Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

687856 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 07 August. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pv6b27r30b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

jaARÛANO, Nr 8M. WOENSDAC, 7 AUÛUSTUS 1918 HET JVADERLAND Kleîne aankondigingen : 1 fr. per regel Groote ld. bij overeenkonist Dieustaaiifaiedingen : voor geret'ormeer-den kosteloos. Belglsch daoblad, voorloepig te Farijs, 39 Place des Deux-Écus, 3 LEO YÀN GGETHEM, Directeur 7 ' ^ Het oumiiisr s 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per mftand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.75 tt. \ Kngeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. Ontvoeringen van Belgen In de oorkonde betreffende do econ mische politiek van Duitschland ten o : ziohte van België, die we gister same I vatten, hebben we gewezen op de sysi matische plundering .en vernielingonz jiijvorheid op bevel van baron von Bi sing en zijne handlangers. i In de vergadering, die de gouverneu gtneraal 19 Juni 1915 voorzat, werd oc onderzooht hoe men onze Belgisc.be a beiders kon wegvoeren. | De Duitsche ijzerkoming Rœchlir vergeleek er de Duitsche metallurg met de Belgische en weis er op dat < Duitsche hoogovens handarbeid nood hadden.. . | Na de mislukking van de bewerksk ling van Kfijgsgev&ngenen in Lotharii [ gen meeride Roeshling dat Eblgië < ! noodige werkkraehten mœst l&verei Iln vredestijd arbeidden ongcveer 1 mi iioen vreemde arbeid èr? in Duit&ehlan docJi het was twnjfelachtig dat zij ne zonden terugkeeren. Von Bissing deed opmerk&n dat d kwestie reeds onderzocht was gewee: op beveJ van den minister van oorlog Bittman, een Duitscth ambtenaa . meende dat 500,000 Belgiscbe arbeidei zonder werk waren. Von Bissing ha [ den minister van oorlog gemeld dat, ii jdien hij arbeiders behoefde, hij er i ! Brussel kon vragen. t)e kwest.ie is echte Ker ingewikkeld. Men moest geene sli ptnde lionden wakker maken. Me i moest den schijn vermijden om al s ove; [feid tusschen te komen, daar de Bel g ;sche werklieden een nationaleri teger stand zouden bieden. De Prnisische m îiister van oorlog vroeg dat de arbeidéi | aan een streng toezicht zouden ondoi worpen worden. De werklieden moest.en yocr b iwi vei tfék naar Duitschland cou kontrakt or derteekenen. De ijzernij verheid liee1 zich vooral tôt Brusset gewend, wâa Ivon Btesing's administratie haar ter wt |ifl was. De wervers waren niet op d ioogle van hun taak. Zeldzaam werde Aontrakten onderteekend. Zekere ager ten beloofden op eigen liand hooge sala rissen, waardoor stakingèii in het lan van Luik ontstonden. Men besloot he wervingswerk een te maken. Von Bissing was van meening dat di kwestie zeer belangrijik was voor Belgi [enDuitschland. Hij kleeg op zijne beur overde onhandigheid der wervingagen ten, die zegde hij v de arbeiders bedre gj-'n, door hun iets voor te spiegelen da Nj nooit zO'uden kunnen bereil' en. Groe pringen waren er noodig, die in Sa [inenwerking met den gouverneur-gene raal een programma zouden opmakt i om Belgisehe arbeiders h&ttr Duitsch lond te voeren. DE BELCISGHE ARBEEDËRS WE1CEREN VOOR DEN V1JAND T: WERKEN Von Bissitig had eU n indruk dat eei zeer felle afkeer onder de Belgische ai beiders besfond om ef heen te gaan,zelf verdienden zij ér hooge loonen. Di was veranderd omdat von Bissing op he komiteit van hulp en voeding, had ge drakt. Dit komiteit was, zegde hij, eei 'dfi' grootste hindernissen aan de moge ijijkheid om den werkman aan den ar '«id voor de Duitschers te brengen. Voi -Bissing- deed genoemd komiteit zee ®ergisch verwittigen dat hij zeer stren: |°u tiusschenkomen in geval het werk beden biistond, die hunne bezighedet niet wilden hernemen en hun geld ti ^ratrekken, wanneer zij weigerdei VOor Duitschland te arbeiclen. De gou jerneur-generaal had van de directie vaj "et komiteit van hulp en voedintr beko Ifien dat het niet meer kosteloos broc Mn de arbeiders zou geven, de ar-beider B°uden voortaan het brood met hun loor ^oeten betalen. Gommentaria overbodig. Het blijk (Us uit de verklairingen van von Bissim dat Belgische werklieden slecht, "°or broodroof konden gedwongen wor ™ in Duitschland te gaan werken. bahren, eer. vertegenwoordiger vai e Yuitsché nijverheid vroec in welk< en in welke voorwaarden de Bel ^'S e. rnachiennijverheid nog kon arbei en- Dp Duitsche machienennijverhei ? arbeiders te kort. Hij vroeg of he m°gelijk was een deel van de Belgi !„ et machienarbeiders naar Duitschlam i 0 Uren ■ Hij wees op den bijzonderer \vpTr^a'!^ van kategorie Beigisclu !'eden omdat de Belgische machie t(1 rujve^eid zich groote offers getroost p m die specialisien te onderhouden ^ rendrong er op aan die hulp te ver {'n aan de gemeenten en het Ame komiteit. Ueru1 BorzLS' €en vertegenwoordigei | - wische ovarb,eden, antwoordde dal België 12 fabrieken van lokomotiever en 12 fabrieken van maehienen telde. j DE TEOENSTAND DER MACHIEN-ARBEIDERSAllen waren min of meer werkeloos Eenige oude bestellingen werden uitge e voerd, doch de werkhuizen weigerdei pr voor de Duitsche administratie vai g_ spoorwegen te arbeiden. Nijveraars er arbeiders gingen hier liand aan hand Zij willen in die orde van gedachtei r- geen enkel werk aanvaarden zelfs a durude de oorlog nog jaren. Alleen dt r militaire mathl kon hier dwang uitoefe non. l- Daarop verklaarde de gouverneur-ge net-aal von Bissing, dat bij de woorder 'e van von Borzig beaamde. De tegenstani: 'S' in de machienennijverheid was nog er gergeworden, daar men talrijkë machie-nen wetrgenomon had. De tegenstand i; 1 in aile geval zeer groot. Hij is nog- groo ter bij de nijveraars. Daar dezen zieti groote uitgaven getroosten om hunne 1- werklieden te obderhouden zal het ni. l d gemakkelijk gaab machienenarbeideri g naar Duitschland te voe'ren. I DE VALSGHE EN WREEDHEID 3t VAN VON BÎSSÎNG Door een chuk op de arbeiders uit te ^ ctfenen zou men meoilijkheden uit een militair oogpunt en zeer groote zorgen virwekken. Wij hebben, zegde de land-1_ voôgd, een praef met de arbeiders van c (ien spoorweg genomen. Zij is volkomer; ' nnslukt. Sene andere proefnsming is be l" ter geslaagd. De spoorwegen hadden II zeer vele werklieden te kort en men vreesde dat de reparatien van het spoor-wegrmàterieel niet zou kunnen uitge- f" voerd worden. Arbeiders die blijkbaar slechten wil hadden getoond, werden ,s al:> burgerlijke gevangenen naar Duitschland gezonden. Ik heb me tôt de kampen van gevangenen gewend en ge-vraagd die arbeiders krachtig tôt den arbeid te dwingen. Na zekeren tijd lieeft , nten die arbeiders gevraagd of zij gereen 1 waren een kontrakt te enderteekenen " om hun arbeid in België als vrjje werk-\ iieden te hernemen. a Allen hebben