Belgisch dagblad

569 0
27 February 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 27 February. Belgisch dagblad. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0r9m32p03m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

le Jaargang. TO^înAft 27 en MAANDAG 28 FEBRUAHI 1910- IV o. 14U. liK fpH^g abonnementen. Per 8 maanden voor ïïolla: f 2.50 franco per post Los ûommers: Voor Holland 5 ce toor Buitenland 7lls cent. Den Haag. Prinsegracht ( lelef. Bed. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU GASTILLON. Jm ADVERTENTIEtf? Van 1—5 regels f 1.50: elfes legel meer 1 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. x London : Dixon House Lloyda À V ATI n A Pl. fT DUITSCHLAND, LAND DER KULTUR. Deze oorlog liceft beweren dat Duitschland reeds het hoogtepunt ' van zijn bloei 'overschreden heeft. Niettegenstaandc zijn veertig jaren voorbereiding om Europa onder de knie te krijgen, is zijue militaire actie in bedwang gebouden sedert achttien maanden, en weldra zal het geiieel tôt onmacht gebracht worden. I-)e volgende ieiten wijzen er op dat niettegenstaande zijne kolossale grootspraak, Duitschland een land vaii achteruitgang der ware bescbaving is. Van de driekwart millioen zelf-moorden, welke in de laatste 20 jaar in Europa begaan werden, vallea 250.000 teulaste van Duitsch-1 nd. Eene tragische bijzonderheid hiervan is, dat jaarlijks eeuige hon-derden kinderon onder dë vyf-t i e n jaar tôt dien wanhoopsdaad overgaan. De omvang en aard der onze-delijkheid in Duitschland is Bchrikwekkend, treft in aile toe-standen eu is tôt eene perversiteit gezonken, waarvan wij in lielgië gedur nde den oorlog de vreeselijtie gevolgen gèzien hebben. 1000 geboorten kwamen in 1900 te Berlijn 150 voor, in Leipzig 189 en te Mûnchen 268, tegeu 49 in Amsteruam, 42 in Den Haag en 45 te Rotterdam. 1/aarbij is Duûschland het land van een uitersc gewrongcn eerecodi vvaar men in andere landen sedert lang uitgegrueid is. Vervolgingen wegens beleedigingen z<.)n dan ook bijzonder talrijk in Duit sch-land. Er werden tusschen 1903 en 1907, ondanks de steik proventieve werking van de eereraden, gemid-deld bO.OOO persop^n wegens be-leediging vtroordeeld, in-Nederland nog geen 1000. Dat Duitschland of liever Pruisen geen vrijkeid kent, blijkt eens te meer ut-t zijn strijd tegen Polen. Eene uitbreiding van den Poolschen invloed in Silezie vreesende, werd in 1886 de „ A. n s i e d e 1 u n g s" wet gestemd, waardoor aile Poolscbe bezittingen opgekocht kunnen worden. Dë Pruisische Regeering gaf voor dit streveu tôt 1912 725 millioen marken uit. 'In 1913, het jaar vôôr den oorlog, voteerde zij opnieuw 230 millioen om dezen strijd tegen hare eigen onderdanen voort te zetten. vv aren nu de Polen werkelijk te vreezen, maar deza poiitiek wordt gevoerd dooi 37 millioen Pruisen tegen 35 mil-li en Pulen. De wet van 19.12, waardoor 100 millioen mark door de Regeering toegestaan werd, gold eveneens voor Scbleeswijk, waar nog geen 200.000 Denen wonen (!) en had uitdrukkelijk voox doel de „Kestigung und Stârkung des Deutschen landlicheri Bezitzs-tandes in den national gefàkrdeten (nationaal gevaar loopende) Uber der Provinzen Ost-Preusen, Pom-mern, Scblesien. und Schlesweg-Holstein".De binnenlandscbe poiitiek van Duitscbland beeft 'fiasco gemaakt. Om oecooomiscbë en geestesvrijheid streden millioenen onderdanen voor den oorlog in den Duitscben staat tegen de Duitsche Regeering. De buitenlandscbe poiitiek van Duitscbland iieeft eveneens fiasco gemaakt, want Duitscbland beeft zicb dooi baren ongegronden, onrecbtvaar-digeu en wreeden oorlog de behCi.aafde wereld op den bals gebaaldj onder wier druk het zal worden verpletterd. i D£ T0ESTAWD We kunnen niet genoeg herhalen du slechts één front on één oorlog bi staat. Mên oordeelt te eenzijdig en ' ( beperkt wanneer men dienkt dat de bonC genooten van den IJzer, Ariezië, Chan . pagne -of Argonne zulien oprukken oi do Duitschers dcfinitioi te verslaan. W( is waar hebben die oorlogsvoerendem i het Westen do s ter leste en talrijkste 1< gers. WaarschijnlijK zulien de gewekBj sto veldslagen geleverd worden tus'sche do Maas en Westtalen, maar men bec ook rekening te houden met Saloniki Boekowina en Erzeroem. Van daar ka en zal eene actie uitgaan die doodieliji voor den vijand kan en zal wezen. IL kleinste uitwerksel daarvan is het o&® sief in het Westen en ook in Rustaud! 1 versterken. Do Oostelijko sector wordt dagelijks belangrijker. De slag om Verdun wordt voortgoze De Duitsche kroonprins kommandeert d Duitschers, die echter in werkelijldiok aan generaial von Bothmer, een der- bc{ te Duitsche generaals, gohoorzamen. Von Bothmer heeft in Rusland g es tri den. Wat is de reden van het ofi'ensii der Duitschers aan de Maas? De hoofdredeto is het groot offensie: der geallieerden te voorkomen, verwar ring te verwekken en de Oostersche m< gendheden, die onder den indiruk zijn va ien val van Erzeroem het geschokte vo] trouwen te herstellen. Anders begrijpt men die roekelooz« daa<l niet. De ï'ranschen moésten wete dat zoo iels rond Verdun broeide, aan zien een huuner b lad en schrijït d&t -d m"f 1 toC'bereidse'C'ii er reods 2% wf6'1 eV. er zwaarste vpftincr ^ gebracht om d i». Gelukkiglijk geldt in eerste nlaatS d< ÎWnàl Verd'ediging eener vesting. ' De bnnfi hwi inoeten er wel is waar hel ûootd biedcn aan een leger vtan 400 OOC sterkSn™' n°Ch ^ua^0eo^Z0'Hàen. ver- iîSf T ? t jn staat &tei,en f°?| (ot doorbraak te verijidfelen, spiitg die ^ T\m° en 7000 Uangenï ÏÏakt n|i rC- f6rS bewera te& hebben ge: ont indriil» n w alleen dienetn DeFi- u, ^ v, ^ publiek te maken.. gweken tôt onder % v , van een 'eersten fortengor-van Verdun, Het is niet aan te nemeii dat de Duitschers thains Verdun innemen, wanneer zij di,t met in het begin van den oor 11 log hebben kunnen doen en Sarrail, de ^ konmiandant van Saloniki, den kroon -e pr.ns van Pruisen eene nedfôrlaag deed lijden tijdens den slag aan de Marne. We mogen ook aannemen datdeFram-a schen er ook hunne keurkorpsen heih-^ ben. • a -Dat die Duitschers oôk iets in het schild voeren tusschen Nieuwpoort en Soissons >' is ook waar. Do Engçischen vooral Zijn u op hunne houde- Doch moet nu het erg-•'t sto gcschied©n, namelijk dat de Duit • > schers over den IJzer en de IJperlee n zouden geraken dan nog kunnen zij niet vooruit op den weg naar Kales. De Duitschers moeten nochtans weter dat het front van den IJzer slechts de -° eeîrste mazen vàneen net aitmaakt, dat zich tôt Kales uitslrekt. Die staid zou I moeten bereikt worden na eene opeen-volging van belangrijke overwinningen. " Elk kilometer zou er eene vergen. De |6 val van Lia les is dus ' pnwaarschijnlijk. | Rond Durazzo gaat het niet te best voor de Italianën die de stad aan de Oostenrijkers zulien moeten overlaten, s" diaar zij zelf te weinig in getal zijn. " Het wae dus een misstag enkel een klein oxpedifiekorps naar Albanie te sturen. In Galicië handhaven daarentegen die Russen hunne successen. In Armenië rukken de Russen flink vooruit. Zij hebben de stad Sachjie en Orbis tusschen Erzeroem en de Rizo be-zet.Ook in Perzië, dringen" zij vooruit be- II zuiden Téhéran. B Ten slotte wezo nog gezegd dat de be-treklvingen tusschen Duitschland en Ame-rika zeer gespannen zijn. 3 n i De liciiting van 1917. > De Belgische ministerraad hee't beslo-ten de lichting 1917 onder de wapenen te roepen. ! De nj.ogelijkheid is ,besproken om ook aile ongehuwden van 25 tôt 35 jaar op te roepen, maar daar het ineerendeel ■ daai'van v&lt onder het oude stelsel van p Laïai ( s ver v an ging, zou dat niet veel op-levei-en. Derhalve h^eft de ministerraad ervan afgezien en zich bepaald tôt het onder de wapenen roepen yaoi de jonge-lui van 18 jaar, Links en Rechts. Koningin Elisabeth en haar moeder. Onze correspondent Dit Le Havre meldt oms dat Koningin Elisabeth sediert het uitbreken van den oorlog hare moeder niet heeft teruggezien. Het voornemen bestond dat de wedu-we van hertog Karel Theodoor vap. Beie^ ren zich naar De Panne zou hebben be-geven. Daar dit bezoek ongewemscht scheen zou zij zich hare moeder, die non is op het eiland Wight, hebben bezocht. om er koningin Elisabeth en hare kin-deren te ontmoeten. Dit is ook niet gesehied. Onze Koningin zal hare moeder niet zien. Onze soldaten. De burgers, die niets van den oorlog weten, vormen zich allerlei valsche ie-grippeu van onze soldaten aan het front. Onze verdedigers zijn eenvoudige en ern-stige mannen geworden, zooals het hel-den betaamt. Niets boezemt hun meer af-schuw in dan theatrale gebaren en wat zij zeggen „beslag". Do strijd in de loopgraven, in een eenztfam verlaten land, ver van de wereld, heeft voor uitwerking, dat zij zich de vraag niet stellen : „Wat z,al men van me zeggen ?" Zij veehten dan ook niet omdat zij ften oorlog beminnen, of-wel ojndat zij zich hoklhaftig bezield gevoe-len, doch enkel omdat het plicht is. Zij weten wat de oorlog beteekent, hoe droe-vig hij is. Zij hebben venvoeste steden en dorpen gezien. Een soldaat, die valt, is slechts een doodo meer in een land schap waar het geschut» den dood uit-braakt. Zij zijn daaraan geweoid. Zij zijn rustig en vastberaden. Vrees of beslag kennen zij niet. Zij offerte zifli eenvou-dig op. Prachtmenschen zi^n zij, schooner dan de legende, want zij hebben duizendmaal hun leven opgeofferd. De verklaring van Le Havre. „De verklaring, die de gezanten va» Engeland, Frankrijk en Rusland met in-stemming van Italie ,<vn Japan tegenover de Belgische regeering hebben aigelegd, behelzende, zooals men weet, dat Bel-gio dieel zal nemen aan de vredesondier-handelingen en dat er aan den oorlog geen eindi gemaakt zal worden zoneber-dat Beigie in zijn politieko en eeonomi-sche onafhankelijidieidl hersteldl is ein schadeloos gesteld, heeft, naar onze correspondent, schrijft de N. R-. G., te Havre nueldt, d.var grooten indruk gemaakt. Onze berichtgever schrijft voorts: „Een van de ministers hee.t tegen mij gezegd: In een tijd, dat er zooveel kwes-ûes opgerakeld worden, die vei'dieeldiheàd onder zekere Belgen kunnen verwekken, was er iets andiers noodig. En dat hebben we nu vo'ledig in do verklaring der gezanten. De minister bracht w^rme hulde aan baron Beyens, die alleen, met den steun van Paul Hymens, deze zaak geleid heeft. Ik heb te Havre verder tal van Belgische Kamerleden getsproken, die allen ingenomen waren met d® opiossing, die de verklaring der bondgenooten ge-geven heeft aan een kwestie, die die Bel' gen bezig hield. Ook aan het front js de verklaring utlistekend ontvangen. ,,Men zegt, dat koning George va» En-gelapd veel beteekenis hechtte aan het. afleggen dezer verklaring." Bovenstaflnde inliehtingen van- dien . welingelichten eprrespondent van het Rottcrdamsoh orgaan zijn juist. Het B' e 1 g i s o h Dagblad heeft daarop gezinspoeld in zijn nummer van 24 Februari. , Postduiven. Te Paxijs werd dezer dagen 'n tentoonstel-ling- van postduiven gehouden. Oaaej de ,• tenboongestelde vogels zag mieia er die te Parijs het nieuws van het beleg van Antwterc-pen aanbi-achlen. De duiven zijn van he't grooit nut in tijd van ooirJog. Da g°middel-dde snelheid eenex duif, die niet door den wind wordt verhindecd, is van ICO meter per minuuit. Die snelheid kan de duif 9 tôt 10 uren voiliouiden, zoinder zieh ;e ver-moeien. Men heeft duiviein gezien die 2 kipo.. ijî.&ter per minuiut viogen, wanaeer ae wind-geweldig woei. Wanneer hij kvjegendeel uit eene andere jichting bliaast, valt de sne.heid op 500, 400 mecexs en nog mindetci. De duif, de giewoonlijk 300 meler noog vliegt, vliegt veel lager wanneer zij door den wind is tegengekant. De voedingsvraag in Duitschland. V o r w a r t s is het eenigs blad in Duitschland, dat dag voor dag den toe-stand van de volksvoeding blootlegt. In het nummer van 18 en 19 Februari trof-fen wij de volgende titels van artikels aan: Vleeschliaarien voor Charlottenburg, Voedingsdebat in den Landdag. De voedingskwestie in Saksen. Boteroorlog in -Lippe. Maximumprijs voor varkens. Gemeentelijke rijstverkoop te Schone-berg.Vleesch- en vetkaarten te Remscheid. Gemeentelijke verkoop van aardappe-len te Treplow. Veroordeeling van een vervalscher. 'Noodige planton om lichtolie te maken.Vleeschverkoop onder toezicht der po-litio te Eylan^ De verkeerde weg. (Antwoord op het artikel De G r o o-te-Zegepraal, don,- den heer Jukus Hoste Junior, verschenen in de N i e u-wo Rotterdamscho Courant van 31 Januari 1916.) . i IX. ' 1 ! 1 i Meester Hoste meent dat de oorlog ovei'winnaara noch overwonnelingen zal geven : „Maar men vergeet, dat het juist de ontzaglijke legers zijn, welke in den kamp betrokken zijb, die door den omvang van het verlies aan menschen-levens en aan rijkdommen, in hun machteloosheid om het tôt een beslissing te brengen, van dag tôt dag de waardo der moreele factoren doen groeien. De loopgraven-oorlog, de inliehtingen, Avelke de vliegeniers aan de le-geraanvoerders brengen, maakten " het meestal onmogeljjk, dat groote omsin-gclingfbewegingen uitgevoerd werden, daargelâte'n, dat het van een betrekke-lijk geringe beteekenis was, dat hon-derd of tweehonderd duizend man la'ijgsgevarigen genomen werden, ter-wijl er nog millioenen overblijven. Ook op de spoedige resultaten va,n cen uitputtingsoorlog werd er met a] te veel stolligheid gebouwd. Dat ailes moet erkend, en men moet durven belijden, hoe onzinn'g het ware dat deze slachting onder beschaafde vol-keren nog jaren werd voortgezet, omdat er een Balkankwestie bestaat, en er koloniale schikkingen zouden moeten gebeuren." Onze kan Weekeai n-g e n : , Machteloosheid om het tôt een beslissing te brengen", de loopgravenoor- log zonder uitslag, uitputtingsoorlog schrijft de jonge heer Hoste. Wat wil dit zeggen? Dat het waan'zin is nog langer, strijd te voeren. Ziédaar eenvoudig en zonder omwegen de meening van den auteur" van het artikel.v Ilet zou bijna wreed zijn aan te dringenEn dit vindt men gôed te sc-hrijven, wanneer men anderzijds den hemel aan-roept om te verklaren dat men van geen voorbarigen vrede wil hooren. Het is niets anders dan een sermoen, dat moedeloosheid moet zaaîen onder de Belgen van het bezette land, die de N. R. C. lezen. Het nummer van 31 Januari van dit blad zal voorzeker niet door do Duitsche censuur tegengehouden gc-weest zijn. Do heer Hoste heeft den twijfel in de gewetens zijner ongelukkige landgenoo-ten gezaaid, zooals hij het vertrouwen der Belgische vluchtelingen iin Nederland heeft oridermijnd. Men vraagt zich af hoe men de actie van iemand moet bestempelen, die derge-lijko redeneering voor onze soldaten aan deo Yzer zou gaan'houden, en er twijfel in hunne harten zou doen dringen. Aan het front zou de man, die zou durven herhalen wat do N. R. G. heeft geschreven, of dit misdadig mijnwerk zou voortzetten, misdadig ten aanzien van onze dappere verdedigers, misdadig ten aanzien van hunne officier en, misdadig ten aanzien van den Koning — dadelijk aangehonden en géoordeeld worden. Wat is de grond van die ellendige t/al : loopgraven-oorlog zonder uitslag, ecoiiomische oorlog zonder hoop — waar-om' voortgegaan ? — Do grond van die ellendige taal is enkel en alleen de z e d e 1 ij k e deser-t i e. Officieren die ons daarover hebben gesproken, deden het in zeer strenge be-woordingen. Wij hebben begrepen. Gelukkiglijk lijden de Belgen van ach-ter den draafi te veel en de stnjdende Belgen van het leger hebben een te rein goweten en een te helderen blik van de toekomst. Die toekomst is on3 nog mooier ge-schenen, sedert de verklaring der bondgenooten aan den minister van buiten-landsche zaken, baron Beyens. Het, voile en schoone vertrouwen doet de borsten van aile Belgen zwellen. En toch vragen wij medelijden en .ont-ferming voor de zeldzamo zwakkelingen die niet bestand zijn tegen de ontroerin-geu van dezen zwaren^ tijd. . M» ■ I...M ri^if £61 protest der Belgische regeering. De Belgische regeering bericht: Den 15en Februari heeft het Duitsdie hestuur in België op aile fahrieken van cernent, aile îabiieken van piikkeldraad cm aile stéengroeven van Ecaussines en orn-geviaig beslag gelegd en zij dwingt al daar Franscho en Ilussisehe krijgsgevangenen voor de Duitsche legers te arbeiden. Dit is in flagranten strijd met de re-gelen van het volkcnxecht. De iabeslag-name gescihiedde omdat de eigenaren em directes dezer inriehtingen, op grond van de Haagseh© Conventde, weigerden ten bo-hoeve van Duitsche. leger. te we'rken. De reis van kardinaal Mercier. —.—i i Vertrek uit Rome. Dond&rdag 24 dezer. Sedei't twleff uniir dén namiddag was een groote me< njgte în dejn omtrek en in het station saami( gestrooma om net vertrek van ka^diinaal' Meï< oiiefl* bij te, wonen. KaxabinieFs nandhaafden de or de. Die kOj ninklijke salon was mieit bloemen yersi-?fd, dooi- de Belgische kolonie gezondtein. Opge^ merkit we^dan de ooinsull-geinieraal van België, de gezanten vain Engeland, Rusland en België bij den H. Stoel met hiumne echtgcw nooiten; de gezajnt van België bij het Quârii naa|; het peusoneel der Leide Uelgische Je< gaties; do Belgisclie afgevaardigdfôn Vepç, meeisch en Destrée; pifâlaten, bekende peft senen en dames der BeJgisch kolonte. Kardinaal Mercier kwam om 2.40 puir irt een autameibiel1 hjj het station aan. De mfe nigte iuichte hem levendig tas met de krew ten : „Leve BeTgië; Love Mercier ; Beve dô Entente 1" !| De consul, de andere aainwezigiein, darnes en yrouwen udit het voJk kusten de hand var^ dien kardinaal. • De toejuichingen duoiea voorb en worden steirker. De kardinaal! gchxijdl langzaam, met ontbloot hoofd, te miiddenj dér nnewigte. De karabiniers, moeten fiemi een dooi-tocht banen tôt den kocinklijiken| salon. ' i De afgevaardiigde Veiimclerscu stelde aad kardinaal Meircieic yele der aanwezige joiuïtj -naiisten voor. De jouainalisten droegen ^eo| Bel'gisch vlaggeije. Ca.iTy begxoett» den kafr ddnaa| namens de pers en mite wienschiem voor den geljukkigen tenugkeer van den kafe diinaaj) naar België. Het hafit der gebeied)0 wereld, vooral dait van Italie, jdopt met d,a,t der Belgen. België zal spoedig yerechuB digde vergœding pntvaingen. Tôt weetnzier( na den dag def revanche en dc-i; ove& v\lnnirfg. Do jKVrdinaal antwoordde eatroerd en In den JcocinkTijfcen salon boden dames kar-j dinaaijt .Mercier een sehitteBeaden r.uiker aan.: De kardinaal onderhield zich konten tijd met do aanwezigen en ging daarna. naajj den ti-eiti, -waarin de gereseirveerde wagea eveneens met blOfanen versierd was. t De toejujehingen werden hietrnieuwd. Spi'iek kende tôt de a.utoriteit»si, zfside katxlinaai Mercier : 1k zal veel te verteUen hebben» wanneèr ik in België terngkom: De tredu yertrok om 2.55 uec onder ge'esfci drififige toejuichingen en kreten „Lev>a Meï-t ci ex ! Leve de groote kardinaal 1 L|e.ve BeL gië !" j Er werd gezwaaid miet een Bleligisohei j vlag, met hoeden en zakdoeken. KaxdinaaJ Merei-er groette met de hand, tôt die txeial verdween. | Kardinaal Mercier zal den n,a,cht te FIom rencce doorbrengen en dan naaï Bologinai gaan, waar hij enkele dagen de gast zal zijn van kardinaal' Guomin. Te Florence. Kardinaal Mercier kwanl hier in den avond aan en werd aan heit| station ontvangen door kardinaal Mistrang^ lo; drie leden van den gemiienleraad; detil Belgischen consul; do dames der Btaigische kolonie, die hem een schiltBa^emdign )iuikext aanhoden; Kafholieke autoriteiten (en cierï groote menigte. Aaiistonds, toen de trein stop te, werd kardinaal Mercier begroet door wannue tefti juichingen. in den gèreser\'ieierden salon be-i , groetten kaîdinaal Mistrangelo en de aiutorij toiten kardinaal1 Mercier, die ontroerd danktet. NauwelSjks verscheen kardinaal Mercier ini de stampvol'Ie wachtkamer, of hij werl be*j groe»t door. een groetsche manifestati©. Ineaoi ao.USrâobieî ging hij naai het aartsbissehop^ pelijk paleis. Hem werden op w|âg daariieieiai voortduriend ovaties gebraelit en er wicird gen roepen: „Beve België I Beve Mercier i" Onder het aartsbisschopjieiijk paleis wiejjcl] de wanmie manifestatie hernieUiwd Kardini-iafl Mex-ciey verscheen oim t|3 bedankeri. De kan*-dinaal zal "tôt heden, Zaterdag te Florence blïjven. Bs wiJinakiBig slea* Hrmeoiërs. Do val van Erzeroem en de nederlaag van het Turksche leger van Liman von Sander werd bizonderlijik door de Arme-niërs met ' gejuich onthaald. Reeds zien zij vol hoop do vrijheid van hun volk in het Oosten dagen. Bij hun intrede te Erzeroem hebben de Rus.sen een bestuur ingericht vol wel« wiljendheid voor een volk, wiens zonen in de legers der geallieerden strijden;. Een duizendtal Armeniërs strijden in d^ rangen van het Fransche leger; 65.000 hunner broeders zi|n soldaten van groot-vorst Nikolaas terwijl nog 150,000 Ar« meniërs *op a-ndcro punten. va»n h'Cft Bii# sische front veehten. Het martelaarsvolk van het Oosten m;ag gegronde hoop koesteren eindeirjk. het juk de? barbaarsche Turken af te wçrpm en een zelfstandigen staat onder dfâ heçïseha]>pij van den tsaar aller Russen te zien stiebten. Al'tijd hebben de Armeniërs zich als Westersch volk beschouwd. (Zelfs te firv zeroem leefdeh zij op hun leemitja, zondc't) kontakt met de Turken en onderhiiedden et] beti-ekkingen met de Franschien, de Russen en de Engefechen. Het Armenische volk telt ook ele'n ke^î intellectueelen die de nijverheid des laiids bes'tuurt en Fransch en, Engelsch fprrHïtct.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods