De Belgische standaard

815480 0
22 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 22 November. De Belgische standaard. Seen on 20 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4j09w0b390/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4de Jaar • ■ Nr 251 (1122) Vrijdag 22 November 1918 De Belgische Standaard Voor Taal en Volk EENBRACHT BAART DXACHT Voor God en Haard en Land VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filiaert, Dr. L. De Wolf, O. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans. ' 1 ' ' ■ ■ ■ J J' ■ ■ i ■ »i - ■ »■ Stiehter-Bestuurder ILDEFONS PEETERS 1. Il I ■ I I I II 'l ! ! "I t M.1,/.' ' ■ . 1—1— ABONNNEMENTEN: Voor Soldaten: 1 maand fr. 2.50 — 2 maanden fr. 5.00 — 3 maanden fr. 7.50 Voor Burgers : 1 maand fr. 3.00 — 2 maanden fr. 6.00 — 3 maanden fr. 9.00 OPSTEL EN BEHEER : WULFHAGESTRAAT, 13, BRUGGE KLEINE AANKONDIGINGEN : fr. 0.50 de regel. REKLAMEN volgens overeenkomst. Hoe onze lervoeste steden en dorpen hersteld ? I Met bekrompen hart en voile gemoed gaat men nu rond door de vernielde streken die vier jaar lang gesloteti waren voor de on-gewijden. De verbeelding roept voor den geest de nijverige dorpen en steden van voorheen, de bloeiende velden en malsche wei-den, de bedrijvige, de naarstige, spaarzame bevolking die sedert eeuwen aan den dikwijls onvrucht-baren, lastigen grond haarbestaan en haren rijkdom ontwrong. Welk een ramp, welk een ver-woesting, welk een verstrooiïng van menschen die niets anders kenden dan het dierbaar hoekje grond waar ze geboren werden ! Waar is nu de vrucht van al dat werk gedureude eeuwen ? Waar die kunstschatten, waar die pacht-hoeven, waar die schilderachtige dorpen en steden. Ailes is vernield ten gronde. Doch klagen en zuchten helpt niet. Trachten wij ons hart tôt zwijgen te brengen ; en laten wij een practisch besluit trekken, het eenige dat er te trekken valt : de streek moet hersteld, de dorpen en steden moeten weder oprijzen. Ons volk moet toohen dat het durf, ijver, werkkracht, wil genoeg bezit om weder op te bouwen wat de oorlog verwoest heeft. Het heeft niet geaarzeld, om zijn eer te redden, zijn land te laten ver-woesten ; zijn eer vraagt nu dat het spoedig weder oprichte wat de oorlog ten gronde bracht. De groote vraag echter is « hoe »? Ons dunkt dat er een onder-scheid moet gemaakt worden tus-schen de geheel verwoeste dorpen of steden en landerijen en de half-verwoeste./. Half verwoeste dorpen, steden en landerijen. Hieronder verstaan wij dorpen of steden waar er noch onge-schonden gebleven zijn, waar vele huizen nog kunnen hersteld worden omdat de muren nog recht staan en het dak er nog ten deele op ligt ; waar er slechts de pannen af zijn, deuren en vensters, mis-schien zolderingen en zoo meer. Daaraan moeten de bewoners, hoe eerder hoe liever, zelj beginnen zonder af te wachten wat er van schadevergoeding zal terecht komen. Hunne rechten blijven zij behouden. Zij kunnen laten vast-stellen welke de toestand is van hunne eigendommen enz., maar zij moeten trachten zoo gauw mogelijk weder 't huis te zyn en ailes naar de maie van het moge-lijke in te richten zooals vroeger. Dikwijls zal er handenarbeid ont-breken, grondstoffen ook al. Veel kan iedereen echter zelf doen, als hij maar geen moeite of inspan-ning ontziet ; en de grondstoffen en andere beaoodigheden zullen nooit rapper aangebracht worden, dan wanneer iedereen ze vraagt en er om roept, en, als 't nood doet, er luide om schreeuwt. Ten anderen men ziet het in sommige plaatsenreeds gebeuren. Waar vroeger geen burger te be-speuren was, ziet men er nu bij tientallen naarstig aan 't vermaken, en zij weten zich altijd op een of andere wijze te behelpen. I Wat geldt voor dorpen en steden, geldt ook voor de landerijen die wel beschadigd maar toch niet heelemaal verwoest zijn, zoodanig dat zij niets meer kunnen opbren-gen. Een landbouwer of een hove-nier enz. die door zijn werk nog tôt een menschenwaardig bestaan kan komen,moet er niet op dubben, maaronverwijld aan 'twerk vallen. Te veel wellicht steunt men of liever hoopt men op Staatshulp: « Help u zelf, zoo helpt u God » zegt het spreekwoord, en wie zoo handelt, handelt wijs, Daarmede is niet gezegd dat de Staat geene hulp moet bieden, hoegenaamd niet! En men zou moeten zorgen vooral dat zij die het begeeren, geholpen en in staat gesteld worden te werken aan het heropbouwen van de verwoeste streken. Zeer velen onzer uitwijkelingen branden van verlangen om terug te keeren. Waarop wachien zij ? Waarom vragen zij geene inlich-tingen aan de gemeentebesturen van dorpen en steden die half verwoest zijn om te weten wie nog een bewoonbaar of herstelbaar huis heeft? en waarom haast de overheid zich niet deze inwoners te laten terugkeeren? Men zegge niet: wat geduld. lederen dag die verloopt eer dat zij terugkeeren is een dag langer dat die mensch beroofd is van zijn normaal, gelukkig vredesleven, een dag meer dat hij lijdt in den vreeemde, smachtend van verlangen om naar zijne gtboortestreek terug te keeren ; 't is een dag langer dat hij niet kan medewerken aan het herstelien van ons verwoeste vaderland. Dat moet ver-meden. L. F. ■i ^ g' NAKLANKEN Een proclamatie van Maarschalk Foch Maarschalk Foch, opperbevel-hebber der Verbondene legers, heefr onderstaand legerdagorde uitgevaardigd: Officier m, onder- officier en en soldaten des Verbondene legers, « Na krachtdadighjk den vijand tegengehouden te hebben, hebt gij gedurende maanden, met een ver-trouwen en een wilskracht die nooit faalden, den vijand versla-gen.« Gij hebt den grootsten veld-slag gewonnen die ,ooit de ge-schiedenis boekte. Gij hebt de heiligste zaak gered: de vrijheid der wereld. « Weest fier ! « Gij hebt uwe vaandels met eene onsterfelijke glorie omhuld « Het nageslacht zal u dankbaar blijven. » 340 milliard schuld aan Frankrijk Het Parijzer blad « Le Matin » schrijft dat Duitschland op zijn minst 340 milliard frank aan Frankrijk schuldig staat. In deze som is begrepen het toekennen van pensioenen aan de oorlogs-weduwen en weezen. Als de andere landen ook op die wijze hun rekeningen zullen voorleggen zal Duitschland zijn totale schuld niet uiivagen met 1000 milliard frank ! Een prulle 11 I De bezetting van Oostenrijk-Hongarie Uit Budapest wordt geseind dat het eerste contingent fransche troepen, 1000 man sterk, in de hoofdstad van Hongarie is aan-ge"komen. De officieren werden in de gasthoven geheibergd. Een andere Fransche divisie is op weg naar Praag. De verbondene legers op weg naar den Rijn De Beigen zijn Brussel binnen-gerukt en naderen Leuven. De Engelschen (het tweede en vierde leger) hebben de linie Florennes - Charleroi - Seneffe -Hal bereikt. De Amerikanen rukten Virton binnen. Meer zuidwaarts kwamen zij te Longwy en bezetten Briey, het middenpunt van de rijke erts-bekken van Lorreinen. De Fransche troepen kwamen in Luxemburg en rukten over Beauvain-Bertrix-Neufchateau. In den Elzas bereikten zij den Rijn te Neuf-Brisach. Generaal Hirschauer deed zijn plechtige intrede te Mulhouse. Generaal Mangin moetheden Strasburg bin-nenrukken.Prins Rupprecht op de vlucht Prins Rupprecht van Beieren die in de Spaansche legatie te Brussel een onderkomen had ge-zocht is, daags voor het binnen-rukken der Belgische troepen, in burger verkleed, naar Holland gevlucht. Prins Eitel-Frederich was op 19 November nog altijd te. Leuven verscholen. Hij wordt t^waakt door honderd Duitsche soldaten die hem trouw bleven en met het leger niet wilden optrekken. Ze zullen hem wel uitslaan als hij zich niet haast om de plaats te poetsen ! De uitlevering der Duitsche vloot De uitlevering der Duitsche vloot is begonnen. De Duitsche admiraal Muerer wien twee matro-zen toegevoegd werden als ver-tegenwoordigers der révolutionnaire partij der vloot, heeft gister met zes pantserschepen, twaalf kruisers en vijftig destroyers de haven van Kiel verlaten. Terhoogte van het wederlandsch vaarwater werd hij door admiraal Beaty die de geheele Engelsche vloot onder zijne bevelen had opgewacht. De Duitsche vloot werd omringd, en kon gerust op een Engelsche haven waar al de Duitsche schepen aan den kabel zullen gelegd worden. De Optocht der Belgische troepen De staties van Brussel in de lucht gevlogen. 20 November, (nagezien). De Belgische troepen hebbeu gister hun optocht voortgezet en de al gemeene linie : Baesrode, ten Oosten Dendermonde, Aalst bereikt. Voor aile zekerheid heeft het legerbevel een brigade ruiterij en carabiniers wielrijders vooruitge-zonden naar Brussel. Een regiment ruiterij is op weg naar Mechelen. Zoo pas wordt het nieuws be-vestigd dat verschillende munitie-depots te Brussel ontploft zijn. De Noord- en Zuidstaties en de statie van Schaerbeek waar de ontplof-fjngen gebeurden staan in brand. Men weet niet met zekerheid te zeggen als er Duitsche kwaadwil-ligheid in 't spel is. 't Zou niet moeten verwonderen. BUITENLAND FRANKRIJK Grootsche betooging voor Elzas-Lotharingen Gister heeft te Parijs een grootsche betooging pfàats gehad ter eere van Elzas-Lotharingen. Om maar een enkel gedacht te geven van de grootte van den stoet zij opgemerkt dat 150000 officiëele afgevaardigden er aan deel-namen mitsgaders een groot getal maatschappijen. Voor het standbeeld van Strasburg heeft Président Poin-caré in een gloedvolle rede de zege-praal gehuldigd en verklaard dat Elzas-Lotharingen voor eeuwig aan Frankrijk zal blijven. w De millioenen van Bolo Bij dekreet heeft de Fransche Staat de tien millioenen verbeurd verklaard. Ze zullen te goede van de Fransche schatkist komen. Een veelbeteekenend telegram van Foch In de Hoofdkerk van Parijs heeft Kardinaal Amette een plechtige zege Te Deum gezongen. Al de verbondene landen waren er officieel vertegen-woordigd. Alleen Frankrijk schitterde door zijne afwezigheid. Kardinaal Amette betreurde in een gloedvolle toespraak dit feit en ias toen een telegram van maarschalk Foch af waarin deze o. m. zegde : « Ik zal onmogelijk het Te Deum kunnen bijwonen, maar met het hart zal ik bij u zijn. Het Te Deum zal ik doen zingen in 't veroverde gebied en alzoo hulde brengen aan mijn God en mijn Vaderland. » RUSL&ND De Tsar zou niet dood zijn De vertegenwo'ordiger van de Mor-ning-Post te Petrograd, die hier uit het gevang is losgelaten telegrafeert aan zijn blad dat de Tsar in weerwil et doodzou zijn. Hij verblijft ievers in een dorpje rond Tobolks in Siberië. Het roode schrikbewind Om slechts een flauw gedacht te geven van hetgeen «r in 't rijk der Russen gebeurt zij het genoeg eenige « mededeelingen » te vertalen diever-schenen in het blad van Lenive, de Pravda. Jaroslaw. — Al de burgers werden aangehouden. Zij die als tegenstan-ders der republiek bekend stonden, werden dood geschoten. De anderen zijn naar gevangenkampen gestuurd. Pavlosk. — Het Soviet heeft al de dienaars van Nikolaas II om hais doen brengen. Smolensh. — Veertien witte wachten en vijf bedienaars van het oud regiem zijn doodgeschoten geworden. Kostroma. — Tien personen werden gefusilleerd. Toer. — Honderd dertig burgers en soldaten die gehoorzaamheid weiger-den aan de republiek werden tegen den muur gezet en neergekogeld. ENGELAND De oorlog in Roemenië In 't Lagerhuis heeft minister Bal-four verklaard, dat ingezien de mid-denrijken Roemenië tôt oorlogsbasis ingericht hadden, de bondgenooten niet verantwoordelijk kdnnen gesteld worden voor de oorlogsdaden die 't Roemeensch leger tegen het leger van Mackensen zou stellen. Met andere woorden wil dat zeggen dat het Roemeensch leger zal trachten von Mackensen en zijn leger gevangen te nemen. Hulde aan den Koning In het Lagerhuis heeft Bonar Law, namens de regeering voorgesteld een huldeadres den Koning aan te bieden, ter gelegenheid van het sluiten van den wapenstilstand. In dit adres wordt ni. nadruk gelegd op de verknochtheidvan het Engelsch volk aan zijn stamhuis en beweerd dat de oorlog de banden die volk en vorstenhuis saambinden nog nauwer zullen toegehaald hebben. Verlies van 15 millioen ton Scheepsruimte Door den oorlog heeft deEngelsche vloot 15 millioen ton scheepsruimte verloren. LUXEMBURG Uitgesteld ! Uit Munchen wordt geseind dat het huwelijk van den Prins Ruprecht van Beieren met de Prinses Antonia van Luxemburg uit onvoorziene omstan-digheden op den gestelden datum 't zij 25 November, geen plaats zal hebben. Het huwelijk is voorloopig, voor onbepaalden tijd uitgesteld. De val van den Koning van Beieren die ook den Kroonprins tot.simpelen burger maakt zou wel de oorzaak zijn van der Liefde dood 1 HOLLAND Troelstra vindt geen gehoor Men weet dat, onder opstoking van enkele socialistische leiders, Holland nogal ernstige troebelen heeft gekend. Deze onlusten werden nochtans spoedig onderdrukt. In de tweede kamer heeft die socialistische werking een naklank gehad en die naklank is voor Troelstra, de socialistische leider, erg pijnigend geweest. De leiders van al de andere par-tijen hebben in krachtdadige woorden Troelstra en zijn beweging openlijk afgekeurd. Allen verwerpen vrijzinnig aan de grondwet of gezag door 't geweld. Troelstra zelf heeft geen woord kunnen plaatsen. Holland is nog niet rijp voor 't Bolchevisme. DUITSCHLAND Zal de Keizer weerkeeren ? Uit Londen wordt geseind dat te Berlijn het gerucht meer en weer veld wint als zou de Duitsche Keizer eenigen tijd na 't sluiten van den vrede terugkeeren. Hij zou zelfs zin-nens zijn als troonkandidaat terug op te treden. De Lokal Anzeiger die deze geruchten zijn lezers mededeelt, oppert daarbij het gedacht dat men den Keizer niet beletten kan terug te komen. ' De val der Koningen en Hertogen Ter Kamer van Volksvertegenwoor-digers is lezing gegeven van een schrijven van den Hertog van Saksen-Coburg waarbij deze afstand doet van zijn troon. Prins von Waldeck is vrijwillig af-getreden evenals Prins Adolf von Schaumburg-Lippe. Geen Rijksdag meer Pehrenbach, voorzitter van* den Rijksdag heeft in een schrijven aan den Rijkskanselier gevraagd indien hij den ^Rijksdag beletten zal te ver-gaderen. Ebert heeft geantwoord dat tengevolge der politieke omwentelin-gen, de Rijksdag opgehouden heeft te bestaan in den vorm hem door de kiezingen van 1912 gegeven. Generaal PÉTAIN Maarschalk van Frankrijk Parijs, 20 November 7 uur. In den ministerraad gister ge-houden heeft Clemenceau voorgesteld Generaal Pétain maarschalk van Frankrijk te benoemen. fat Duitschland met België voor bad (Vervolg) Met de splitsing van het land, door de Beigen zelf nagestreefd, verdwijnt de noodzakelijkheid der drietaligheid heelemaal vanzelf. Er btijft enkel een Vlaanderen bestaan met Duitsche en Vlaamsche, en een Wallonië met Duitsche en Fransche taal. In beide Rykslan-den onderhandelen de overheden -in beide staatstalen ; openbare be-richten en opschriften zijn slechts in een der beide landstalen toe-gelaten. Dagbladen mogen alleen i.» deze talen verschijnen,bijgevolg in 't Viaamsch in Vlaanderen, en ln 't Fransch in Wallonië, met bijgevoegde Duitsche vertaling, Vlaanderen behoudt eene Duitsch-Vlaamsche hoogeschool te Gent, en Wallonie eeneDuitsch-Fransche te Luik : de vrije partij-universi-teiten, de katholieke ce Leuven en de liberale te Brussel, worden als onvereenigbaar met de Duitsche staatsgedachte opgeschorst. Het voordeel daargelaten, dat de tweetaligheid boven de drie-alligheid voor heel het land bezit, evert de splitsing in twee Rijks-landen nog bijzondere voorrechten voor Vlaanderen op, Het Fransch vernis, dat sedert de Burgondische hertogen, het Nederduitsch taal-gebied bedekte, verdwijnt gansch vanzelf. De Fransche taal heeft in Vlaanderen geen burgerrccht meer. Wie nu het Fransch- machtig is, of het voor voornamer aanziet, zich van het Fransch te bedienen, heeft zich nu eenmaal in de landstaal te be-kwamen, of tôt Wallonië over te gaan. Bovendien, wanneer de Vlaamsche soldaten in 't leger, de Vlaamsche kinderen in de school, de Duitsche staatstaal moeten leeren, wanneer aile openbare bekendmakingen en opschriften, ook de dagbladen, "niet enkel in 't Viaamsch, maar terzelfderlijd in 't Duitsch verschijnen, zal ook hier de Hoogduitsche schrijftaal hare naluurlijke superioriteit op de Nederduitsche dialekten be-wijzen. Aan deze en gene zijde der grens is toch de volkstaal niet verschillend; enkel heeft het ver-heffen der Nederlandsche volkstaal tôt schrijftaal een grenslijn getrokken. Laat de Vlaamsche volkspraak voort bestaan zooals het Westfaalsche en Mecklenburg-sche plat, aan den rijken boom van den Duitschen volksaard mag geen tak afgekapt worden. De ontwikkelde klassen van Vlaanderen, aan dewefke het Fransch wordt ontnomen, zullen het vanzelf voordeeliger vinden, de schrijftaal van tachtig millioen Duit-schers,dan een afzonderlijkDuitsch volksdialekt te gebruiken. Zoo kan Vlaanderen, van den eeuwenlan-gen Franschen overtrek bevrijd,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection