Belgisch dagblad

525 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 09 April. Belgisch dagblad. Seen on 02 December 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6m3319sz7n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

>, *4; \ f J- . ■ iJL If 2 50 franco per post. Losse nummers. Voor NederlandB cent. YOor Bmtenland 7'/i cent Peu Haag, Prmsegracht 126. je;ee. I:ed. en Aâmin. 7133. BELGISCH DAGBLAD AU V JJi H i Hi JN ±1 Jci ri. Van 1—B regels f 1.B0; elka regel meer f 0.30; Réclamé» 1—6 regels f 2.B0; elko regel meer f 0.60. London : Dixon ïïouee Lloyi» Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. { EMMMMnBBnoBmni tferschijnend te 's-Gravenhage» elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. / 2@n deEikbeeldia aezao. (iNDRUKKEN VAN EEN NEUTRALE.) U s ]_>> , Be'giscKe Socialist", het blaadje dat heriiaald verzoek der Belgische militaire pverheid door de Nederlandsche regeering in do kampen van Belgische geinterneerdenhier te lande is verboden, heeft zich in zijn num-mer van 30 Maart j.L, bij gebrek aan be-Jangrijk nieuws, verstout om eenige hatelijk-heden te richten aan het adrea van schrijver 'dezer artikelen Het blad ffeeft er aanstoot aan g«Donien, d^; wij in onze „indrukken" van 26 îlaarfc er onze verwondering over hebben pitceaproken, dat het blad van Kamiel igoysmans, die gedurende de laatste maanden een houding heeft amgenomen, welke den îndruk m.est wekken, dat hij eenpositie van fezag in België's politieke leven bekleedt, oir de Belgische militaire ajitoriteiten is Verboden en wij spraken in dit verband over (le „al!engs vermaard geworden ijdelheid van jjjv m ans". Héfc Belgische weekblad meent, !dat 'ij met deze uitlating het gezag van een {•fer natclijk patlsmentslid, die in bezet België fûe l ugscQmîteiten hielp stichten, hebben on ' • id en het wenscht dat het Office :J3elg iiarvan de .... Belgische regeering in ikeiun steltl Het blad heefrblijkbaar niet vee! v -/trouwen in het gezag van haar hoofd-j rédacteur, wanneer het vreest çlat dit door ; 5e uitingen van schrijver dezes wordt onder-jnijnd ! Wij wachten er ons intusschen wel yoor om den heer Huysmans zelf voor deze pnnoozele woorden verantwoordelijk testellen; wij betreuren het alleen, dat hij de leiding yan zijn blad tijdens zijn afweïighsid in zulke onbevoegde handen achtergelaten heeft. ! Onze verwondering over het verbod van de „Belgische Socialist", is er niet mindor 'cp geworden alnds het telegram van Emile yan der Velrto aan het centraal comité van Belgische arbeiders in Nederland bekend ge-'v/o. Jen is. Daarin deelt de leider der Belgische arbeiderspirtij mede dat het hem ge-Ijjleken i3 dat het besluit tôt verbod van de „Belgische Socialist" niet van de Belgische regeering, doch uitsluitend van de Belgische 'militaire overheid is uitgegaan. Nu zou men kunnen verwachten, dat de regeering te Havre "(mmiddellijk bij de militaire autoriteiten op ,(Ie opheffing van het verbod aandringen zou, liemeci- waar het 'torgaan van een zoo in-jVloediijk man als Kamiel Huysmans beiaceft. fjleer dan éên week is er echter sedert de uitvaardiging van het verbod verloopen en op lïet oogenblik dat wij deze regelen sohrijven, [js de ^Belgische Socialist" nog steeds niet in QDe;o hersteld. De groote invloed, die Huys-finans bij de Belgische regeering zou bezitten, fficii iiA dus jaist te gering te zijn om het recht Mir vrije meeningsuiting, hetwelk hem is ont-?fco:a'en, terug te erlangen. Is het dan niet logisch, dat wij ons afvra-gen, waar eigenlijk het gezag van Kamiel Huysmans ia schuilt ? Wij hebben gedurende Jle laatste maanden voortdurend over Huys-'ïsans in de bladen gelezen en naïeve optimis-Sten meenden dat de wereldvrede wel heel Bpoedig door Kamiel en Troelstr» te Stock-iio ! m zou worden gesticht. Beiden lieten zich aï. tôt in den treure interviewen en verklaarden dat het „proletâriaat" binnenkort den vrede afdwingen zou. Het onmiddellijk resultaat is geweest, dat de oorlog met ongekende woede is hervat en dat de eenige vrede, die is ge-sloten — de vrede van Duitschland met Rus-land — minder dan ooit aan het ideaal van een sooialistischen vrede beantwoord heeft. Wij wenschen hiermede geenszins de vredes-beweging van Huysmans en Troelstra afbreuk te doen of te bespotten. Immers, elkstreven, dat- op den vrede is gericht heeft een nobel doel en als zoodanig zijn recht van bestaan, doch de vredesbeweging van Stockholm was uit een oogpunt van internationale po'itiek een gevaarlijke daad ; zij heeft bijgedr&gen tôt de verslapping der arbeidersklasse in aile landen, behalve van de onder militaire tucht staande arbeiders in Duitschland, dat thans, aile internationale banden der proletariôrs ten spijfc, een vrede met het zwaard heeft gesloten. De arbeidersleiders der geallieerden en ook die der neutrala landen hebben zich door schopne phrasen van internationalisme laten misleiden en hebben gemeend dat het Duit-sche proletariaat sedert 1914 veranderd zou zijn. Thans toeft Huysmans te Londen voor de voorbereidingen van een internationale ar-beidersconferentie, die te Bem zal worden gehouden en waar een poging zal worden ge-daan om tôt elken prijs de Internationale te herstellen. Dus Huysmans wil samenkomen met de socialistische leiders uit het Duitsche rijk, die nog geen enkel maal hun regeering hebben verlooehend en onvoorwaarlijk de Duitsche ooriogspolitiek (althans wat de meer-derheidspartij betreft) hebben gesteund? En dit, terwijl de „ Belgische Socialist" van 26 Maart schrijft: „Niemand twijfelt nog aan de onmiddellijke sohuld van Duitschland aan den oorlog ?" Intusschen is het hoogst noodzakelijk dat Huysmans naar Nederland terugkeert om wederom de leiding van de „ Belgische Socialist" op zich te nemen, welks redactie zich tijdens zyn afwezigheid aan kromme sprongen te buiten gaat. Het blad spreekt van „de bende van Terwagne" en vreest niet het gezag van dit verdienstelijk parlements-ild te jjOnlermijflen", terw^l ïloyoïiiiiiis uog kort geleden in een interview met den Lon-densohen correspondent van de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" heeft verklaard dat hij van oordeel is om gedurende den oorlog aile geschilpunten op binnenlandseh politiek gebied te laten rusten. Want ge moet weten dat de regeering te Havre aan Huysmans een telegram had gezonden, waarin zij zich „eenig-zins zenuwachtig" over de activistisehe kwest'f* had getoond (,N. K. Ct." 4 Maart). En nu wilde zij Kamiel's oordeel daaromtrent eens hooren. Is Huysmans dus niet een héél gewichtig persoon ? LEORINO. Vlaamsche oorlogsmeters. ™r .4 m F7! f?l nq Ri Een Gr'oot-Ne'detrl.afrdeK «ijeende zeex1 slim.:!» y.c^cn door ons ©en«opirt getuigsohrift te zeïi-,à;en nopens hiet Groot-Nedierlaadsch-aktiviBj tisoli werk jder zooig(e.n.aa,md6 Vlaamsche oor-logsraeiers. Dit wbrk bœita^t vooral tiiid ,01'oot-NtlderlandsCihie ijv^raars en jj'reraix-Blers, die Groot Ne.dierlandsc.lie-aktdvistâis'cihei iiropiagajxda in fiet Belgiech léger voiarea^ Icdoeld getuigsohriït hebb'ein. wij terzijd© ge-eid en aan diien Groot-Nederlander Is gp-ijntwoord gelseieist, dat wij! geene reolamle )ii,aken voo-r e^n anti-Belgisclx wprk, welk" Sonder de besoberming staat van het Centra* al $rI,a,amsoh Persbureau yan dein Raad Hian jfla.and'eren, cfonzejfden raad "die dozer dagew Jlbesloten hjejeft dat mat het begrip België flou opgeruimd' worden. Il Als ide vos, die z^jin stftart kwijft is, hiVsft !®e man met lifet getuigschrift ziclh tôt Heit W la de tî and gewieind. Dit blad, wielk een ® te groot belang afeiit in de Bedgisohe investie om tnjet te l;a!ten vertmoeden dali jâïe ijver om heft iaktii|vism© • te sbeuneln,, feoogsî vendacht is, heeft — natuudijk I — tet getuigschriifit gefptaatst. Dit blad deeâ |»tzel£da voor een sanderen Groot-Nederlan-ifeer, oein Toorts-drager, eon Ieid'er vati jjflen jjDuitschen bond" ondep Utrecht's dom-||oren on dio ee-n stuk had dingeajnideto dait de proene A ms t «i r d a m m e r icjok om Vaderlandstslie Hollandschei miotiefron ter zijde feelegd liad. 1 Het zal onze Belgische en echt-ne'uti'alQ pollandsohe vriendein genoiegen doieia te |vier-F°nien dat dei Belgische militaire overheid iverwaegt jom joen einde te ste-llen |a,an dia wroot-Noderlandsohe aktivisiische propa-Ipnda door tujJschenkomet van het tati-Bieil-fi w WGr'c ^er VJaanischeC?,) oorlogsmefcealsi. net schandaaî heeft al te lang geduurd. Belgische koloniale school. °nze correspondent uit Zwitserland meldt ' t er spraak is een Belgische koloniale fchool op te richten te Lausanne. '>■ Belgische kapitein-kommandant Cayen w Zwitserland verscheidene voor-over Congo gehouden. De talent-'•e spreker genoot er veel bijval In het kamp der activisten. J' D® Giazet vfian Bruss^i heeft iean 'iiriaai genomen fia db z.g. pitcroeping van Vlaanderen's onafhaaikelij&heid. Zij word plotseling gemiatigd ieui legde uit, dat het J met die onafhanÈelijkhedd zoo'n vaart tniat zou toopen. Hiervoor is het activistis'ch waak-lilad Ons Land zeer vierontwaardigd: het Idrukt in zijn immirruer van 30 Maart e^n reldiactioneieil protest af begen de beschouwiin-gen van de Gaziet v|an Bruasllel en de daarin versohijnendlei arti'kelen van „Balder", -idie jais on-Vlaamsoh worden uitgsikreten. Ons Larid schrijft o. a.: Die politieke prtiifcelen van „Balder", die onder den vorm tvan befzadigdheid zich de pretentiçi wiillen aanmatâgen dte uiting te zijln van reaal-politiekein zin teganoivor (to.hooi. gere, dtingteinder en dus] noodz,akelijkeir eisohen dler na-fjionaal-Viaaimische politiek, zijn slecihts klein© ddeeën van kleine hienschein in interestlen verstriikt, zooaJs we gewernd Eijin er in België tel ontaioeton, waar ailes naax idie gestalte jvas ,;des petite Belges." De pationaal-Vlaamsche politiek fcaii niât, gelooven «î&it deize .artikels van Belgiscïh fla-minganti'Sme do Vlaamscihei uiting zijn van den nationalen strijd, zaoals h^ ip, Brus.se'l gqvoerd iwwndt, ybrwerpt die aftiikela als leugenaohtig jeln gevaarlijk, kenrt ze tàf zelfa .als taktiek en vieiroandaelt ze als in strijd mat (die iiuierljjkei ged,aicih(;e en dus met den geest zelf Van den nationaal-Vlaamschen strijd." (N. Ctl Dit is een staaltjia van: aktWis'tischcJ eenjdiiacht. Die yfânpjdjéirs wiepfn niet wat zii[ wiL leoij, , i Het begrip België. Naiûlr i wij in beè Ylaïamsôhe N i e u w b leiaeni, hieieft die Baad vaiu Vleanderen den 2Sean Maart mat 44 te-g|an 32 stemmfen en tal van ointhoudiin-bealeite^ dat „m©t het begrip Bel-gio zou ppgieiruimd worden en er nog sleclits rain Ylaaondeireai zou worden gie-waegriL" Al de afgeya&rdigtden van Ani> werpem hiefcbien tegian geetemd, opéén na, Iïaf. Verhulst. De afgevaardigidien uit hett «•'ocpcigtlied waren ni t aanwezig. Belgisch Koningsfeest Gisrera vond is dioor de ^Belgien in Den Haag, evonala de vorigle oodogsjaren, op luistenrijke wijze den naarrulag vain Koining Albert çievierd in de groote zaal van dieu Diereaxtum. De zaal waa met gxoem e® vlagigiein der geallieerd» mogemdheden v«r-aderci ein zoo <Jrak bezoeht dot vele aan-wessigietn nich met eeai staanplaats moe^ten vedgenoegein. Ondier de aanweBigeni warein Baron l'allon, de heer Terwagne, en vele bek^iade hipir vprbo.eivpéûilje Balgeai, btsnevens enkele diplomaten van de geallieerde landen.Met een toespraïak in het Ykuamsoh van prof essor M. Boom, word en die feestelijkhe-den geopend1. De redena«ir wees in het bij-zonder op de eenteid van vo>lk en vorsfc, eta bfesclireef \iitvoerig die houding der Bel-gw in die loopgraven, het bezet te gebied en in de landen van hun ballmgschap. % Drtima jviefnd! eiefn tolonieelatukj© opgie^joieirfd van Ardrtën, ,,Au p^ys occupé", een klei-.ne Behets, waarin het opîredien der Duit-sehers, en de moed', de trouw, en de taai-hejd wei'dien gete&kend. Het giaeft een lclei-na scène van een derp, dat door de Belr gein op die Duitschers veroverd wordt. E©n gezin helpt mede, op het) laatste oogen -blik, en de maninen tradien op als Franc-tirenr, van uit het hutje waar zich de ge-schiadenis afapeelt. Met groote teewijding vervuldlen enkale ledan va-n het geaeischap van Adrienne Dhayrmond, de verschillemde rollen. Telkems brak een enthonsia t ap-plaus uit, b^j enkele giezegden en cpmer -kingien, en aan het einde daverde de zaal van bijivalsbeittiigingein. Met ljUid appiaus werù veirvoilgiens die heer Dupofaty presideiut van hset Belgisch etoimité alliier, begroet ala feestratarwar. In aetn krachtige en zeer bloamrijke taal, getui-gende van vaderlanidislieifde, en haat tegiaa de verdrukkers van land, beeclireef hij de misdaden, diei Duitschland haaft begaûn, sinds het uitbrekem van den oorlog, en de giewldtiiadien dia het België heeft aange -daan. Het land lijdt. zeide hij, maaff met heidenmoed, met fierheid, en het lijdt-met overtuiging, dat dit lijdtto voor ^ het vaderland niet nutteloos zai zijnt Daarom, zeide spreker, nno,est • iader zioh hedianken, die buiten België is, dat giean veideeldheid mag bestaan, geen sociale, gten religieuse, geen politieke strijd, gean taalstïijd ook. Als zonen moeten z« staan oin een moe-dier, die door een onverkat ovarvallen is, m g-von mag, Tu] ctenlhïn aan aauise b:-lofte, allen mo,eten vt.'vuld zijn vain die gedacbte, dat hij hefc leven moet redden van degane, die hem dierbaar is. Met een hoera voor België en koning Albert, ein-digde hij zijn toespraak. Van hnn toegenegianheid en solidariteit, gavan hier eenige Sciiotsche geïnterneer -den bliik, door enkele Sfehotsche dansen uit - -o ven. .iSa die1 païuze werd het kleine operettet^e, dat reeds meermalen stemming in de ziaai van den Koninklijkea Sche.uwburg gL<facht heeft, ,,La fille du Eegiment'' OpgevOerd, in de bekende beaetting vain de l'ransche opéra. Ook hier bteef die stemming bij de hymne aan de Frainsclie vlag met achter -wege. Met een apotheose door de Belgi -sche kunstenaars Guilbert, Ohotiaaû, ilolst en Pato.ux geânscèneerd, werd de avond besjoten, die geheel een zîeer vaderiands-lievend karakter droeg. j Te Amsterdam werd de ptechtighedd m-geriefet door j de Beugische -Bandracht, v< ^rzitter de" heer Sedeyn. Daar lie.en z'ch hooren de hoogeerwaatrdjige heer ka-mannik J.. B. Heynssens en onze naedo-wer.ker, mr. Marcel Wynen. Te Rotterdam w«rd het fee&t luisterlijk geviard in de Si Joseph Gezellenvereeni-ging, georganiseerd door den Balgisc ien Kring en het Belgisch Comité. De heer liermaiis hield er eene rede Te Uirecbd berdaohtde Beugtisclie vaidicr-Icjidsoho bondi „Herdeinken ojm te strijden", Zaterdagavond die-n varji"jardag mot eeâ reie van dea 1 eer voorzitter Boon co. van de i heer van Qu/toabeke Do Belgische kring te Haarlem had Maan-dagavond een prachtig feest ingaricht, met mediewerking van Nèderlandisohe en Be gi -sche artisten. Als feestredenaars spmken er L du Castillon eu Oh. Bernard, die Zon-dag te Eindhoven was opgetredlen.. Te Maastricht werd het fee£t dft konings eveneems luisfcarlyk hedacht. Te Ross©ndaal wordt 's konings veijaarda Zonidag a.s. 's middags 3 ure gevierd, me L du Castillpn ails feestredenaar. Aile Belgen in Neidiedand hebben hun vorst met luister en liefde gevierd. Vele Nederlanders liebban zioh bij die hulde aan-gesloten, door op die plechtàgheden te. ver-schijnen em> dia aitgespiroken woorden van veneiering toe te juichen. De plants ontbraek ons eilans ! om uit-voierige verslageiû over die pjvbh'tigheden te drmkken. De inzianders zullen ons willen veïecàoonm * * • Maandagmorgten 11 uur, had in de kapel van het gesticht „Groaniesitedn" een druk -btezochte plechtigle gtadedienstoefening plaats, waarbij o.m. tegeniwooïdig waren de Belgische geaalat, de lelden dler Belgische lega-tia, leden van Belgische comiteitan, ver-sohillentJ» Belgisch^ militaire era burgierlijke autoriteiten. Ook te Rotterdam is Maandagmorgen in de kerk van den H ïgmtiua aan dan Westzeedâjk, een plechtig Te Deum gezon -geni, afc*nede te Haarlem, Amsterdam, Bre>-(!a, Einàhoyen, Tilburg, Maastricht, Ylis-*' ngea enz- LflnAPb«pichten der Entente* De slag aan de Oise. Duitsche aanvallen tusschen Oise en Ailette. — Artillerie-actid aan de Somme. — De interventie van Japan. — De rede van Balfour.— Het feest van Koning Albert in Néderlancf. DE TOESTAND De Duitschars tasten naar de zwatoste plekkea en vinden die niet opi te kunnen doorbreken. Havas mocht schrijven dat de Duitsche aanvallen een plaatselijk karakter begimien te dragen en niet meer aan het forsche beuli'en van het begin. gelijkcn. De Duitschers zoeken steeds den spoor-" wegi van Qreil—Amiens te bawerken, dbch zij zijn er nog niet. In het Zuiien van d<e Somime bij Ohau-ny hebben de Fransehen vrijtwiliig hunne &tellingep ontruimd om de lijn recht te trekken. De Duitschera zullan waarschijîilijk ean ander punt aan het Fransche front uit -kiezen. De toestaind blijft ernstig diooh ils ne passeront pas. Toen de Brittan tijdens hun jongste ol-fensief in West-Vlajondeirein PiasschemdaJe bei-eiiten was het spel ook afgeloopen. Men denke niet dat de Fransehen en Engelschen met gelcruiste armen zitten toe te kûjken. Op verscheidene plaatsen van Picardîë hebben zij aangevallen. Tian divisies van het leger van Von-der Marwitz moesten bij Bouzincourt rond Albert het ondarspit dalven. De terrein -winsten der Duitschers zijn sindsdien uiterst klein gewordien. Migschien wa^en de Duitschers nog eens een kraohtige poging oin Atrecht te nemen of te omsingelen ten einde Amiens te bereiken en de Engelschen vani de Ancre te verdlrijiven, maar het zal nog niet gaan. Intusschen troosten zich de barbare®, met de beschieting van Parijia, wat hnnn<3 zaak ongelooflijk veel kwaad doet. De interventie van Japan is voor hea i^i;jL-ti atroiftp d-nor île rekenirig. Hunne bolcfewlkische creatuneii te l'eû'o-grad hebben onmiddellijk den oorlogetoe-stand in Siberië uitgaroepen. Het roodie leger dat het kapitalisme van Europa moest bevechten wordt te beéa gebrachlj om... Japan te bevecteten. Gelukldglijk laat Japan zi&h door die snoeverij van onmachltg an oiibekwainè knechten van Duitschland niet be&;t nemen. Reeds zijn er Japanners en Engelschen te Wladiwo&tok geland en zulks krachtena het Engelsch-JapanSch vardragi dat de medewerking van. beade mogiendhe-den in het verre Oosten voorziat. Overigens is de verwarring in Rus-land zoo groot, dat de Bochevikis onbe kwaaim zijn een ernstigen teganstand aan de Japanners te bieden. De huip der Opstanrijkersi en Duitschers zal wel ingeroepen moeten worden en aldus zidlien de Japanners een aan tal divisies vastklampani, die anders naar het Westen of naar Itahë zouden gezonden wo-rden. Ite jongste energieke verklaringan va® Wilson sitaan de Oentralen niet aan. Fini de rire. Hei offensief aan het Westeiijk front. Het Engeische ieyerbericht LONDEN, 8 April. Ofl'icieel avondbe -richt. Behoudens vijandelijke artillerie-be-drijvigheid op verschillende punten van het slaglront en vooral bij Bucquoy niets van bizonder belang te melden. LONDEN, 8 April. IR eute r.) Renier e correspondent bij het Britsche leger mellt dd. hedeii: we weten nu vast en ze-ker, dat de forsche aan val, Vrijdag door tien divisies van het leger onder gieneraal von detr Marwitz uitgevoecd, was gemunt op het hooge terrein bij Bouzincoart, Mail-ly-Maillet en Colincamps (.in de richting Zuid-Noord ten N.N.W. van Albert gele. gen). Deze botsing voltrok zich in een 'opan slag en de vijand, ofschoon op het stuk van 't gantai verre in de meerder -heid, schoot maair een schijntje op. Sindsdien hebben tegemaanvallen van ons z,ijn terreinwinsten nog verkleind. Ge-vangenen, ons diaarna in handen geko -men, vertellen, dat deze mislukkin^_ aile plannen ernstig in de war etuurt, daar het tweede leger der Duitschers daardoor zoo verre werd ontredderd, dat het gedurende eenige dageu niet aan nieuwe ern-stige inspanning kon denken. Ze vertellen bovendien, dat er achter de vijandtlijike li-niea veel verwarring heerscht. Sommige gevangienen der darde compagnie "van het 196e regiment van de infanterie-reserve zeggen, dat bij de aldeeling, welke on -langis met hun bataljon werd versmoltea, 80 mannen waren, die naar het front wer-dea gezonden aa.ngeziaa ze in Berlijpfce-de hadden gestaakt. Een veelbeteekenende arijns was het anitwoord op de vraag, o£ ze wel flinke soldaten zouden blijkeia. Het Fransche iegerbericht. PA?JJS, 8 April. H. N. Draadloosi. De nacht werd gekenmerkt door hovigé artillerieiadie, voora'j op de linkeroevetr van de, Oisa De Fransche vesrkenneaU haobeii zich gisteren bedrijtvig getoond eta gevangenen binnengebracht. Op den linkeroever van de Maas en iaj Orbonne zijn Duitsche aanvallen, misluki- Overal elders was de nacht kalm. PARUS, 8 April. Offiiicieel mLddagbi&riclI4( Die madht heett zich door verwoiede acità^ der artillerte oMersçliieiden, voora! op demi linkeioe%r ^an die Oise. .De Fransche vas. kenningen teondietn ?icih zeer bedrijlvig jefflf leterdlep. geviangenen op. I Op den Iinkeroeiver vjan die Maas an iO de Argonine zijln Duitsclhia onrervallein miisfi fukt. O.vcral eldieirs was de naoht kalm. ' PARUS, 8 April. Officieel avoncLbericht( In dem loop van dan dag zijn de Duitscheraf henooi den die Ailette in de streeik van hiel^ lage bosch van Coucy druk biijVein uitoefeh ne®. Fransche voorhoi&d-alldeidingea verzietteiai zich tegen den. opmarsch Ider Duitschers, dia/ in aantal verre de mearidiaren waim, e«( vertraagdan dîen, terwijl m hun ^ware vejfc liezan herokkendein. t' Op bat front van da Somme signaleie^ mien geen actie van de infanterie, evanmiiaj als tusschen Montdildier en Noyon. De vuiu|r^ wisseling van het geschut was lavendig. | In de Vogezeia mislukte een Diuitgchli overval benoorden dé Tète de Fausc. Overigens aan het front kanonvutur majiS afwisselende kracht. De besohietingvan Parijs. , PARIJS, 7 April. (H a vas.) De bé> schieting met verdragend g.eschut iverd vandaagi hervat. | PARIJS, 8 April. (.Havas.) Het boaiK bardeanent van gisteren heeft ge&n slachPf offers geœaakt Vertrouwsn. Henly Wtood, de cn-respondent vain dià United Press feint: Algemeen aci^| men, dat Amiens het doel is - van ©ea| niauwen Duitsehen aanval en de Gaalli). ' eerden hebben oientengevolge hun toebef-reidselen getroffen. Tôt dusvar gebruikteaj' de Duitschers 100 divisies, waairvan eeqj vjerde is teruggetrokken tangtavolge vam de verliezen. Bevoegde beioordeelaara ach^' tan het waarschijnlijk, dat de Dmtscheré in staat zijn nog 100 divisies in het vela le brengen, voordat de halpbronnan voofl het offensief zijn uitg«put. Deze 100 di« visses zijn reeds in de Unies aanwezigw L'e ex-reserve-eenheden hebben nog niet aan den slag deelgenomen. De divisies zijn teruggeroepen uit de rustigere seo-toren van het Fransche front, waai1 niej de noodzakelijkheid bestond hen te var-vangen en bovendien zijn er divisies aan|-' wezig, che uit R-usland teruggebracht zijtnie Al deze troep-en hebben aan dein tegen-woordigen slag deelgenomen. De Grealll^ eerden blijven in staat ean offensief M. ondetrnemen, dat er op berekend is oulf de overwinning te verzekeren. A.rtilleriestrijd in het westetî. - LONDEN, 8 April. (Reuter.) Onze Biji Jzondere berichtgever aan het westeiijk front' seint, dat de verliezen aan officieren van;' de Duitschers buibemgewoon ^waar zijn geb' weost gedurei îlde de jongs e veertien dag^jjl hetge&n waarschijni'ijt Ler aain i§ toe tcf sçhrijven, dat zij zich thans, vrijer te midR dm van, hun manschappian bawegen iiaaï gewoonlijk. De drie aanvall. tegen die Nieuws' Zr-elandsche troeipeai blelcen den vijand zeen? veel te hebben gekost. Bij elke gelegenheid' beschoot onzer artillerie hem mat haar zwaa,^ geschut totdat de hreede golven waren ge< dund en dan bestookten zij hem woediend met handgranaten. Groote lraopen van 1$ ken lig'gen tegenover de stelling van d# N;euw-Z'eelanders. Hoewel de Duitschers onm-itelijke aan'.alîa4 kanonnen van elk kalibsr in deia strijd brenV gen, houden we hem in" dit opzicht tanner1 lijk goed bij. Om kwart over acht gisteravond Wiaa àakrdoor een bevig boiriibardemient uitge^ broken ten oosten van Viller^ Bi'etonneaus, en er is redein om te gelooven, d!at diij de v'oorbode was van eem infanterie-a,anural!< Ons geschut antwoordldle mat ïsooveid krach^ dat het bombardement werstierf en er nietj verder gebeu d ;, l •*' Onze houwitssr-batter^en zoeken oinopinoctj' delijk de zones van de vijaodelijke • bew« ginig op. Zij «ijtft zieer goed vioiarzien vafl ammunitie. • * * In de Echo de Paris schrijftMai^ nel Hutin: De nieuwe doorbraakpogingl ■ tegen Amiens toont wederom aan, dat dej Duitschers de gewone fl&nkrnanoeuvrq aan beide zijden toepassen. Volgens be( trouwbare echatting hebben de D'uitscher^ meer dan 100.000 man gebruikt voor dei} aanval. Een oordeel over het definitieve, resultaat van dezen ^lag moet men z'ei nog voorbeho-adeii--

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods