De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

543660 0
24 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 24 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9s1kh0j54d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

[DE GEMTENAAR - DE LANDWACHT Nam. 228. 41'laar. 6.Bi 0faeveiKetelyest,H PB KLEINE PATR10T Dinsdag 24 September 191$ Prij» * eentiemea T>nitïehe BsrioMen. li itkuJN, 21 Sept.—Westelijk krijgstooneel. I leicrgroep Kroonprins Rupprecht : Ten oosten I hn Merktm werd een Belgische kleinere aanval I Hgeslagcp. Levendige varkenningsbedriivighcid ■hsschtn d« Leie eu de Scarpe. Bij het terug-■trerpen ran Engelsche bataljons, welke ton ■Horden van La Bassée oprukten, namen wij 110gcvanjcnen. I Ugwgroep Boehn : Tusschen Gouzeaucourt I « d; Somme eenigen tijd hevige geschutbedrij-■feheid. Een Engelsche kleinere aanval tan ■Hoord-Wc'sten van Bellecourt mislukte vôôr ■ inie Unies. Ten Zuiden ran de Somme namen ■tij,onze,nog ver vôôr onze stellingen verbleven ■yoiuit^eschoren troepen terug on ontraimden ■lioiii ook Essif ny-le-Grand. A Lt5«r?roep Duitschen kroonprins : Tusschen ■«Maillon es Jouy volgden 's avondi vijande-■(« aanvallen op hevig vuur. Op den hoogua-■W'eiiwestîn van Jouy vatto de vijand voet. ■Voor het overige werd hij terugg eworpen. ■ïi] ds legergroepen Gallwit* en hsrtog •™tKeene bijzondere gevecktsbadrij vigheid. ■BERLIJN, 21 September, avondbericht. — ■«ons Siegfrledsfront tusschen de bosschea ■m Goiiîcaucourt en Hargicourt aûslukten JMc cealieidsaanvallen der Engelschen on.der ■«ïrootste verliezen voor dea vijand. ■JBERLIJN, 21 Sept.—Westèlijk krijgstooneel. ■Mïtrgroep Kroonprins Rupprecht : Ten westen ^P Jlturbsix en ten zuiden van Havrincourt M*""11 kwlsche kleine aanvallen en ten noor-W'in«escarpe sterke vijandelijke aanvallen K.Irsep- Eenige ondernemingen bij Mœuvres ■«raen 45 gevangenen op. ■fîfpoep Boehn : ■ Mde vergeefsche kleine aanvallen der beide Et ' werdgisteren door de Engelschen ■K11 îr,°.ote eenheidsaan vallen ondernomen, E |e!schieting van dichîe vuurwolken ging ^"ftisciio infanterie, door pantserwagens en Ri. °eSeleid, tusschen het bosch van Gou-K1 i e,n,^a8ricourt. bij het aanbraken van ■W !'^ den.4anï<1 over. ■km., i? '? afwachtiog ran den vijande-■X •ln doa Mcht van 19-20 Sap.ember, Bi v#? het »r».ie terrein ten oosten Htewn W-n in ~9. oude Engelsche stellingen j®r8"?uislain en Bellecourt verlegd. Km An» i^ d'eP® gelederen op de hoogten ■L 'l,nie* afstormdo, werd hij door het ML*.. *fweervuur onzer infanterie en ■rnseweren ontvangen. H»;,, v?,„ kleef v°or onze linies liggen. Na HfoiinÏÏiVOoi£e,reidiD8: herhaalde d» vijand BU? f'1?0,0°k deze breede aanval mlslukte ■SKH zu>d-westelijk deel van Villers- ■ Knî in î?et Sehueht Wuennemont dron-i»ar >»n jC j6?' v00rbijgaand in. Hier werd B- i tegenaanval teruggewor- Bli»iievii?iî on s na•cllts, volgden na sterk j°:maa!3 berige aanvallen, die ■fer ®r"en. K'?teteDi was gezien de zwara ge-^ westel'jk front plaats hadden, B'ira!lri'.',rjJnSe^VOlle dafr' Duit,c5le jaRers  rie"re8lmenten- °ost" en DV^ozensc^e' Niederschlesische, ■L|]î'rMn;„ iiei?sche- Beiersche re'imenten H;!!'varc. ^ ,bben de Engelschen gisteren Hl'i'.ilto;,! L ®rf.aî?. berokkead. Op gansch zijn h]J zware verJiezen geledea. Bl,s»kspsf u een grootaandeel van het H'5et«rn utt* d-'aden Duitschen Kroonprins: e,n da Âjsae bleef de artille-s.v^verda? in malice grenzen. Zij HEt'*nvaliI!ln. °P in verbinding met hevige Bl'Wht Vo en ^osten van Vauxillon, aan M *W*ins en tea Noord-Weatea van vvëKNEN, 21 September. — Itallaanscb krijgstooneel : Vijandelijko ondernemingen tegen stellingsdeelen in den Tonale-sektor, werden door ons vernielingsvuur in den ktem verstikt. In Judicariën, in het Combei dal bij Mori en op de hoogvlakte, plaatselijke kleine gevechten. Tusschen Brenta en de Piave be-perkten de Italianen zlch, na de nederlagea der lattste dagen, bij gwakke aanvallen tegen onze Tanon-stelling, Noord-Ooi-îtelijk de Monte Pertica, die allen onverwijld werden afereslagen. Westelijk krijgstooneel : Bij de K. en K. troepen is niets van belang te melden. In Albanië geene noemenswaardlge bedrijvig-heid.Oorloer in bat Oosten. KONSTANTINOPEL, «1 September. - Op het Palestinafront geringe gevechtsbedrijvigheid in den sektor ran de kust en weJerzijdsch dsn straatweg Jeruïalem-Nablus. Ook giateren was het vijandelijk artilleriavuur op onze stellingen gestegen. Vijandelyke verkeaningsaanvalien wcrdea afgeslagen. Levendige vijandelijke vlîegersbedrijvigheid. Onze artillerie nain de rijandelijke plaats in de ruimte Jéricho-Wadi-Audscha-brughoofd en het gebled van Mandssse oader werkdadig vuur. Onze troepen van de Tafile-expeditie hebben de opstandelinîren naar het Zuiden verdraven. Zij staan roor Schobak. Anders nists nieuws. KONSTANTINOPEL, 22 Sept. - Op het Palestinafront is de verwachte aanval der Engelschen begonnen. Na hevig artillerie vuur werd op 18 September 's avonds de strijd ten oosten den straatwejj Jeruzalem-Nablus op eea breed front ingezet. De eerste aanval van den vijand werd door den dapperen woerstand onzer troepen gebroken. Om middernaGht werd door den vijand nieuwe troepen tôt den aanral aangevoerd. De strijd woedde met voortdurende versterkte krachten gansch den nacht met buitengewone hevigheid. By het aanbrekea van den dag was de kracht van den aanvalîer gebroken an de stoot in de linie Dschalud-Wadi-Abu-Zerka op?evangen. Intusschen openden de Engelschea ook in den sektor van de kust sterk artilleriavuur, waarin zijne scheepskanonnen van uit de zee ingrepen. Na twee urea ar illerie-voorbereiding en na hardnekkige nagevech'en, gelukte de vijand erin in onze stelliagen tusschen de kust en de spoor-baau Lidt-Kera te dringen. Den druk der vetro overmachtige vijand ver-mijdende, namen wij onze troepen in de Tul-Kermstelling terug, in dewelke verdere vijandelijke aanvallen werden verwacht. Aan de Jordaan namen wij vijandslijVe troe-penbewegingen in Wadiaudscha en in het gebied van Jéricho onder werkdadig vuur. Aan- do Straatweg Jericho-Tell-Nimzi levendig patroel-jen- en vlisgersbedrij vigheid. Aan de overige fronten niets mîldenswaardig. SOFIA. 21 September. — Op het Macedonisch front op de Cervena Stsna en in de straek v.in Bitolia tusschenpoozend levendig waderzijdsch artillerie vuur. Ten No^rden van Bitolia en il de Ceraa-bocht werdm rijaadelijke aanvals-afdeelingen, die na artillerievoorbereiding, poogîen in onze loopgrachïea te driagen, door vuur afgeslagen. Ten Oosten van de Cerna hadden den «anschen dag door zware gevschten met afwisselende > «uksessea plaats. Tusschen de plaats Ghewgeli en het Doiran- ! meer herhaalde de vijand zijne hardne'tkv'"oi aanvallen voort, die voorafgegaan waren'è, ke< tamelijk hevig artillerie- en gasvoorber<flij in Naeen hardnekkie geveeht gelukte de aa Jges erin, voorbijgaand erin in onze voori-der i schovene stellingen te dringen, doch werd . door eea krachtdadigea tegenaanval onzer I troepen met beduidende Jverliezon ,voor d»n 1 vijand eruit gedreven en ltet gevangenen in onze handsn, waaronder ve!e Grioksche officieren. Op dit slarçveld waar gedurende twee dagen onae dappere regimenten in hardnekkige gevechten van man tegen man hunne stelllng verdedigd-în, leed de vijand buitengewone verliezen ait» doodan. \Tarsoh«rpt» Daikbootsnoorlog'. BERLIJN, 21 September.—In het spergebiel rondom Engcland werden door onze dulkbooten 14000 B. R. T. tôt zinken gebracht. WEENEN, 21 September, — Het krijgs-ministerio daelt meda : Een onzer duikbooten heeft in den vroegenmorgend van 20 September voor de kaap Ridonie (ten noorden Durazzo) een groote Franeche ondsrzeeër, met een torpedo-schot tôt zinken gebracht. Buiten don tweelen officier van dezen duikboot, de fregatleutnant Eugeen Lapcyre, kon niemand gered worden. LONDEN, 22 September. — Duitsche duikbooten hebben aan de Atlantischa kust der Veieenigde Staten de stoomboot « Lake Edan » (ds tonnemaatis niet aangegeven) < Westbridge > (8000 ton) ea « Eribora » (7300 ton) tôt zinken gebracht. 19 man der bazettingkwam om. LONDEN, 22 September. — De admiraliteit deelt mede dat ingevolge eeaer inwendiia ont-ploffing een Engelsche monitor op 16 September iu de haven gezonken is. Een officier en 19 man werden door do ontploffing gedood, 57 man worden vermist. Qorloff ln Salarie an in Frankrljk. PARIJS, 20 September.—In de streek vaa St Quentia hebben onze troepen gisteren op het eiiiste van den dag Essigny-le-Grand bezet en krijgsgevangenen genomen. Ten Oosten van de A ietto was de nacht gokenmerkt door hevige y andlijke reacties. Zijne tegenaanvallen tôt vi'.f maal toe hethiald, zaktsn u~un onze stellingen ten Noorden van Alternant ea ten Oosten van de hoeve Moisny, ineen. De vijand die zware verliezen heeft ondorgaan, heeft niet den mins en uitslag bekom;n. Van onzen kant, habbon wij tea Westen van Aizy en ten noord-oosten van Vailly terrein veroverd. Esne vijandelijke poging om tejonchéry de Vesle teoverschrijden,mislukte.Onze voikenners zijn ten noord-westen van Souain in de vijandelijke Unies gedrongan en hebben gevangenen inge-fcracht.Op t overige van't front niets te maldea. PARIJS,Î0 September,avondbericht.—Tijdens den dag hebben wij onzen voortgang ten oostea an Essigny-le-Grand voortgezet alsook op de iakte van Moisy-hoeve; wii hebben gevangoaea ijenomea. De artilleriestrijd blijft levendig in de streek vaa St-Quentin ea ten noorden van de Aisne. Overal eldors kalme dag. LONDEN, 19 Sept. — Gisteren m'ddag heeft de vijand met een groot aantal kanonnen een verwoed bombardement ln het Noordelijk deel vaa 't gevechtsfroat tasschen Gouzeaucourt en den weg Atrecht-Karasrijk geopend. De vinnig-hei 1 vaa het vijandelijke vuur stelde alla tslafo-n'sche verbindingen met do divisies in de liaie spoedi< buitea werkin?. 's Middags om vijf ure viel de Dji'sche infanterie met sterke krachtea over een breed front vaa de buurt van Frescault af noordwaaris aan. Op aile punten werdea ze nset ernstige verliezen feilloos teruggoworpen aoor de gardetroepen der 3« en der 37® divisie. Esn tweede sterke aanval, kort daarna Noordelijk vaa Mœuvreî ontwikkeld, werd ereneens afgeslagen met zware verliezen voor de Duit-schers. Op bapaalde pua'en wisten vijandîlijko Cl^'leelingen onze schans'sn te bereiken «n binnen ;rae iingen, waar ze door onze tegenaanvallen den jwol overhoop wardea geworpau. Op al die icht |>a is onze liaie weer volkomen hersteld. laar t troepen hebben tal van Duiischers gevan-_ .a genomea, terwyl ean groote menigte doode Hui tschers voor onze 3telliagen ligt iaags geheel het front der rijaadelijke aanvallen. Bozuiden (jouzeauoourt hielden de Terrich* tingen van het darde en het rierde Britscha leçer g:$ter avond an van saoht voorspoedig aan. De Engelsche troepen vorderden tea Noorde* van Pontruat. Links van hen hernleuwde de vierde Austra* lische divisie om alf uur in dan avond den aanral. In deze geslaagde operatie werden vela gevangenen «n een aantal machiengâwerel bemeesterd. Verder Noordwaarts is beoosten Roussoy en Epehy varbitterd gastreden. Onze troepen kwamen in bezit ran L empire en keerden vast-beradan tegenaanvallen der vijanden af. In dea sektor vaaVillers Guislala herorerde do 17e divisie,die bij den vooruitgaag vaa gisteren verscheideae hoaderden gevangen maakten, het Gauchebosch, dat de vijand in een teganaanral had hernomea ea droaf later in den middag met: verliezen ean geduchten tegenaanval terug, door dan vijand van Villen Guislain ult ontketend. Bij het Gauchebosch werden herhaalde aanvallen 's middags en 's avonds dcor de tegenpartij ultgevoerd, telkens gofnuikt. In eenegeslaagde plaatselijkeoperatiehebbeawij gisteren onze stellingen tea zuiden en ten oostea ▼an Ploeg8t?ert verba'erd an vijandan genomeu. ' LONDEN, 20 Sep!ember. — Gisteren hebben de Engelscha troepen even voor het intradon ▼an den middag in dea sektor van Lempire-Epahy aangeyallen. Den fellen tegenstand ten spijt en dwars tegen zwaar artillerie-en machien-geweervuur in werd fliake vooruitgang gemaakt, over eea diepte van meer dan een mijl voorbij de reeds door ons in daze buurt vermeesterda linie. Een steunpuat, als Malassise-hoeve be-kend, werd, nadat hardnekkig verzet was gebrei-deld bemach'igd en tegelijk daarmoe een aantal boschjes, posten en verdedigde punten, welko «îeel uitmaakten v>0 ons vrosger verdedigings* stelsel. In het Noordelijke deol vau ons slag- ■ front hebben onze troepen gisterea avond Mœuvres aa-.g-svallen an hernomea. Hier was des vijaads tegenstand eveneens hardnekkig ea er wordt dan ook nog verwoed gevoekten. In plaatselijke botsingen in andera stukken van het slagfront zoowel als tan noord-westen van Hulluch hebben wij eoaige gevan?enen ge-noinon. Benoorden Lsns werd aeae vijandelijko btstormingsafdeelinf afgeweerd. Aan het Wesîfpont. De plaatselijke voorstaoten en de levendig© verkennarsbedrij vigheid, duidan aan, evenals de bericbten over den vijand ingewonnen dat Foch, reeds in de oerste toe'comst weer groote aanvallen zal inlelden, die tôt nieuwe erge gevechten zullen roeren. -■ STADSNI BU W». — KLOEFEN. — Voor iedereen op vertoon nummer der P. B. C.-kaart en arbeitsausweis, 9e wijk : 'sMorgends: 's Namiddags: Dinsdag U Sept. 43901-44200 44201-41500 Woensd. 25 » 44501-44800 44801-45100 Donderd. 26 » 4 5101-45400 45401-45700 Vrijdag 27 » 45701-46000 4600146300 Zaterdag 28 » 46301-46600 46601-46900 Maandng 30 » 46901-47200 47201-47500 Dinsdasr 1 Okt. 47501-47800 47801,48100 Woensd, 2 » 48101-48400 4S401-48T00 Donderd. 3 » 4s701-4*j00 490u'i-49300 Vrijdag 4 » 49301-49600 49601-50000 De gezmnen hob'^en rtcht : VAQ i tôt 3 personea op 1 paar grooto k'oefea van 4 tôt 6 peraonen op twee paar grooto en eea paar kleine kloef«a, van 7 perionen en meer op drie paar groot* en twao paar kleine kloefen. De prijzen zijn: Mannen 1,15 fr. ; vrouwen 1,90 fr. ; acholieren 1,55 fr. ; kinderkloefen 1,15 fr. D« kloefen zijn te verkrijgen in de Centrale, Zilveratraat. 9, (dicht bij de Oude Beestenmarkt), aile werkdagen van 8 tôt 11 en van a tôt 5 ure. Men lette wcl op dagieekening, uur en aummer der P. B. C« kaart. —Aard»ppalan.— Op 22, 23 en 24 September, aardappe'aa voor do bsvolking der 5®, 6®, 7a «a 8" wijk, 1 kilo per boofd, prijs 95 c«ati«men.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods