Vooruit: socialistisch dagblad

543450 0
12 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 12 December. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6m3319t61z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Verklaring * w VA AA-Atcu Onze vriend Anaeele ontving een brie! bevattende «en geheel en boel klachten over het niet spoedig genoeg herstellen der •cheepvaart en over het slecht systeem in voege voor de bevorclering der technische hedienden. Dit achrijven i• geteekend: Een groep met schippers. Dergolijke brieven — wij herhalen het eens te meer — gaan in de scheurmand. Men zagt de waarheid en dan teekent mcn met naar.i en adre-s en wij hebben ver-trouwen. Nieti teekenen beteekent: liegen of ons niet betrouwen. en wio ons niet | betrouwt), betrouwen wij ook niet. Hetzelfde geîdt voor een brief ons per-■oonliik gezonden over de eooperatie. F, H. De Huishuurkwesti© Onder «llezaken, zoowel op polltiek «li ekonomi«ch gcbied, die «an de oïde van den dag ttaan, is er ééne aie ODBiiddeJlijk op den vcorgrond treedt en die dade-HJk tôt oplo«sing r, .oet kocr.en, en wel : de huishuur-kwestie.Wi moet» hier rnet asnhalen wat wi) aîlen hebben geleden, 200wel stoflelijkheici als zedelijk. Iedereen weet het gesoeg bij ondervinding. Trots dit iijden, zijn allen gelukkig over het prach'is; ▼erloop der zaak : De vsrpletterir.g van Duitschland, dnt ▼ereenzelvigd is met het militarisme. De belçijche bevolking heeft uitmg gegeven a*n har« vreugd», aan haar geluk dagen )ang, van af den dag van den terugtocht, en doet dit nog «sader allerki Tormen. Maar er hangt nog «es zwarte wolk over het hoofd | Ta* velen, vôoral over dit der arbtiders, die hen met angst en zorg vervult, voor wat de toekomst aangaat. TV i) bedoeïen het betalen der achterstailige huishuur. Duizenden arbeidertgezinnen hebben gedurende den «orlog g«*n, ot zeer wcinig huishuur kunnen beialen. Sommigc huiseigenaais hebben vrijwilig van aile of gcdeeitelijke betaiing affjezien i anderen hebben dit ge-eaan op verzoek der inwoners zelf, die, na maanden, •i jaren, in de onmogalijkheid waren nog langer aan feunae vorplicntmg te voldoen geiien, het immer duur-der werden der voedingamiddelen. Zoo zijn er nu met duizende buisgezlnnen, die z<5<5-v*r ten achter zijn in 't beialen hunrer huishuur, dit, Kccaien zij verpiicht worden dit te doen, er nog vele areu louden verioopea, \66r zij huune tachuld» zou-<len hebben atbetaaid. De oorlog il zoo geed aïs geêindigd. Maar daarmede jijn de « dure tijden » nog met achter den ru Er zullen nog jaren verioopes v<5(5r wij wter in normalen •oestand zullen kunr.cn leven. Wi* van de arbeidert, die niet, of gedeeltelijk huÎ6- j kuur hebuen bc . --!d, zal in siaat zijn de huiseigenaren te veldoec ? Die zullen zeer zcldzaam zijn, Hr zou osmiddellijk eene oplosting aan deze zaak œoeten gegeven worden, Wij hebben zoo ivat link» en rechta vernomen dat buiteigenaren voornemeni zijn handtlend op te treden tegen liunne inwoners, die bij be« huishuur schuldig (taan. Sommigen apreken zelfs eene overeenkomst onder elkaar te sluiten, om die inwoners, die met be-taie», niet beialen kunne», inwoning in een hunner huizen ta wcigeren. Dit ware niet alleen onvcorzichtig van hun kant, maar zells misdadig, en de re^ecring zou zulks niet Xaonen toelaten. Gedurende de jaren van den oorîog hebben de arbei-iera, «n vêla beambten. veel gebrek geleden. Zi| heb-k«« rich bijr» «iisJuitend m oc en < vo_- den» met slecht brobd, aardappelen, groenten, tnz.. die zij tegen roo-Veraprijzen kondan bckomen. Vleesch, boter, eieren, îcalk, enz. waran niet olieen een weelde voor hen, maar velen hebben in al dien ti;d uoeh het eene nocu het aadete zich kunnen aanschaficn, zoodst velen onder hen van langzame uitpuuing zijn gestoi ven, ziek zijn ; cevalien en wier gezoïsdheid voor altijd, «i toch voor kng, geknakt zal z:;n. Als nu betera tijden aanbreîcea, suîlen de meestan fcnder de wcrklieden moeian zorgen, hunne geschokte gezonùheid door het nuttigen van degelijk voedsel te herstallen. Julien zij dat kunnen als zij verpiicht vvor-den de achterstailige huishuur geheel oi gedeeltelijk te betalen? Toch niet. Çozt pheht gebiecft o«s h:er te zeggen dat vela hui»-rigenaren uit eigen beweegredenen, heel «deimoedig tegenover hunne mwoeers liebbeo gehandeld, door hen van d« heele huishuur, ot een deel ervan, te ontalaan, ■net de verzekering erbij dat nà don oorlog daarvan geen rakening zou worden gehouden. Daarvoor verdie-nen die heeren hier een woord van loi; zij hebban ba-frepen dai ons volk genoeg te Iijden heeit gehad, door wat den oorlog hen heett gebracht, en zij hebben tavert gctoond dat aile edelmoedigheid en geveel v«or 4c ongelukkige bevolking met uit hun hart verdwenen is. Daarcm, nogm«al«, aan dezen hier con woord van dank I Dat nu aBe huiseigenaren het voorbeeld volgen van de hierboven bedoelde heeren, en de «rbeiders zullen hen ook bun dank en erkentelijkheid niet sparen en zij «ullen tevens een groot werk va» solidariteit varrichten, alsook 't gemoîd der arbeidera, dat door Iijden en ont-bering reeds zoo erg geschokt is, niet nog meer ver-bitterem,Men deeît tuf) med«, dat in Frankrijk, àl de vrou-weo, wier echtgenooten,op het slagveld streden, gt dure n de des oorlog geen huishuur hebben exoeten betalen. Ol dit bepaald werd doar de wet, ofwel of dit uit •igen initiatiel der huiseigenaren geschiedde, i* mij oobakend. In Balgk ia dit ha i«der geval citt gabturd, tn d#t ia ta bejammeren. Maar er kaa vea! herstdd wordm in dexe. Dat de huiseigenaren beginnen mat het kwijtachel-i«n van al'e achterstailige huishuur, aan hen die door hun arbeid hun bestaan moeten wii.aen, dan zullen zij ' eene verstsadige, edelmoedige en graotsche daad ver-richten.Wil'en zij dat echter niet uit eigen beweging doen, dat de regeering er zich dan mede bemoeie en maat-regelen neme, om de reeds «oo-zeer geteisterde bevoi-king jrîet nog erger te laten treffen, en te voorkomen dat alleen verbittering in de harten der getroflrnen ge-zaaid worde, maar ook dat nieuwe moeilijkheden ont-staan. door het optreden der huiseigenaren, die betaiing eischen der met betaalde huishuur, van hen, die niet in gtaat zijn aan dien eisch te voldoen. P.-J. D'IiOEDT. Orgaan der Belgfsche Werkliedenpartlj - Yerschijnende aïle dageu. Dr.-Uiig. S. M. HET LICHT, Best.: P. DtVisch, Ledtlerg. — Red.-Adm. Hoogpoori, ap, Geni. Een kreet Des harten! Op 14-4-18 zond de pas uit Sennelager teruggekeerde burgerlijke gevangene Maurice J. G. De Vos aan de gentsche dagbladen : « Gemenaar », « Het Volk » en « Vooruit » een gedicht dat door de censuur van't kamp geweigerd werd. Nu kwam de tekst van dit gedicht ons ter hsnd. Het luidt als \ olgt : BELGIÉ, MIJN VADERLAND Over al de moedige striider* Van 't overgebleven IJzerland Rôepeu krachtig koene rijder» Ons leven voor ons Vaderland Mijn Belgiï' Mijn liefd, Diep pewond, nooit gedood Gij schiept m«t uw gcgrietd' Hart, heldtn uit den Nood. 01 TTnlenland! O! Vlaanderen Ol Beli;i« zoo vee! genoemd Geen van al de anderen Wordt eens zoo rijk gebloemi. Senndager, 13 418. Maurice F. C. DE VOS. ir~lim—ini» 1 MM» Links en Réchts HET M'AEKVRAAGSTUK. — Wij ver-nemen uit stellige bron dat de Brusselswhe banken de loopende rekeningen in marken overbrengen in fr&nken aan 1,25 fr. het mark, BRIEVEN. — Er zijn nog veel menschen cîie niet v/efcen hoe bri^en te verzenden. Welnu, wij hebben Vrijdag avond onder-vonden dat de groote Post op de Koorn-markt open blijît tôt 6 tire en dat men de brieven gesloten mag verzenden, 10 oentiem voor 't binnenland, 25 eentiem voor bo-vriende en neutrale landen» TN HET DUITSOH BEZETGEBIED. — Bi;mea het gebied door de Bolgen te bezetten, liggen aanzienîijke steden aïs Aken {130.000 in-woners)* Creîeld (120.000 inw.); Miinchen-Gladbach. tussohen Dus-soldorf en d« Nederlandscha grens, (90.000 inw.); Duren (25.000 inw.). Duisburg en Dus3eldorf liggen gedeeltelijk aan den rechter oever en vallen dus gedeeltelijk binren de neutrale strook. Door de geallieerden zullen aeer groote steden bezet worden, voornamelijk aan den Rijn: Sneyer (25.000 inw.); Worms (50.000 ,nw.); Mainz (90.000 inw.); Koblenz (55.000 inw.); Bonn (80.000 inw.); Keulen (450.000 inw.). Dat zijn aile zeer oude Steden. die în 't begin der middeleeuwen reeds groot belang hadden. De Rijnvallei is de wieg van, Duitschland en bezit " wellicht de praehtig-ste denkmalen van Romaanschen bouw-trant. In steden aïs Speyer, Worms, Mainz en Keulen, bestond trouwens reeds een sterk kunstleven toen Brandenburg en het oor-spronkelijk Pruisen nog niet aan het Ger-manendom behoorden. VERDUN ?al heropgehouwd worden, schrijît «La Démocratie Nouvelle», maar in de plaats van do oude, doode stad, zal er eene komen van leven en licht, VAN UPTON SINCLAIR, den «xnv listischen schrijver van het ophefmakend werk « De Wildernis », dat in t Vooruit » verscheen, wordt in c L'Humanité» sinds enkele dagen eene Fransche vertaling ge-publiceerd van een nicuwen karakterîstie-ken roman : t Roi Charbon » (De Kolen-koning-,EEN NIEUW WERK VAN HERMAN HEYERMANS. — Van onzen beroemden Hollandschen partijgenoot wordt in Hol-land een nieuw werk gespeeld: f De Wijze Kater », een tooneelwerk vol humor, * Heyermans op zijn best », zeggen de too-neelkritiekers« De Wijze Kater » werd reeds meer dan vijftig malen achtereen opgevoerd. DE FRANSCHE SOCIALISTEN EN WILSON. — De Fransche socialisten wil-len de aankomst van Wilson in Frankrijk en Parijs op eene bijzondere wijze huldigen. Er zou dien dag eene grootsche socialisti-5fhe optocht te Parijs gehouden worden. HET HYSTERIE VAN SHAKESPEARE. — Iedereen die zich wat met let-terkunde bezig houdt of die belang stelt in het werk van den grootsten Engelschen dichter Shakespeare, weet dat de letter-kundige experten zieh sedert jaren het hoofd breken wegens het mysterie of Shakespeare wel Shakespeare wae. Nu koint in «Le Petit Parisien» een dezer Shakespearianen, M. A bel Lefranc, met de ontdekking dat Shakespeare enkel de pseudoniem was van een der uitstekende leden der oude Engelsche aristocratie, die onbekend wilde blijven aïs schrijver. De auteur van Macbeth, Hamlet, De Koopman van Venetië en al de overige meesterwerken (ten totale van 33) die nog steeds frisch blijven en evenzeer geprezen en genoten wopden, al zijn zij 400 jaren oud, zou niemand anders zijn dan William Stanley, een vooroudor ,van Lord Derby, oud minister van oorlog, thaus de gezant van En gel and te Parijs. OOK HONORE DE BALZAC ZOU HONORE DE BALZAC NIET ZIJN 1 — Léon Daudet wil thans ook ontdekt hebben, naar hij schrijft in «L'Action Française», dat Honoré de Balzac, een der bijzonderste Fransche schrijvers, eigenlijk een zekere hertog da Morny zou wezen. EENE NIEUWIGHEID IN 'T NIEUW OOSTENRlJK. — in 't voor enkele maanden nog zoo achterlijk, keizerlijk Oosten-rijk, dat nu eene republiek is, met een overwegenden invloed der sociaaJdemokra-tle, en waar nu 't algemeen stemrecht heerscht voor mannen en vrouwen, heefi/ de gekozen Konstiluante het belang rijk be-sluii; genomen dat voortan in de verkie-zingsperiodea aile drankhuizen gesloten ^moe'en worden. Dit nieuws doot on3 inderdaad dsnken aan de kiesbons * Gtoed voor ee<n glas bier », die op onze buitengemeenten zoo dikwerf dienst deden. De Konstituante van Ooetenrijk heeft wel een radikale maatregel genomen. PROVINCIERADEN. — D« Provincie-raden zijn, zoo meldt het « Staatsblad », in buitengewonen zittijd samengeroepen op 17 December gereikomend, om 10 uur 'a mor-gena.DE OUDE POSTZEGELS. — Het publiek is verwonderd dat de oude Belgische post-zegela voor 't oogenblik niet meer goed zijn. Naar men meldt hebben de volgende oœstandigheden tôt dien maatregel geleid : tijdens de bezetting hebben de Duitschers a<l de verzamelingen postzegels welke op de Post en in de openbare gebouwen achter gebleven waren geplunderd. Groote hoeveelheden zegels zijn aldus door hen herverkocht aan 35 centiemen de reeks gaande van een waarde van 8 centiemen tôt een waarde van 10 frank. In deze voorwaarden was 't onmogelijk do schoone kans te laten aan de medeplich-tigen en de onschuldigen te laten boeten voor de plichtigen. DEMOBILISATIÉ. — Een mjmfiterieel besluit meldt, dat de eoldaten, wier dien-sten in 't burgerlijk leven noodig zijn, bin-nen kort zullen gedemobiliseerd worden. DE OPRUIMING VAN 'T KANAAL YAN TERNEUZEN. — Over de geheele lengte van 't kanaal van Terneuzen doet men peilingen om den staat vast te stellen van dezen belangrijkeai verkeersweg waar- van 't gebruik van zoo'n groot belang 14 voor de stad Gent. Om de uitvoering der belangrijke wer* ken te bespoedigen, welke moeten uitge, voerd worden, rekent men op de plaatsinj van machtige werktuigen, welke aan Hot land gevraagd zijn, ter beschikking van d« ondernemers gelast met de herstolling vaq de scheepvaart op het kanaal. EENHEID ! EENHEID t — In de fcijdenu den oorlog erg verdeelde Fransche socia. listische partij, worden thans dringende po-gingen aangewend om de eenheid te helr-stellen, welke er zoo noodig is tegenover het groote nerk. dat er te doen ie, zeggen Scmbat eu Cachin in « l'Humanité ». En Renaudel heeft een ontwerp in dien zin op-gemaalrt. Het moet uit zijn met de verdeeld, heid die ons machteloos maakt, schrijft! Sembat en erkennen ook de gezaghebbend-f.te leiders, woordvoerders en schrijvers, Hcpen wij dat zoo spoedig mogelijk weer de eenheid er kome en dat eene vergroote, versterkte Fransche socialistische partij haren invloed kunne doen gelden de wereld-demokratie ten goede. iMKraa»** 1 —1 inn iBi !■ i i-arfi De toesland in Dultsehland Ebert, kandidaai-voorzittep d*r Republiek BERLIJN, 7 Dec. — Volgens W. T. B, p'osteerden zich meerdere kolonnes matro-zen en soldaten, met geweren gewapend, voor het kanselierspaleis en proklameerden Ebert voorzitter der Duitsche republiek. Ebert verklaarde dat hij eergt zij ne kol-legaa wilde raadplegen. t Le Journal » meldt dat Liebkneeht met de Spartacusgroep ee- wezenlijken aanslag tegen de regeering van Ebert be-proefd heeft. De twee paitijen beschikten over troepen, die regelrech slag lever, dent met vuur van ciitrailjeuzen, geweren, granaten, enz. De troepen, op knecht's zijde, werden verslagen en ver-lieten het strijdperk in wamorde, velfl dooden en gekwetston achterlatend. Dq regeeringstroepen hadden lichte verliezen. Liebknecht zou een nieu .v leger verzame* len. Een nieuwe sla.g wordt verwacht Waneer word er tat den oorlog besloten? WIWIVID » «Le Petit Journal» herinnert er aan, dat door partijgenoot Cohn, van de Duitsche onafhankelijke soci&aidemokraten, reeds in eene der beruchte RijkBdagszittin» gen in 1917 de ophefmakende onthulling werd gedaan, dat reeds op 5 Ju/li 1914 in eenen Kroonraad te Potsdam toi den oorlog besloten werd. ,n r « Drazilie en Portugal zouden eene Unle vermen Een belangrijk ontwerp is dit waardoor Brazilië (de groote Zuid Amerikaansi-he republiek) met Portugal eene politicke «n economische Unie zou vormen. In de twee landen wordt dezelfde taal geaproken : het Portugeesch, en de belangen der tVee landen stemmen overeen. BraziliS waa ook tôt in 1822 eene Portugeesche kolonie. aatau liet 8-uren-werk in Denemarken Het zal door de Kamer gestemd worden I KOPENHAGEN, 5 Doe. - AI de par-tijen, met uitzondering van de konserva-teurs, zijn geneigd het wetsontwerp dat den achturendag zou invoeren, te Btemmen. Men verwacht dat het wetsontwerp in deoen zittijd zal gestemd wordon. Leva de 8-urige arbeulsdag I De Engealsche verklezingen S-9 S» De telegrammen laten een dubbelen ait-slag voorzien, volgens ons partijblad «L'Humanité». De oppositie-liberalen met Asquith zouden door de socialiStische ar-beiders overtroffen worden. De radikale Sinn-Feiners in Ierland zouden het winnen op de Iersche nationalisten. Da Labonr Party doot eens krach tige inspanning, onder de bekwame leiding van Henderson. Ongelukkiglijk zullen nog niet aile soldaten kunnen meestemmen. 1 500 kandidaten Er zijn meer dan 156b kandidaten voor 600 zetela. De Labonr Party alleen stelt 350 tôt 400 kandidaten. Henderson steJde een maximumprogram op en wist het in uitvoering te brengen. Daardoor zou de .. . Uit hét leven der opgeeischte werkers 17 November. — Dezen morgen îg het rdrooT brood ; buiten ia het volop winter, want het heeft dezen nacht goed gevrozen. Wat zal ons dien dag lang duren, want van '■ morgens 7 uur tôt 6 uur 's avonds in dat koud weder en met eene ledige maag, brr... Ik huivar er al van. Maar... buiten moeten Ik en Georges hebben er ons zoo goed k&ogelijk ingewikkeld. Op het werk zullen wij ons misschiem wel kunnen verwarmen met te verken. 'b Middags is het wederom «en extra 1 Wn krijgen een halven schep Water met aardappelmoes in en 3 pekelha-Hngen om met 4 personen te deelen. De •ene krnipt lange hier, de andere langs een «nderea kant om eene schuilplaats of hchuttinç tegen de koude en den noord-Ichen wind te zoeken, Ik en Georges kruipen achter eenen wa-(p>n en rittem daar diebt bijeen onzen «rmoedigen bras op te eten. Ik denk aan mijnen thuis. Het was Jaar nu ook al niet te vet meer, maar nog duizendmaal Loter d*n h^er, want hier is het vorschrikkalijk \Aca ii bettaadflld yorden. &jiziin Bkcktsr t als de gemeenste straathond. Om 1 uur wordt er geflote® om teru" aan den arbeid te gaan. Wij komen van achter onzen wagen gekropen, stijf van de koude, doch ?.l werkende kan men zich wat verwarmen. Rond 3 uur kan Georges bijna niets meer doen vaa de kramp aan zijne maag, gevolg van den honger; ik gevoe] ook mijnen beer grolen, en wij hebben niets om te eten en moeten wachten tôt 6 of 6 1/4 uur als wij thuis komen. Arme jon-gen, ik kan u niet helpen. Oh, doemenîs, gij beul ! Kon ik u dat n.o.ar betaàld zetten. Het wordt eindelijk 5,30 v • en zijn ver-heugd naar ons « hôtel » te mogea terug-keeren; daar zullen wij het toch warm hebben, want wij hebben nu eene kamer-wacht en hebben ook vet kolen gekregen en die zorgt er voor dat wij een goed vuur-ken vin den als wij thuis komen; nu, wij krijgen warmen ot'fij en rrst ons kwart brood en wat confituur trachten en moeten wij onzen honger zien t<> -''Hen. Wij kruipeai allen zoo dicht mogelijk rond het vuur en zitten wat te praten en om 8 1/2 uur liggen allen bijna te slrpen. 18 Novembcr. —> Om 6 uur op. Wîj krijgen om 6 1/4 uur, koffij met elle ons kwart brood voor geheel den dr.g Buiten is het koud en een wind als in Sifc-riëj de lucht is overtrokken, Om 8,30 uur begmt het te 1 regenen. Ik en Gentiel zitten op een om. ■ vy^^tje. Qm 9. pg U hgt S^SS aan den regen. Een half nur nadien staan wij reeds bijna tôt over onze knoeisels in de modder. Wij kunnen bijna niet voorfc-gaan, daar onze kloefen in de kleem blijven steken. Om 11 uur gaan onze ploeg-bazen aan den rfficier vragen om naar huis te mogen keeren. Doch vruchteloos. Het antwoord is, dat hij zich daar niets kan van aantrekken. Wij moeten wachten tôt 's middags, dan zal hij zien. Het water ioopt ens uit de broek. Georges is reeds nat tôt op het val, zijn paletot is niet zoo dik als de mijne. Oh 1 wat pijnigt mij dit toch, aan mijr cigen denk ik niet. Maar aan Georges en mijn anderen zoon Gustaaf!... Wij beven van de koude d u het onzeglijk is. .Wat ean leven, wat een leven 11 Om 12 uur gaan wij «en om ons eten ; het regent immer voort ! D ■ veldkeukens komon niet en wi] moeten in al dat slecht weder staan wachten naar onzen smeri-gen en armzaligen kost, dien wij zoo zuur verdienen. Het wordt één uur en wij zien nog niets komen. Eindelijk z'J wij in de statie kunnan geraken o-n v&t te schui-len. De soldaten hfebbon noz den helschen moed met ons den spot te drijven. Wij zijn schier allen dood van honger en koude Eindelijk om 2 1/2 uur komen zij ai met ons eten. Maar wat etenî H«t is puur warm water. met nog rauwe wortels, tu-ten en kamfer. Ik moet aile rr.oeite doen qm het naar bionen te krijg^n. Om S 3/4 uur worden wij buiten gedre-ven en moeten wederom in regen en wind naar ons werk. Als wij aan het werk komen is het niet mogelijk iets te doen : onze kloefen schieten in het slijk en wij kunnen er bijna niet meer uit. En toch willen zij cris doen arbeiden. Ikt Gentiel en Georges stellen ons daar. Wij doen niets meer, dat ervan komt wat er vil. Eindelijk komt er een bericht dat wij om 3 1/0 uur -nogen naar huis gaan. Het houdt dan ook op met te regenen. Wij hebben hooren zegeren dat men om de jongens van beneden "_e 17 jaar is ge-weest, alsook om eenige zieken, en _".at ze mogen naar huis gaaa; zij zijn zoo met een 20tal gelukkigen. Er wordt ook ge-zegd dat men de j on gen s afwacht van de lste opeisching, die van Laon komen. mogenm aar huis terugkeeren. Daarom is het dat men ons naar onze verblijfplaats doet terugkeeren opdat wij niets zouden zien. Ik hoop dat het waar weze en mijn zoon Gustaaf er bij is. Als wij in onze verblijfplaats komen, hebben wij gelukkiglijk en goed vntir en doen spoedig onze natte kleederen uit, Wij ververschen ons van feousen en onder-i broek, de rest hangen wij te drogen. Goed dat het het morgen zondag is, zoo hebben onze kleederen pen heelen om te dr&« gen. _ > j Wjdidi voix S4" jaar - N. 323 5 centiemsn per nammer Eondspdat? 12 Oàosntlbër 101®

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods