De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland

112478 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 June. De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4746q1tp19/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

TWEEDE JAARGANG No. 39. ZATERDAG 1 JUNI 1918 LOSSE NUMMERS CENT Oplage van de week; 6317 Nos DE BELGISCHE SOCIALIST Twsetalig WeeRblad van. den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 90 cent per 3 maanden. . Redactie en Administratie : LONGVILLE, REttBRANDTSTR. 316, s*GRAVENBAGE. . Abonnementsprijs voor het Buitenland : î 1.50 per 3 maandec. Het Manifest der Belgische Socialisten In het nummer van 18 Mei hebben wij den franschen tekst van het Manifest-der Belgische Socialisten gepubliceerd, Zooeven ontvangen wij uit Londen den Nederlandschen tekst, waarvan de inhoud volgt : Op initiatief vaa Vaadervelde, Huysmans en de Brouckère heeft een vergadcring van in En-gelaad verblijveade maadatarissea en propagaa-disten der Belgische Werkliedenpartij plaats gehad te Londen op 34 April 1918. Zij heeft met algemeene stemmen de volgend-e verklarlng aangenomen, on besloten deze bekend te maken met ftandteeken van aile deelneaiers. De Duitsche inval heeft de Belgische arbeiders, die dienst geaomea hebben in het leger of gedwongen waren den weg der ballingsehap op te gaan, beroofd van aile reohtstreeksche verbinding met hun land, hun vrienden en hua vereenigingen. Maar de lange duur der schei-ding heeft ze hun plichten aiet doen vergetea. Zij hebben niet opgéhouden te denken aan hun terugkeer en aan de overgroote taak der her-opbouwing, waaraan iedereen dan zal moeton medewerken. Om zich daartoe voor te bereiden en ook om aan de tegemvoordige moeilijkheden het hoofd te bieden is het vooral noodig dat zij vereenigd, werkdadig, eeasgeziad en in voile verstandhouding blijvea met diegenea welke ia Bel si ë gebleven zija, getrouw aan de priaciepen en aan het nationaal en iaternationaal programma der Belgische Werkliedenpartij. Wanneer de onderteekenaars dezer verkla-ring aan al hun kameraden de onmisbare aood-zakelijkheid vaa eenheid ea verstandhouding doen uitkomea, daa vergeten zij aiet dat de eeaheid slechts vruchtbaar zijn kaa ia klaar-heid en duidelijkheid. Zii houdea er aaa hier aan eeaige wezealijke priaciepea te heriaaerea, waarvaa de herkeaaiag zich opdriagt aan allen die nuttig willea meewerken aan: de algemeene Allen hebben dea onverbîddelijkea plicht, zonder voorbehoud mee te werken aan de natio- I nale en demokratische verdediging tegen den aanval der Cçatrale keizsirijken, en "het is om krâchtijt-fif âan dêze Verdediging te kunneu med^erkea, dat de arbeideade klasse op 4 Au-gustus 1914 ia de regeeriag heeft TTUlen ver-tegeawoordigd zijn! Hoe zouden de socialisten er no g ooit durven aan denken zich een dag vrij te maken van aile d-wingelandij, indien zij nu buktea voor de brutale willekeur der Hohea-zollerna ea Habsburgers? De heele arbeiders-overleveriag, de heele revolutioaaaire overleve-riag zoudea ia opstaiid komea tegea zulke laffe onderwerplng. Indien oaze heerscheade klassen hunae voorrechten en rijkdommen te verdedi-gen hebben, dan hebben de proletariërs een goed te yerdedigen dat honderdmaal meer waàrde heeft; hun gansche toekomst, de gansch hun. toevertrouwde historische zending; de mo* gelijkheid zelf de inaatschappij vaa rechtvaar-digheid ia te richtea waarop gaasc-h hua pogen gericht ls. De zoogezegde „Vrede" vaa Brest-Litovsk heeft aaagetoond wat eea volk te wachten staat, dat verzaakt! Wat er ook ge-beurea moge, de Belgische arbeiders zullea nooit verzaken, Dit zegt genoeg, dat onze Parti} zich niet kan aanpassea aan de verwarde leer van „woordeû-pacifisme", die men getracht heeft te verspreiden oader den aaam van Ziffimer-wald en Kienthal, en die zôô oamaehtig is den weg te banen aaar een duurzamea vrede als naar een deïnokratischen "vooruitgang, Is het noodig er bij te voegen dat de Belgische arbeiders, die vastbesloten zija zich te verdedigen, îniet miaèer vastberadea zija niet mede te hel-pen aan overweldiging; dat zii aiet zoudea duldea dat mea dezea oorlag; van weerstaad tegen veroveriag zou veranderea ia een oorlg voor veroveriag; dat zij weh oaverbiddelijk zoudea verzettea tegen elke politiek van an-nexatie? Zij hebben hun oorlogsdoel niet op-nieuw te bepalen. Dit werd vastgesteld door in voile o v e r e e n s te ra m in-g met de Amerikaan-sche Demokratie, en kan samengevat worden als volgt: samenstellîcg van een bljjvenden vrede door de internationale organisatie van het Recht, of als men het verkiest, door de in richting van een Volkenbond; door het veral-'mcentîil van demokratische waaFboigen, dooi de rechtvaardigheid te verzekeren aan aile pa-tionaliteiten die over hun volledige zelfstandig-heid van kultuur zUllen beschikken en "waarvar geen enkele, tegen haar wil, aan vreemde heer schappij zal onderworpen worden; eiadelijk door het opgevea van aile .gedachte van wraal tegenover den overwoaaeling ea vaa aile po ging tôt e«onom»che verdrùksking. De onderteekenaars houden er aan luide t( verklaren dat dit vredesprogramfna in zich be vat, met de herstélling der aangeriôhte schadi de volledige herstelling van België in alle op zichtea, zoowei op politiek, als op economiscl en militair gebied. Dit is een starre eisch di« geen vermindering toelaat. Zijne verwezenlu king is zoo onmiebaar voor het behoud van dei vrede in Earopa, als voor de zekerheid van on eigen toekomst. Het zou ottaaniieeiiibaar ziji dat onze overweldigers zich het recht zoudei toeëigenen ta^sehen te komen in de regelinj cazer zakest ea, onder voorwendsel de belangei 'der Vlamingen te vfijwaren, ®ns «en bepaald inrichting of wetgeving zouden mogen opdrin gen. De soeialictische actie verzet zich recht streeks en, onverbiddelijk te.gen de politiek de verdwaalden of verraders welke onder dei naam vaa activisten, zich valsch doen doorgaai voor de v« r te g e a woo r d i g e rs der vlaamsch spre kende bevolking. De vlaamsche vrfheid kai zich niet vestigen op den wil van den Keizei (Tcsteund op hem, zm zij met hem vatten. Zi kan slechts duurzaam gevestigd worden op rechtvaardigheid. Zij veronderstelt niet de ia-deeliag van België in twee afzonderlijke çe-westen, die beiden onmachtig zouden zijn. Het , " behoud der eenheid van ons land is een ge- i ^ schiedkundige en zedelijke noodzakelijkheid. Het is in zija naam dat men de taalgelijkheid in rechte en in feite moet waarborgen. Op den ( dag na den vrede zal de taalgelijkheid zioh zoo j oaweerstaanbaar opdringen als de politieke ge- ! ^ lijkheid, als het Zuiver Algemeen Stemrecht, ! waarvoor onze Partij sedert haar stiehting niet ! 1 heeft opgehouden te strijden. I I De internationale actie is onafseheidbaar van i ^ de opvatting van het Socialisme zelf, en welke ook op zeker oogenblikken de meeningsver- i ^ schillen der onderteekenaars van dit manifest | , mogen geweest zjjn over de vormen dezer actie, ] ® zjj hebben allen zonder voorbehoud, de beslui- . ' ten der Conferentie van Londen, die we hier | aanhalen, aangenomen. [ „De Konferentie is _yan oordeel dat een 1 Internationaal Kongres van arbeiders en &o- ] cialistisehe vereenigingen, bijeengeroepen op bepàalde voorwaarden, tegenwoordig de beste diensten zou bewijzen aan de demokratie in de wereld, en dat het er toe zou 1 bijdragen misverstanden en hinderpalen, die i het sluiten van den Vrede verdagen, uit den weg te ruimen. ^ „In afwachting dat het Internationaal socia-listisch bureel zijne werkin.g kunae hervat-ten, meenen >wij dat een interaatioaale bij- j eenkomst, te houden tijdens den duur der vijandelijkheden, moet ingericht worden door : een bestuur, waarvan de onpartijdigheid niet kan in twijfel getrokken worden. Deze i bijeenkomst moet gehouden worden in een onzijdig land en in voorwaarden, die aile , deelnemers voile vertrouwen geven. Voile- 1 dige vertegenwoordiging van aile vereeni- j gingen van arbeiders en socialisten, die de YWrwaarden der uitnoodiging e—vaar(jen, ] moet aldaar verzeke^i , 1 „Volgens de opvatting (jer Konferentie *jg het een hoofd V&reischte voor het houde^ Van een internationaal koagres dat de ^'irichters êr voor zorgea dat aile deelaein';.n(je orgaai-saties hua vredesvoorwaardf;n duidelijk en opeabaar hebbea vastgeste'l(j! en ,jat deze be-rustea op de prineiept»^ Vaa „Vrede zoader aanexaties, noch str'afboeten, en het zelfbe-sohikkiagsrecht d'er volkerea"; ea dat zij uit al hua maeht Verken om van hun regeerin-gea de nood\ge -waarborgen te bekomen, op-dat deze ^rinciepen eerlijk en fonder voorbehoud op een officieele Vredesconferentie in. toepassing zouden kunnen gebracht worden." Nu dat de socialisten vaa de landen deï Boadgenooten huaae met bijaa algemeene stejm-roea geaomen beslissiag, bekend hebben ge-maakt, is de plicht vaa aile ernstige interna-tioaalistea, die werkelijke uitslagen willen be-reiken, zich te seharen rond diegenen die op-draeht gekregen hebben de besluiten van Londen uit te voeren, en zoodoende deel te nemen aan de algemeene aetie van ihet georganiseerd pi'oletariaat. Het doel van de onderteekenaars dezer vct-klaring is niet hier een programma van aotie op te stèllen, en de hervormingen -aan te wijizen, voor welker verwezenlijking wij op den dag na den vrede zullen moeten arbeiden. Zij willen slechts allen herinneren dat zij vaa hedea af zich met de nauwkeurijge studie vaa de vraag-stakkea die zieh alsdaa zullea voordoen moeton bekommerea. Oaze kameradea die in België lïj-dea hebben geen enkelen dag deze voomame ^noodzakelijkheid uit het oog verlorea. Wij in Engeland, Fran.krijk en Holland, wij moeten in «ns land terugkeeren verrijkt met de opgedane «ervaring in onze organisaties en met of door de deelneming aan de arbeldersbewegiag ia deze laaden. Wij moeten vooral niet als afge-zonderde eenlingen terugkeeren, als manaea die g e me e n s c h a p p e 1 ij k e actie verleerd hebben, maar als partijgenooten die bereid zijn hun plaats in de rangen weder in te nemen, en aaa den herophiuw van Partij, Vakbond en Coope-ratieven krachtdadig mee te werken. De arbeidende klase zal bev.oegde en toege-wijde helpers noodig hebben De Belgische socialisten die in het buitenland leven, moeten hun getal bekwame voormannen leveren. Diegenen die voor den oorlog reed-e posten van vertrouwen bèkleedden, moeten voortgaan deze ver-antwoordélijkheid te blijven dragen; zij moeten rond hen aieuwe makkers van goeden wil seharen; zij moeten in onze ramgen een breeden s geest van eendraclit en verdraagzaamheid be-houden, die steeds een der hoœfdkrachten onzer i Partij is gieweest, opdat bij den terugkeer wanneer onze groote familie wedecom zal vereenigd L i zijn; waaneer er verslag over de actie zal uit-; 1 gebracht worden, zij dan de goedkeuring van - ! het proletariaat -zullen meedragen. L j » ! De oaderseteékeade Belgische socialisten be-i vestigen de nationale plicht te zorgen voor de i 'toekomst vati diegenen welke door 5en oorlog f werminkt» werden en van al diegenen welke i binnen en buiten het land geleden hebben voor } de /Zaak. Zij zenden aan hun landgenooten die ia loopgraven, op de ,zee, in de fabrieken of onder het juk van den overweldiger strijden voor r de vrîjmaking en de onafhankelij'kheid van het i land, de hetuigîng van hun bewandering en i erk.ent^jkheid. Emile Vandervelde,, Louis de BrOiuekèr^, Ga-î mille Huysmans, Laboulle, J. Taillez, J. Ecke-lers, Braoke, A. Daenis, de Heus, G, Vapder-j meerea, V. de M e uleii^eesîi1 r. Branting over het Bolchewisme, In een intervieuw heeft Branting zich aïs volgt uitgelaten over het Bolchewisme: „Het bolsjewisme is een zeer groot gevaar voor het socialisme, welks spotbeeld het is. De Jbolsjewiki willen met verordenipgen — die trouwens nooit worden uitgevoerd — dingen verwezenlijken waarvoor een langzame evolutie en een ekoaomische hervormiag van de geheele inaatschappij noodig zijn. Uit yolslagen gebrek aan historisch inzicht nemen zij als proefveld het achterlijkste land van Europa, Hun grootste fout i« frun minacht-ing voor de démocratie, 'i geea bew'jjst, dat zij geen vooruitgang seheppen. De bolsjewiki zjjn gevaarlijke stokebranden in de socialistische wereld, daar zij op de groote massa door hua frazes ind-ruk maken. In elk ■ land waar het bolsjewisme ingang viadt, moet het leidea tôt eea ramp voor de démocratie en het herstel van het persoonlijk bewijid." Hoe scherp de kritiek van Branting ook moge wezen, alhoewel de kleuren misschien toch wel wat scherp gelint zijn, waar hij spreekt van „gevaarlijke stokebranden", toch de waarheid is het, wat Branting zegt, dat het Bolchewisrne aile historische inzichten negeert en geen rekenschap houdt met het economisch en maatschappelijk volmakingsproces. Algemeene Toestand. A. De Duitsche politiek in 't Oosten. In Finland triomfeert de reactie op de démocratie, dank het militair ingrijpen van Duitschland. Mannerheim, generaal van het Finsche leger, heeft in een Senaatzitting verklaard, dat de monarchie terug moet ingevoerd worden. Mannerheim is een generaal van den vroegeren Russischen tsaar; een verte-genwoordiger van het oude, autocratische, tsaristîsche systeem. Mannerheim wil in het oude demokratisehe Finland, met steun en op aandrang der Duitsche machthebbers, het tsarisme terug aan de spits brengen. Zooals in de andere Russische rand-volken hebben de Duitschers in Finland het revolutionnair idee, de demokratie overwonnen en de zege gebracht der Pruisische reactie, tegen den wil in der volken. Wat zij in Ukraine, Finland, Koerland hebben tôt stand weten te brengen, zullen zij morgen trachten door te zetten in Rusland, wanneer tijd, gebeurtenissen en omstandigheden daar de éele|Ç«'nsid toe verschaften; de Duitsche politie*k iti 't i Oosten is rechtstre^'KS gericht tegeû de | Russische rev-futie i vroeger het Russische tsarisme I vvas voor het Duitsche proletariaat, is nu de Pruisische reactie voor de Russischt revolutionnairen; terwijl vroeger de Rus sische arbeiders hand in hand ginger met de Duitsche arbeiders tegen he tsarisme en nu een deel der Duitsch< , arbeiders met Braun en andere David': aan de spits de Russische révolutionnai ren aan hun '.lot overlaten tegenover d< macht der Pruisische reactie. Het Russische tsarisme is overwonnei door de Russische arbeiders, zonder dei steun der Duitsche meerderheidssocialrster de Pruisische militairen en Duitsche im pemlisten willen het tsarisme terug aa; 't bewind met mede weten en stilzwij geîtde toestemming van Duitsche sociaai demokraten. Omtrent het drama, dat «r zich aa 't afspelen is in 't Oosten, schrijft d .Schwàbische Tagewacht'.orgaan der:meei derheidssocialisten, dd. 18-5-18. „Dat het Finsche volk in zijn groote massa < invoering van de monarchie ten sterkste van < hand wijst, vindt zijn bewijs in de daadzaak, d men het niet waagt dôfce vràag aan een volksraa pleging te onderwerpen". Maar de „ Schwàbische Tagewach vergeet er aan toe te voegen, dat wat i zich in 't Oosten aan 't ontwikkelen de résultante is van de politiek d' Duitsche meerderheidssocialisten. B. Het boMdgenootschàp Duitschlan< Oostenrijk. Hertling heeft zich in een persgespn ^ uitgelaten over de verdieping en d« uitbouw van het Duitsch-Oostenrijkscl i bondgenootschap. i De interpretatie van Hertling komt c het volgende neer: Militair heeft het verbond geen agressief, m£ een deferesief karakter. a Economisch heeft het verbond evenmin e agressief, maar ook een defensief karakter. Wij willen tôt een volkenbond toetreden, wa neer onze vijanden het zoo verkiezen. a 1k ben nog immer in zooverre optimist, dat ' dit jaar den vrede <zullen hebben. n Niemand ter wereld, bezield met w onafhankelijkheidsgeest, kan noch zal < interpretatie van Hertling als ernstig t d oprecht aannemen. Na wat de Duitschers in 't Oost Q hebben -m 't leven geroepen, na e gedeeltelijke zegepraâl van het Duitsc impérialisme door het Pruisische mili ® risme, ligt. het toeh in de lijn van e «realpolitik'^ dat Duitschland ailes i r haren en «naren zal zetten tôt behoi e en versterking van de machtsuitbreidi l~ in 't Oosten en tôt uitbreiding de2 ,t machtspositie în oosteîijke richting, di n noods in "t Westen en ook in de ovi zeesche landen. Dat is de Duifesche politiek van hed > en zulke politiek wordt niet gevoerd tr defensieve wapene^, maar alleen en i = sluitend door agressief optreden. j. Door het verdiepen en uïfbouwen v n het bondgenootschap m,et Oostenrijk he e Duitschland zich de machtsmiddelen vi kt zekerd tôt deze agressieve polîtiek. n "t ls opmerkelijk, alhoewel het natui lijk is, vanwege de Duitsche maehtpc g tiekers, dat Hertling zich zoo sceptis n en ironisch uitlaat over den Volkenbon ît Hertling weet opperbest, dat de Duitscl e politiek van heden de tegenvoetster is v t, de politiek, die aian de basis ligt v g den Volkenbond, Hertling gelooft n I se de le- w< di B< ke de Stl aa oj vc et d< h( d( to is d. w d. 'S I P v a b v d , y t c . c > « J c y i « i < i ! S V 1 ' n e le le at i- t" ;r is ;r 1- :k :n îe >P ar en n-vijat le ; ;n | ;n ; ;n i be 1 ta- de jp jd né ;er ÎS-;r-en let lit- an sft ;r- îr-li-chd. be atî an iet Onze Taak. * - In ons laatste nummer hebben wij ge-schreven, dat de vakvereeniging is voor den arbeider, wat het licht is voor het leven. Deze waarheid behoeft niet verder te worden toegelicht; aile arbeiders zijn er diep van doordrongen. Nochtans heeft de vakactie voor de Belgische arbeiders een spéciale betee-kenis gekregen door den oorlog. In al de oorlogvoerende - landen zijn de loonen tijdens den oorlog sterk ge-stegen en worden op den koop toe nog aangedikt door duurtetoeslag of iets der-gelijks. De factoren, die ingewerkt hebben op deze gestadige verhooging zijn van verschillenden aard, waarbij de vakvereeniging de hoofdrol heeft vervuld. Er wordt wel eens opgeworpen, dat deze loonsverhoogingen slechts verband houden met de verduring der levensmid-delen ; dat dus per slot van rekening de toestand der arbeiders op hetzelfde peil is gebleven. Met dit argument willen de vijanden der moderne arbeidersbeweging den schijn wekken, dat de actie der vakb§weâin| doelloos is. Niet slifnmer dâïi dat! Maar zij ver-getefi er met opzet bij te voegen, dat de patroons slechts toestemmen tôt de loons-verhooging, wanneer zij zien, dat het niet anders gaat. Het gaat niet anders, wanneer de arbeiders zich kunnen steunen op 'n sterke vakvereeniging. Het gaat hier, zooals tôt dusverre in gansch het maatschappelijk leven, macht tegen macht en degene, die de grootste macht kan presteeren, is de overwinnaar. Zonder de sterke vakorgânisaties, zooals in Engeland en ook in Duitschland als elders, zouden de patroons de loonsverhoogingen niet hebben toegestaan en de levensmiddelen aouden ongeveer even duur zijn, met het gevolg, dat de levens-standaatd der arbeîdersklasse nog op lager peil zou staan 4an nu. Wat de arbeiders verkregen hebben, is gewoonweg te dankea aan hun macht 'door de orgaïiisatie. Na den 'oorlog zal deze stand van zaken ongetwijfeld w-einig of geen ver-anderinge® ondergaaïi ; de prijzeiî d-si levensmiddelen zuften ongeveer blijver wat zij îau zijn, terwijl de arbeiders ei nooit ztellen aan «denken te lâten torner aan de loonen, maar eerder zullen trachtei ze nog naar hooger peil te voeren. Welke is nu de positie der Belgisch* arbeiders in deze conjunctuur? » Tengevolge de bezetting is het Belgi sche industr»ewe,zen grootendeels ontred derd, terwijl de patroons der bedrijver ■welke nog in werking zijn, nog imme ; vasthouden aan het stelsel van lage loc nen en langen arbeidstijd. Sommige ps troons zijn zelfs zoover -gegaan dat z deloonen nog hebben verminderd, waanb zij voorai rekenden op het weinig weei standsveraiogen der arbeiders. In bez< België hebben zich dan ook de feite voorgedaan, dat onze arbeiders, tegenove ; die onverbiddelijke houding der patroon; ' Toor de keus geplaatst werden te gaa i werken in Duitschland voor den vijan woor een betrekkelijk loon ofwel te wei %en voor de Belgische patroons voor ee ihongerloon. Velen hebben het eerste vei kozen boven het laatste. Niemand der onzen koestert illusie lomtrent de gevoélens onzer patroon : tegenover de arbeiders. Na den oorlo zal .het gaan zooals vôôr en tijdens de oorlçig : zij zullen ten allen koste en prijz • vasthouden aan het oude stelsel van lajg loonen en langen arbeldstijd, waarbij z : zich nu vooral zullen bedienen van d leugenachtige- leuze : Wij kunnen gee hooge loonen betalen, zoo niet kunne 1 wij niet concurreeren tegen de Dui ' sche ipatroons. S De arbeiders kennen dit lied, het i hetzeMde lied van gisteren en de arbe ders weten ,ook, dat onder den dekmant( van de ,concurrentie de patroons allee het oog hebben op de lekkere, zoet 1 winst. Tevens zullfin .de levensmiddelen i België niet goedkooper zijn dan elders; zij zullen even duur zijn. 't Is wel te verstaan dat het zoo niet gaat; dat onze arbeiders zulken toestand niet kunnen, noch zullen aanvaarden. Zij moeten en zullen op zijn minst vergen, dat hun levensstandaard op hetzelfde peil van elders gebracht wordt, Daarom is 't noodzakelijk, dat de loonen en den ar-beidstijd in België moeten zijrL wat zij elders zijn. Anderzijds weten wij, dat onze patroons niet goedschiks, maar wel kwaadschiks zullen bereid gevonden worden om deze noodwendige arbeidsvoorwaarden te aanvaarden. De arbeiders zullen enkel tôt dit resultaat komen door zich te organi-seeren in hun vakbond, steunende op 'n sterke weerstandskas. Na een oorlog van dezen duur is het best te begrijpen, dat onze kameraden in bezet België, bij lichamelijke uitput-ting door de ondervoeding, niet over de middelën beschikken om de weerstandskas aan te vullen. Het behoeft niet gezegd, dat onze patroons rekenen op de lichamelijke ver-zwakking der onzen en het miniem finan-cieel weerstandsvermogen om hun gelief-koosd stelsel van lage loonen en langen arbeidstijd te handhaven. Maar zij zullen zonder den waard rekenen. Onae vrièïiden in Engeland, de Bel-gischê rrtctaalbewerkers en diamantbewer-kerst hebben dit ailes voorzien. Zij^ zijn ef toe gekomen een machtige organisatie te stichten met het tweeledig doel, de belangen der Belgische arbeiders in Engeland te beschermen en een kern te vormen om den strijd na den oorlog in België aan te binden. Zooals zij in het eerste zijn gelukt, zoo ook zijn zij in het tweede geslaagd. Nevens de organisatie, welke verschillendç duizendtallen leden telt, hebben zij -éen weerstandskas, behelzende meer dan honderd viif en twintig duif/aA frank. Deze weerstandskas brengen. zij mede naar België. Dit prachtig resultaat is vooral te dan^ ken aan den solidariteitsgeest der Belgische arbeiders en de hooge cotisatie, welke betaald wordt. Wat onze vrienden in Engeland hebben tôt stand gebracht;^ is. 1 zich ook aan 't voltrekken in Frankrijk. Nu kornen wij, Belgische arheiders in 1 Nederland, aan de beurt. Vooralsnog hebben wij weinig ofniets ; geiîaan omtrent de vakactie, omdat de omstandigheden het niet toelieten. Maar de omstandigheden zijn nu ver-■anderd, de geïnterneerden mogen nu wel , lid worden van den vakbond. Het zou r van onzentwege een lafheid zijn, moesten r- wij ten achter blijven bij het vervullen van onzen plicht. Wat door de Onzen verricht is geworden in Engeland en in Frankrijk, moeten wij insgelijks tôt stand brengen. Wij moeten ook een machtige vakorganisatie in het leven roepen, wij n moeten een weerstandskas trachten te r i vormen, zal zij dan niet zoo sterk zijn i, j als die onzer vrienden in Engeland, dan n | toch in verhouding weze met wat wij d | kunnen en zullen presteeren.. •- | Wij moeten en zullen dezen plicht n ' vervullen, omdat wij met de andere Belgische arbeiders niet bereid zijn het sy'-steem van lage loonen en langen arbeids-s tijd terug te aanvaarden, maar. sterk door s onze macht, zullen beproeven te verwe-g zenlijken het stelsel van hooge loonen n en den aehturen arbeidsdag. e Ten dien einde is er in Nederland e gesticht geworden een gemengde Belgische jj vakbondcentrale voor Belgische arbeiders, e omvattende aile bedrijven en-aile kate-B goriën van arbeiders. De ontwerpers D hebben in aanpassing met wat onze vrien-t» i den in Engeland en Frankrijk hebben gedaan, de hooge cotisatie verkozen boven s de lage cotisatie. i- Het voorbereidend werk is voltooid. :1 Aan de Belgische arbeiders in Nederland n ons te steunen en te bewijzen, dat zij e bereid zijn hun plicht te doen voor hen zelf zooals voor hun klasse, de Belgische (i arbeidersklasse. aan den Volkenbond, omdat hij de reactie vertegenwoordigit, terwijl de Volkenbond steunt op de demokratie. Omtrent de voorspellingen en de pro-phetiën van Hertling, dat wij dit jaar nog vrede zullen hebben, halen wij de schouders op. Het kan zijn, maar er be-staat meer kans dat het niet zal zijn. Wij hebben vroeger nog zulke vogels hooren fluiten, maar naderhand is geble-ken, dat hun gefluit valsch was. Wij gelpQVgn eerder, dat Hertling door zijn prophetie heeft willen reageeren tegen de oorlogsmoeheid en de demoralisatie bij het Duitsche volk. De Pollen zijn gekeerd. De part. Em. Vaadervelde en C. Huysmaas hadden Branting gelast met de doorzeading vaa het mémorandum der Eateate-socialisten aaa de sociaal-demokratie der Centrale laadea. De regeeriagea dezer laadea weigerea deze doorzeading. Zoo gaat het met de regeeringea. Wanaeer zij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland belonging to the category Oorlogspers, published in Rotterdam from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods