De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

543525 0
08 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 08 September. De Vlaamsche smeder: nationalistenblad. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cn6xw48k5h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

pmeder Ie Jaargang. — Nr 22. Zondag, 8 September 1918. Prijs 10 cwntiôHe. Il / tr een kale excuse!... -— Als aan de zoogeiaamcU volksvrienden van aile partijen w®r«lt verweten : In uw programma stonc de volstrekte M f ^^^*"lir*"*lA fi îi gelijkheid der talen.. Dat W3S bOBPSnbCdrog! Gij hebt niets gedaan om de schandelijke verdrukking d«r Vlamingen tegen te gaân. Gij hebt den ^ Jf J?\ * | Viamiig tôt paria in zijn eigen land gemaakt; door uwe «lechte internationale e* inwendige politiek WSl*6n zljQQ lOOnen eeil Œ£0ï°de kl0ln@P \ A Jr \ ffl % dan die der Walen; door uwe slechte wetten, hebt gij ùnzt kinderen in den dood laten jagen door officie; en, die geen w«ord verst»nde* van de taal der \ \\\ Jm \ w » j-tr Vlaamsche soldaten; gij hebt onze zitke, Vlaaraschsprekcnde kinderen als vee laten verzorgen door militaire geneesheeren, die niet eens «le taal der \^\ f Jtr \ k ï — 3 zieken koaden begrijpen. — Gij hebt Frankrijk hier den baac laten spelen, zich in onze inwendige aangelegenheden bemoeien, en aile poging om ons \ w \ \ If Vlaamsch vo'k hoogar onderwijs in eigen taal te geven, laten tegenwerken door Fra»sch geld, Franschen invloed on Fransche verdrukking. Gij hebt ons \ m Àp \ \ 1 I door uw Franschdolheid en uwe geheime verbintenissen in dan oorlog gejaagd! — Wat antworden de vermomde Vlaamschhaters ? Wij hehbtn *lle \ W \ tt 1 S Vlaamsche wcttcn gestemd !... Wij wetén wat die Vlaamsche wetten waien, halve maatregels, plaasters op een houten been, schijnhei ig samengeflaast om \ g Â' \ % 1 I onder den «chijn van verdediging van het Vlaamsch ons nog ellendiger te maken. Als die slechte wetten dan tôt in het oneindige iû de karton» hadden y f \ \ Il gelegen, het Vlaamsche volk jaren had geprotesteerd om ze in besprekiag te doen brengen, ze door tientaiien amendemenlen krachteloos waren gemaakt, M j \ m if en een karikatuur van wet wa» jpntstaan, die feen den minsten invloed kon hebben, en veeleer een achteruitgang dan een vooruitgang was, getuigen nu f f \ 1 il de leger- en onderwijswetten van juist voor dea oorUg, stemdtn onze Volksoertegenwoordigers die lapwettenl Met. zulke korotten willen zij ons nu nog i m \ % \3 paaien! Sommigen dier volksvrienden gingea al het enrecht uit de wereld doen verdwijnen, andere baden schijnheilig elken dag ; Bemint uwfen evennaaste gelijk u zelven, én de derden zouden ons verlichten door efficieel onderwijs. — WAT DEDEN ZE ? Het wraakroepend onrecht, waardoor een Vlaamsch a 1B! 6f «L S ■ H m 3 werkman in ailes wordt ten achter gesteld, lieten ze begaan, en zoodia ze met de heeren mochten aanzitten, spraken zij ook wat Beulemansch, om onze 5F%B B Wi H 1 S S iiïyk B | f B S®58 fïvij y ffl va H M arme, Vlaamsche dutsen onophoudelijk hunne minderheid te doen gevoelen, maar al het onrecht bleef bestaan in Stadhuis en Provincieraad, in Bestuur ^ tfniii^ leQ gerecbt, in leger en onderwijs. Een huaner legde met prieater Daens een wetsontwerp ten gunste van Vlaamsche krijgsdokters neder, maar het slaapt nu sedert jaren in de kartons! Ze itemden de Vlmamsche Taalwetten ! — Bemint uwen evennaaste, zeiden de anderen, en elken dag lieten zij den armen Vlaamschen werkman vernederen, op zijn pensioen bestelen, zijne gezondheid benadeeligen door gebrek aan drinkbaar water, zijne toekomat verbrijzelen, omdat hij Vlaamsch sprak, maar ze stemden de Vlaamsche Taalwetten ! — De zoogezegde vrienden van het «fficieel onderwijs onthielden onze kinderen een vormend, wetenschappelijk onderwijs en stalen onzen kostelijken tçd* zoo naodig om te leeren denken en redeneeren, om ons te kunaen ontvlaamschen en ons tôt ongeletterden te maken. — Ii\ groote steden als Gent, kunnen 15 op honderd menschen, hunnen naam^ niet schrijven, 30 op honderd hebben geen de minste kennis van de rekenkunde en de meesten zijn onbekwaam een wetenschappelijk vakonderwijs te volgen. Dat ailes om ons van kindsbeen af, 7 uur per week van aile ontwikkelend onderwijs te kunnen berooven, en ona wat Fransch in plaats van verstand in te pompea. — BLAUW, ROOD EN GEEL ! 't Heeft ons ailes om 't meest gefoutemalheurd, en dan komen ze af met de kale excuse : WIJ STEMDEN DE VLAAMSCHE TAALWETTEN ! *t Plan trekken is uit! Wij zien klaar in uw spel ! Wij willen ons eigen meesters zijn en al u,vre politicke trukken zullen ons van ons doel niet meer doen afwijken. W&Q met h0t bOGr&tlbOfirOSg d0P partijen E Leve de Staai Vlaanderen!! l——i— Zat@rtiag 7 September, te 7 uur 's av. GROOTE VOLKSVERQADERING In da Zaal der Académie, Academiestraaf Dichter RICHARD DE CNEUDT, van Bïussel Spreekt over : De internationale beteekenis van den Vlaamschen Strijd Groote Liederpriiskamp — Nieuwe uitvoeringen van onze Nationalistische Harmonie Zondag 8 September, ta 5 u. 's namiddags j STICHTINGSFEEST j Tan dt AFDEELING ST-PIETERS d« NATIONALISTISCHE VOORWACHT in de Feestzaal » ST-PIETERSTOftEN ,, Feestredenaarster : RlKA Van OvERBERGHE MWBHIKI I I ' -JI1 IZaierdag 15 September, te 7 uur 's avoitds TQQNEELKUNOIGE PLEGHTI6HEID ten Toordcele onzer Krijgsgey«ngenen PRACHTIG KUNSTFEEST Eerste opvoering vam het Aktivistisch tooneelspel HET EINDE ^nEko^F: deor de artisten van het Nederlahdsch Tooneel PRIJZEN DER PLAATSEN ZOOALS GEWOONLIJK Kostelooze plaatsen voor aile Nationâlisten twee laaiste rangea Eennaklankvan het fiirifust van 10 Auoustus In ons nummer van vandaag geven wij eenige foto's van het veldfeest ter gelegenheid van het bezoek der IJzèrjongens aan Gent op Zondag 10 Augustus. We dachten die foto's vroeger te kunnen geven doch technische moeilijk-heden beletten het ons. En zouden we het voor den oorlog versakkerd hebben clichés acht dagen over den datum te moeten laten verschijnen, nu achten we ons al heel gelukkig die te kunnen geven, zij het dan ook drie weken na-dien. 't Is nu eens oorlog ! We denken dat onze lezers, die het prachtig veldfeest aan de Kortrijksche Poort bijge-woond hebben tevreden zullen zijn een herinnering te bezitten van het bezoek onzer IJzerhelden aan de Gentsche Vlamingen. Om te sluiten een weordje van hartelijken dank aan den kunstenaar-fotograaf en al dezen die, 't zij door hunne hulp 't zij door hunne bemid-deling, ons in de mogelijkheid gestelcj hebben deze foto's onze lezers aan te . bieden. Onze Plicht Wij verheugen ons in eene merkelijke vermeerdering van ons getal lezers elke Week. Papiernood belet voor het oogenblik ons blad tweemaal per week of dagelijks te laten verschijnen zooals wij het zmnens waren, maar wij hopen binnen den kort mogclijksten tijd onze organisatie in dien zin te kunnen volledigen. Onze mannen en vroiiwen mogen het niet vergeten, ons blad in een huiskring beteekent eene overwinning op de vijandelijkheid of onverschilligheid tegenover den strijd. Iedere Nalionalist tôt lezer maken van De Vlaamsche Smeder is elke week een monstervergadering houden, waardoor duizenden het woord van Vlaanderen s beste klaroenen hooren en genoopt worden ONZE IJZERJONGENS OP BEZOEK. TE GENT De stoct begeeft zich naar het Sportplein. — Zooals tnen bemerkt wordt de vlag der Gentsche Hooaeschoolstudenten door een Vlaamsche soldaat eedraaen. tôt overdenken, willen en handelen. Imrriers iedere week brengt ons geliefd orgaan een arsenaal van nieuwe wapens aan om den vijand van Vlaanderen te bekampen. Wij houden ons niet bezig met theorieën, met woordenkunst en vitterijen over bijzonder-heden in den strijd. Wij grijpen in het dagelijksche leven, toonen door feiten onze vernedering en het lijden van ons Volk en schenken nieuwe doorslaande argumenten, die de schijnredenen, de trukken en tiere-lantiinen van den vijand vernietigen. De plicht aller Nationalisten is dan ook ons blad te lezen en te rerspreiden. Aile vergaderingen en werkingen worden er van den Vrijdag morgend af, in aangekondigd. Wie ons blad leest, is op de hoogte van ailes wat in het Vlaamsche kamp belang-rijks gebeurt. De gedurige zorg van aile besturen van de Nationalistische bonden moet dus naar ons blad gaan. De Vlaamsche Smeder versprei-den, is prima propagadawerk doen. Vlaamsche mannen en vrouwen. stuurt ons elke week met tientaiien nimen en adressen van Vlamingen, die door U over-haald werden oiji ons blad te trekkeo. Wij zullen ons uiterste best doen om het blad belangwekkend, vlueiend leesbaar, geniet-baar en wel ingelicht te maken; zorgt gij dat het overal verspreid worde ! % / De Redactieraad. Nog immer over Vrijheid Een twintigtal jaren geleden had er in de Fransche Kamer een dier eigenaardige spie-gslgevechjen plaats, die het gansche land in spanning hield. De politieke kamphanen stonden met gebalde vuisten tegenover e kander, terwijl zij zich wederkeerig de ergelijkste scheld-woorden naar het hoofd slin^erden. De vrijh'eidsg-ist deed zijn voile werking gelden; de oplage der politieke organen vergrootte en de reuzenmenigte kiezers door-leefde een Vrijheidsroes. Toen was het dat het orgaan van Hervé, « La Guerre Sociale », de aandacht riep op de brutale komedie of nog beter gezegd op het grove foorespel, die de gapers de begoochelmg moest geven van volkssoeve-reiniteit.De politieke gladiators.die in deNationale arena elkander moesten uitschelden en te lijve gaan waren in de grond maar de huur-lingen van de Rotschilds en eenige andere grootfinancië'n, bezifteis der ijzerenwegen, scheepvaartlijnen, de Creusot en de gansche grootindustrie. Bovengenoemd dagblad wees er zoo juist op, dît gedurende dit gansche tooneel van voorgewende verontwaardiging en uit'ouiting nooit den iiaam van Rofscliild of een ander groot-financier Iwerd uitgesproken, die noch-tans gansch alleen in de volste vri heid pver het lot van Frankrijk beschikten, op voor-waarde, dat ze er de noodige fondsen afduwden om ' de groote kosten te betalen der eerste rollrn van het politieke hoofdtooneel van htt Palais Bourbon en de daarvan afhbn-gt nde reklamepers. België, de succursale van Frankrijk, toonde voor den Doorzioner langzamerhand hetzelfde beeld. Ja hier ook was de vri'heidsgeest zoo uitvreugdig oppervlakki^. Kerk- en logepolitiekers in dienst van de geldmacht beschikten over het grootste deel van het bestaan der menschen. Hoe k'inkt nu riiet valsch het vrijheidsgekletter als men we-1 hoe volstrekt onze pach-ters afhankelijk vyaren van den kasteelheer. Hoe dikwijls hebbçn onze sociaal-demokraten vroeger , j niet gedonderd tegen den 6 schreeuwenden toestand, dat een boer zelf het wild niet vangen mocht dat op zijn land djne vruchten opwrat. Hoe vrij kon zich een landbouwer voelen egenover den grondeigenaar waartegen hij ;een enkele waarborg bezat in betrek tôt /ergelding voor de verbeteringen, die aan het and zijn gebracht? Ook heeft de bezitter tôt hiertoe een ruim »ebruik gemaakt op den buiten van dien ondergeschikten toestand van den- pachter Dm dien de wet voor te schrijven. Als men de toestand der kleins burgerij in dé steden van dichtbij kent, weet men ook zeer goed hoe erg afhankelijk die (vas ; hoe betrekkelijk weimg er waren, die eene ferme houding dierven aannemen ; hoe ze steeds meezwenkt;n met elke politieke om-keering; hoe onderworpen ze zich aanstel-den tegen de rijke familie die ze werkelijk vreesden, daar deze over hun lot beschikten. Onze burgerij heeft de vrijheid en het recht juist te doen wat onze groot-industriel-financiers willen en wat met hunne belangen strookt. Sommigen, die genoegzaam bewustzijn bezitten, weten zul'ks wel en voelen er zich dus niet te fierder om, doch eene groote menigte half bewusteloozen kraaien des te harder van vrijheid, nàarmate ze er werkelijk minder bezitten en spannen zich nu aan den wagen van het franschkiljonisme in aile sport van propagandafeestelijkheden. Nu is aan.de slaafsthe knechten alhier ook eene schitterende gelegenheid geboden om éens zromicr kosten zonder heï minste gevaar hunne vrijheidslusten te mogen uit-schreeuwen ten koste der arme recht-eischende flaminganten. Al de politieke lakeien van verschilleipde kleur vormen nu slechts een koor tegen de Vlaamsche kampioenen, omdat dezen het wagen aan de macht te tornen hunner meesters. Ja ook hier evenals in Frankrijk durft men persoonlijk de grooten met aan. Als gioepeering, als politieke partij mag men de meesters van eene andere poiitiek aanvallen, juist zoolang en zooveel als het de belangen der meesiers kan dienen in tijden van kiez'ing. Enkele families beschikken hier over het gansche bankwczen. Zij behooren tôt beide kampen en worden vereerd en gevreesd. Met een toestand uit zulke machtsverhou-dingen geboren, is de Vrijheid nog slechts een thema om muziek op te maken voor Cantaten. De echte leus, de werkelijke is : « Wiens brood men eet diens woord men spreekt. » En over het brood van de beambten en hetgrooiste dee! der kleine burgerij beschikken enkele financiers-nij .eraars. Zeker hadden we in België betrekkelijk vrije instellingen, maar wat baatle zulks aan onze geestelijk verwaarloosde werkersbe-volkine.aan wien de verstsndelijke middelen ontbraken cm dievrijheden te kunnen benut-tigen, waardoor nog steeds voor hen de vernederendé toestand bestond, dat een artikel zooals dit van 310 hen voor onbe-trouwbaren eji minderwaardigen deed door-gaan,Wat geven de beste muziekspeeltuigen aan muzikanten van beneden staak? Nog eens om van Vrijheden en rechten het juiste gebruik te kunnen maken moet men er den waren geest van kennen en de voldoende ontwikkeling om ze° te kunnen verdedigen. Men moet eveneens voldoende onaihan-kelijk zijn, hetzij door het bezit van de stoffelijke middelen, namelijk kapitaal ofwel door technische bekwaamheid. Zelfstandisheid is dus de eenige voor-waarde van echte vrijheid. De flaminganten moeten dus de burgerij volledig uit de klauwen halen der ver-franschte banken, der franschkiljonsche financieknechten, dan eerst zullfn zij zich langzamerhand tôt dien toestand ontwikke-len dat ze in staat worden in eene vlaamsche atmosfeer te ademen. Maar een Vlaamsche Staat kan slechts degelijke grondslagen vinden in cen goed ontwikkelden redenerenden boerenstand, voldoende metpositieve kennis enbedreven-heid in zijn vak gewapend, die hem tôt dit hooge' bewustzijn van zijn recht en waardig-heid voert, dat hij ziah kan ontmaken van al de politieke schuimers en dekoratieve over-bodigheden, die tôt hier'.oe schadelijker

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche smeder: nationalistenblad belonging to the category Oorlogspers, published in Gent .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection