De arbeider der voedingsnijverheid: maandelijksch orgaan van de Landelijke Centrale der Werklieden en Werksters der Voedingsnijverheid van België

492 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 May. De arbeider der voedingsnijverheid: maandelijksch orgaan van de Landelijke Centrale der Werklieden en Werksters der Voedingsnijverheid van België. Seen on 26 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/js9h41kf11/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE ARBEIDER Voedingsnij verheid Landelijk orgaan van de Centrale der Werklieden en WerKsters der Voedingsnijverheid van België lEEN RECHTEN ZONDER PLICHTEN Beheer en Opstelraad : VOLKSHUIS Jozbf - Stevbnssïraat, Brdssbl GEEN PLICHTEN ZONDER RECHTEN EN CHOCOLADEBEWERKERS Afdeeling Antwerpen BLIJDE VERJARING! 1899=1914 cgenooten, het is op Zondag i dat uwe vereeniging haar vijf-rig bestaan viert. Vijftien jaar en en kampen; vijftien jaar on-roken strijden voor het groot-ideaal: Lotsverbetering, erken-en juiste waardeering van onzen ftien jaar zijn heengevlogen eenige mannen van moed en n, menschen die diep en juist en hoe ellendig hun bestaan zich verbonden om met veree-krachten het streven naar « be-aan te vatten. Het hoogst wet rechtvaardige en menschelijke un doel wekten weldra de geest-)ij hunne vakbroeders op. Bond was geboren! Kloek, vaardig, met het voile zelfbe-:ijn van zijn eerlijke grootsche ig, trad hij moedig de wijde d in. ids zijn vijftien jaar verloopen s we terugblikken op de vruch-3or de Vakvereeniging afgewor-dan voelen we in ons binnenste evoel van innige zelfvoldoening. daar gekampt en veel geleden, de overwinning bleef aan onze dat, Kameraden, zullen wij lig vieren. Het Feestkomiteit geen moeite ontzien om het dien 00 gezellig en aantrekkelijk moite maken. Vol betrouwen doen richters alsook het Bestuur een p op al onze leden om hen aan ten met ons het vijftienjarig be-van de Vakvereeniging l.uister-e vieren. Het Feestkomiteit. Waarde Vakgenooten, gelegenheid der viering van het vijftien-estaan der Vereeniging, hebben wij de ait te noodigen de Feestelijkheden bij te 1 welke zullen plaats hebben op Zondag eerstkomende. Wij rekenen ten stel->p eene talrijke opkomst der leden, om st een welgemeenden luister bij te zet-et feestprogramma is samengesteld aïs Zondag 7 Juni, om 9 ure, vereeniging in het lokaal « De Pelikaan », Statieplein, 14, om van daar stoetsgewijze de Kongresleden aan de statie te verwelkomen. Plechtige feestzitting in het lokaal « De Pelikaan ». Inhuldiging van het nieuw schild. Om 11 ure, plechtige opening van het tweede Iandelijk Kongres der Voedingsnijver-heid, onder het voorzitterschap van Arm. Janssen. 's Avonds, om 6 ure, groot feestmaal (in een later aan te duiden lokaal) den Kongresleden en leden aangeboden. Groote verlichting van het nieuw schild en van het lokaal. Wij hopen dat allen het zich tôt plicht zullen rekenen in de rangen der feestvierders te zijn. Allen op post! Hoog de harten! Namens het Komiteit : De Schrijver, M. JONCKHEERE. Kongres der Voedingnijverheid Brussel, den 30 April 1914. Makker, Gij wordt vriendelijk verzocht uwe vereeniging op het Congres der Voedingscentrale, dat zal plaats hebben op Zondag 7 Juni te Antwerpen, te doen vertegenwoordigen. dagorder: 1° Toespraak van den internationale sekretaris der bakkers, pasteibakkers, suikerbakkers, enz., gezel Allmann, van Hamburg, ter gelegenheid van de vijftiende verjaring van het bestaan onzer Antwerpsche afdeeling ; 2° Nazicht der mandaten ; 3° Bespreking van het zedelijk en financieel ver-slag van den landelijken schrijver ; 4° Herziening der statuten. Verslaggever : Reif-ferscheidt (Brussel) ; 5° De technische ontwikkeling in het suiker- en chokoladebedrijf en het indringen in de nij-verheid der stiellooze werklieden. Verslaggever : A. Janssen (Antwerpen) ; 6° De afschaffing van het nacht- en Zondagwerk in het bakkers- en pasteibakkersbedrijf. Verslaggever : /. Lauwers ; 7° De tienurige arbeidsdag in de brouwerijen. Verslaggever : C. Neirinckx (Aalst) ; 8° De ontwikkeling in de vleeschnijverheid en de propaganda. Verslaggever : M. Van der Donckt (Brussel). Ontvangt, Makker, onzen broedergroet. J. LAUWERS, Landelijke Schrijver. Jaarlijksch Verslag van den Landelijken Sekretaris over de werkingen van 1913 Het jaar 1913 was, voor onze jonge Centrale, een jaar van beproeving en ondervin-dingen, die hopen wij, het karakter onzer strijders zullen versterkt en hunnen moed ge-prikkeld hebben tegen de toekomende moei-lijkheden. Zekere patroons wi'.den van de nij-verheidskrisis gebruik maken, om de vroeger behaalde verbeteringen te verijdelen. De alge-meene werkstaking, waaraan een groot getal onzer leden deelnamen, gaf hun de gelegenheid onze organisatiën aan te vallen. Niette-genstaande de stellige beloften van zekere patroons, geene slachtofïers te zullen maken, werden er daags na de werkstaking een groot getal onzer leden ontslagen. Deze laffe beteugeling van wege het patro-naat, had een weerstoot in onze organisatie : Aldus had onze Brusselsche afdeeling 45 slachtofïers te ondersteunen en Antwerpen 20. Eenige plichtvergetene werklieden verlieten hierdoor hunne organisatie. De onverschillig-heid der werklieden tegenover hunne vereeniging, op het oogenblik dat zij zich zouden moeten rond hun vaandel scharen hebben, had voor uitslag de patroons nog meer strijdge-voelig te maken ten onzen opzichte. Maar, niettegenstaande de verliezen onder-gaan in zekere afdeelingen en een oogenblik-kelijke stilstand in andere, bestatigen wij met genoegen dat ons ledental aanzienlijk vergroot is. Drie nieuwe afdeelingen hebben zich bij ons aangesloten : eene te Gent met 96 leden, Aalst met 75 en Mechelen met 17 leden. DE PROPAGANDA Het kongres van Juli 1913 drukte den wensch uit, de organisatie te versterken, door in aile afdeelingen propagandakomiteiten te benoemen.Te Aalst en voornamelijk te Brussel werd dit voorstel gevolgd; eene kommissie van 18 leden werd benoemd, waarin de verschil-Iende takken onzer nijverheid vertegenwoor-digd waren. Deze kommissie stelde zich aan-stonds aan het werk; verscheidene werkhuis-vereenigingen werden belegd; meetingen had-den plaats in de stad, in Laken en Anderlecht; propagandavlugschriften werden aan de uitgan-gen der werkhuizen uitgedeeld; ons blad, De Arbeidder der Voedingsnijverheid, werd met honderden exemplaren door de post aan de niet-vereenigden gestuurd, en, indien deze on-derneming niet dadelijk de vruchten opbracht welke wij verhoopten, zijn wij er toch in ge-lukt bij vele makkers den klassengeest op te wekken terwijl zij tôt nu toe onverschillig ge-bleven waren. Wij hebben ons de moeite gegeven de syn- dikale opvoeding onzer leden te bewerken, ten einde ze bekwaam en kloek te maken tegen de meer en meer groote aanvallen der kapitalis-tische macht. Vele leden hebben ons begre-pen, en sloten zich bij ons aan om de onver-schilligen te bewegen; dit heeft ons dan ook opgebeurd, en, ondanks al de tegengekomen moeiiijkheden gedurende het jaar 1913, weten wij nu dat de meerderheid onzes legers bereid is nogmaals den strijd aan te gaan en nieuwe opofferingen te doen. Het Landelijk Bestuur, benoemd op het kongres en bestaande uit een afgevaardigde van Antwerpen, Gent, Aalst, Doornijk, Brussel en van het Uitvoerend Bestuur, vereenigde zich zes maal gedurende het jaar. De tegen-woordigen waren: Tegenwoordig Verontsch. Afwezig Bastiaans Jozef 5 » 1 Bocquet Adolphe 6 » » Janssens Armand 5 1 » Nathon Karel (1) 1 » 2 Neirinckx Kamiel (1) 3 » » Reifferscheidt M. 6 » » Van der Donckt M. 4 2 » Willendijck Frans 6 » » Lauwers Jozef 6 » » De vriend Neirinckx, van Aalst, werd door het kongres benoemd om de propaganda te voeren in Oost-Vlaanderen. Hij ijverde dapper om in Vlaanderen nieuwe afdeelingen te stich-ten.De landelijke schrijver deed 44 afveerdi-gingen in provincie; 13 maal voor konflikten, 10 meetingen, 11 algemeene vergaderingen, 6 onderzoeken, 1 bestuurvergadering en drie loonbewegingen. Het is alzoo dat hij zich 19 maal naar Antwerpen, 3 maal naar Aalst, één maal naar Audenaarde, 2 maal naar Charle-roi, 6 maal naar Gent, 1 maal naar Leuven, 4 maal naar Mechelen, 1 maal naar Doornijk, 1 maal naar Ronsse en 6 maal naar Vil-voorde begaf. ONZE SYNDIKALE PERS Ons orgaan verscheen 9 maal in den loop van het jaar: 1 maal op 1,500 exemplaren, 4 maal op 2,000 exemplaren, 2 maal bestaande uit 6 bladzijden en 2,000 exemplaren, en 2 maal bestaande uit 8 bladzijden en 2,000 exemplaren, hetzij te zamen 17,500 exemplaren.Zooals overeengekomen was op het kongres van 1913, wordt ons vakblad, De Arbeider der Voedingsnijverheid, in de samenwerkende maatschappij « Lucifer » gedrukt. De Opstelraad bestaat uit drie leden : Reifferscheidt, Van der Donckt en de landelijke schrijver. (1) Benoemd op het kongres van Juli 1913. [WEEDE JAAR Nummer 5 MEI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Subjects

Periods