hun handteekening ge-geven> Indien de minister van oorlor ' me stsunt, zullenzij onverwijld naar de ' werkhuizen terugkéeren om hun arbeid te hernemen. Dezelfde von Bissing, die hier als bsul e. van de arbekiende klasse in België is f opgetreden was het die, in de brieven ' die hij einde 1916 aan Kardinaal Mercier stuurde; verzekerde dat de Duitsche roîitiek in België doordrongen was van de bezorgdheid van zijn bestuur ton op-zichte van de Belgische arbeiders. liandweg en bijna prat erkende de-âelfde von Bissing in de vergadering 1 van 19 Juni 1915 dat hij onze ontvoorde arViders in de kampen van Duitschland beeft zien fclteren om ze te cVvvingen Voor het Duitsch vijandelijk leger te arbeiden.ÈEM SCHEEF PORTRET VAN DEN , BEUL DPR BEtClSCHE WERKLJEDEN a Met doet pijnlijk aàn dat een Belgische t aeschiodktfndîge, de heer L. Vander Es-t ?en, profe-sor aan de hoogeschool van - Leuven, in zijn werkje «Petite histoire i de l'Invasion et de l'occupation alleman- - de en Belgique», een valsch portret van - von Bissing tôekende en verzekert dat i deze moderne Alva. naar Berlijn is ge-f gaan om de regeering te bewegen gëf>n ; gevolg te geven aan het besluit tôt ont- - voering van onze heldhaftige arbeiders. i Dit sirooki niet met de verklaringen van ; von Bissing op de vergadering van 19 i Juni 1915. Het is ook te betreuren dat prof. Van i der Essen te iroeder trouw gemeen;! - heeft zijn zegel t& hechten aan de geïn-I toresseerde praatjes van Kamiel Huys-3 mans in zake von Bissing's zoogezegde i onschuld tegendver de uitvoering van Miss Cavell. t Dezelfde valsche praatjes had de 9e-: kretaris van de Internationale, die voor - zijn verblijf in Holland, er aile bêlant - bi;.] had een pas van den bloeddorstigen gouverneur-generaal voor zich zelf en i >; > j r j e familie te bekomen, trouwens in > het najoar 1915 in Den Haag rondge- ■ :-lrooid. De verreehtvaardiging van een - niet. te reehtvaardigen vijand van ons ! land, onzen Koning en onze arbeiders t wordt, op den koop toe, door het Bel» • gisch prcpagaiidabureau in vreemde ! Rtnden verspreid. i Wij wijzen er op in de hoop dat de > beter in^elichte schrijver, zijn oordeel ■ zai herzien. Het is noodzakelijk voor zij-. ne reputatie van gescbiedkundige en . voor de degolijkheid der Belgische pro- - paganda in het buitenland. BESLUIT Hit de gedachtenwisseling van de vergadering van 19 Juni 1915 blijkt dat de i al daar geopperdé gedachten tôt bas van de stelselmatige plundering van < Belgische nijverheid hebben gediend e tevens de wegvoeri ng van duizenden t duizenden Belgen hebben voorbereid. Men mag dus besluiten : 1. Dat Duitschland in tegenstrijd m de réglera en te ri van Den Haag in ge nerlei geval rekening heeft gehoude met de noodwendigheden van België e er ailes heeft gestolen wat hem nood sc-heen: grondstoffén, verwerkte stofft en maehienen. 2. Duitschland heeft-de Belgische ni verheid verlamd en gescbaad uit vrei van de concurrentie en ook ten bâte va de Duitsche nijverheid. 3. De politiek van uitputting heeft zic uitq-estrekt tôt de cementnijverheid e zelfs tôt de' glàsfiijverhëid, die niets m. den oorlog te maken heeft. Duitschland heeft de aangeslagen Be gische nrodurten misbruikt als een rui middel VOiïV xijn ëigen pr&fîjt, &n"dTt1fë opzichte van Zweden en Nederland oi stoffen voor den oorlog te veirkrijgen. 4. De econornisehe roof betrof ook de arbeid. Het is vastgesteld dat het moti< van de ontvoering der Belgische arbe ders was, dat Duitschland kost wat koi zijn arbeiders aanschafte voor hare oo logsnijverheden of hare bjizondere ni verheid. De Werkloosheid die in Belg; heerscht-e was het direkte gevolg van c fiundering iri België. Die plunderin lieeft Duitschland misbruikt om ce ware sdavernij in te richten ten bâte va d- Duitsche oorlogsnij verheden. 5. Duitschland heeft in het onzijdic België dwangmaa.tregelen ing'êvoerd t< gen financieele dwangmaatregelen va Frankrijk en Engeland tegenover Dui sche filialen. G. Ten slotte heeft Duitschland ail financieele geldmiddelen van een onzi dig bezet land misbruikt om het beze tingsleger to onderhouden en België ee cieel van de algerneene uitgaven op \ leggen, die de oorlog aan Duitschlan veroorzaakt.. Het volkenrecht werd hier bar g< ^chonden. Duitschland al de reglemei ten van Den Haa? onderteekende, heel -,'ens te rneer zijn handteekening vei iooehend. Het bovenmatig onrecht zal zich een vreeseliik tegen Duitschland keeren. België bloef daardoor een dubbel re-cb op de volkomen vergoeding van de lier aangedane reusachtige schade verkreaet ECHO'S Pakjea voor Krijgsgevangenen Het magazijn van giften aan solda ten, quai Frissard, Havre, is gehech aan het Belgisch Middenbùreel voo Krijgsgevangenen, voor wat aangaat d verzendingen aan gevangenen. De fa miliën die hunne pakjes lie ten opstu ren aan hunne bes&hermelingen doo tusschènkomst van het magazijn vaj giften, worden verzocht in 't vervol-hunne bestellingen te richten aan he Belgisch Middenbùreel voor Krijgsge vangenen, villa Suzanne, te Sainte Adresse. De pakjes, verzonden door het Buree zijn samengesteld als volgt : Pal,-je A. tegen 7 /r. 50. 1 doos Army Bation, 1 doos vleesch pastel, 1 doos makreelen, 1/2 le.' cho colade, 1 doos verduurzaamde melk. Pakje B. tegen 7 fr. 50. 1/2 k. ri j st, 1 2 k. droge erwten, 1/2 k. pâtes alimentaires. 1/2 k. suiker 1/2 k. chocolade, 1 doos verduurzaamdi melk, 1 doos zalm. 1 stuk zeep. Palrje C. teegn 10 /r. 1 doos Army Bation, 1 doos vleesch pastel, 1 doo3 makereelen, 1 doos ver duurzaamde melk, 1/2 k, chocolade, : k. suiker, 1 stuk zeep. Pakje D. tegen 10 /r. 1/4 Te. droge erwten, 1 k. paies ali mentaires, 1 4 k. rijst, 2 doozen vleesch pastei, 1 2 k. chocolade, 1 k. suiker, i doos verduurzaamde melk, 2 stukkei zeep. Palrje E. tegen 5 fr. 1 pijp, HZ k. tabak,-180 cigaretten, i boekje cigarettenpapier. De samenstelling van de pakjeâ A er B werd vastgesteld ten einde, in de eer sté week van de eerste veertien dagen een dezer pakjes en in de week der vol gende veertien dagen een ander soor pakj te verzenden, om zooveel moge lijk de spijskaart van den gevangene t< veranderen. zonder de kosten te ver hoogen. 't Zelfde doel wordt bereikt door d< pakjes C en D. De sommen Worden ontvangen dooi het Belgisch Middenbùreel : de fami liën worden verzocht de mandaten is cheks, enz. op zijnen naam te wille; le doen vaststellen. / / Onze Irtvalîedsn werken voor den Landbcuw Ren groot- getal invalieden van di n 1. M. I. O.. hebben het dépôt, van Ste 11 Adf^fese verlaten, met een buitengewoo verjof van 20 dagen; dit verlof liet he n toe mee te helpen aan het landbouw . werk, bij zekere Belgische boeren i J" Frankrijk verblijvende. Het bestuur de iiistelling heeft twee veTlofperioden ir 11 gesteld, ten einde de onregelmatighei , te voorkomen, teweeggebracht door d à an vragen tôt verlof gedurende het sti ' diejaar. Deze pe-rioden vallen s^men me " !jft landbouwwerk, dat kan gedaan woj t den door de invalieden, hun tezelvertii J ' eene gelegenheid gevend zich te vei * ' ; o QQ foUîtCIl Ï1 n Aan de Teekenaars van de Verbondei ^ l j. Legera ;t De «Revue Internationale van de E?: i'- Libris», 10, rue Fromentin, Parijs (IXe, j- s te If see:neh wedstrijd in met prijzen li ë geld ondei* al de soldaten van de verbon e derie legers. Het onderwerp is : «Eei g ooriogs-Ex-Libris»; hij moet den huidi il gen oorlog voorstellen en het boek, he h woord Ex-Libris dragen en het hand teeken van den teekenaar: de «Ex-Libris e zal worden geteekehd met de pen, me ;- de pen, met zwartên irrkt en van he n formaat van eene speelkaart. De wed t- strijd zal den 31 0<jg?.t worden gesloten Een diploma zal worden gegeven aai e elken mededinger. Binnen vier wekei i- is de-sluiliiig; de teekenaars hoeven zic; i- "c!u;. te haasten. n e r"~' 1 «k & ï Hst Yserfonds Dit fonds heeft tôt doel werk var Vlaamsche kunstenaars in de loopgra t v;ti uit te geven en in zoo ruiin moge lijke mate er toe bij te dragen, hun weri onder de Nederianders en de in Nedef s land vertoevende landgenooten bekenc en bemind te maken. 1 Namen als deze van August Van Cau a welaert, Fritz Francken, Daan-F. Boen: ■ ziin sprekende setuigen van het degè lijke en kunstzinnige onzer Vlaamscht «ociiogskunst >. Het Yserfonds doet een beroep op d( medewerking van a,lien, die met be langstelling en sympathie de Vlaamscht letteren in hun ontvvikkeling en was dom volgen. " El ko inteekenaar van ten minste fr. r wordt een exemplaar van ieder werk dat zal worden uitgegeven, toegestuurd e Het Vserfonds zal zijn taak beginner met de overneming van 200 exemplarer van korporaal Daan-F. Boens' Sonnet ! ten uit de loopgraven : «Van Glorie er 1 Lijdeh». Daarvan zullen 50 exemplarer J. onder de Belgische geïnterneerden ko s 1 kloos worden verspreid. Vervolgens zullen bundels worden uit gegeven naarmatd de geldmiddelen dii j zullen toelaten. Van elk werk worder gratis 50 ex. afgestaan aan den schrii ver. Het Yserfonds streeft geen enkel winst-" gevend doel na. Elke winst mogelijk. door den verkoop verwezenlijkt, wora! gelieél in het fonds gestort. Men zende aile bijdrage en briefwis-seling op naam en adres van den sekre-, t.aris-penningmeester. 3 Namens het Yserfonds : André De Ridder. letterkundige, leeraar aan het Belgisch Atheneum. Amsterdam ; Dr Paul De Kevser, leeraar aan het Belerisch Atheneum, 's-Gravenhage; Gabriel Opde-bec-k, sekretaris-penningmeester, 't Lant-huys, Rozenlaantje, Laren (N.-H.). I « vwvvv .. . Bericht aau onze lezers i Tcneinds vertraging te vermijdcn^en onze verschiliênde diensten noode^ loos werk te sparen worden onze lezers vriesideîïjk verzocht aile brieven aan-gaande de i Abonnemsnien, Aankondigingen, Verkoop ' te richten aan dit sdres : ; 0en Heer Beheerdef van het dag&iad « Het Vaderlar.d ». 3, Place des Deux-Ecus, Paris (j«) Aile andere brieven en mededeelin. gen aan dit adres : ! M. Léo Van Coeihem, Directeur van het dagblad « Het VadcrJand » 3, Place des Deux-Eews, • Paris CI*Q Voor onze Hoogstudenten Wîj ontvangen volgende meedede-ling van het Ministerie van Weter schappen en Kunsten, \"oor onze Hoo; , situdenten : Ten einde voldoening te geven aa den doOr talrijfke skidentent Uitgèspr-1 ken 'wenscli, heb ik beslist dat de aai staande vergadering van de Middei ^ jury tôt het begeven der academisct 1 graden zal plaats hebben in de maan September. De Middenjury zal enkel overgaa e toi het begeven der wettelijke acad " mische graden. Bijzondere jury's zu t. Ien echter evenzoo ingesteld worden t( het begeven van de wetenschappelijl' J graden en zullen onmiddeJijk na de zittijd der Middenjury zet-elen. 1. — PLEEGVORÏViEN VOOR DE If SCHRIJVING De recipiendi worden verzocht zic 1 bepaald te laten inschrijven, zoow< voor de wettelijke als voor de weter . schappelijke graden, voor den 31e Ai t guetus aanstaande. Zij mogen de ii | schrijvingskosten afdragen ~mits sto: . ting van 10 frank, bij hunne ins&hri i ving, en betaling van het overige -war . neer, na den terugkeer van den vredf t de diploma's of getuigschriften aan d . goedkeuring zullen onderworpen wo: „ den. t De heer Ralet (Georges), toegevoegd t aan het. Ministerie van Wetenschappe en Kunsten, 85, Boulevard de Stra: . béurg, te Havre, is afgevaardigd om d i inschrijvin,!* }n ontvangst te nemen. i De recipiendi zûllen hem, per aang< i teekenden Iw'ef, eenen pos^.viasd va 10 frank stupen, waarvan hun kwijtin zal worden gegevën. 2. — BIJZONDERE BEPALINGEI VOOR DE EXAMENS TOT HET , BEKOMEN VAN EEN WE-TENSOHAPPtLIJKEN GRAAD De verschillende wetenschappelijk ; graden, toegekend door de v-ier Belg . sche Universiteiten alsmede door d j Hoogere Handelschool te Antwerpen e door de Mijnschool en de polytechni . sche faculteit der provincie Henegot . wen (Bergen) zijh in hierbijgaande lij; vermeld. , Enkel voor die proeven echter, voo dewelke een voldoende aantal recipier , di zullen ingeschreven zijn, zal eene jt . ry ingesteld worden. > De bijzondere jbry's zullen insgelijk . tôt de aânnémingsexamens overgaan. De recipiendi worden verzocht bi i hunne inschrijving de Universiteit o de instelling te kennen te geven, wie programma zij bij hun examen wen schen te volgen. i Zij, die in België studies begonnei die tôt een wetenschappelijken graai , welk zij zich voor de jury aanoieden leiden, zullen, bij het examen voor het . het programma moeten nakomen va! de Universiteit wier leergangen zij heb ben gevolgd of waar zij hunne eersti examens hebben afgelegd. Het begeven der wetenschappelijki graden voorbehouden zijnde aan d< Hoogescholen of inrichtingen- die ze hebben ingesteld, zoo zullen de uitsla gen der wetenschappelij'ke examens m nog geen aanleiding kunnen geven to het afleveren van een getuigschrift, maar zij zullen vermeld worden in eei voorloopig bewijsstuik dat cfe leerstof fen van het afgelegde examen zal opge ven en aan den student zal ter hand ge steld worden. Dit bewijsstuk zal na den oorlog on derworpen worden aan de bekrachti ging van de Universiteit of van de Instelling, wier programma de recipien dus gevolgd heeft. 3. — BEWIJS VAN VROEGER AFCE LEGDE EXAMENS De rec.ipiendi, als zij zich voor d< Middenjury of de bijzondere Jury's zullen Toorstellen, rzullen het bewijî moeten leveren van de vroegere afge legde examens. Aan diegenen die de noodige diploma's of getuigschriften in hun bezit niet zouden hebben, zou ik, op hun verzoek en mits een schrifteJijke ver-klaring van een professor, e'en bewijsstuk afleveren dat et1 dienst zou voor doen. Een tweede zittijd van de Middenjury en van de Bijzondere Jury's zal geo-pend worden in de maand November of December. De minister van Wetenschappen en Kunsten P. POULLET. Lijsten der wetenschappelijke gra- [~T I TT I I I I I II I 11 ■! I | II» I IIÉI—II ■IlliliiSJi ^fclen, toegekend door dé vier Belgische j Universiteiten, door de Hoogere Handelschool te Antwerpen, en door d« Mijnschool en de politechnische facul-2- teit der Provincie HenegouWen (Ber* i- gen) : r_ Politieke en Sociale Wetenschappen n Licentiaat en Dokitor in de : Beheerwetenschappen, Gent, Luik ; i Politieke wetenschappën, Gent, Luik; Sociale wetenschappen, Gent Luik, Brussel ; lg • , Politieke- en beheerwetenschappen, Brussel ; Economische wetenschappen, Bru» sel ; Koloniale wetenschappen, Brussel , , Politieke en Sociale wetenschappen, Leuven ; ' Politieke en diplomatiâche weten. schappen, Leuven. Handels-, Consulaire- ef Koloniale Wetenschappen ^ Licentiaat in de Handelswetensehap-I pen, Gent, Luik, Leuven, Antwerpen ; Licentiaat van den hoogeren graad in de Handelswettenschappen, Gent, Luik, Antwerpen ; Licentiaat in de Handels- en consu-. laire wetenschappen, Gent, Luik, Ant-| werpen ; Licentiaat in de Handels- en kolo-' niale wetenschappen, Gent, Luik, Antwerpen ; Licentiaat in de handela- en finam cieele wetenschappen, Gent ; n Licentiaat in de handels- en zeevaart-; wetenschappen, Antwerpen ; e Licentiaat van den hoogeren graad î in de handels- en consulaire wetert-schappen, Leuven ; n Licentiaat van den hoogeren graad ,T in de Financieele wetenschappen. Leu^ * ven ; Handelsingenieur, Brussel. •i Technische faculteit Burgeriijk Mijningenieur, Brussel, Bergen ; e Ingenietir van Burgerlijke gebou- wen,, Brussel, Befgen • e Burgerlijke ingénieur, Gent, Bfussfel; n Bouvvkundig ingenieur, Gent, Leuven ; Werktuigkundige ingénieur, Gent, I Luik ; Scheikundig en electriseh ingènieuf, r Luik ; Scheikundig ingenietir, Gent, Liiik ; Nijverheidsingenieur, Gent, Béf^èn ; Electrisch ingenieur, Gent, Luik, Leu» q ven, Bergen ; , Scheepsbouwingenieur, Gent ; j Mijningenieur, Luik, Bergen ; j Ingenieur in de metaalWwerking, r Luik, Bergen ; Ingenieur van kunsten en Ambachtcn, en Mijnen, Leuven ; 1 Bouwingenietir, Leuven ; i Aardkundig ingénieur, Luik, Bru«- sel, Leuven, Bergen ; ' Werktuig'kundig- en spoorWeginge-1 nieur, Bergen ; Burgeriijk conducteur, Gent. i Facuiteit der wetenschappen j Doctor in de physico-chemische we-^ tenschappen, Luik ; Licentiaat in de aardrijkskufide, Luik, Gent, Leuven ; } Doctor in de biologische wetenscbap-j. pen, Brussel ; Doctor in de scheikuiidige weterl-j schappen, Brussel ; Faculteit der Genecskunde Geneesheer-hygienist, Gent, Luik, Brussel « WVVvv — i... i ■■ i» VOOR 01ZE KHIJOSGEVANOENEfl Te Bergerac (Dordogne) zal op Woehsdag 14 Augustus, om 8 uur 's'a-vonds in den Skating, Placé Gambetta, een galafeest gegeven worden ten voor-1 deele onzer krijgsgevangenen. Wij hopen dat aile Belgen van den omtrek, er zullen aanwezig zijn. - WWW -nul» lieuws lit België i LiMBUftG TE KINROY * . Huwelijken : "Mathieu Pteters en Câ-tho Aendekerk; Jac. Driekoningen (van-Tongerloo) en Anna Segers. TE MOLENBEERSEL De moffen hebben 40 bedden en bij. hoorig beddégoed opgeëischt, voor hunne gekwetsten. — Het weder is prachtig en ailes be-looft een rijken cosrst..

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection