Belgisch dagblad

1105 0
11 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 11 November. Belgisch dagblad. Seen on 16 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ng4gm82p11/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

lste Jaargang DONDERDAG 11 NOTEMBER 1915 IVo. -49^ ABONNE M ENTE N. Per 3 maanden voor Holiand t 2.50 franco per post. Losse aummers: Voor Holiand 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 89, Telef. Bed. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 3estuur: Dr, TERWAGNE — CH. HERBiET. Redactie: E, PREUMONT — L. DU CASTiLLON. ADVERTENTIBN; Van 1—5 regels f 1.50; elt| regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; clfce regel meer f 0,50. London : Dixon House Lloyda A.venue E. O. ONDER DOITSCHE CONTROLE. Aan D e ï ij d wordt o. m. uit Keulen ge-schreven: „Over datgene, wat met Belgiëna den oorlog zal moeten geschieden, bestaat een vaste meening in den boezem van het Cen-trum. België zal onder scherpe contrôle moeten te staan ko-m e n, maar de monarchie zou hersteld kunrien worden. Daar is men in Centrums-kringen zeer voor." Dat de Duitsche Katholieken uit vrees vaa een onvermijdelijken Kulturkampf hunne broeders van dezelfde Kerk willen brengen onder de contrôle van lxun Lutherschen Kei-zer, om aldus bij hem steun te vinden, wisten wij zoodra on s arm land bezet werd. Toen was er echter sprake van annexatie, heden heet dit reeds contrôle. Het is echter een lange weg om een volk als het onze te temmen en er een Luxémburg van te maken. Gedurende vijftien maanden bewijzen ons leger en.onze civiele bevolking van binnen en buiten het bezette land, dat de Belgen ailes behalve rijp zijn voor Duitsche contrôle. Intusschen kunnen zij de benedictie van het Centrum missen. Hebben zijne vrome leden en aanhangers niet meegeholpen om de Belgische priesters te vermoorden of te misliandelen, de huizen Gods in asch te leggen of voor paardenstallen te misbruiken; ons land uit te hongeren; duizenden Belgen naar Duitschland in de veege gevangenschap te sturen, blij als zij waren niet te zijn dood-gebeuld. ïhans nog zijn honderdduizenden Belgen steeds bannelingen in den vreemde en gescheiden van familie en vanvrienden. De Belgische Katholieken^kennen de ake-lige kerkuilen, die heeten Trimborn, Erz-berger, Bachem, Spahn, Sonneschein en andere lichten van het Centrum. Zij zijn immers geworderf de vlijtige disci-pels van Febronius. Die slaven van hun keizer durven van contrôle spreken! Och! in den Duitschen Polizeistaat staat ailes onder contrôle, de menschen en de dieren, de melk en het K. K. brood. De Belgen zijn echter van een ander ras en dulden geene politie maatregelen, tenzij met eigen toestemming. Hunne geschiedenis ligt open om hun ontembaren aandrang naar vrijheid te bewijzen.Nog heden toonen zij aan den Yzer dat zij de voorstellen van vrede, die Duitschland hun laat doen, met verachting van zich schoppen. De Centrumsmannen, die hier alskoppe-laars optreden om hunne Belgische broeders voor wat zilverlingen aan César te verscha-cheren, weten nochtans hoe laat hetis. Zij zullen in De T ij d niet vertellen over de blauwe schenen, die zij in België bij de Katholieken oploopen, noch van de ge-grendelde deuren die zij er vinden. Sonneschein is er van teruggekeerd zoo bleek als maneschijn. Bij kardinaal Mercier heeft hij niet eens durven schellen! Laat die verbasterde en ontaarde volgelingen van Windthorst, van Ketteler en van de bis-schoppen der Mei-wetten ïn hunne kamer-wijsheid maar de huid van den beer ver-koopen. Hij is nog niet geschoten. Hij heeft integendeel scherpe taatsen en wee den Duts, Centrumsman of Pangermaan, die hem te lijve wil. Handen af! Geen nood dat men ons van de plak zal geven. Een scherpe contrôle zal het Centrum wel zelf voelen zoodra de oorlog zal geeiudigd zijn. Dan zullen de Duitsche Katholieken onder-vinden wat de wet der vergelding beduidt. Dan zullen zij boeten voor hun misdadige medeplichtigheid, hunne laffe oogendienerij. hun slaafsch gekuip, hun huilen met de wolven in het bosch. Zij zullen boeten omdat zij België hebben helpen vermoorden. Dat zij het goed onthouden. Onder nie-mands contrôle zullen de Belgen staan omdat, zSoals te Londen en te Parijs plechtig werd verklaard, de oorlog moet eindigen met het volledig herstel van onze politieke en economische zelfstandigheid. Zoodoende zullen wij vrij wezen de noodige maatregelen te nemen, die de veiligheid van den staat, de toekomst der natie en de ontwikkeling van handelen nijverheid buiten aile Zollverein waarborgen. Gisteren stelden de heeren Duitschers door 1 socialistische makelaars te Amsterdam voor den vrede te teekenen mits de vermin-king van ons land. Die zeepbel barstte vlug uiteen. Heden is er maar spraak meer van contrôle. Deze proefballon gaat ook niet op. Dit is reeds oud nieuws want wij hoorden in Januari daarvan spreken in Le Havre, waar een hooggeplaatste Belg ons verzekerde dat het ergste wat België zou overkomen eene economische afhankelijkheid vanDuitsch land zou wezen in den aard van de economische afhankelijkheid van het groot hertogdom Luxémburg. Geen nood. Voor de Duitschers zijn de druiven te groen. fie toestanci. Op den Oostenrijkschen rechter-vleugel, aan îe Drina, is de toestand onveranderd luidt aet Wolff-bericht. Dus geen vooruitkomen der Dostenrrkers ; de Montenearijnen taouden de iang open. Over de Servisctie Morawa beze ten îe Oostenrijkers een deel van lwanitza ; de ierugtocht der Servische troepen wordt, vecb-iende, langs den straatweg lwanitza Kraijevo îoortgezet. Tôt daar toe geeit het offensief der Cen-iralen geruststelling. Niet zonder emotie volgen sve de aetie der Duitschers in de buurt van Krougewatz : Verschillige divisies dringen in Suidelyke richting. Zuid Oostelijk ligt Nisj, lat in handen viel der Bulgaren en langs waar leze opdrin,en. Beider beweging is er op ^ericht de Serviërs af te snijJen, die door de aauwe plettang van den vijand heen, met /erbazende stoutmoedigheid de laatste reste «in de Orient-lijn in bezit houden. ^Indien we Wollf mogen geloovon,hebben de Bulgaren re ds yexinatz bezet en maken zich gereed om op een Dreed front de Morawa over te steken, die den Serviërs voor de verdediging van het spoor :en uitstekende verdedigingslijn biedt. Door le Duitschers van Krugewatz uit bedreigd, sullen de Serviërs hunne posities niet lang neer kuDnen behouden. Hoogstwaarscbijnlijk Sulien de Bulgaren den aanval der Duitschers ifwachten om pas dan de rivier over te steken ivanneer de Serviërs tôt een snel terugtrekken gedwongen worden. Dit is trou wens voor lien le eenige kan3 op succès, want de Morawa îou voor hen een tweede Yser kunnen worden. îun 'roekeloos optreden kost hen na een naand oor'iog 130,000 mas. Voor de eerste maal staan de Serviërs voor ien der moeilijkste proeven van den strate-jischen aftocht. Wij zullen zien of ze daarin neesters zijn als de Husserl. Het is zoo goed als zeker dat de Serviërs tu Montenegrijnen zich op Monténégro en Ubanië zullen terugtrekken. Vooraleer ze laaitoe gedwongen worden zal er natuurlijk 10g heel wat water naar de zee loopen. Maar enmaaL Novibazar in handen var den vijand, igt die manoeuver voor de hand. Die gtber. ■ jkheid sleept men zich een betreden van den oor Italië begeerden grond door de Oosten-iikers. Dan wordt een landing van Italiaansche I troepen in Albanie onvermijdelijk. Eu zoc komt een volledige coôperatie der Verbonder in den Balkan tôt stand. Men raag zich nu wel afvragen waarom d( Italianea zich zoo terughoudend toonden otr op audere dan op het Italiaansche front hunne hulp te verleenen. De loop der gebeurtenisser in Servië toont nu aan hoezeer ze er zoudei bij gewonnen hebben met van af het uitorekei van den oorlog op den Balkan den Serviërs hulp-troepen te zenden. Al te voorzicbtig wekt berouw. Dingen dii gebeurd zijn, hebben nu een^ maal geenen keer. Laat ons voor 'toogenblilï tevreden zijn, dat de actie van den vijanc de Verbondenen dwiugt tôt het gezamenlijk optreded dat Duitschland, Oostenrijk, Bulgarijc eu Turkije den genadeslag moet geven. Wat bitter vooi uitzicht voor de „zegevierend' vooruitrukkende CentralenI Busland bereidt zicti op een wmtercampagne-rçoor en heeft vooi den giooten stoot zijn leger met nieuwelich-tingen, waarvan een deel uit Siberië, opge voerd tôt 8 miliioen man. IH§r Henkî ye aaa h®% ^erstgeschenk voor ©rase eâappere op faef fîpaniï Ârrestatis van eea Belyiscii Kamerlid. Wij vernemen de arrestatic van den heer Pépin, lid der Belgische ICcUiicr, dd. bui'gemeester van Paturages (Goi'itiage) en ■vaxi zijn zoan. De reden van die aan-houding werd 'ons niet gemeld, toch wel de bijzcnderheid cLat de Duitschers uncr?t streng optreden tegen do Borains. ^\len . zal verwonderd zijn • na den ooriog te vernemen ho© willek-eurig en hoe tjraniek de vijand tegen de bevoJking rond Bergen zich gedragen. Een ander sociaal-demoki'aat van aan-zien is ^nedo in hec'htenis genomen. Links en Redits. De Nobel-pi is. De Zweedsche regeering heeft besioten, dat het toekennen van den Nobel-prijs aan-staande week zal geschieden. De Amerikanen Edison en Nikolaas Tesha staan op rang voor deu prijs voorgeschieven voor physica ; voor den prijs van letterkunde worden voorgesteld de hee;en Romain Rolland (P^ranschman), de Denen Henrik Pontoppidan en Troels Lund en den Zweed Werner Heidenstam. De prijs voor scheikunde zal waarsehijnlijk te beurt vallen aan den Zweedschen proiessor Theodor Svedoerg. Manifestatie Cavell. Het Verbond voor de Rechten van den Meusch rich't tegen 28 November, in "de Parijsche Trocadéro, eene groote betooging m ter eere van Miss Cavell. Voorzitter is M. Painlevé Een Duitsch journalist over Servië. De correspondent van de „Frankfurter Zei-tung" op hec Servische front schrijft dat men tôt heden toe nog van geen omsingeling van het Servische leger kan spreken, hoewel het niet kan gain waarheen het wil, maar integendeel gedwongen is zich te bewegen waarheen het»kan ; niettemin indien de Serviërs meester zijn in de aftoctit-manoeuver tenzelfden titel als de Russen, dan is het waarsehijnlijk dat zij het huidige front nog een tijd zullen kunnen behouden. Het echec der Duitsche plannen De „ Libérai" van Madrid laat zich heel ongunstig over de placnen van Duitschland uit : Indien de Duitschers nieta van hunne strate-gisebe plannen konden verwezenhjken, hoe komen zij er nu toe nog reusacûtiger dan de vorige te ondernemen, nu dat ze gedund zijn in mannen en armer aan geld ? Indien de vaderlandslielde en de omstandig-heden er toe dwingen te zeggen dat den ooilog tôt in het oneindige- zal voortgezet worden, rr.ag men niet vergeten dat er grenzen zyn aan de menschelijke kracht. Eene ceremonie in het Vaticaan. In de Sixtijnscbe kapel werd verleden Vrijdag tôt ae plechtige teraardebestelling van Pius X overgegaan. De Paus, 17 kar ltoalen, dé waardigheids-bekleeders van het pauselyk hoi en talrijke uitgenoodigden namen aan de ceremonie deel Éaidinaal Merry del Val heeft de mis ge-lezen ; de Paus zegende de doodskist en de kerkzangers der kapel' voerden koren uit, onder leiding van maestro Bella. De dienst duurde van 9'/u tôt 11 ure. Om de Amerikanen om te koopen. Uit New-York wordt gemeld dat al de bladen het eens zijn om bij de regeering aan te dringen opdat ze een onderzoek zou instellen naar het gebruik van 165 millioen frank die ontvangen werden tengevolge van het verkoop van Duitsche obligaties in Amenka, eu waarvan het bedrag nooit naar Europa werd verzonden Die sommen, oeweren de bladenj werden besteed aan het iniichten van een basis voor onderzeeërs in West-lndië en Mexico, aan den aanUoop van schepeu op naam van Duitsch-Amerikanen oiu Duitschland te kunnen ravi-tanleerea langs de 8candmaVische lunden en aan het overurengea iangs neutrale wegen, van al de scheikundige prociucten door de Duitschers in do Vereenigde Staten bijeen-gebracht.Duitsche smokkelarij. De correspondent van de „Temps" te Kopenhagen seint aan zijn blad : ^ De politie van Çuristiauia heelt een Duitsche koopman en twee ivoren aangehouden die betiokken zijn in een zaalt van smokkelarij betrek hebbend op den uitvoer van een gioote lading. gummi op een Zweedsche stoomer. De poiitie heelt, vôôr enkele dagen, de lading aangeslagen en den scheepska. îtein aangehouden.Wanhoopt nooit. Men moet nooit wanbopen, zegt „Le Petit Journai". Om dit te staven, haalt bij een nieuvv bewijs aan : In 1901, toen de oorlog tusschen Transvaal en Engeiand woedde, nam een .zoon van M. Daniel, van Bois-le-Roi aan den strijd deel. De vader vernam dat zijn zoon gefusilleerd werd. Tbans bereikt hein een nieuws, dat hem overgelukkig maakt. Zijn zoon komt hem te schiijverj, dat hij inderdaad in Transvaal kiijgsgevangen genomen werd, maar dat hij nu in de Vereenigde Staten verblijl't. M. Dani61 heeft drie zoneu die in Frankrijk vechten. Twee zijn gekwetst, de derde is voor de derde maal naar het front vertrokksn. Het lot der Sleswijgsche Denen. De Copenhaagsche correspondent van de „Morning Post" geeft aangrijpende cijf'ers over het groot getal Denen uit Sleswijg, die door de Duitschers in den dood werden gejaagd : Volgens de Duitsche verlieslijsten in Sleswijg toegekomen zijn 2000 Denen dezer provincie in den loop van dezeri oorlog op het slagveld gevallen. De volledige bevolking van Deensch-Sleswijg bedraagt niet meer dan 15J.000 inwoners. , Ontvluchte Belgeiv Te Zeddam zijn Maandag twee Belgen aan» dokomen. Ze waren ruim één jaar in krijgs-gevangenschap geweest. Een van hen had reeds driemaal vruchteloos getracht Nederland te bereiken. | FERDINAND FLECHET f I H Dinsdag overleed in Den Haag, Laan h i van Meerdervoort 125, de heer Eerdi- | 1 nand Fiechet, ingenieur, oud-lid der I S Belgische Kamer voor Luik, burge- 1 I meester van Warsage, lid van het | S officieel Belgisch Comité voor Neder-1 land. De achtbare afgestorvene had den n ouderdoin van 74 jaar bereikt en is | gestorven tengevolge van een slepende || ziekte waaraan de ontvoeringen bij den H inval der Duitschers niet vreemd wareD. Ferdinand Flechet heeft een vrucht-! bare en verdienstelijke loopbaan achter 1 zich. Toebehoorende tôt eene familie P van notarissen die meer dan een eeuw 1 elkander opvolgdej ; Ook als burge-g meester van Warsage, was hij de type g van een ronden en minzamen Waal. 8 In het land van Luik waar hij zeer I populair was noemden zijne vrienden 3 hem „mononkei", een bewijs van de S genegenheid die iedereeen den goeden 8 volksvertegenwoordiger toedroeg. Ferdinand Flechet was goedig, pret-jg tig en schalkscb, Zijnspiritueel gèzicht, vol uitdrukking en beweeglijkheid, met een sikkebaard op den kin, leende tôt g esprit, die hij ook op de nationale tri-buun ten toon spreidde. Deze ingenieur die de wereld had doorreisd, die ijzer-. feoper- en zilver-mijnen had ontgind, in Duitschland, Spanje, Turkije en Amerika, was een geleerde. Als lid der Kamer behoorde hij tôt I de groep vooruitstrevende liberale. Een |j overtnigd progessist en democraat was i hij, die te Luik niet geaarzeld had de doctrinaire macht van een Frère-Orban van zich te schudden, en aan hetwan-kelen te brengen. In de Kamer verde-digde hij met vuur de belangen van zijn arrondissement. Hij kwam dikwijls tusschen m de koloniale debatten, namen-lijk in zaken betreftende hetmijnwezen in Katanga ln 1914 nam hij ontslag en tjok zich uit het politiek leven te. ug. Twee maanden later viel hij bijna onder den Duitschen kogel, toen de H giauwe legers van o . er den Rijn langs Sf Warsage uaar Visé trokken Zijne ver- || klaringen voor de Belgische onder- |g coekscommissie zijn -eene brok geschie- h dénis en een tieffend bewijs dat de k| delgische franctireur tôt het rijk der I tantas.e hehoort en bijgevolg dat de I Duitsche gruwelen door niets kunnen H gerecbtvaardigd woiden. In Nederland vond Ferdinand Fiecbet ■ een veilige schuilplaats. Ondanks zijn boogen leeftijd heeft hij i nog zijn landgenooten opgewekt, door I voordrachten en ook door artikels in H de Belgische pers. Overal waar het 9 België's belangen gold stond, hij steeds in (le bres. Morgen, Donderdag te 3 ure, zal hij in allen eenvoud — zooals hij heeft Igewild — Jer aarde worden besteJj. Dat deze moidige, schrandere en overtuigde Belg van beteekenis niet lang in vreemden grond ruste maar weldra worde bijgezet in den vrijgewor-den grond van zijn dierbaar vauerland waarvoor hij stieed en ieed. Aan de familie Flechet biedt het „Beigisch Dagblad ' zijn diepste rouw-beklag} I5y00û Duîtsche 1 , d «eh im Bijna twee weken lang vallen de Duitschers de Fransche linie bij Neuville aan. 's Nachts worden bajonetgevechten geleverd. De vijand brengt aanzienlijke troepenmassa's bijeen rond Lens, -Vimy en Yperen. Het artillerie-duel wordt geweldiger da« ooit. De talrijke verbonden vbegeniers verrichten uitmuntend werk door a au de artillerie der verbondenen aile bewegingen der vijands achter het front aan te duiden. De Duitsche aeroplanen vertoonen niet veel activiteit. De superioriteit der geallieerden in de vlieg-kunst is-ontegensprekelijk. Gedurende veertien dagen heeft men slechts vijf aeroplanen boven de linie der geallieerden bemerkt. Van die vijf werden er twee bij Folie en Givenchy naar beneden gehaald. Sedert October zijn 15600 g e v a n g e-n e n te Ecouvre en te Saint Eloi aange-komen: Zij kwamen van het front tusschen Ecurie en Lievin. Die Duitschers waren lichamelijk uitgeput. Onder hen trof men vele mannen van 45 jaar aan en ook jongelingen van 17 jaar. Ondanks. den levendigen tegenstand der Duitschers gaan de bondgenooten vooruit. Hun taak is uiterst lastig, daar zij voor ver-sterkte heuvels en bosschen staan, die de Duitschers nog altijd meer versterken, tengevolge van het offensief van voor zeven weken. De steenweg van Ecurie naar Lens wordt op zijn voile lengte bestreken door de ka-nonnen der bondgenooten, wier troepen in de nabijheid van Roclincourt zijn. BELGIË. Sntweppen, Tentoonstellingen, Hoeven en Lande* lijke Woningen. Eene tentoonstellingen, voor doel hebbende dokumenten te vexzamelen, die er kunnen toâ bijdragen den heropbouw van de door oorlogs-feiten vernielde dorpen te bevordereD, zal plaatâ hebben te Antwerpen, op 22 Januari 1916, Voor onze Krijgsgevangenen. Door de zorgen van de „Verbroedering der Vlaamsche toi- en accijnsbedienden" was, ten voordeele harer krijgsgevangen leden in Duitschland, een prijskamp ingericht op het kasken bij den hr. Aug. Heylen, hoek der Zuider- en Baron Dhanislei, die met zyn ge-kende bereidwilligheid het materiaal daartoe noodig, gansch belangloos ter beschikking stelde. Milde schenkers hadden tôt dit doel vela prachtige prijzen bijeengebracht en gaven aldus blijk van ware genegenheid en medelijden voor onze bannelingen. Op Allerzielendag, 2 November, werd de prijskamp gesloten en bij het nazicht der boeken bevonden dat deze fr. 176.50 had opgebracht. Voorwaar een goede uitslag. Een bilan der ellende. De beweging der bevolking van 24 tôt en met 30 October 1915 was : Geboorten : 47 (1 tweeling.) Overlydens 63 : waarvan 7 behoorende toi de vlottende bevolking. 15 huwelijken werden in den loop der week ^gesloten. In de lijst der overlijdensoorzaken vinden wij de volgende opgaven van aanstekelijke ziekten : Typhuskoorts : 1 Kinkhoest:-3 Long-tering : 4. Er sterven dus te Antwerpen ongeveer 1/4 meer menschen dan er ter wereld komen. Nooit kende men in België voor de Duitsche bezetting dergelij£e bedroevenden ondergang. Waar is de tijd van Antwerpen boven? Op Vrijdag 6 Nov. liepen in de haven 3 stoomschepen, 5 motorbooten en 21 lichters binnen; terwijl 4 stoomschepen, 2 motorbooten en 24 lichters dien dag de haven verlieten. Oosf'Vlaanderen. Onze gevangenen. De heer Van Wesemael, hoofdcommis-saris van politie van Gent, en de ge-vangen genomen Gentsche nijveraars, be-i vinden zich in het kamp van Holzmin-den.Braisant. Vakschool voor patroons. Te Brussel is een leergang geopend voor patroons of bazen in de bouwnijverheid. Da ingenieur Podeveyn is met dien leergang ge« iasi. De eerste reeks der lessen zal betrekking hebben op de verwarming, verlichting en electriciteit, drie zakeu die bouwmeesters en aannemars in den grond dienden te kennen, om er naar te handelen en te werken. De Steun. Te Leuven heeft het ondersteuningskomiteit de twee volgende maatregelen genomen : 1. Elke persoon, die schoolplichtige kinderen heelt, moet bij elk bezoek aan de steunkaa een bewijs toonen, dat zijn kinderen regelmatig de school bijwonen ; 2. de avondleergangen, waarin beroepsonder» wijs gegeven wordt, zijn verplichtend voor da ondersteunde werkloozen van 16 tôt 30 jaar. Met den schrik op het lijf. (Part.) De correspondent, die ons de.arres» tatie van het socialistisch kamerlid, den heer Pépin medeaeelt, meldt ons, dat tijdens den slag van Champagne, de Duitsche bezetting van Charleroi en orntrek, zoozeer den schrik op het iijf had, dat zij met pak en zak gereed stond om naar het Oosten te vluchteD. Die schrik is overigens onder aile Duitsche garnizoenen van Belgie waargenomen geweest^ ✓ KoniHg AlMmnier. Het Belgisch Dagblad van 14—15 dezer, dat Zaterdag zal worden gedrukt, zal worden toegewijd aan den naamdag van Koning Albert. Onze verkoopers worden verzocht ons op tijd te laten weten hoevad BUBinaer» zij verlangen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods