De Belgische standaard

864 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 07 May. De Belgische standaard. Seen on 15 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fn10p0xn1c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Abtranementsprijs : Voor iotàatén : Voor t maand fr. 1,35 ~ Voor s mazd»n fr, z,*o — Voor 3 m?snden fr, 3.75 Kict soîdaten in 't ïsaô : Voor j toaand fr, 1,75 — Vwr a rcsstcdes lr. 340 — Voor 3 tnaandea tr. 5,*3 Eut date-:- buiisr •: iand r Veor s nustcd fr- a,50 - Voor s sjmeôoi fr. 5.00 — Voot 3 teaaadeo fr. 7,50 p * ^ mcil lMfi} i, IAukaaiKg^en : s,33 fr. de regel — Rektanea » 0,40 fr. *&.• 1 *gel. — T.uùLivitagen : S inUœsdifag» *«* s r«e»l» 9,50 fr. Veor sl'e asededeelingau zich te wendea tôt s Villa MA COQUILLE, Zeedijk, DB PANNE, M wligt m l Km M Ifirninr Ul .UÂUl Ul 4IAWA V*W* Voor herc die nog1 in tijden ons blad oatvangen, herinneren we dat op eersten Zondag van de Meimaand Z. Em, Kard. Mercier aan aile Delgen cen H. Communie vraagt voor ons Bel&ië. Wamneer Z. Em. de Kardinaal den H. Vader voorstelde op eersten Zon-dag der Meimaand een algemeene communie van 't Belgisch volk op te dragen tôt de inzichten van Zijne Heiligheid, antwoordde de H. Vader onmiddellijk : — « Ik heb maar een inzicht en dit inzicht is België 1 » Wezen wedeze woorden indachtig en herdenken we België I fazen wij Ernsiig met ods Volk ! Wij gjjn ssb volk. Wij strijdén voor vlekkeloeas ®«re en voor onwiikbaaï recht, teoK da rsehtea der Heie« volfcs-ren. Daarvoar vecatsn en vallen onzs josgtsâ bi«r op des Yzer. Z'iy willan van geen kr^schischap waten vas waar het ook k®ms. D* ieide^de gs achtea vaa ons ëô»r. ®a siîevsn virsden wj| in ons eiger. Wij megsn m nût bij den vre*®-da gaa® hale-i, wànt het was a vervrssm-dir^g; aaa «ns aslvsn. En nu meer dan ooit, ware he£ oui volk belsedigsn dan feem àsmu wsg va» gadachtenknecht-scbap aass te toonen sn aan te prijaea. WassH wij erostig mat oas vols. De tijdea ssijn erastîg«. Oâss verbondenen zullen oas dsa H hoager schatten naaïmats wij ons kraoiger als zelfetaidi-ge wsreidbargers sullet; gsdragart. Geen kind gijn we dat bij de hasd dient gcléis, ®ok gesn ou lerling die ïnoet oadgfitesnd wordea, Ons Volk hesft EiCh groatseh gstooad Oùm jongans vaxgietea hua felued m den heMhaf atrijd tegea Pruisische dwiagé a&ùij î Ec dan ? ijn zs voor de « &bUb.ï > m t eea K of toor de « Cul-tare » mes ser.« C ? Ww«a wt? toeb ern-siig wstefcs Voik.'Ocae jongeus strijdén oaver&cbrokk«a te»B:- vre«mde bterseb-zucbt, ea voor 't ovc,iig« «ijn as steUig voor huna# aige-ne * Keituur », De bs-digdeais en de gewicbtigbsid van de « KuUuf » en van de < Culture » ïuîlen de ggscfekdkutuiigen 'eest i.n 1950 ofin 't jaar 2000 b^pabn. Het js hoo^st waarscbijnlijk dat dit vok de zegepraal «al bebalsa, dat het baidoekkigst zal geweikt hebbsn in de onbelemmerde oatplooïïug vanziji voile voîkskrachten. Wij, als velk, wijauUenmet aile be-sabaalde vekaren pulUn la dm inter^a-tïonalen sebat vsn's m^s/sebea kensis-S8I5. Wij aullen in de toskomst de bijdrageléteren -a - aile wârâldburgers, want wij strij*Wn voor het wereldbarger-recht der klei; v iksrer a, dg verbon-denén b«bbcn .-.u tesds onse ze,»epraal bezegald. Vaa b-.lso ing ol geschenk voortrouf/ voibîaçbt knschtscbap kan er v9Qï ©ïis ge».n spri <c zijn. Daarom , 00k Kamen wij nooit kt3 aan uit de 4 baoden van den vferm^e. Het gcldt allsen ons heilig recht. Wesen ^ij em-«tig met ors volk Blagea wij niet in den grooten hoorû, zoudra e^n vermoeden oprlfst dat een oazer werkers aaa zijn vaderlaîidsche plïchten te kort kwam. Wat laat u toe alg recbter op te tredsn ente veroerdee-1 n en te bezwa^deren op grond van zul-ke ^wakke bewiizei dat reeds meer s3as éecs een b^iltge woede in een klein net&tje wegstirrf : 't en was niet hes-lamaal r.ôô es daarom ging men er voor-taan van zwijgen. Boeken die door de Duitscbers beel zaker mossten on lersteund ?ija — verra-dersboeken — werden ten slotte door de Duitsche censuur verboden om hun vaierlandsche gevoelens ! Moet de taak van ons volk niet esrat en vooral daarin bestaan bij al 't verwijt tegen een sijner 20jiee geriebt, het stellig bewijs van ecbt « VERRAAD » Op te tisebCQ. Wezan wij ernsiig met ons Volk 1 De tijfkn zijn zoo ernstig. Ârbad, -fé- ç »P|gKTg> nryt»M»sges»ga3C' « n**1 j sbhqitx ingôver T BOBLÛfiSTOOiEEL Om VcrJua beleven we cog steeds gedeeltelijke franscke plaatgelijke aas-vallen <2ie al meer en mcer de zekerheid geven dat da fransche générale sfaf tbans een begin beeft gemaakt met het uitvoeren van zijn plan, dat niet alleen bsstaan kan in het verruimen van bet terrein om de Vestiogmaar verder strek-ken moet en een bepaald doel van ef-fensief optreden op groote schaal ver-vat. En dit plan kan niet eensijdig zijn opgev&t maar wel door aile bondgenoo-ten beraamd. Het !:al dus door aile boxidgeneoien ook wor^en uitgevoerd in gessmsnlijke samcnwerking. Hst mag dan ook verwondering baren dat de En-gelscbeK en de Franschen tijdens de worsteling om Verduo, en nu nog, stil • blijvcK,maaî n.oetuii dit stii-blijven self : niât besloten wordea dat we iets gnders ; b;oogen dan een tijdelijk opwegen cm l eea diiitsch offensief te stremmen ? Oi:s ' offraitf muet algtme&n siin, omdat ï siechts een algemeen opireden de eerste ; noodige verruiming ten onsen voordeele j zal br«ngen in den strijd. Verklaarde i gei eraal Broussiloff, die bet bevel over ) ,de zUidcriijke tussischa legers vanlva-; no£f oçeinam, niet onlatsgs aan een eu-; ^elscb. pîïsvcrtegenwooediger: « Wij zijn sterk genoeg om dit jaar den door-slagenden felag te slaan op aile fronten. Wfint wat ons aangaat, wij bezitten ailes wat noodig is om te oyerwinnen | iu ee-i gefcameclijke werking. » j Dat k'inncn we b«st gelooven na te î bebben gehoord van drie russisebe ont-| gcbtpingen te Marseille. Engêiscben, Franschen en Russen I verkkren dus openlijk bereid te zijn voor den grooten flag. Z\\ sîija bereid : West en Oost en ook in den Balkan. ! Want hier zouden ws anders deduitsch-bu'^aarache ianoo-demoî5straties niet ; beleven, die alleenlijk scbijnen uitge-i vcerd met bet doel invloed uit te oefe-nen op o«s plannen. Ander bediedenis moet er aan niet worden gehecht. Wij zijn io een tijdstip getreden dat noodxa^eliik een kenteritig moet komen en d« teek'^nen zijn daar om te bewijzen dat de bondgecooten alleen htt teeken afwachten om te haaJelen. ERIEF UIT ENGELAND (Van m zen çewonen brkfwinsélaa^) De o;psstm:rjidL ±xx JL&x*lmx3L€5L ZIJME B£TEEKEK!S MET KANTEK EU ABOUTgM V rvolg. Twee woorden toelichtfng Het is grootelijks te vreezea dat de opstaad in Ier-Jand zal beel v«rkeerd begrepen zijn, i&hetbuiten-land veoral, en dat zijn zeer ingswikkelden oorspronfç zal misvcrstaan worden, heel en al, zijn beteekenis en zijn draagwijdte of mïafct. Zelf» de Engelsche bladen, over 't algemeen, zullen weinig deu buite®lander in-lichten daaromtr»nt, oite wel omdat zij eenzijdig de zaken beschouwen, en v«rzwijgen 't geen ze liefit niet bekennen, ni. de betrekkingen niet andere opstanden, of psgingentot opitand, bij tegenstrevers van de Na-tionalistische Ieren, oftewel omdat ze te veel zaken alg genotg begrepen beschouwen, en msencn dat het nu maar best il al die diDgen niet op te rakelen tijdens dezen wereldaorlog. Dairom zal ik hier trachten, voor den bjiteDlander, de betee'keBis es «ledraagwijdte van dien Sinn Ftinert oproer te schetsen. En, eerst ende vooral, zij gezegd vooraleer wij verder gaan : wees maar niet al te ongerust over den «iulag en den invloed, die dit straatgeweld in Ierland zou j kunnen hebben op den gang van den oorlog. ! Be Opstand was voorzisa — sneocîsig vau een 1er 't > Duitichland mag er >cn kruiske over maken, als , het daarop gerekend hecft om den oorleg te bekorten ten zijnsn voorieele : mistrouw de bladea die het o anders 2ouden willen wiji maken : de opstand inIer-lasd zal op dea gang vandea wsreldea(rlog eenen hee-len anderen uitïlag hebben, dan Ouitsehland wel bad kunnen Terwachten 1 En, tôt uw geruststelling, als 't noodig is, zal ik M de eigenst# woorden herhaiea, die e^n va* de hevigste lersche Blauwvoeten, de zelidt die mij over drie, vier weken reeds voorzei, dat wij rend Pasehen een Sinn-Ftiuer oproer in Ierland , waarschi|nli]k zoude» gshad hebben, laier ten mijnen < huize op bezoek, een kwart geledea ici : « Die op-j stand is zeker zeer te betreuren, namelijk voor Ier-i land zelre ; maar 'k bea blij dat het eu uitgebroken ; is, in Ierland, lie ver nu dan na den eorlog, als hettoch , moést gebeuren. Hoe hevjge 1er ook |en hoa reclit-j vaardig onze lersche zaak ook zij, toch kan ik met de verzeilde Sinn Feiners siet meê gaan 5 en beter is hst dat zt nu hun kop uit de echelp staken, omdat die kop nu gemakkehjkerzal worde* gekapt. Bloed zal er ; vergottn wordea, van weerskanten, teo ware mea , zeer voorzichtig te werk ging, ea namelijkBisschop ; O'Doherty liet als bemiddelaar optreden ; want die oproeimakers gevea om hun lsvon nist, ea «ullen het dus duur doen betalen, voeral als er Engelscho solda-ten tegen gezondea worden ofUlstermannen. Zendt er, echter, Iersch# krijgers tegen, en 'k wil wedden dat het in twee dagen afgeloopen is,want de Sion Feiaers, die ook Ieren zijn, weten maar al le wel dat Ierland hendat sooit zou vergevea, dat Ierland een harde kop heeft, en dat de steesea uit de straat toe, desnoods, zouden helpen eene gewettigde wraak nemen. Zendt de RegeeriBg echter Engelsehe troepea, — wat xc denkelijk doen «al omdat ze niet anders durft, of den toestand niet kan of niet ï?il vatten «ooals hij is, —dan is er kans dat het nog drie vier weken duurt. Natuur-lijk aal de orde waer d® bovenband halen ! Een oage-lijk heeft men, in het buitenlaad, t. w. te veel belang aaa diea opstand t* hechten : de sege van het Rocht op het Onreçht,van de BoadgeaooteaopdeDuitschers, aal ergeen dag later do»r gewonaen zijn. Opstanden van dien aard... wel, Ierlaad is 't land van den oproer, en zal het zijn, tôt wij eigea bestuur hebbea, ofte « Home Rule », werkelpk in votge ! Al kan ik het aiet goedkeuren, ik moet het toch bekenaea, het toont toch dat in den ondergrond van het volk den oudea vrij. heidszin, den ouden wrokgsest steeds wakker is I Doch, Duitsehland is er leelijk nevens, als het daarop rekende 1»... Van waar de ops'and j Wilt ge nu heel den toestand waarlijk begrijpen ge moet u, eerst en vooral, herinneren dat Ierland over zooveel eeuweB overweldigdwerddoor de Engelschea, en dat sedert dan Ierland, tôt over zeer, zeer korte jaren, schrikkelijke vervoigiagea leed, eenwen langl Het is daa ookaiet te verwonderen dat de Ieren, in eigen land en in ballingschap, de prente meedroegen van al het geleden leed, ea koppig aaa het land gehecht bleven, zooals Ieren alleen dit kunnen. "'Poor but proud"t arm ipaar fier, is huaae leuze, want niets dat de liefde meer voor het vaderlaad ▼erscherpt dan de vervolgiag, die men er heeftmoatea Voor ondorgaan ; de liefde wordt de or het lijden ge- baard I En dobbel duurbaar is het land waarvoor men kot en krotte heeft moeten verdragen, ellende en sla-gen, znre dagen en zielenwee I En de wereld heeft het kunnen zien hoe trouw de verbannen Ieren war?n aan hun vaderland, tôt aan hun kindskinderen toe, als ze al ; die lersche joagens heeft zien opkomen, 'lijk éen man, i om, met de Ieren van Ierland, op te trekken, aiet zoo-, zeer ten bate vaa Engeland, maar voor 't overweldigde België, 't overvallene Frankrijk, voor 't miskeade : recht, — hadden de Ieren niet altijd geledeo en gestre-dea, gevochten en gevallen voor het Recht ? — en voor de vertrappelde Beschaving, tegen de Duitsche barbarea 1 i Verwonderd u dan niet, als ge dwars over de ge-schiedenis, van tijd tôt tij 1, opstanden gsteekend siet i tegen devervelging,tegendeuitbuiting endeellende,— en zelfs bloedige opstanden dikwijls. Als 't vat vol is, loopt het niet over ? En de Engelschen, die nu geleerd zijn, ta geleerd hebben, zeggeft nu zelf dat hua voor-vaderea ongelijk hadden ; ea Eagelaad wil, ea ging Ierland au recht gevea, al ware 't maar — en 't was een schooae gelegenheid om veel dingea goed te maken, — als belooaiag voor Ierl&nds ofiervaardigheid, en haar verjoten bloed, geschonkea vrijwillig voor Eer en voor Recht. G. K. .Chersterton, een van Engelands schoonste geesteaea fijaste schrijvers, zegt het plat af dat Enge-laad wreed onrecht bedrevenheeft, eeuwen laag, tegea-©ver het oagelukkiçe I riaad, in zijn boek : « Crimes of Eaglaad», pas enkele maanden verscheaea. 3e laatste Opstand De laatste Iersehe opstand vau bedied dagteekeat vaa over omtrcnt een halve eeuw, namelijk in Maart 1867, tocs de Feniaas uaar Tallaght trokken, en 't al te vuur en te zwaarde gingea zetten. Want, wat sedërt dan gebeurde, warea eerder straatrumoerea of op-stootjes.In dat eigeaste jaar 1867, trokken dus enkele dmi-zeade Feaiaas op naar Tallaght ; œoed hadden ze ge-aoeg, beslistheid en misprijzen van den dood ; maar ze ondervonde'a algauw dat al die dingea vaa weiaig baat zijn, en het schaarsch eakele urea houdea kunnen als er geea wapeas bij zijn, in gea»egzame hoeveel. heid, en geen schietvoorraad. Zij wierden daa eok algauw uiteen gedrevea door de gswapende macht. En die duiasnden andere Feniaos die den eigensten 7d«n Maart 1867 de markt gingan bezetten van Drogheda, kregen dadelijk... van 't zelfde laken een broek ! De Feeians mieken een slag vi reeniging uit, eea slag volksverbond, dat in Ierland ontstond omstreeks 183s, met het opzettelijk doel, Ierland van het juk van Engeland te verlossen, en, om het al in eens te zeggea, «en lersche Republiek te stiehtea. Het had zijn ver-takkingenin aile lersche middens, vooral ia Amerika, Waar groote sommen geld iegeschreven werdea, ea van waar de gespoorde en|geoefeade leiders moesten komen. In 1864 meende de RegeeriDg den oproer te dempen, met meest al de haanties-vooruit, ni. in Dublin, gevangen te zettea 1 Docb, geweld heeft altijd met moeite de Ieren tôt bedwang gebraeht : geweld was meest altijd olie op het vuur 1 En eea van de meest bekeade schetsen uit de geschiedenis van het veertigjarige Fenianism viel in Manchester voor, ia 1867, waar twee Foniansche gevaagenea verlost werdea op straat, door hun bondgenooten, uit het dievea-karreks. Eec sehabeletter verlooshet leven tijdens de schermutseliag. De leiders van den aaaval werden aangehouden, gevonnisd ea ter dood verwezen en ge-bracht 1 En nog heden ten dage worden Pagan.O'Lea-ry, Geacraal Sweeaey en de anderea vereerd als de Manchesteriaa Martyrs (de Manchesteriaansche mar-telaars) I En jaarlijks doen de Ieren nog eea zeven-uren mis lezea voar hua zielezaligheid 1 Waat, men vergete'taiet, de lersche aationalistische Vaderlaaders zijn ailen trouwe katholiekea, doordroagen, als weiaig ' of geea volkerea het zija, vaa dea bovennatuurlijken i geest van christ n, katholiek geloof I I En het is uit dien reden, misschien, dat veel sehrij- ij vers beweiea, dat de invloed vaa Cardiaaal Cullen ea l de lersche priesters. alhoewel zelve vurige lersche . Blauwvoetea, maar wars vaa aile geweld, het Fenia- j nism tea onderen braehtan, en te niet, omstreeks I 1867. Doch, dat is niet de echte reden, of beter niet de ' eenige, en niet de bijzonderste reden van zijn uitsterven. ('t Vervolgt.) JAA VAN DE WOESTYNE. ; ! IEES! EN VEBSPREIOT DE BELGISCHE STA«D?ARD Op het Yzertront Diksmuidsn en Rieuwpoort. Nog stefès aunrt de artillerie*bedrijvig-hqid cp het Yzerfrout met erootc hevigheid voort fcjjsotîderlijk om Diksmuiden, waar onze soHaten sedert eene wect esnt* beschle-ti£p ondersfaar, die als een der çsweldigsts vaa den strijd na den Yzgrslag mag" genocrcd. Desen merger wîs 't een echt trommel-vunr Jatdof en zwaar rommelde en opsn-waaide tôt hier tn hoorbare daidelijke slagen. Ooze stellioges worden daar aan een beschieting onderhe^ig gesteld, die allesbshalve de beteekenis heeft siuchts uitgevoerd te worden om 't plezier van het schieten alleen. Er zit een bedied athter dezeariillerie-drukte, zooveel te meer omdat we reeds een aaaval in regel op onze vcorposteB moesten aacstippec. We mo;>en wel de meecing toe?edaan aijn : dat we in de ecîste dagen ists sullen beleven tusschea Diksmuiden en S'eenstraete. De vlamœen slaan iiit de bsl van Diksmuidao, — want zoo mogen we 'î wel heeten. Het uitbaratend geweld zel niet uitbîljven, ten WHre de Duit-schers hier alleen een demonstratle in 't zin haddcRom hunne inzichten ev«n bezuiden Steerstraete tôt Yper te verdalkea. We zegden gisteren dat we on« verwach-teo m0chien aan gebeurîerissen in den sector va»i aan see tôt St Joris, dus tegen Nieaw-poort.Eh jaist komt bet ambteiijk beriebt ons iolichten dat de dsitsche stcllingen van den arooten Duin, aven boven de havoageul van Nituwpoort en achter de ctukgetchoten vuurtoren gistsr werden stukgescàoten. Dit moet aangenomec wordan als de voerberei-diDgsactia om duitsche gebeurlijke aanvallen in hue begin te dooden. T-TMII - | mm M—JJ. ENGELAND IN DEN OORLOG. De algemeene dienstplicht is eerste lezing gestemd Op 't bureel dèr Kamers had de eerste ml-nister bet meuw wetsvoorstel neergelegd, Wîarbij gUe manne», getrouwd of onge-trouwd.van 18 lot 41 jt.ar,verplicftt zijn onder de wapsrs èe tr?den dertig *agen na de goed-ksuring der wet, aile aîtzoEderlngen zullen herzien worden, un eets bijzender korpt voor obrlogsioclaiEdea zou worden ingesteld. Onnoodig de belacgrijkbeid van dit gebeu-rea te doen uitkomen. Het is eea radikale omweateliog in den engelschen toestand. De Engelscbea laten bun zoo geprezen vrijbeid varsn om-Jat het ab eenmaal moet. Iadien er ees verwond#riEg kan geopperd worden over dez? gebeurtenU, 't is dat se zôo laattijdig is gekomen. De laatste gebeurtenissea in Engeland, — Zeps, — duitsche vîoot, — Ieïland, — «Uen er vael toe bijgedragen hebben om het wefs-ontwerp, ir^ deier voege opgevat, te stem-men.De aoodsakelijkhfid van algemeenen diODStpUcht doet zich gevoelen Da bijna twee jaar oorlogr. Het is een teeken, dat de Engelschen gaan begrijpen dat er nog harde dagen zullen te beleven zijn. iïït 1 ni us» 11m m——_s—a. DE DUITSCHE NOTA IS VEBZONDEN Uit Washington wordt gemeld dat Bern-storff, de duitsche gezant varklaard heeft dat hat duitsche antwoord verzonden is en ia de eeiste dagen zrI openbaar gemaakt worden.Van andere lijde wordt gemeld dat Wilson, sijn gezant Gérard,uit Berlijn zal terugroepen indien de du tsche nota aiet bevredigend is, Scîe Jaar — W 100 Wijf csiitieisisix aet Zondag 7 en Maandag 8 Mei 19Î6 ■ -f-.wTT.in' Ii-r---—r-tttisiihwi' mis—m un liai hhiimphi «nu un" ' n ~i-f—ri-rri—n tt ir 1 J,r-n J ^ . r s «. > u'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods