De Belgische standaard

543628 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 15 June. De Belgische standaard. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qv3bz6274v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

» J**r~ .M. i 30,87, ^ " 3 ' , nu-«rf»' I D ^ ^ H^Ï I ™" ' '""" " :)»ŒO m A f% VX A A Ô TVfe "H "-r T'ï":' « v • •-iy?7 I JE% I 1 I 1#®% /:" :.1 . " " " i v M, » ^ r msXJ l s \ $ éék^ê %# - - — ■ IBUbâfti y. v,:|gp a/. VAjl J/^^\ , ,.[1W.[T /!'fgfa- ■ $ ' <1r r B —— ■■ i > J'y7 M V^AFl y*" ^'y' «Bw,^, v/ i rsci^hb» S k A c Al 6 / A ^ Cti t / "i**!*™ — -*• . frMta-i« iv St&S&l§g> • Ô« S fc uupder *T"~ !•«»« M« ^ <^3Îvf , .0 ». .. « ... .,i.« . -e p v«!r.sî?r. l; Oarke». P. Bertrand Yro «m MtcMca, Dr Ven 4e Pem, Dr.- J. Vas 4* Woeityne, Jntl Kffiawi, D* i. D« Woll, t ®m.on«, 0. Wtttw, A4t. H. UmUi Hifcrfon fh.ni. VrijJag 15 j uni i 9 i 7 r •A? O -nt Fa*te I? t'ifcjiWîfi : ?•♦ *.rp« T 0 E W ! J n ! N 0 der Jcatholiclcp Snl-'a' n der Verbondrne Irqe «an het HEILIG H ART. (i) — «§0§»«— Te mid îen do verschrikk' !ijke bepro< gen dieons vaderiand teiatercn komen Heer Jezus, U onze hulde en onze smef gen aanbieden. W»j aanbidden U als onzen God, en erkennen U tôt onzen opnersten He< meester, omdat, Gij ors door uwe al m hebt geschapen, en vrijgekocht droi bloed. Wij vra?en U om vere'iffenis voor i zonden waardoor we uw Heilig Hart ben beleedigd. Wijwiidenons wezei1, onze huisgezin onze legers, ons vaderiand toe aan dat dat de menschen 200 zeer heeft beraind Wij wijden U ons wezen toe : ons stand, opdat het al de waarheden gel die gij door uwe H. Kerk ons voorho ons hart, opdat het U bovenal bemi onzen wil, opdat hi) aan al uw gebodei hoorzame ; onze verraoeienissen, ons lij ons bloed zelf, opdat gij erover besch naar uw wen?ch voor de zegepraal van rechtvaardi/ïe zaak, en de uitbreiding uw rijk op de wereld. Wij wijden U onz"; huisgezinnen toe willen er H doen bnerschen door de tre vervulling ^9» onze plichten als zoon, « genoot of vader, door de c'nristelijke 0 ding onzer kinderen. Wij wijderi U onze le&ers toe : verlicl leiders, geef aan de soîdaten moed in strijd en edelmoedigheîd in den dood; Sf over ons allen uwe bescherming uit en ons ter overwinningr. Wij wijden U toe, in zooverre het ons afhaïîgt, ons vaderknd en de verbo ne landen : geef dat onder hen de rechtv digh eid heersebe die de ^o'frer'n g maakt, en setank ! un de ze^s in den si dien ze voeren voor de verded'gi g van recht. Aanl iddelijk Hart van oïszen God, de verbondene land;=n aanroepen U si kend 1 Zegen heo, bescherm hen, red (1) Dëze foewijding werd opges'eld 1 Z.E. Kardinaal AMETTE, aartsbiïi hof Parijs. Zij werd vertaald in de verschi de ta'en der bondgencoteo, zij zal te vertijd, op aile de fronten, opgezegd den. ou het Feest van het H.Hart. Iets 0T6P de Oorzto yao des Oorli en ons Soclâlen pIlcM. 11 Wij, <lie gelooven in Gods oneindigh en weten dat we maar zijn niefige afbet sels zijn, zien in Hem slleen ons doel, volgen gecrne ziin wil, den weg dien ons aanwijst, omlat we er van over tu zijn daar en daar aileen onsgeluk tevind Maar er zijn hoovaardigen geweest — ei woekeren nog altijd voort — die, een h gen dunk opvattende van 's menschen , stand, meenden dat zij daarop kom voorfgasn om hun geluk op te zoek Niemand of niels boven dea inensch will ' de eikennen, steHen ze hem zelven 00k doel. Zijn wi! u , en z n wil a'ieen zou volgen — die alleea ^>ju hun wet ziin. t voelen on3 midde 1 andere menschen, denze'fdea weg opv.ii!en, en zu!Ieu mek • ophelpea met 't geene de beschavin? te » zer beschikkii.g ste't. Men mei>sch mef eij doel, daartezenover, zal daar paartoe s ven — 't is zijn rccht, zegt hij, want iec een heeft recht op geluk dat hierin best «oo dicht mogelijk zijn doel te geraken 't geen bem in deu weg staat mag hij ( wejruimen, en hij z <) 't doen aïs 't m .j.?, l. usTKcrs, r. ttsnrsaa *ku bm swiTiasu, -ifu*■ îsxl i * 1 mm rw ■ ifffflrotvnttoi ^rsatsÊoasmiBs»*** zijn kan. De voordeeîen va'i de bfschavin zal hij 00k voor hem aileen trachten aan t Witnden : hij kentm^ar z'jn eigen ik. Àis e'k zijrt ei^ea wrg wil opgaan, zal in de wereld eeu krui^îtig en een bots in zijn ; d-^ kleine zal moet^n plaats ruime voor den grootc. Dit hecten we onrecht e vj ( | onmenschelijk. Dieren voeren 00k zoo de w!j strijd oin 't le ven. Daarop aatwoordt me Vjn- ous : Ais de machtigen hun gang moge gaau en heerschep.j zal jde wereld voorui wjj gaan. De kleinea, de zwakken hebben mai :r en tnee te drijven of — vertrappeld te wordei ncht Zoo spreekt Duitschland. En inderdaai ' uw daarvooral werdendegedachten van ,,macl | boven recht" en van individualisme,van il d de zucht, uitgepluisd en bewerkt en naar al heb- ? behoeften gedraaid en gekeerd. Een mensc zonder opperwezen, dat wil er toch niet ii nen' DaJ, hebben ze, ten langen laatste, 00k g ^art zien. En fijnaards aïs ze zijn, hebben ze 1 I een gesmeed, een opperwezen, zonder ie aan hun vroeger werk af te breken, neei 00V6 urjt. ze hebbea heter op gepast. 1neHun opperwezen, dat is de staat. E j ffe- voîgt zijn wil, ja ; maar de menschen mo den, ten toch onder een leven ; orde moet dai ikke toch 00k zijn, orde : gehoorzamen aan e< onze wil. Die wil is vertegenwoordigd door et van staat Zeg hun maar : de enkelirigen moet< dau hun wil prijsgeven I ze autwoorden u : W,J webieen, de staatswil iâ als de oplossing vt uwe ajje manswil,. en, de enkelingen willen ■ r. aan gehoorzamen, els aan hun God ! Di« ' ? staat hebben ze dan machtig gemaakf, tJ î hger en vloot, opdat hij de wereld voorui jer, j helpen kuane Daar hebben we 't rmlitairi >rcid ^ me eii ,>Deutschland uber Ailes". leid | In de andere mogendheden werden c | macfitsleer en 't individualisme niet zoo f van j bestudeerd. De geschiedenis bewijst—waa; nde- | heid mag toch gezeid zij n — dat allen t a8r" aan meededen. En, Daitschlsnd aan de root jjgp Em0pa dea moordkuil in. r'jd : . . het * | Velen vragen zich angstig af of het zoo vuoi zie, l duren moet, of beschaafde volkeren mekas nee- < nog verscheuren uaoeten, later. lien. Fatalisten — noodlotsslaven — zeggen : ja, 't is de gang van de wereld ; niks aan 1 -00r doen! Chauvinift;n —heethoofden — m& jj^n nen dat het uit is met oorlogen aïs Duitscl rz£)j_ land maar plat geraakt ! Anderen nog, pac WQr_ fis ten — vredezangers, als ge wilt — zk de reddir.g ih internationale wetten, in vo kereDrecht ; en waar nog geschillen zoude oprijzen, in scheidsgerechten. Maar intern I j» tionale wetien bestonden er 00k in Augu tus 191^; en Daitschland had het recl niet België in te vallen. Maar 't kon — « 't meende te kunnen — er voordeel uithalei en 't was — of waande zich — machtig noeg, en 't ,,voddekea papier" wier ;e'd" gescheurd. Neen, beteren kan het niet zo< » en lang die vaisciie priaciepen de wereld bi H'j heerschen. Beteren kan het toch — ofmoi "'S'' de slechte inensch dan altijd den goede 01 f*en* der de hand houden? Uit ,,machtsrechtj !U ze uit eigenbelang, uit verontchristelijking,zc ^00" 'k zeggen, is de kws^al geboren. Door rech 'er" door zelfopoffering, door gezond Christelij idcn leven moet ze dood ! En op haar overschi ^cu' bouwen we ons werk op. lien- , . c tôt • ! hi i Uw eerste gedacht, aïs ik u over dnt wei Wij preken wil, za! misschien zijn :'t is ail die maai goed en wel, maar wat kunnen wij d kaar verhelpen î Die gedachtenstrooming imme: on- neemt wijsgeeren, en geleerden, staatsmai igon r-en op, maar meuschen als wij staan das sire- toch buiten. Inderdaad, we zij a geen Ki der- merheeren, en rechtstreekschen invloed c itaat 's werelds gang en gedachten kunnen w n — weiriig uiiwerken. — Op ons gelijken zoi dan den we moeten kunnen werken. — Juis daar En bij ons gelijken valt vee! te doen. Is h( \Jl -v■ y<. a vi 1*5 • v* » j * waar dat de groote manrieu aileen zienlijl e zich aan die gedachtea gclegen laten, het i evenzeer waar dal de gewone mensch er eei t levensopvatiing uit opdoet — onbewus g misschien, best mogelijk — waar hij ziji n handel naar richt. Wijsgeerige, staatkuc n dige, godadiensïige stelsels en leeringe n v/erden, deor den loop der eeuwen heer n ontwikkeld,en stilaan zijpelden ze door,va n hoog naar laag, van denkea naar werkec t- door middel van onderwijs, van drukpen tr van redevoeringen, door publieke lever v. Willen we cen blik slaanop de wereld ronc om ons — of liever, op de wereld van vr< !t destijd — we vinden ér, onder andere voi [. men, al de gedachten weer die. Europa i [e den oorlog hebben gedompeld. Wat leerd h ons die wereld? Geld, jongens, geld, daai j. | mee zijt ge de roan, 't is f«lijk hoe ge e 8. aan gcïaakt. GeW, de macht, waar zelfs >r ' recht voor zwichten m«et. Dan : elk trel 1 . ts ; zijn plan, elk voor zijn eigen ; zoo geraal ge door 't leven. Eigenbelang dus, Tege i die begrippen moeten we niet zijn. Was ik een wijs woord past, een wijs woord : was g. | een goedkeuring misstaat, geen goedkei ir | ring! Men zal ons soms wel bespotten, 01 ,n ; ons zoogezegde versleten op»attingen, goe in j voor den ouden rommel Daarom moete .a j we durven ! : • ('t Vervolgt.) A. DE LEPELEIRE r j n | DE POLITIEKI 5CHERME> ! De geheime Diplomatie De re^eling van de Balkankwestie is i de loop der tijden steeds het beginsel g< ' , weest van oorlogen die twee of meer lande van Europa te vuur en te zwaard hebbe gezel. En de oorsprong van den huidige r wereldoorlog heeft 00k wel een w ortel zitte n ; in het balkannest, Zal deze kwesiie ditmaal 00k het stok paardje worden om misnoegdheid onder on 't te verwekken ? t Italië heeft de ztlfslaïîdigheid van Aibi nië onder italiaansch protectorat uitgeroe : pen. Het gevolg daarvaa is geweest h< e bezetten van Janina, grieksche stad, aa ». Griekenland toegekend door het traktaî j van Boekarest, na den laatsten Balkai . ; oorlog. i ri '1 H * •I 1- 1 5 s" S lt : >f | j î_ 1 Italie zegt : we bezetten Albanië om on d de sympathie van de Albaneezen te verwei )- ven. Daarom moet«n verzekerb'gsmaatregt : len genomen worden te koste van Griekei: .f i land : we bezetten dus Janina. i-1 In 't Engelsch Lagerhuis cndervraag » : M. King de regeering om te weten indi# ' de proclamatie, Albanië betrefFende, uitge t vaardigd werd na gfzamenlijk overleg va ^ al de Bondgenooten en Lord Robert Cec ! verklaart : a Ik begeer een schriftelijk ll vraag daarover te krijgen. » Overbodig verder op deze methode in I gaan. Of mr»t 't volk steeds onwetend blr ven ? Dit eeuwig achter de schermen wei s_ ken is niet alleenlijk nadeelig, maar worc t gevaarlijk nu aile natiën bewust worde * 1 an hun zending. s Van nu af moet de geheime diplomati veroordeeld worden, zegt Ribot in voile kî ,r mer. Ze heeft ons het grootste nadeel b( l" rokkend echoot Tjeresrenko,de minister va P Rusland, want : « moesten wij aile geheim 'e verdragen openbaren, het ware dadelij i- de afzonderlijke vrede ». t. Waarom dit eeuwig verschil tussche ;t woord en daad ? (1 rwMrai.'WVW^ imt«:-s«sga c Ooplogs i i |«ll *1 ' i — ■■■ ' i I BELOISCH FRONT i i3 Juni, 20 uur.— Verledennachi hevij beschieting onzer eerste linie van af h Vcerhuis tôt Boesinghe. Onze artillerie- < ' lauceerbommen hebben krachtdadiglijk t gengewerkt. Elders kalme dag. l'i Fransch-Engelsch Front '* j Parijs i3 Juoi, i5 uur.— Artillerie-stri '* in de streek van den Molen van LafTaux,v< * Gornillet en in Champagne. n j Londen i3 Juni, i5 uur. — E-m tege e aanval tegen onze nieuwe stellingeu weei >. j zijden de Souchez werd verijdel 1. In ht r ; Artois voerden we handslagen uit. Hi Eiîi biltfti tu Daoglas Hnig II Generaal Sir Douglas Haig heeft in ei n s legerdagorde betreffende de zegepraal |vi r | Wytschaete verklaard, dat deze krijgsve r i richting ten overrloede bewijst dat h i- j duitsch leger niet eeuwig bestand kan bli n t ven tegen zulke schokken. d i n j De toestand in Italiê. ) Naar luiden laatste berichten mag mi !. I een ministerieele wijzigin^ voorzien. Tw f of drie ministers zouden zich terugtrekke ? Rusland en de andere * j - Bondgenootei î | Op 9 April Lad de nieuwe Rus^ische r | geering tôt aile verbondene mogendhed< haar program-manifest gericht, waarvan h bijzonderste gedeelte luidde dat Ruslai niemand wilde beheerschen en onderdru ken. Engeland en Frankrijk komen Ruslai akte daar van en hun instem ming daarm te geven. IN GRIEKENLÀN Koning Konstantijn ; treedt af. I Zijn tweede zoon voîgt hem op. J Oe Verbondenen bezelten i- ThessaHe en Corinthe. De gebeurtenissen hebben eindelijk hi bekrooning gekregen. Koning Konstanti !" is afgetreden, heeft met zijn vrouw Grieke land verlaten en heeft zijn tweeden zoon t | zijn opvolger benoemd. De duitsche spic | nen zijn er van'onder getrokken. S N Jonart, pas te Athenen outscheef I vroeg een onderhoud met Zaïmis en ove j handigde hem een ultimatum de aftredù s ï van Konstantijn eischend, erbij voeg- nd d •_ | de kroonprins tdet aïs opvolger mocht b > ; noemd. i TerzelfJertijde drong een Fransch-E | gelsch leger inThessalie, wijl een Franscl t ; vlootmacht in Corinthe ontscheepte en i tl stad bezette. In dea avond kreeg Jonart van wegeZ [J ! misbericht dat Konstantijn was afgetredi . en z'jn zoon Alexander als opvolger hi jaangeduid. e ? In Athenen werd de noodklok gelui j_ maar 't volk hield geen manifegtaties. Int gendeel, het juic'nte de Verbondenen toe. [t ' Prins Alexander is a3 jaar oud. n i l IaskUui e 1 i-1 PARIJS meldt : Bedrijvige artilleri !* j werkirg op 't Belgisch front en in de stre n î van Craonne. ^ | LONDEN meldt : Sinds 7 dezer hebbi we 734a krijgsgevangen gecomen en 47 k nons, a4a mitraljeuzen en 60 mortiers bi II gemaakt. I 1 DE TOESTAND I Op 't Ypçrsche front r'uurt de bedrijvig-je heid aan, maar hier 00k, we moeten het et . bekennen, is de poging die door iedereen :n ? als een groote belofte werd aanzien, in e- het dagelijksche van den strijd vervloeit. i De Engelschen zi]n gecoodzeakt éen rta ; een de vijandelijke steilinjjcn eerst dagen ; onder vuur te nemen om dan een voor-ld : sprong te bewerkstelligen. Meer en meer 111 ! wordt het dus een zekerheid dat van door-5 braak geen spraak meer kan wezen en dat n- men onophoudebjkhet vijandelijk front op g. heel zijn lengte moet bebeuken om, op el zeker oogeribiik, het begeven van de linie , te belcven onder de stelselmatige hamering. I Op zich zeif beschouwd,is de overwinning \ van Wijtschaete een meesterstuk geweest van krijgskuade, maar in 't algemeen ver-( loop zal het geen beslissing brengen zoo-. lang deze pogirtg niet algemeen wordt van aan Zee toi in den Elzas. En we kunnen c ■ maar niet begrijpen waarom in al de krijgs-, verrichtingen die gebeuren, de Vlaamsche kust van zoo weiaig belang wordt gehou-den.; Noch op het Italiaaasch front noca op het Oostelijk front is iets meldenswaardig 6C • aan te stippen. n' t In den Ba/kan echter zijn groote veran- deripge. op ha;'' a en Griekenland is thans •j in een k!uv, n, r; o-v el van diplomatieken- politieken als krij kundigen aard, gewik- keld dat h o uftogelijk zieh er uit zal kun- n . nen losworsteien. et id ! k-[ .d eé Zeker, Griekenland kan onder menig oogpunt niet meer als een neutraal land beschouwd worden en worden we dus ge-^ machtigd de verzekeringen te nemeo die we ncoJig achten. Onze goad^akkigheid heeft ons hierin reeds te groote po tsen gebuk-ken om 't niet te verleeren ; maar het be- ! jn -i ot e*, î 't, r- ; l? ' at En Amerika ? Het staat nu vast dat het in September toekomeode ons 200.000 man a' zal zeadenl le 's Levens Zijluiku. ï- " Sehuifelaap " (iste Vervolg) ) Anders, 'n goê mensch, een herle als ^ boter, zachte als koekebrood, gedienstig ' voor iedereen, pcht godsdieustig lijk iedere visscher, zonder het daarom te laten blijken of er te koope mec te loopen, Dat zijn van die diegen, dis ge lacgs strate niet moet ; ileepen, placht hij te zegge». Doch als hij 't " Havenhoofd " uitgeraren is, dan is zijn eerste woord je altijd : " Maats, op Gods genade en Maria's " en Scbuifelaar maakt j een diepgevoeld kruis. Dat is 't schoonste ; van heel zijn doening. S Schu'felaar kan op zijn eentje niet voort, ^ ( hij moet hij altijd lijk andere menschen. Hoort hij redekavelen, hij redekavelt mee. Is er lawijd in eene herberg, hij zal er *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection