen in Frankrijk gestu-deeird en zij kuirnen njet behulp van de nieuwe Fransehe nilitaire missi© de militaire krach ten van hun land gehieeL reorgani-seeren, daaTbij1 het dappere Fransehe leget als medei nemend. Tôt dusver werd bij den ex-koning en zqn gegeimaniseeirden genie-ralen staf, iedei' officier, die in Frankrijk 1 gestudoerd had inférieur geacht aan degenen zijiner collega's, die dezelfdie studies in Diuiitschland gen/aakt hadden. Goede tech-nici, zooals generaal Miliotti, kolonel Negiie-ponts en anderen, werden eenvoudig ter zijde gesteld. Papadan voegde ©r bij, dat niettegenstaande elen invloedL dien de |ex. koning op da ziel van het volk uitoefënde, Griekenland steeds gehecht is gebleven aan Frankrijk. Nooit heeft de propaganda van Constantin deze gevoelens KunnVii vei nietigen. PORTUGAL EN FiRANKRdJK. PABIJS, 29 Aug. D© Portugeleisohe minisler van ooc.dog heeift aan PainDeivé het volgend© telegram gielzonden: Ik w©nsch uw© exael-kntie gieiluk met d© schitterende overwin-ning der Fransehe trc|e)pen bij Verdun. Pain-levé hejeift in deze bowcnoudingen geantwoord: In naam van het Fransehe leger, dat aser gevoejig i s vcior uw|e| gelukwenschen, dank ik uwe ©xcieilentie voioir de gevoelens di© zij: mij wel heleiit willen te bernnen geven hij geiegienheld van d© pas hehaald© suoeessen van ,ons l©geir bij Véïdvyi. JAPAN EN DE GEALLIEERDEN. NEW-YORK 29 Aug.. D© Chef van d0 diiplomatieke Japansche missie, Ishi, die thans te Amerika vertoeit heeft een krans gelegd op bet graf van Washington. Hij heeft bij^eze gelegenheid eene rede uit-gesproken waarin hij gezegd heeft: Ja-pan is er trotsch op zich te scharen aaa 1 de zijde van zijn© nobele geallieerden en hier, voor deze onsterfelijike overblijfselen; herhalen wiji, dat wiji hunne zaak zijn toegedaan en de beginselen waarvoor zij stnijden. Wij zijn vast besloten daafaan met al onze krachten me© te werken o'm aan de wereld de weldaden te verzekeren van de vrijheid, de gerechtigheid in den voortdurènden vrede. : ; Legerberichten der Geallieeriee. » Zegevierend ofFensiel der Italianen. Vorderingen der Engelschen in de derde Duitsehe linie bij Poeikapelle. — Artilleriestrijd bij Verdun. — Staatscongres te Moskou. — Conferentie der socialisten te Londen. — Het antwoord van Amerika op de pauseiijke nota. t Vas het Westelijk front. Het Engelsche legerbericht. LOND'FN, 28 Aug. (Reuteir.) Officiel: Gis-teaenmiddag hefbben wy onze linie op een front van 2000 M. breed aan weierszijden van den weg St. Julien—Poeleapelle voor-uitgehracht en ons gie|neste;d in gedeallen van liet derde Duitsehe verdedigingsstelsel in deiz© sti-eek. Wij h'eib'ben twiejà vijandslijlke aaavallen bij het Invemess-b'Oschj© afgeslag©n. Zwaa© regien ©n storm. Geen infanterie-gevecht^n'.Het Fransehe legerbericht. PARUS, 28 Aug. (Havas.) Bij het invailen van den nacht is de hevige be-schieting van de versterkingen in de atreek van het Plateau van Californie en bij Chevreux door ons geschutvuur ge-fnuikt.' De Duitschers hebben geen enkelen aan-val kunnen doen. Wij hebben de Duitsehe loopgraven bdj de hoogte van Sou-ain bestookt en vijandelijke verkennings-afdeel;ngen bij den heuvel Maret en bij Arracourt verstrooid, bij welke gelegenheid wij gevangenen hebben gemaakt. Aan het front bij Verdun is bef artille-rievuilr vrij hevig geweest in de buurt van het bosch van Avocourt en in den sector van Beanmont. Twee pogingen van den vijand om zwakke posten bij Vaux les Palameix te overronipelen, zijn volkomen mislukt. Overat elders had de nacht een kalm verloop Van liet Ûosteiijk front. Het RuîsischB legerbericht. ST. PETERSBUBG, 28 Aug. (P. T. A.) Officieel. Geweervuur on verkenningen. Gisteuen en vandaag is de vijand het offensief in de stTeek van Czernowitz aaia de Novo Selitza hegonn©n. In den cchtend epend© het vijandeilijk geschut het vuur in den sector io|nz©r stellingen tussclien Rikitna en de Projeith bij Bojan. Onze infanterie ontruimde zonder de vijandelijke aanval-len af te wachten onder den invloed van het artillerievuur d© schansen benOiorden Bojan en beigion oostwaarts telrug te trekken. Aideelingiein, diw zich in dat vak in resexrv© bevonden, gingen uiteen. De" vijand nain een peloton zware artillerie gevangen, dat niet meer uit d© stellingen iiad kunnen ko-men. Na den terugtocht onzer afdcelingen zonelen ele Oosteririjikers hun infanterie voor-uit. Tegen a,cht uur in dm avond van gisteren v oc h ten onze troapen beO'Osten Lek-hoetsjin, In de richting van Kezdy Vasarhejly ont sponnen zich gevechten met afwisselenli succès, 'om het be|zit van 0ie hoiogten, di«| do streiek ten. N.0. van .Soveja beheerscht. Tegen den avond lag d© top van da hoogt^ tusschen d© linies in. Tan liet Zuidelijk front. Het Italiaansche legerbericht. ROME, 28 Àug. (Sitef.). Nu d:- beweging, die sedert hel/ begin van den slag door het tweede leger is .ujtgevoerd al-lengs duidelij'ker wordt, is t er g©3n »red©n meer t© zwijgen over d3 op de hoog-vlakte van Bainsozza behaalde resaltatein. Bijna het geiheele plateau is door det Oostenrijkeirs in een geweldig verschanst kamp herschapein, met versche.dine ver-dcdigingslinies vol kanonnen, die verdelet staan opgesteld in de inzinkingen vaa den bodem. Dit plateau .is thans in handen van onze soldajen. De hoofdtrcep van den vijand is in v'ollen aflocht voor d© troepen van het tweeds leger, die onv'etr-saagd en onvermoeid den vijand vervpl-gen. Do levendige actie van ' groepen ma-chinegeweren en lichte batï-erijen in de achterhoede van den vijand homen onzen opmarsch niet tegen. Op sommige plaatsen. hebben wij het dal van de Chiapovano bereikt en zijn het overgetrokken. Deze voomitgang bedraagt 10 tôt 12 kiloinelèr. In d^zen sl;ig heeft men voor de eerste maal d3 sterke grenzein van den posiiie-oorlog kunnen verbreken. en een snell© en aaneengesloïen manoeuvre kunnen uit-voeren. Ook d - r een i© ks machtigefront-aanvallen zijn da vijanc'o ijke Unies van elk stelsel op het Bainsizza.-pla!eau in-gestort. Daar ^ij inderdaad de spil en het knooppunt van de noordolijke^ vijandelijke linie bereikt hadden, waren onze troepen t©n slotte bevxijd van de prikkeî-draadverspecrringen en vrij om voorvvaarts te rukken. Onze opmarsch blijft ziph le-gelmatie ontwikkelen volgens on/e plan-nen.Tegen s pr aa k. ROME, 28 Aug. (Sief.) Het a en c" aj* Stefani meldt: liet Oostenrijksçh ooinimu-ni^ué van 25 dezeir me'dt, dat tusschen 13 en 25 Augustus twaalf Ita'.iaansch© vlieg-tuigen zijn nèeirgeischoten. D'it cij'or is ab&'> luut {antastisch. Oiïz© verii'eizen aan vlieg-tuigen in de wlenk van 13 tôt 25 Aug. zijn! twe© vliegtuigen dis binnen de vijand iijk linie gevallen zijn en 2 ande:© die ver-plich't wei den buiten hun kamp te landen, maar binnen onze l.inieis. Dit p>o!iifiev© feiit tcont aan welke waa, de men kan heChtei! aan de" cijfers van verliezen die de Oordeo- _ lijksche bulletins verklaren ons te h©jboii toegfbracht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods