De Belgische standaard

669 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 14 August. De Belgische standaard. Seen on 18 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/j96057dq7z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

* Jaa ïx 127 Wijî mntwMgn hei aufflmef MéHK!»_'<«n»r<S£*»8i^<X»»UllseMfeft» »f itàmvjt» • ,U*KXUiM*Wutt#*— «M»»* "•WïMIttKW* Zaterdag 14 Oogst 19I&. <*** H». ffa^T—aUUrtfr De Belgische Standaard Door Ta., en Voit DAGBLAD Voor O'od a:o Haard en X»anrî « Of iEL« NHlW Apfijh Bestuuroler : 10EF0NS PEETERS. I Voor meaweeuQgen ztcn wenaeu w, Abonnementsprijs voor 53 ntimmsrrs blj vooruitbetaïing. ... . ': Villa MA lUyUlLLiii /.eeaijk Uc rASRt, Voor de solda te» : a,50 fr. • \STS OPSÏÇliLfiRS J M> E. BEL ^tëflE, L. DUYKERS, VNjtPf MM6RA&3ERE&. . , i-- . r ,s rpopi Refclsmpri ■ n<n fr A* ruo*' Voor de ûi«t-aoldatca — /« '/ 54s ir.; '/ la*d 5.00.1. airfh,a.., «1» tlFn SCUPt iiftl tmil Pl! l'APRT 'k Aaofcoadigmgea . û.25 ». Je ieg.lt Ke&lamen . 0.40 fr. a, regt,,. Indien iriser mtplarf: VJt***lk HUMfHsr wonUa ,->wra<i%rf, wordi d* abGwtvmbw< ii sue utn jum* riLLiiitri , Vluehtelingen i 3 inlasschingec van a regels, 0,50 fr. le hebben geschoten ! ] Zooveel reeds moehlen we verneraeu ov«r de handeliigen der Duitschers in BTgie, en zooveei komt er iwg aan het licht dat oi.s meer eu ra^er de stelselmatigheid dargru-weidaden van het duitsche leger bewijst. En daarin 00k ligt zijn groote schula die het nooit meer uitwisschen zal. ledereen toch is er van overtuigd dat er ir: ieder leger schurîtige schapen zijn, voor wier dadon een leger in zijn geheel niet ter verantwoording kan garoepeo worden ; maar wanoeer wij de daden van het duissche ieger voor het voetlicht bren;eo, dan blijkt het duidelijk dat zij werden uitgevoerd naar een yast op voorhand beraamd plan. Hoe meer bewijzen we kunnen bijbrengen om dit plan in zijn geheel te doen uitkomen, des te boter zullen we de waarheid en ons land hebben ge-diend. Daarom bleek het me van zulk groot belang de voigende feiten meie te deele;,, die me ùoor min raisgezel nûjniieer Sôhel-lekens werden verhaald.met oorlof ze onder zjja verantwoorueiijkheid kenbaar te ma-ken. De hoedanigheid van den getuige der feiten geeft aan zijne verklaring ee> zeer hooge beteekenis. De heer Schelle-kens is reserve-offleier van ket Hollandsch léger en woonde, sinds enkele jaren te Edmgen (Enghien). la deze hoedanigheid bewees hij aan deze stad uitstekende diensten, waarvoor wij, Belgen, hem dankbaar zijn. Eerste feti-. Twee daden gingen het feit vooraf. Bek;ische wielrijders, een zeventigtal, hadden opdracht gekrégftfl den tunnel te 's G aven Brakel (Braine le Comte) te doen sprijjgen en kwamen in aanraklng te Hen-nujère met de Duitschers. Een t? e? de se .-rmutselmg greep plaats te Neufville. Als gevolg daaryan werden er overal in de streek burgeis als gijzelaars aaagehouden en dewapensdoor deDuitschers opgeëischt. Te Ë lingenkwamen e«n twintigtal Duitsche soldaten onder het geleide van een officier, met een briefje, dat de namen vermeldde der heeren Salnnnoy, burgemeester en van Gutsera, advokaat, die als gevangenen moe-stengenomen worden. De heer Sehellekens wilcie ziinen vriend, den hurgemeester, niet ve; laten >n bood zicli aan als giiaalaar. Aan beiden werd een kwartier qjd verleend om te huis kleederen te halen en van hun fa-milie afscheid te nemen. Tegen zeven uur waren de wapens geladen en ailes was klaar voor den aftocht naar Zoningen waar 00k degtjzelaars zoudenopgeslotan worden. Viar à vijf lunde' d nieuwsgirrigen waren sa;n«ngeloopen op but benclit dat de burge-meestergevaiu-en werdgenomen. De officier gaf h9t bevsl dat de soldaten te paard zou-den stiigtn, toen op eens er een schot af-ging, al de mauv/sgierigen viuciitten. M, Sehellekens blijft kalm, gaat, tôt bij den officier, toonî zijn getuigie.hrift als reserve officiai- en eis«ht dat 8r dadelyk een onder-zoek gedaaa wordi der revolvers der man-schai jjdn.Opcendazer oatdektmen deledige buis, fl-jt bew^s was geleverd van waar het schot kwara. Da officier gaf den soldaat een berisping en de stoet, — de heeren burge-meesterf>n Sehellekens in automobiel, om-ringd van twintig duitsche ruiters, — trok naar Zoringen waar ze 's avonds aankwa-men. Zoningen is ongeveer vyftien kilome-ter van EdiogeiD. De gijzelaars werden in de statie opgesîoten. Des morgeas weri tde de neer Sehellekens zich tôt den Duitschen officier om hem te tooran hoemisdadi^ het was eengevangen burgeme' ster verantwoor-delijk te verkla-ren voor feiten, in zijn afwezigheid ge-pleegd. Beiden werden vrijgesteld. Toen ze te Zoningen a mkwamen, vernamen zé het feit — dî om den datum vast te stellen— da het Belgisch legerts-einen had iosgelaten van Geeraardsbergen naar Halle. Badelijk ric'itre zieb da heer Sehellekens tôt den duitschen colonel omhemover het gebeurde in te lichten. Het moorddadig plan was mis-lukt. Het was bewezen dat niet een Belg, msar een Duitsher had geschoten. Ze hebben geschot^ri ! » Ttveede feit. 'iG'ibftiirde op 21 Augustus. Het leger va von Kiuck trok door de gemeente. De j heeren burgemeester en Sehellekens en secretaris besprakeu up het stadhuis, met den colonel intendant en den adjudant de kwestie çler rekwisitie. DeDui'gchers bivak-keordé aan (te zuiderzijde der'stad op de baan naar Zoningen en Ath. Dehuizen, door do burgHrs verlaten, varen door Duitschers bezet. Zoo ook het huis van den no taris Carroen. In den tuin van dat buis lag eer: hond aan da ketting, een Groanendaler, die telkens ei een Duitscher buitea kwam, ht n te keer ging. Dat beast werd door een soldaat afgemaakt. Ean der schoten kwam ir schuinsehe richting.De kapitein nam zeven il în burgers, die zouden verantwoordemii gosteld worden voor 't galoste schot. Z« hebben geschoten ! Als de plichtige niei ontdekt werd zou het heele kwartier afge brand worden. Da heeren burgemeester er Sehellekens werden ten stadhuize verwit tigd, en spoedden zich ter plaatse. Zij ver-riamen er van de burgers dat het schot ge-komen wg8 uit het voormelde huis Carroen Zij gingen er binnen, m?ar konden nie dadalijkont\ajigonv orden daa.- d 5 offleiej in 't bad was. Toen hij verscheen bckend< de soldaat in hun aanwezigheid,dat hij dm schoten gelosthad. Zoo bleef de zaak zon der gevolg. De burgers werden in vrfjheic gesteld. De feiten zijn te welsprekend om ze t< bespreken, Alleen dit wil ik er bijvoegen De heer Sehellekens had vpel rnoeite on zich te doan aanhooren door de Duïtsch* (i'ficieren en gelukte er sieçhts in wacnee1 hij zijn bewysstukken toonde van Hollandscl reserve-officier. « Za hebben geschoten ! » Dr Van de Ferre, Volk svertegen woo rdiger Het verhaal der feiten is trouw weergege ven. 5 Aug. 19151 (Get.) SCHELLEKENS. OPEN BRIEïEril, XI Misschien heeft 't mysterie van '1 geheime kiemen des ievens mij nooil zoo bezig gehouden als nu ; dat geheiir zoo wonder bezorgen doorGezelle in zijr Kerkhofblommen : "Het zaad, het zaad, het wonderwerk... " Is het omdat ik nooit zoolang aaneen in gemeenschap leefde met de grootsche schepping ? Is het door de mystisch-ingekeerde atmos-feer, eigen aan Westvlaauderen ? Ik en weet ; maar het feit blijft, en ik wees ei reeds op dat het kiemen van 't geestelijk ieven niet anders en gaat dan het kiemen van 't stoffelijke of natuurliike, dat is op de meest verborgene wijze. Immers de twee werelden — natuurlijke en boven-natuurlijke — komen uit dezelfde hand, die van God, oorsprong en einde van a) het geschapene ; en de harmonie tus-schen beide werelden is de ziel zelve van alie poëzie, want het aardsche is zinnebeeldig van het hemelsche, het menschelijke van het goddelijke. Is '1 ontstaan van 't stoffelijk leven met mysterie gepaard, dan hul het geestelijk zich in nog dieper schaduwen. Daai vooral is God de verborgen God, ver-schuilend de werking zijner genade met meer naiever nog dan hij het doet vooi 't groeie'n van plant en gewas, voor 'i wisselen der tijen, voor 't kringelen dei zornen in't onmcetbaie rmm. Verborgenheid ! eigen atmosfeer var al wat grootsch is, wieg van 't kiemend« leven, celle waaruit een- zieie gaat die d« wereld omschept, graf der slapende op-standiug ! En ook gijj mij ic jongens, bertidt ir uw " graven " — prachtig woordl voor-woord ; waarom hèt ontkennen ? — eer drievuldige opstanding. Vooreerst, laat het ons hopen, die uwer eigene ziel, welke uit lijden, ont-hering, versterving aan allen aard ge-kneed, gevoed met heldenmoed en dood-verachtin^, voortaan tôt ailes in staat zal zijn voor God en vaderland, vooi Kerk en maatschappij. De tweede opstanding zal uit deze ♦ eerste vloeien. Een her iebapen volk zal « rijzea uit de graven yjiar gij, levend, den dood smaakt ; eca "volk naar uw beeld hervormd, liongerend naar uw ideaal, dorstend naar uw sacrificie, stel-lend, zooals gij, zijn roem en zijn geluk in geestesgrootheid en zielenadel, — De \ vorige verkwisting van kracht in 't na- j jagen van vergankelijke weelde, raag hier zelfs niet meer ^emeld worden. En uit die tweede opstanding spruit i i;og veel natuurlijker de derde : de ver- ! rijzenis van ons vaderland tôt een toe- 1 komst van eer en glorie, van onsterfe- i lijken roem, van prijken in den stralen- | den krans rond zijn hoofd gesmeed door de bloedige kleinooden door U in de don- ! kere graven verzameld. — Heil u, mijne , helderi I M E. Belpaire. 12 Oogst 1915. | ? 1812-1915 | Ter gelegenheid van den aftocht der Rus- j sischc legers hebben aile bladen gew£<g ge- ] maaktvanden veldtocht dien Napoléon in i T8I2 tegen het Tsarenrijk cndsrnam en die hem den val van zijne kei/-erschap bezorgde. En meteen ismen aan 't vergelijken gegaan, wijl velen dezelfde mogelijkheid Duitschlands logers beschoren, met uitsluiten. Alhoewel j àLe zaken gebturen kunnen, achten we het j t'>ch te voorivarend de huidige toestand aan j dezen van iS12 aan te passen. Een heele I omwenteling is sinds een eeuw gebeurd en wat toen voorviel als een noodzakelijk ge- : n >lg van een onvoorzichtigheid, zou thans, j itlzoo opgenomen en ingezien, geen steek meer houcler,. Mea hoeft nu niet te veel te goochelen met de zoogezegde bondgenootea van Rusland, te weten : den tijd en de uitge-strebt'rieid. Dat de Russe» met deze beide facturer, altijd rckesing hebben gehouden ge-tuigt de gesebiedenis. En alhoewel de ge-schiedenis een eeuwig herbeginnen is, komt het ons toch te gewaagd voor, alleenlijk te steunen op boide deze bondgenooten, nu in dezen tijd de krijgswereld eene evoluùe heeft doorgemaakt waarvoor iedereen verstomd staat en ver ijsterd. Tochis het wel belang-rijk na te gaan wat de tijd en de uitgestrekt-heid, iu de historié, den Russen aan vo( rdeel i hebben bezorgd. De koning van Zweden, Karel XII, die ze- ] gepraalde in de Oost-zee-provincies, leed i een beslissende nederlaag, toen hij zich ver-der in Rusland waa^de ; de Krim-oorlog werd voor Rusland een echec, omdat men al | te lang vasthield aan Sebastopol, in plaats j van de Krim te ontruimen en de vijand naar | de Zuid-Russisch'> steppeu te lokken. Ook in 5 den Russisch-Japaiîschen oorlog ontkwamen * de Russen, na terBauwernood bij Moedken ' antsnapt te zijn aan een omsingeling, aan een . werkelijke nederlaag, door terug te trekken | naar Noord-Manschoerije, Het meest schit-terende voorbeeld uit de Russische geschie-denis is ^chter uit het jaar 1812 en daarop doen de Russen dan ook telkens een beroep. Intusschen de toestand was toenmaals ; egnigzins anders. De bondgenooten hebben een geheel jaar lang moeten vechten in Oost- î Pruisen en Galicië, aan het Nareff- en het j Weichselfront.ln 1812 echter trok Napoléon I j zoo sne) naar Moskou op, dat hij op 28 Juni Wilna, 17 Augustus Smolensk en I4 Septem- ; tember Moskou bereikte. Slechts tweemaal kwam het tôt een beslis- \ senden veldslag, ni. op I7 Augustus bij Smolensk en op 7 September bij Borodino. Dit snelle verloop is te verklaren uit twee feiten. Vooreerst Napoléon 's razende haast en zijn verblindering om tôt Moskou door te dringen en daar den vijand den vrede te dicteeren. Met 400,000 man trok hij in Juni de Niémen c *rcr, met 95.000 man bereikte hij Moskou. En op de tweede plaats was het Russisch le-gei uiterst zwak, ni. 18.000 man. De Russen stonden in 1812 ongeveer in dezelfde linie als die.welkegrootvorstNicolii^sin denuitersten nood denkt in te nemen, n.l. met de noorde-lijke groep ten zuiden van Wilr.a en met de zuidelijke groep ten zuidoosten van Brest-Litowsk. Het plan van N uoleoa was, om met zijn gansche leger op één punt slag te slaan, en w> l de noordelijk grciep te veriiie-len. Toenpasten de Russe,' hun taktiek toe; zij weken voortdurend teri . en het ieger van Belg. Qr. Kw. 12 Oogst, 19,15 Onderbroken bombardement van de omstreken van Ramscapelle,Pervyse, 'ud.Stuyvekenskerke. St. Jacobskapelle, Labiettenhoek, Noordschoote, ening-he en Pypegaele. Parijs, J2 Oogst, 15 u. In Artois kanongeschut. Rond Srnchez gevecht met springbussen. In Ar-mne hebben de Duitschers tweemaal vruchteloos aangevalien in de streek [arie-Thérèse en Fontaine-aux-Charmes. In het bosch Le Prêtre gevecht îet bommen en granaten. In de Vogeezm op de Linge hebben de Duitschers 1», oon-.ii] rlorlfdiiV Qtnr» crp7.pt wprrl Mapoleon geraakte, gelijk bekend is, in de Russische velden uitgeput door gebrek eu 3oor ziekter). De toestand in 1915 is echter geheel anders; vooreerst degetaisterkten verschillen. Verder is het niet te verwachten, dat de Russen, ais m 1812, ailes op hun weg zullen verwoesten, daar zelis oostelijk Polen en Wit-Rusland in de la'ttste eeuw zoo van aan-zien veianderd zijn, dat de natuurlijke rijk-dommen dezer landen niet zoo m iar gehtel sn al kunnen uits;eroeid worden. Doçh vooi-ïl zal men er mee rekening moeten houden jat de bondgenooten zich niet, zooals Napo-le«n, in eng-aaneengesioten massaas voort-:>ewegen. Buitendien hoe verder oostelijk het Russische leger trekt, des te schaarscher Worden de spoor- en straatwegen, vooral in bet moerasgebied tusschen Brest-Litowsk-Sloezk-Kiew. Een snelle terugtochtdoor dit ijebied is vooi het Russische millioenenleger ^an 1915 vcei moeihjker dan voor de ^emak-kelijk te verplaatsen treepen van 1812. Doch ook voor de Duitschers komen dezelfde nadeeîen en voordeelen te staan, zoo-Janig dat men ten slotte mag aannemen iat het pleit zal beslist worden door munitie ;n uithoudingsvermogen. Betreffende het .erste staan de Duitschers, tijdclyllr\oov,vooï let lajtste dragen de Russen den palm weg ia met dit laatste kan men wachten totdat îet eerste komt. OORLOGSNIEUWS WESTELIJK FRONT Het laatste ambtelijk bericht meldt ons een lelangrijken aanval, in Argcnne, die, veel iveg heeft van ean algemeen o£fensief,weer-im op dit front beproetd. Na het iaatste mis-ukken van deze poging die de Kroonprins nspande om langs Verdun een weç naar Pa-djs te zoeken, had men zich mogen verwachten aan een nieuw duitsch oftensief. De hevighaid van den aanval laat daarovei ;een twijfel meer. Kost wat kost wil de kroonprins langs Verdun doorboren, doch venais langs Yper, den weg naar Kales een iood punt bleef voor de Duitschers,mogen we annemen dat hçtzelfde gebeuren zal op dit mder gedeelte van 't front, Volgens de gege-rens, moet het er nochtass heel erg zijn toe-jegaan. Doch juist omdat deze aanval in al djn hevigheid mislukte is het ons een zekei )ewijs van de onoverkomelijke degelijkheid /an onze wee'rstandskracht. Niet min dan Iris regimenten leidden den aanval op een seer gering front-gedeelte en zagen de Fran-schen hen verplicht eerstens te wijken, toeb sonden ze, door hun tegenaanvallen hun rerlies zoodanig herstellen dat het slechts fich nog bepaalde tôt het bezetten v?n de : erste linie loopgrachten. De volgende dager zullen ons aantoone'4 of al of niet hier een beslissende poging is aan den gang. OOSTELIJK FRONT De gebe«rtenissen nemen een voorziec verloop in 't Noorden. Tegen Kovno wordt aog steeds storm geloopen en reeds werd Wilna gedeeltelijk ontruimd. Moeteu we daarom een opgeven van Kov-ao besluiten ? Wel mogelijk ja. De toestand alijft dus nog altijd kritiek en het ware de waarheid geweld aandoen te zeggen dat de Russische legers aile gevaar 2j jn ontweken. aisteren deden we de beiangrijkneid van ïiet bezetten van Riga en Wilna uitschijnen, au meeten we slechts nog de gebeurtenissen ifwachten om een of anderzijds te oordeclen. Maar wat ook een reden van vrees kan worden is de werkdadigheid die op de Dnies-:er weerom plaats grijpt. Sedert het offensiei n Koerlaud en Polen is begonnen bleef ailes kalm op dtn uitersten Zuidervleugel. Is dit ook het voorboodschap van een nieuw offen-sief ? ITALIAANSCH FRONT. Geene belangrijke gebeurtenissen vallen op dit front voor. Gedurig woîdt nog van weerskanten gebombardeerd en gaat het nog steeds, iijk over ùen maand, om het bezit van Goritzia. Het ware de gebeurtenissen voor-lo^pen, het vallen van Goritzia iederen dag aan te kondigen. Daar zijn we iw,; een heel sind van af, nu de Oostenrijkers weerom versche hulptroepen uit het Oosten hebben *ekregen. Men moet niet altijd veronderstel-len dat deze of gene stad zal vallen, men moet deze veronderstelling kunnen staven. En zonder afbreuk'te doen aan den weergaloozen moed die het Italiaansche leger iederen dag toont, is het ons onmogelijk het staven van îulk sensationeel bericht te vinden. Het zal îene reusachtigheid mogen heeten indien ieze incarne gelukt. Intusschen bombardee-ren tie Oos.teiirijkers. maar sJ-eeds de Monfalcone die zij verloren, zoodanig dat deze met voorraaddep»ts en scheepswerven au tôt éen puinhoop zal zijn geschoten. !N DEN BALKAN. Aile bladen deelen een Ha vas-bericht meê waaruit blijkt dat do diplomatie van het vier-voudig verbond bij de Servîsche- Grieksche ïn Bulgaarsche gouvernementen er op aan-ïedrongen heeft een nieuw Balkaansch ver-bond te stichteu met het doel natuurlijk, Buiganë en Griekenland, aan onze zijde te ioen inedestrijden. Van Rumenië woidt geen ?ewag gemaakt. Nu deze tijding een zoo officiel karakter heeft, mogen we aannemen dat de daad werkelijk is gebeurd. De Servische regeering heeft dan ook eene nota afgekondip:Q die schijnt te kennen geven dat de vriendelijk« aanvraag van de Bondgenooten gunstig zal aanvaard worden. Doch uit deze tijding tôt een onmiddeliijk resultaat besluiten ware voorbarig. Morgen komen we op deze uiterst belangrijke kwestie terug. IN DE DARDANELLEN. Het schijnt wel dat de Bondgenooten het deze maal ernstig willen doordrijven, want de noodzakelijkheid van de doorbraak doet zich meer en meer gevoelen. De veldtocht tegen Rusland zou zoovele Duitsche strijd-krachten kunnen doen loskomen dat een algemeen offensief tegen Servie niet meer uit te slui'ten is. En van daar tôt Constautinopel ligt ook eene werkelijkheid. Daarom zien we eene krachtdadige actie te gemoet die des-noods zal moeten doorgedreven worden,wil men aile ontgooeheling vermijden. De eerste operaties hebben ons een merkelijk voordeel bezorgd. Op verschillige plaatsen gingen we van twee tôt driehonderd meters vooruit. Op een ander punt heeft eeue nieuwe ontsche-ping plaats gehad, en binst de gevechten die volgden verjoegen we de Turken uit hunne stellingen. Bij de zeven honderd Turketi, mitsgaders eene groote hoeveelheid krijgs-voorraad vielen in onze handen. OP IEE. Het Engelsch admiraalschip bericht dat de torpedojager Lyn in de Noordzee op eene mijn is gebotst en gezonken is. Vier officieFen en twee en twintig matrozen werden gered. ' De duitsche hulpkruiser « Meteor » heeft a* kl-..ae engelsche waakboot « Ramsey » in de Nocrdzee in den grond geboord. Doch daar een engelsch eskader opdaagde heeft de duitsche kapitein zijn eigen schip doen springen. Leve dLe> ers. zijn lielcienlegor.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods