Belgisch dagblad

1084 0
10 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 10 November. Belgisch dagblad. Seen on 16 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1n7xk85b94/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

lste Jaargang M,iM, i i— 11 il i i ■ i i i i i r- WOENSDAO ÎO NOVJEMIIIZ 1915 ■■BMBMaBTOaBBBWBBMMJIA IMBBIUMI1»!! t» M» ■■! M l«IIM«— lil-gU^I ■ m ■) Wll !'■■■■!■ "'Il !■ WlilW II I I II !■ ■ ■ HM—W HjlIBM— TVo. 48 ABONNEHENTEN. 1er 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per posfc. Losse nummere: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den ïïaag, Prinsegraclit 69, felef. Hed. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 3estuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie: E. PREUiiflONT — L. DU CA8TILL0N. ADVERTENTIEN: Van 1—5 regela f 1.50; elkf regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.60; elko regel tneer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E. C. EEN MEA CULPA! Nu de knevelarijen en wreedheden van het Duitsche schrikbewind in België h un top-punt hebben bereikt, gevoelen wij een aandrang om te treuren. over onze kin-derlijke goedheid en kortzichtighed in het verleden. . Ongetwijfeld heeft het Belgisch© volk, jen in ruime mate het volk van Antwerpen, zich maar al te veel door de Duitsche huichelarij laten verschalken. Laat ons daarover schuld bekennen: Me a le il 1 p a. Antwerpenaars die ans leest, herinnert gij u het bezoek de Duitsche burgemees-ters uit de Rijnprovincie en Westfalen, te sanien met de leiders der Handels-kamers en N ij verhe ids vereeni gi n g en '• in 1897? Hoe werden zij gevierd en ontvan-gen op uw stadhuis? Onze onvergete-Jjjke Jan Van Rijswijck liet van zijne toovenaarslippen de schoonste parels vloei-en van een onge ëvenaarden woordenschat. Openhartig en rechtschapen klonk zijn welkomgroet. En de Vlaamsehe burge-meester van Antwerpen sprak D u i t s c h, de Duitschers ter eere ! Onze beste kunstenaars zongen hunne beste liederen. De raoûts volgden op Ûe lunchen en de banketten op de Festabenden. Bezoeken allerwege, ont-vangsten met de vleet, tôt zelfs in het Komnklijk Paleis te Brussel, waar eens onze arme jongens, eerste slachtoffers van dezen vrijheidskamp, door het Duitsch ge-weld verminkt, op hun lijdensbed zoudeu kreunen In 1907 ontving Antwerpen eene tweede maal de Burgemeisters en ge-schâftsleuten, maar ditmaal in veel grooter getal nog. Burgemeester Alfans Hertoghs stand dit-maai de gasten te woord. Na den zoet-gevooisden Jan Van Bijswijck hoorden de Duitschers de kornachtige taal van den man van energisch aanpakken en doordrijven. Maar ook hij hield eene Duitsche toe-spraak.in 1897 als in 1907 vvas de vo.or-gewende reden van dit bezoek eene ken-nisniakiag met de nieuwe haveninrichtin-gen der Scheldestad. Wij moesten klan- | ten maken voor onz,e dokken. En om die klanten nog meer voor ons in te nemen, kreeg het afficieele Antwerpen een Duitsch vernisje, werd er op stadskosten geluncheerd en gebanketeerd, dat het een aard had en de kleuren van het keizerrijk wapperden aan den vooigevel van ons stadhuis. Zij hangen er nu weder, sedert October 1914, de triestige kleuren, zinne-beeld onzer vernedering en der Duitsche-snoodheid!Boe gelukkig voor u, Jan Van Rijswijck, hartstochitelijk Vlaming, maar recht-zinnig vaderlander tôt in de ziel, en gij, Fons Hertoghs, zoo fier in uw Zon-dagsuniform van Belgisch burgersoldaat, hoe gelukkig dat gij beiden d i e treur-iiis van vandaag niet hebt moeten bele-venGij zijt vertrouwénd en gastvrij geweest tegenover de Duitschers! Wij zijn het allen geweest 1 Mea culpa! Gij hebt uwe stad opgesmukt en onze paleizen met de schoonste bloemen getooid om er de toekomende overweldigers en verwoesters van ons België, de moorde-naars onzer broeders en zusters te ont-van gen. Met uw eerlijken blik hebt gij glim-tachend gestaard naar de hoogroode, ge-brilde Ironies der Duitschers, en gij waart te rechtschapen om te bemerken dat die gevierde (!) gasten de voorwacht waren van moord en roof. Gij hebt niet bemerkt dat gij met Duitsche huichelaars te doen hadt en gij hebt u als gewillige werk-tuigen in de handen der von Bary's, von Malinckrodts e<n andere agenten der Duitsche roofzuoht overgeleverd. De meesten onzer hebben dezelfde kjrt-zichtigheid aan den dag gelegd. Mea culpa. Na de bezoekers in rok3 kwaan het militaire vertoon en Antwerpen ontving het Duitsche sohoolschip, de S t e i n, dat nau-wehjfcs aan de wal gemeerd, schildwadhten met de bajonet op het geweer op de kaai uitzette, tôt groote ergernis van de enkele sinjoren, die een gezonden blik hadden op al die zonderlinge toestanden. Maar onze officieele wereld, onze zaken-wereld, onze pers in het algemeen, zij zagen niets dat aanstoot gaf, zij gevoel-den niets en gingen geheel en al op in de blijdschap, over de vriendsdliap van vhet niacJhtige Duitsche Rijk". Een Viaamsch b!ad, Klokke Roeland had gesckieven: De Duitschers willen Antwerpen economisch overrompelen, in afwachting dat zij ihet nemen door het geweld der wapens! De verkoop van dit blad werd door de politie belemmerd, in de straten van de Scheldestad! Heer von Bary mocht het eens kwa, lijk nemen ! Magistraten, zakenmannen of officieren van ïeutoinië, het werd ailes bij ons in-gehaald, gevierd en gefeest met eene over-stelpende gastvrijheid. In galarijtuigen werden al die Meyers en Milliers gereden rond de haven waar tlhans, door hun snood opzet, het gras tussohen de straat-steenen tiert, vooirbij die grootsche stapel-huizen tlians door hunne roofzucht leeg-geplunderd van hun schatten aan wol, aan katoen aan caoutchouc, aan ivoor, aan grondstotfen en waren van allen aard.- De Meyers en de Mullers werden geleid in de nifverheidsgestichten waar thans toit de laatste draaibank door de soldaten van keizer Wilhelm is weggestolen; zij werden ontvangen in onze schoone Bel-gische hoofdstad, waar de boches te-genwoordig zoo baldadig aïs geniepig huia-honden, bewonderden de monumenten die thans als stalling dienan voor hunne paarden, gingen naar het doode Brugge dat nooit zoo dood was als nu het onder de Duitsche laars ligt, naar Ods-tende en die eenige Belgische kust waar leven en genietera, dank zij de Gott mit unsers, veranderd is in lijden en sterven. Zij bezochten Zeebrugge, de toe-komstige basis der Duitsche onderzee-moorders ! Mea culpa. Steeg, na die bezoeken, het cijfer van onzen handel of van onze scheepvaart-beweging? Hadden wij inderdaad een nieuwe en talrijke klienteel in het Duitsche Hinterland veroverd? In 't geheel niet! De toeneming van den bloei onzer haven ging gestadig voort, maar wie in eens een sprong maakte was Rotterdam, dat voor de Duitsche „gasten" het twintigste deel niet gedaan had van Antwerpen. Welke beteekenis hadden dan eigenlijk die bezoeken? Die bezoeken hadden voor doel in België eene Bamum-reclame uit te lokken voor het groote Duitstihland, het mac'atige Duitschland, het geleerde Duitschland, het rijke Duilscliland.... zij wa ren een lokaas en eene in-de-doekendoe-nerij der Belgische overheden en drukpers. zdj moesten op verbazende wij^e het près tige der Duitsche kolonie in Antwerper en van haar hoofd, den agent der Nord deutsche Lloyd, versterken, en ter slotte zullen er wel een dozijn spionner tusschen die Geërther Herren ge weest zijn. Dezen hebben dan eens naai hartelust kunnen „werken" onder de be scherming — o, ironie — der Belgiscto* overheid ! Eenige landgenooten toch hebben klaa: gezien, maar hunne stem is gesmoord Zij hebben .dat ailes sinds lang verge ven, maar zij vragen als eenige boeU aan enkele schuldigen van toen, dat zi dien Rooden Adelaar of welk ande kruisje dan ook, dat in hun knoopsga terecht kwam, zouden terugsturen aan Alva von Bissing. I De toestand Op de belaugrijkste strategische punteu bieden de Montenegiijoen en Serviërs den vijand een heldhattigen tegeestand, die zonder de hoop te geven den overwinnaar tôt staan te kunnen houden, zijn voornaamste streven dwarsboomt : het omtrekken der Montene-grynen op hunnen linkervleugel en het vrij-maken van het hpoor Belgrado — Constanti-nopel, nu meer bekend als den weg Berlijn— JBagdad. Aan de boven-Drina wijken de Montene-grijnen geen voet. De strijd duurt er heden nog voort; er werd dag en nacht gevochten in de buurt van Grahovo. De Oosteniijkers werden meermaals met groote verliezen terug-geworpen en uiteengeslagen. Hoelang de Mon-tenegrijnen hier nog den opwellenden stroom Van vijanden zullen dienen tegen te houden zat afhangen van het verzet dat de Serviërs kunnen volhouden aan den rechter-oever van de Morawa, alwaar ze nog met een vooruit-epringend iront van 80 kiloineters den grooten spoorweg beheerschen. In het Wester-Morawa-gebied, vorderden de Centralen tôt Kruge-watz en Kraljevo. Voor hem die den toestand vastlegt in ge-ografische nationale grenzen, blijkt sinds den val van Nisj voor de Serviërs geen ontkomen meer. De schaarschte aan nieuws betrekkeiijk een opmarsch der Verbondenen leidde e toe de overtuiging uit te epreken dat d Entente zal te laat komen ora de langs ail zijden besprongen Serviërs teheli en. Wij kun nen er niet genoeg op drukken hoezeer d gebeurtenissen van dezen oorlog met de gec grafische grenzen s, o ten. Onlangs nog trokke we er de aandacht op dat aile in dezen Eun peeschen borlog betrokken naties, het grond gebied hunner bondgenooten aanzien als he gemeenscbappelijk terrein waarop in laatst instantie de strijd wordt voortgezet, liever da tegen de eigen nationale grens gedrukt t eapitulesren. Op het punt waar de Bulgaren langs Usku en Katchanik met hun front inspringen te eenige dagmarschen van de Albaneesche greni ligt nog Albania, hooger ligt nog Montenegn beiden hoogst bergachtige en boschrijke str< ken, langswaar de Serviërs en Montenegrijne zich wekeuiang kunnen ophouuen zoûder on singeld te worden, in èïfwachting dat d Entente genoegzaam toepen heeft in 't vel geworpen om hen te ontzetten en naar h( hart van Bulgarije door te dringen, waar z den haidnekkig bevochten weg naar het Ooste den Centralen toch zullen afsoijden. Naar de «National Tidende" uit Petrogra verneemt, zyn er reeds op den Balkan 150.00 man Entente-troepen aan wal om den Bu gaarschen opmarsch te stuiten en geduri komen nog transpoiten aan- Links en Rechts. Nederiand voor België. Een wetsontwerp is bij de Tweede Ka-mer ingediend tôt verhooging en wijzi-ging van Hoofdstuk II der Staatsbegroo-ting voor het dienstjaar 1914. Daaruit blijkt o.a., dat het voor onder-houd van de vluchtelingen geraamd be-drag van f 3.000.000 niet toereikend is. Om in het tekort te voorzien, wordt voorgesteld het artikel met f 425.000 te verhoogen. Aile Belgen en vooral de behoeftige vluchtelingen zullen dit nieuws met een gevoel van diepe dankbaarheid vernemen. Een bomaanslag te Antwerpen. Uit de beste bron hadden we rond half October vernomen, dat te Antwerpen een bomaanslag plaats vond op het huis van M. Huverstuhl, Warandestraat, alwaar zich Duitsche officieren bevonden. Later werd het voorgevallene gelogen-straft; ook wij hierriepen ons bericht. De ,,Temps" van 25 October moet ons eerste bericht hebben overgenomen, want naar aanleiding daarvan komt een andere voorstelling van' ;de ,,Kolnische Zei-timg" waarin bevestigd wordt, dat op 9 September, 's avonds elf uur, in het aangewezen huis een ontploffing plaats had, waardoor een keldervenster bescha-digd werd. De aanslag was blijkbaar ge-richt tegen staf-officieren, die in een na-burig huis ondergebracht waren. Nie mand werd gekwetst. Wij waren dus goed ingelicht. Een bescheiden groote geleerde. De onlangs overleden bekende Fransche schrijver JPaul Hervieu, heeft, naaa.- het ^Journal des Débats" mededeelt, een codieil, aan zijn testament t&egevoegd, waarin hij „mijn waarde coliega's, die ten tijde van mîjn dood de Academie zullen leiden en de vele vertegenwoordigers van letteirkun-dige genootschappen, waarvan ik lid ben geweest" verzoekt hem ©en nécrologie van ten hoogste 25 regels te wijden. Clemenceau op den voorgrond. Door de samienstelEng v,an den j>ngsten Erianschen ministecaad verloor de sena-tonialo commissie van het leger hare® voorzittei, M. de Freyciinet en een harei onder-vo'ojrzitters M. Bourgeois, beicler Sfcaatsmiinister geworden. De commissie is daiaiop bijeen gekomen en hield eene zit 4ntng om tôt de vollediging der commissw over te gaan. M. Cléimencau, onder-voTr zit ter, wert zonder tegenkandidaat tôt voorzitter ge kozen. De heeren Humbert en Ghénor weiden aangeduid Oim de af'gotreden on deir-voci ziitters te verv,angen. M. Bèienger weœd tôt secietaxis benoemie in de plaats van M. Humbert. De Commissie besloot genepa.al' Graiiliéni den nieuwen minister vian Ooilog uit t< noodigen op een ,ajansitaande zitting ,heai be hooren over de kwestiie van de vei stikkende gassen en der bescheimend-- <miaskers. Zij duiidde .vier leden aan om een on derzoek nopens die kwesitie in te stelten de heeren Cazeneuve, Debierre, S tous en Chapuiiis. Tegen de dictatuur-De sociaal-democratische fractie van, d ' Saksische Tweede Kamer zal naar d' ■ Frankf. Ztg. mededeelt, de regeering vei ! zoeken, in den bondsraad te werken ij > de richting tôt onmiddellijik herstel vai ' het redht op vereeniging en vergaderin, en van vrijheid van drulcp^rs, terwijl d ; fractie verder 'haai invloed zal aanwender opdat bij de komende nieuwe belastingei ■' de eerste levensbehoeften niet zullen woi den belast. ; Wolff in eigen huis afgestrafi. ■ De „Kôln. Volkszejtung" is ernstig or ! tevreden over het Wolff-bureau, dat -! naar het blijkt — uôt het besluit va, de Centrurnspartij over de „Friedensziele een zinisnede heeft weggeia.ten. De „Kôln. VolkszeLtung ' acht het b< ter, voortaan zulke doeumenten niet me< = aan Wolfi toe te vertTouwen, doch rech str-eeks door het piajiijbestuur aan ail r groote bladen te doen tockomen. 8 Wij wisteln dat de loensche pcaktijke e van het Wolff-bureau, dien „leveranoi< " van Keizer Wilhelim" in het buitenlan 8 aile gezag hadden doen verliezen. " Wat sehâet §r hem nu n>jg over i Q eigen land als men hem daar met <3 '* hand in de biandkast betra.pt!..,. t Geen „fiskens ' meer. e Generaal Galliéni, de nieuwe minist< û van Oorlog in Frankrijk, komt aan al e generaal-bevelhebbers der territoriale g westen een omzendbrief te sturen, betre b hebbend op de talrijke brieven van aai i" beveiing, die hem dagelijks toekomen tf i, gunste van militairen van allen graad >, Ten einde tijdsverspilling te vermijdei i- moeten voortaan aile brieven langs g n wonen militairen weg verzonden wordei i- Gunsten, daarop kan niet meer gere e kend worden op het oogenblik, dat i d énergie van allen zich dient toe te le it gen op de gewichtige vraagstukken we ij ke de nationale verdediging opwerpt. A n leen worden in aanmerking genomen ( zaken die daarmede in verband staan. d Van af 5 November zullen al degen< 0 die, om een persoonlijlte gunst of eei l- gunst voor een derde dingen, hunne bri g ven teruggezonden krijgen bij ministei eel besluit- E—MM grief uit Luik. (Van een onzer coirespcundenten). De dappere Luikenaars. Nieuwe berichten bereiken ons omirent de vervoJ gingen tegen Luikenaren inge-spannen, welke al de fierheid onzer Waal-sche broeders bezielende, vertoonen. Den 12 Januari 1915 werd te Luik de politieagent Louis Kistenberg aïs spion opgegeven en aangehouden. Hij werd den 16 Januari voor het gerecht gebracht. Men vroeg hem of het waar was dat hij plannen van zekere militaire werken door de Duitschers in België gemaakt, in zijln bezit had. — Het is valsch, antwoorde hij; maar indien ik het minste document betreffende de Dnitsche verdediging zou bezitten, zou ik wel weten boe het aan de Belgische overheid te doen toekomen. Voor dit antwoord werd hij met 15 jaar vestingopsluiting bestraft. Een ander Luiksche politieagent, Edgard Laenen, heeft zich tôt twee maanden ge-vangenzitting zien veroordeelen omdat hij in dienst zijde voor de Kommandantur, bcleefd eene dame verzocht had zich niet voorop te dringen en haar beurt of te wachten. Deze dame had zich bij den Duitschen officier beklaagd* Een Belg is te Luik onlangs aange-houden geworden, betic-ht een spoorlijn te hebben willen doen springen. Door een mitrailleur gedood i Te Luik hebben de Duitschers een nieuw middel gebruikt oni ter dood ver-ooxdeelde burgers van kant te krijgen. De 9 burgers waarvan wij de namen hebben dœn keiiinen, zijn door een mitrailleur in de pan gehakt ! De puinen van Visé. Te Visé herneemt het gewone leven langzaam zijn gang. De middelbare school is den 7 October heropend geworden in een voprloopig gebouw. Van het onder-wijzend personeel zijn slechts drie leden weer in dienst, al de anderen zijln nog buiten het land; deze laatsten zullen aldus door anderen vervangen moeten worden. De lagere scholen zijn zeer bevolkt, ' te veel zelfs, zoodat men somniige klas- ■ sen zal verdubbelen. 1 Het getal vreemdelingen die de puinen • der stad komen bezichtigen, is steris ver-! minderd. De Duitsche overiheid had eers't de sluiting op Zondag van de koffie- ■ huizen in het verwoeste deel der stad ■ • hevotlen ; daarna werd het verkeer. in t zekere straten geheel verboden, in de ■ anderen is het verboden te blijven staan, zoo jvel aan voetgangers als aan rij- 1 tuigen. Men zou een al te diepen indruk kunnen krijgen van de wijze waarop de , kleinzoons van Tilly en Wallenstein nog ; den oorlog voeren. Duur leven. ï Het proviandeeren der stad zou wat beter verzorgd kunnen worden, men be-zorgt er niet voldoende wat men in : andere gemeenten goedkooper kan krijgen. 3 Zie hier eenige prijzen: koffie, 2.60; rijst, 0.80; maïs, 0,48; zemelen, 0,28; spek, 3,10; sttiker, 0.80; vleesch 2.80. Te Spa. Gedurende lange maanden hebben meei ! dan 500 man aan den hippodroom van j Sauvenière gewerkt; lieden van aile am-j bachten |iehbcn hieraan gearbeid voor 3 hunne broodwinning. Dank aan dit werk is deze hippodroom de beste en de j schoonste van geheel België, en wellichl van geheel Europa geworden. Deze wed-renplaats is ook ingericht als golf-, tennis- en duiven schietterrein ; tevens kan L zij dienen voor groote athletisohe spelen en voor aerodroom. Het vormt in zijn geheel een praohtig park met vijvers. Bovendien heeft de stad de wandel-wegen en de groote straatwegen doen ver-, beteren, zijne leien uitgehreid en de gas-' en waterleiding verbeterd. . " Het staatsbestuur van waters en hos-schen gebruikt eveneens een vergroot per-soneel voor nuttige en fraaie werken. De menschlievende en staatsinstellingei] a werken aldus tôt de geheele voldoenin^ ^ der bevolking. Een ander voortiaam werl is dit der schoiolsoep en ontbijt, welt dagteekent van af einde Augustus 1914 Dagelijks. bezorgt het nog aan 150 to 200 kinderen het noodige voedsel. Di werk werd feitelijk ingericht door he Bureel van liefdadigheid, dat het no£ »r subsidieert. à! De toestand buiten de stad Luik. k Het nijverige plaatsje Awans, op d< i- lijn van Luik naar Borgworm, het eerst< >n na het overberoenide Loncin, herneem langzamerhand een weinig werkzaamheid i, De ateliers Duquesne werken sedert eeni e- ge weken, alsook de zagerij van Lantin i. De andere werkplaatsen liggen meesta notg stil. Er zijn nochtans sleohts 21 le werkloozen, omdat de gemeente aan alli g- werklieden werk verschaft gedurende ac.i 1- opeenvolgende dagen, aan het verbeterei .1- der wegen; het dagloon wordt '.âervoo le op Fr. 2.50 per dag vastgesteld. De hoeveelheid meel is op 300 grau sn per hoofd en per dag gebracht. SedeT ie 1 October is de prijs van Fr. 0.54 o] e- 0.48 per kilo gedaald. ■i- De oogst is over 't algemeen goe geweest. KONING ALBERT. De 15 Novetmhei! zal vo;or aile Belgeiî een feesitdag wezen. Het is imimers de n,a,ajmdag van déni held van den IJzeî*. ( j Dien dag zal geen ehkel Beîg één siatt werken. , j In feesitelijke stemming zullen ajle ftaiîg Nederlaind uitgeweken Bellgen, dien dag doiorbiengen. t De v|aderlandsche kokarde zal vwa| nièt vergeten worden. , Nu of nooiit zullen de Belgen toone% dat zij troiuwe ondeidanen, vuEige be#3jn,< d<a5aars van den Koning zijn. Nu of noioit zullen zij aftn Yïienden:, vijanden en neutxaten den diepen indruK geven dait België ondanks ailes blijït le» ven en zeker is v,a,n de vrijmaking, la? moet de ooirlog nog feng duren. Geduld, moed en vojlhalding zullen geenf ij dele woorden zijn, want zij w arden in ptfaik« wdjflen, dank a,an de medewexking vafl Het Belgisch Dagblad z;a.l een birf-' zondei; nummer aan 'sKonings naamdag wij den, dank aak de medeweiking vani Belgische voormannen die in. Nederllandi ventoeven. , , t Elke Belg z,al zich dit numinei* gais* heainneiing will'en aanschiaffen. Uitvoer van goederen uit BelgiS. Het Duitsche. voorloopige bestuur; heeft een verordening openbaar gemaakt, welke al "de vorige vervangt, ter regeling van den uitvoer en het vervoeren van goe* deren. Een eerste artikel geeft de lijst der waren, die slechts, mits een bijzon-der consent uit het land uitgevoerd ms gen worden. De voornaamste zijin: 1. Ilun. deren, zwijnen, enz., tôt honden toe; 2. Aile levens- en genotmiddelen; 3. Bee»-deren, horens," enz.; 4. Stijfsel en zeep; 5. Metaalverwerkmachines en motoren; 6. Krijgs uit rusti ng s s tu kk e n van allen aard en; voor elk gebruik; 7. Wapens en schiet-voorraad; 8. Gom en aile rekgomachtige waren; 9. Al wat maar den naam „me-taal" verdient; 10. Allé mogelijke ertsen (van ijzererts tôt asbest toe); 11. De' verfstoffen ; 12. Allé scheikundige stoffen, van salpeter t&t teer toe; 13. Cernent;. 14. De verband- en artsenij'middelen; 15, Al de voorwerpen en stoffen in de he-eî-en geneeskunde gebruikt, tôt zelfs de proefdieren; 16. De lucifers; 17. Al de meststo££en; 18. De huiden, pelsen, enz.;' 19. Vlas, hennep, katoen, enz. en al wat daarmee wordfc vervaardigd, behalve al-gedragen kleeren en waschgoed; 20. Het haar der dieren en wat daarvan werd gemaakt; .21. De oliën en vetten; 22. Suiker; 23. Het hout tôt het peddigriet en 't stoelriet toe; 24. Cellulose en papier, waaronder ook de djukwerken en de handsdhriften zijn begrepen; 25. Het vensterglas, de £otogra£iische en de fo.no* grafische platen. Voor den uitvoer van al deze waren' behoei't men *dus een bijzonder consent. Voor al de andere goederen, naar en door Holland, beboeft men alleen een toeiating, „in zooverre er spiake is van spoorwagen-ladingen of scheepsladingen oi van twee, of meer voertuigen te gelijk met dezelfde waren." Met andere woorden feitelijk is de uitvoer uit België van al ■ de hierboven niet genoemde goederen vrij, wanneer de quantiteit betiekkelijk klein is: minder dan een wagen, een schip of twee lcarren. In de andere gevallen is ook hier een consent vereisdht. Wie dan uit België waren wil betrekken of uitvoeren, waarvoor voorafgaandelijk een consent moet worden verkregen, heeft zicû te wenden : a. voor levens- en genotmiddelen, voe-der en surrogaten, evenals voot zaden en geiten, tôt den chef der administratif bij den Gouverneur-Genieraal in België, afd. VII (Wetstraat 17, te Brussel.) b) voor aile mineraal-, dic-rlijlke en plant aardige oliën en vetstoffen (petroleum, aaidoJiepik, vetzuur, oleïne, glycérine, stea* rine, enz.; beenderen, horens, enz.) (benu zine en uit teer gewonnen stoffen uit-> gezonderd), tôt de Oliën-centrale, Kolooiiën-straat 17, te Brussel. c) voor kolen enz., met uitzondering van zuiverbenzol en solventnafta, tôt de. Kolencentrale, .Kanselarijstraat 19, te Brussel, of tôt de Duitsche kolenkantoren te Luik, Charlerod of Bergen. d) voor de bijvoortbrengselen uit de gasfahrieken, tôt het Hoofdbureau, Ko- i ningsstraat 66, te Brussel. i e) voor motorwagens, motorwielen, ruwe t goon, enz., spiritus, benzine, zuiverbenzol en solventnafta, tôt de Directie der Auto, ' mobielen, Brussel, Wetstraat 10. f) ,voor paarden, wapens,, schietvoor-i raad en krijg&uitrustingsstukken, in 't bij-5 zonder rijwielen, zadels en paardetuigen, i tôt het Generaal-gouvernémient, Wetstraat 10. t g) voor metaalverwerkmachines tôt den, l „General der Fussartillerie" bij den Gou-: verneur.Generaal aan hetzelfde adres. h) voor hout, tôt den „Gcne«i deil i Ingenieur- und Pionierkorps" bi{ danzelf-t den Gouverneur, aan 't zelfde adres. d i) voor aile overige waren, tôt det „Politische Abteilung beim General-Gon-i vernement, Ausfuranstelle", Herlevingslaair^ f sic ) Renaissancelaan 30, te Brussel-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods