Forced labour

Forced labour

As the war lasted, the German economy grew short-handed. At the same time, the economy in occupied Belgium had all but ground to a standstill, as a result of which there was enormous unemployment. The German high command came to see the Belgian unemployed as a way of keeping the war economy running.


Blog: 'An army of the unemployed? Forced labour'

Blog: 'Hollow Cheeks'


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

De legerbode

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLiDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Se Ontvoeringen van Belgen naar Duitschland Het Protest van België Telegrammen melden dat Koning Albert aan den Paus, den Koning van Spanje en ...

Belgisch dagblad

/♦. â -i- ,iv u > /%>. A_I^i 11 3L>l£CI3f^]MLicJ»iiil:"iL il^iCS. ^O. <7S ABONNE MENT EN. Per 3maandenvoorNederland I 2.50 franco per post. Losse nommera: Vcor iSederland 5 cent; Toor Buitenland 7'/t cent. Den Haag, Prin.segrach.fc 39 m i r» . t»1j A 'T.'IQQ BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. ...

Belgisch dagblad

3iie «J&firg-aiîgr. 88 OCTOBEB 1S17. rto. èssï; ABONNEMENTEN. fer 8 maanden voor Nederland ,l j§.50 franco per post. Losse jjiumiaers. Yoor KedsrlandB cent, foor Buitenland 7'/j cent. • Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7438. BELGISCH DAGBLAD MerschiJnenfS le 's-Gravenhage, elken «rerkdlag te 12 ure middaçga BUREAUX ...

Het volk: christen werkmansblad

Ïijfen-Twmiipte Jaar. — N. 104 ■ i - _ . - Goésdisnst — Hnisgszln — Elyendom Donfeia» 1S April ! 915 Allé briefwisaelmgen vracht-vrij te zen den &&n Aug. Van Ioeghem, uitgever voor cfe naam.1. ïnaatsch. « Drukterij K®fc Volk», Mcersteeg, n° 18, Gent» Bureel voor West-VI aidèrent Gaston Bossuyt, Recol&'i.ten-straat, ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

jaARÛANO, Nr 8M. WOENSDAC, 7 AUÛUSTUS 1918 HET JVADERLAND Kleîne aankondigingen : 1 fr. per regel Groote ld. bij overeenkonist Dieustaaiifaiedingen : voor geret'ormeer-den kosteloos. Belglsch daoblad, voorloepig te Farijs, 39 Place des Deux-Écus, 3 LEO YÀN GGETHEM, Directeur 7 ' ^ Het oumiiisr s 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderd&g en Zaterdag verschîjnende ..■! » ri'ifîïn'..i h 1 , .un,. „ „ .. iiwiw nWm m 1 il l'iimmii» Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of baUeiûj ontvang't lien of vijftien Fransche en Nederiandsche exemplaren. De Belgische Artillerie-Inrichtingen TIJDENS DEN OORLOG 0) Vit ...

Ons land: in woord en beeld

GENT. De stad der Bloemen, Praalgebouwen en Begijnhoven. Heden ter» dage maakt Gent den indruk van een bloementuin, waar, tusschen de azalea's en de orchideeën, de nijverheid tiert, de le^teren, de kunsten en de wetenschappen gekweekt wor-den, verklaart Busken-Huet. Wat Gent en omstreken van de andere steden van België onderscheidt, wat het als ...

Life: Belgian number

Comfort Cold weather comfort in the luxurious Rauch & Lang, Electric is like your drawing, room. Only such solid, suhstantial coach building, as found in the powerful Ranch & Lang, with-stands pénétrating, zéro weather and neg,o-tiates easily the most trying, of winter road conditions. Silence, in winter especially, is almost impossible ...

Le courrier de l'armée

LE paraissant les Mardi, Jeudi et Samedi Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batterie reçoit dix ou quinze exemplaires français et flamands. Contre lss Déportations en Allemagne Un Télégramme du Roi Albert Voici la réponse du Roi Albert au télégramme des ministres belges à l'occasion de sa fête ...

Le ralliement: journal libéral hebdomadaire

Douzième Annee, N° 26 LE Dimanche 28 Juin 1914 RALLIEMENT Journal Libéral hebdomadaire Comité de direction : Paul Jasson, E. Feron, P. Hanrez, G. Lorand, A. Lanihiotte, Hennann Dumont ABONNEMENTS : Belgique . fr. 5.00 par an Etranger : fr. 7.00 id. Les abonnements prennent cours le 1er janvier et le 1er juillet 10 centimes le numéro ...

Le courrier de l'armée

LE COURRIER DE L'ARMÉE paraissant les Mardi, Jeudi et Samedi Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batterie reçoit dix: ou quinze exemplaires français et flamands. • Le Travail forcé et les Déportatioss EN BELGIQUE (Suite) TJne personne qui a pu s'échapper de Belgique et dont le témoignage est ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO CONTINENT. . 15 CENTIMES HOLLANDE...... 5 CENTS ' " • •• I ■rillllll ■III — ■ IMIIII Il ■ IBM | nr————11- —" ■ -«Iinrin— l ■ m ——m———.. . . . —p,,-—~^p~——■m——»——»TTrntw^TrtMMMW—T-MTn jfrTTTrWMI ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3èmo Annee iv<yio?3 "ÊTceïïïs " Ssnraeili fï octofefe L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. tlournal caaaoticSlers du ïîiiatiirj rs^ralssanît en MoIEairsîSe Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées «t* bureau tle rédaction : N. Z. VOORBUHCWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphones: -2797 et ...

Belgisch dagblad

Se Jaai'gang' !>0.1NI>I3tS3>^0- 31 DECEMBER iaj.6. IVo. 84 ABONNEMENTER. Per 3 maanden voor .Nederland f 2.50 franco per posfc. Losse ûummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland llk cent. Den ïïaag, Prinsegracht 39 Telefoon lied, en Admin. 7483. . BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGME — CH. HERBIET. Hoafdredacteur : L. du ...

De stem uit België

IBureel I 21, RUSSELL SQI LONDON. W.C. Telcphonoi Muséum 26T. De Stem uit Belgie Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 months. ^ Voor de Vereenigde Staten : 5* 50 cts. Voor Holland : 1 fi. Voor Frankrijk : 2.25 ^ ▲ fr. Voor de soldaten : lsh. w w of 1.50 £r. 5de Taareanfr, Nr. 16. (Biz. 1247-12,8.) VRIJDAG. 5 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

[DE GEMTENAAR - DE LANDWACHT Nam. 228. 41'laar. 6.Bi 0faeveiKetelyest,H PB KLEINE PATR10T Dinsdag 24 September 191$ Prij» * eentiemea T>nitïehe BsrioMen. li itkuJN, 21 Sept.—Westelijk krijgstooneel. I leicrgroep Kroonprins Rupprecht : Ten oosten I hn Merktm werd een Belgische kleinere aanval I Hgeslagcp. Levendige varkenningsbedriivighcid ...

De Belgische standaard

» J**r~ .M. i 30,87, ^ " 3 ' , nu-«rf»' I D ^ ^ H^Ï I ™" ' '""" " :)»ŒO m A f% VX A A Ô TVfe "H "-r T'ï":' « v • •-iy?7 I JE% I 1 I 1#®% /:" :.1 . " " " i v M, » ^ r msXJ l s \ $ éék^ê %# - - — ■ IBUbâfti y. v,:|gp a/. VAjl J/^^\ , ,.[1W.[T /!'fgfa- ■ $ ' <1r r B ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Verklaring * w VA AA-Atcu Onze vriend Anaeele ontving een brie! bevattende «en geheel en boel klachten over het niet spoedig genoeg herstellen der •cheepvaart en over het slecht systeem in voege voor de bevorclering der technische hedienden. Dit achrijven i• geteekend: Een groep met schippers. Dergolijke brieven — wij herhalen het eens te ...

De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

pmeder Ie Jaargang. — Nr 22. Zondag, 8 September 1918. Prijs 10 cwntiôHe. Il / tr een kale excuse!... -— Als aan de zoogeiaamcU volksvrienden van aile partijen w®r«lt verweten : In uw programma stonc de volstrekte M f ^^^*"lir*"*lA fi îi gelijkheid der talen.. Dat W3S bOBPSnbCdrog! Gij hebt niets gedaan om de schandelijke ...

De werkman

De Werkman 45e JAARGANG N° 2318 15 Juni 1917 Hcofdopsteller i Volksvertegenw. DAENS. Prijs : 4 ctm. Drukkers-Uitgevers j FRANZ DAENS <& ZUSTER — BERICÎIT UIT PLICIIT — Door den gedurigen losbandigen opslag van 't Papier vinden wij ont gedwongen den prijs van DE WERKMAN te zatten op 4 centiemen in plaats van 3. 't Js een conditie ...

Informations belges

N° 757 bis 20 Juillet 1918 INGORMATION BELGES Les manœuvres allemandes dans les ca.mp3 de prisonniers flamands. — Los Allemands continuent, et toujours avec le même insuccès, leur propagande machiavélique dans les camps de prisonniers tla-mands. De nouveaux renseig nements ont été obtenus sur ce sujet, grâce à l'évasion de soldats ...

Belgisch dagblad

«clo J aargaitt^. DINSDAe ÎO JUO i^o. >ss3îa ^.bonnementen. . t>er 3 maanden voor Noderlaad 12.50 franco per post. Losse Inntmers. Voor iNederlandû cent, 'foor Bnitenland 7'/i cent. t Den Haag, Prinsegractt 126. Telefoon Red, en i^hnin.^483^^ BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN ...

Het Vlaamsche nieuws

liasd&g 5 Juni 1917. Derde Jaargang *r. 156 Prijs i © Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Ver&chijnt 7 maal in de week 4BONNEMENTSPRU7.EN : jjjin tnaand 1 71 ( 3 maand ' — „| tnaand •• '•— Kétoi«« : '• — Ktdaktii, Beheer tu AanfcondigingM ! ROODESTRAAT, 44 A.VTWERPES DE OPSTELRAADi kt<t VERHULST, Dr. ...