De Belgische standaard

1952 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 05 July. De Belgische standaard. Seen on 22 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/nz80k27r0h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Tt jpjaar N 14^(7^ Honclèfdag 5 Juli 1917 tffiJfïSSSSS in | K t fctî l^êSisî i,?ï ^"7. ■#«£ **•<* " I !s 'i u.\bJ. ■ IT -p. vf â ■ nMa-ïS ; £>i ï |(j»S3d»R > OL «B. .JJÉH *j39» "« l»fs£ ! I ssr.ass 5r„ &£$ S-ft* «*. DE BELGISCHE STAnDAARD 1 9F§Ti3t 8 S? | BSHBIK ' wfc&a e .??« 0« ?rf!le ilpjmtz f m ' • ■•?." ii | . t SÉl*ia« £.sr:kos r sj «iijjiagM» i $ *r8 *,4$regQ ggCLAMSH -(oîs-çag» 'VfnTssa B A A R x SMAC"HT u * * ^ ^ h T ^ ?^S86«lfiP®Soe8fcuypa(êJ* ; ?«* tf,*»!* Ps M. K. B«!palr«, L D«yk«», K Bertrand Vsn <S«r ïAdi«n, Dr Vm *« Par», Dr. J. T,n it Wowtyi», M FIBiwrt, 1» h. Da Wall, /« «tatou. O. W.ttax, A*r. H. B*é*; mhvlon Th«a. ZELFHEID Dt2e zijn &ru*ï «;•' t'jî.'ii, .'oor Ma : beheerscht ; — andere.» «««.via u door dt'i god Ténor, 'u B'jwijf crvan ia M -. Arastasia Er wordt tegenwo.rdig me^.r, ver,! rncer ge dacht dan gcz^d, — op enkele uitzonde | riogen aa, daar die stiefmoeder ook we i troetelkiaderea heeft. Waar is die « rar< I temporum félicitas ubi qaae velis sentae | quae sentias dicere licebat ? » Waar is d tijd vervarea dat men vrij dacht wat mei wilde, zei wat men dacht ? Nu, het zal geen kwaad kunnen onz groadbegrippen 'n wat te vercerschen eenige beginselen terug in 't licht te stelbn algemeene waarheder, die golden zoowel h [ de Maan als in het ondermaansehe diep [ leder bij zich zelf zal zorgea die toe te pas | sen op de bijzondere toestanden. Aile monden — mondea van al onze grofi [ te, ja, officieele redenaars — zijn thans vo f van de woorden van natie, vrijheid de [ kleine naties, volkerenrecht. 'k Ben belecg* I te weten wat dat altemaal beteekent. Eerst een woord over « Zelfheid », welki ■ »—wie durft het openlijk looehenen ? — eei I recht 18 en 'a plicht. De vogel, zegt geestig-schildeiead he B Ylaamsche volk, de vogel zingt maar zooal: I Jbij gebekt is. 't ls toch al z66 veel, -dat hi I zinge voJgens zijn bekje. Hoe moet het jliet [ wezen van 'n vogel die uitvoeren wou eei l deunlje waar slechts een ander voor gebek Ils! Erger dan 'n papegaai, tôt nafluiten ge boren. Ook bij andere volkeren wordt di' waarheid begrepen. Overweegt dit goudei beetje Fransch: Ne forçons pas notre talent : Nous ne ferions rien avec grâce ; Jamais un lourdaud, quoi qu'il fasse, Ne saurait passer pour galant. 't Is de wijsheid zel ve 1 Acb. ! duizem maal liever een degelijk « lourds ud » f" i een aap I Veronderstel — als wij nu tocl eenmaal het dierenrijk binnen zijn —- da gij een haan zijt,en ik,simpel een eendvogel Hoe jammer, wanneer ik u sierlijk-koen zif Toorbijstappen, dat ik geen haan ben ; ofwe dat ook de eendvogel s zoo flink niet trap pen kunnen 1 Maar liever no g mijn lever iang gewiegewaggeld, dan, simpele eendvogel ais ik ben, den haan uit te hangen 'a Roemrijk dier, de haan : geen bijtend woord zal mij er tegen cntvallen ; 't maakl I mijne bewondering gaande. Elk heeft zijnen aard en kan, en mag dien I niet te buiten : t is niet alleen zijn recht, I maar zijn plicht hem te vrijwaren. Zoo'r li dood-eenvoudige waarheid ! Ongflukkiyt ■ volkeren wien men een vreesaden volksaard , P poogt op tes dringen : tôt eeuwige mioder- B heid gedoemd (of tôt wederspannigheid) V ontroofd van dea kiem, die ze îot de volheid | des hoogeren levens zou hebbea doen op- ■ schieten 1 Mîsdadig volk, dat in andere ■ stammea het bewustzijn van eigen waarde ■ onderdrukt ; den aandrang naar eigen ont- ■ wikkeling, dea wasdorn van eigen bescha-■«ag veMoaacht! Dat is Gaïu's werk : eene w gevloekte taak ! Laat Eogeiand nu de vruch- ■ ten inoogsten der wijze edelmoedigheid van P zijn eoloniesatiestelsel. Had het, in stede ■ Vfln 2'ch te vergenoegen de uiteenloopende ■ volkeren, in eenen ni&t le nauw-n ban ! van ■ eet.heid, hun eii»pn weg te laten insiaan, ■spîeîdende Hun de bescha ing !en toon ; die ■ vO!K.eren te sf.-liik s-ilie > kaedm «n ver- B or ■ - ■ wnngea to^ mismaakte Sage'schrn ns zou ■ het thans op hunnen trouw en hunneo steu?t I kunnen bogen ? Niemand verwondert zich 9 dat het eenigszins aoders met Ieriand ge^a- ■ ren is. Want volkeren, zoowel als personen, ?.ijn ■van zeer onderscheiden aard. Er wordt i.>iet Ibeweerd dat 'n volk — even al3 de eene s;| mtnsch van den andere— niels over te y ne m en hebben. Vcel het-ft Japan vaa Europa gelcerd. Maar is Jj»pan daarbij geen Japan geblc-j *en, het zsl fiet niet ver brengen. Waarheid nente het eene volk van 'l andere af, waarheid en kersnis, zoo wei in speculatief ais in piaktijk gebied, en aansporing tôt arbeid, j en wedij?eren naar vooruitgang. Meer niet: z geen volksaard 1 Een volk, als e(-n individu, weze eigenaardig. g 't ls, in aile geval, een klaar recht. Wie j vermeet zich ons hun eigen wezen te komen opdringen? Ztjn wij ciet eea volk zoo wel * als gelijk welk ander volk? . De beschaviog van andere volkeren wese hooger. en fijner ; dat s>j hunne weikea aan dea dag legg^-n, wij zulien zien en... kitzen. Hat gekozene, hebben wij vrijwillig iets aangenomen, zulien wij ons toeëigenen, wij zulien het opslorpen in ons eigen wezen,wij zulien er orszen stempel ia drukke.n, het [ merk onzer eigenaardigheid. Maar oudiet-„ schen iaten ons met rust, wij hen ! Men j kome niet meer beweren : « België moet zoo of zdo wezen, anders zal het niet zi n!» , België moet Belgiô wezen, in zoo ver het t ééa is, niets anders ; en in zoo ver het ver-scheiden is, moet elk gedeelte zija recht t hebben, niets anders ! Men kome geene 3 schoonklinkende redevoeringen houden o*er j de voortreffelijkheid vaa deze of gene be-I schaving O ! zij weze aile bewondering j overwaard ; is het de onze niet, onze dood ^ zou zij wezen. Overigens de weegschaal om . beschavingen te wegen, is zoo gemakkelijk , niet uit te vinden. In dergelijke zaken,wordt j er meest oordeel geveld met den wil. Doch Iaten we dat van kant. Hier steun ik op. Laat uwe hoedanighe-den ver boven de mijne uitmunten : daar is de yraag niet. Ik ben mij : that is the questionl 1k kan het aiet gebeterea : ik wil I het niet gebeteren ook: ik bfn mij Waaron i min ik mijne moeder ? Omdat zij schoon, ! rijk is? Neea ; en toch geeae vrouw ter t wereld is mij zoo lief. Waarom ? Wel 1 omdat zij mijne moeder is. Waarom min ik ! mijn volk ? Omdat het 't schranderste, dap-[ perste, machtigste, zedelijkste is ? 'k Zeg . niet neen ; maar eerst en vooral omdat het ! 't mijne is. Gebrekea moetea verbeterd ; de eene leere van den andere. Maar ons eene samensteiling opdringen van instellin-gen, vaa denkbeeldea, van smaak, een taal die een ander volk behoort ; ons opdringen een vreemden volksaard : dat nooit i Wat er van weze, van de vraag welke der vogelen het schoonst zingt, het is den vogel genoeg te zingen zooals hij gebekt is ; geen nachtegaal matige zich aan de vink een ander deuatje voor te komen fluiten, ■ ! P. U. Bl. VAN ïEN VOOR i ONZE SOLDATEN i ==================== Belgische ontvoerden werfeen in Frankrijk ; Nieuwe door de regeering ingewonnen in- • lichtingen melden dat honderden belgische burg^rs nabij de vuurlijn in Frankrijk wer-ken. Zoo b.v. zija 6oo burgers van Bergen, geweldig"rhand outvoerd op 16 Aprii, als krijgsgevaagen behandeld gewordea en in de stn f k vat> Dowaai gedwongen geworden loopgraveu le Jclveiî Vf rschillenden onder i hen zija aan buikloop. veroortaakt door de ; slechte voeding, geslor-.cn. In de^e streek en nv;er zuidwaarîs ont- • moet men oversl ontvoerde Belfen. Het | kven dat ze leiden is niet alleenlijk ellendig f maar ook vol gevaar. Zoo werden verschil-;lende belgische burgers in de loopgraven î vaa Harnes gedood door het artillerie ge- ' schut. Waarom sluitexi wjj niet den vrede ? , Dit is de derde vraag door generaal Petain aan zijne soldat;n g:s'eld. Doch hij heeft, er reeds op g^antwoord met te zeggen dat Duitschiaad alleen den oorlog hteft gewild ( en cog wil. Dus wil DuUschland enk<"i hoo-, ren vau eenea vrede die het zou geven wat het door den oorlog wilde : de wereldheer-schappij, het in siavernij doropelen van aile ! kleine volkeren. Wat heeft het steed^ ge-1 daan in Polen? Wat doet het nu op onge-| hoord scbandelijke wijze in ols eigen land? Dat zekere onnoozelaars dan niet voort-J wouwelea : « De ooriog duurt voort om • Eizas-Lotharingea aaa Frankrijk te gevea.» i Of : f We vechten voor Eogeiand » enz. ; Met reden noemt Generaal Petain den duit-; schen vrede « een roo vers vrede » ; op mets anders is de Duitsch belust. De meest verstokte blinde uit eigen keus heeft in von Bissings testament kunnen zien watBelgië, wat de Vlamiagen ia 't hijzonder, te ver-hopen hebben vaa de Duitsche te.rharlig-i heid. Nieuws voor onze Soldaten , M de Dorlodot, 4 PHory Gardens te Folkeastone, aanzoekt dringend de personen wier nain en volgen hem hua adres te doen geworden. Hij heeft nieuws voor hen. Om missingea te voorkomea gelieve men ook 5 zijn adres in België aaa te geven alsmede het oummer dat voor hun aaam staat. Verschillige : ia5i Bastiu Guillaume, gids. 1214 Bamblez Raoul, grenadier. 1223 Berce Honoré, soldaat, 13 liiiie. iii5 Born Pierre lancier. i33a Brand Richard infante-rist. 1333 Breuer Thomas vrijwiliiger. 1311 Brïsbois Edmond, Ziekentrein Kales. 1260 BrouwersTheodoor gendarm van Maascyck. 1241 Buar Walter i4 linie. ia52 Celen Joseph gendarm. Chappelier Désiré 13 linie. 1313 Colson Henri belgisch grenadier. 1216 Colyn Guillaume, soldaat, 1216 Conrart Joseph soldaat. 1215 Counot Laurent lancier. 1333 Grings Pierre muzikant. i3i2 Diriken Henri soldaat 3 reg. artillerie. 1249 Divoire Edmond, ingénieur bij T.S.F., 1190 Dubois Albert. 3s linie, Oostende, 1244 Duysens Joseph, luitenant, van Mechelen, i334 Emonts Antoine en Aatoon, lanciers, 1215 Godfried Hubert, i2i3 Goffiaet Victor, i3o6 Gorire Edm B 42,3/3, i2i3 Gregoire Emile, 1256 Hanotte Guillaume, 6e linie, 1313 Hansoulle Louis, 4ie werkersgroep Westvleteren, 1216 Hens Hubert, i3o6 Hey-rnan Henri, secretaris, Hospitaal 7, Rennes, 1255 Libert Emile, B 160. 9e comp., 1317 Lorquet Albert, 7e linie, 1317 Lôrquet P., 7e linie, 1333 Lovenberg Joseph, vrij wil., 1290 Maes Marcel, 1224 Maquet Jules, klas 'i4, 1224 Maquet Victor, 3e jagers te voet, 1240 Meurice Constant, 12e liaie. 1214 Neufontaine Fernand, vrijwiliiger van 1914, 1311 Neuville Arseen, C. 143, 12e c., 1309 Nevier Mathieu, 6e Unie, 1290 Ocket Adolphe, 1259 Op de Kamp Jao, soldaat geborea te Dilsen, 1248 Raymaekers Gust., 13 x 3 Scheen Jozef, 2e lanciers, 1216 Shoek Louis en Ulrich, i25i Straet Gaspard, lancier, I2i5 Straet Jan, vrijwilligerj 1188 Theunissen Mathieu, sergcaat i4« linie, 1252 Thielen Jozef, 5e infanterie, 1206 Ver- ; , meiren Aifons, onderstatieove-ste Meirel-; beke, n88 Walle Paul, adjudant G i»i, j 1240 Walle Paul, G 101, 3e comp. i4e linie, i i332 Warimont Simon, lancier, i25i Wari-; mont Simon, lancier, 1369 Bockaert Paul, ; brouwer, Gent, 1331 Liebaert Henri, Kui-pfrstraat, id., 1326 De Laun Joris, Kaai, | Hai, i326 Wauters Vicior, Beestenmarkt, | id., 1341 Van Marcke, 2e lanciers, Leuven, i i3Ô2 Boulengcr P., i362 Pasture Theofiel, | 1291 Schettens Octaaf, 1291 Van Neroa Henri, 9e linie, 1348 Janssens K., Gentsche steenweg, alien van St. Jans-Molenbeek, 1253 Heindrickx Frans, Heesterstraat en ï253-i3i4, Moerdyck Augu3t, kinderstraat van St. Niklaas. . Ooî*!ocm if léàrm<&r ; BELGSSGH FRONT : De duitscSiei s tasîen om heî Sa; | 3 Juli, 20 uur. — Zeer levendige artill = rie-strijd in de streek van Woesten, Lize: | ne, Steenstraat. Een pogiDg van den vijan ; om het Kanaal bij het Sas te overkome j werd door ons vuur verijdeld. Een duit se | vliegtuig werd tusschea Keyem en Diksmn ; de neergeschoten. j FRANSCH FRONT I 3 Juli, i5 uur. — De DuitscVcs viélen gi : ter de stelliagea aan die wij weerzij'ien de { weg Ailles-Pa^sy iiadden ver 0 ver d. Na c( \ gevecht dat den nacht door woedde wei ; de vijand afgeslagen. De vijand viel na ve ' schillende baodslagen te hebbea gepleeg-: ; ons front aaa van het bosch Avocourt (!i; [ ker Maasoever op een bieedle vsn 5oo 11 ( Hij werd afgeslagen. ! RUSSISCH FRONT j HET RUSSISCH OFFENSIEF \ Op 3o Juni richtte Kerensky tôt het h ger een proclamatie, waarin hij dit aanze | te, voor de vrijheid van Rusland, de | aanval te beginnea. Op 1 Juli zette généra; ' BrousilofF zijn offensief in ; op 2 Juli ko Kereasky reeds de beste uitslagen den tooj , zitter van den rninisterraad bekend maker j de Russen waren tea aanval gttogen 0 J een front van 5o klm met. daarbij eenoffet ( sieve beweging in de richtiug vaa Kovel c Lemberg. Allen tegeestand werd overwor nen : drie reeksen loopgrachten werde ingenomen en in eenige uren tijds had me bovertde 10.000 krij^gevasigenea genomer Het is nog maar een begin. Jo Qriekënland. > Uit Athenen wordt gemeld dat VenizeJo aile ministers die ia December laatst aa 't hoofd warea heeft doea gevangea zette: om te veraaiwoorden over dea aanslag gc ple^gd op de fransche îroepea te dien tijde De opperkommissaris Jonnart zal in d eerste dagen Griekersland vcrlaten, zij; . zending vervuld zijnde en afgeloopeïî. ; China wordt weder Keizerrijk l Binst i;i Europ i de volkeren de Kciz r om crwsrpen, bel■ es in Chi sa de miliîa>rei den keizer weeroin op den troon. i De geaeraal van het ncorderlegtr heel de jonge keizer vaa 't Manchourisch etam ' huis in 1902 outtruond, terug keizer ge ? kroood. | Usuiï Parijs meldt : Nogal groote artillerie bedrijvijheid N. St. Quentin, op den linke Maasoever, ia dea srcior vaa den ber{ Gornillet, 0. Coucy verkenuingsgevechten ; Londen meldt : In de streek van Ypê . groote artillerie-bedrijvigheid. De vijam pleegde rittea. De ontwikkeîing van het russisd ) olfensief. Tôt heden 13,238 krijgsgevangenen Petrograd 2 Juli. — la de richting vai Zol< cheff duurt ons offensief aan Het régi ment va» Zaraisk heefi het dorp Pressovct bezet. De Finsche brigade miek zich meestei vaa de hoogte van Zborov ea Korchilouff ( Onze troepen namen i5oo krijgsjevaogener i met 4 kanons. [ De brigade Tclieskovlowgka heeft 62 • officieren, 3i5o soldaten gevangen genomer j ea i5 kanons buît gemaakt, la dea secioi ; van Zolotcheff namen we 63oo krijgsgevan-j geaen, 21 kanons en 19 mitraljeuzeo. Z [0. Brzezany, waar het gevecht minder hevig is namen we 2 238 kriisscevancenen. , j AAN HET NQORDZEESTRAND II. WIJ ZWIJGEN.... - ! a I 5'l 5 > 1 ï! :: I! \ £ \ s-1 ■a ; :a d N r-i, ; i-1. ! S I _ De Rcssen aan dto aanval. Als een veropenbaring is het nieuws van 11 het Russiscii offensief ingeslsgen. Sinds weken kre^en v^e ^een enkel amb-a telijk bericht meer le lez u van wege dea n Russischen staf, en 't eerste: dat ons thans * medegedeeld wordt is de aankocd'ging vaa de zege. Na de inwendige krisis die Rusland te bovea kwam dank de krachtdadige werking b vaa Kerensky is ook de heropleving van 1 't leger gevoigd. Er voor mocht gevreesd 1 dat de verderfelijke propaganda uitgaande vao de ulîra-socialisteu, tôt in zijn leyende * kracht de Russische macht zou ondermijnd e hebbenj zoodanig zelfs dat de bevoègdste 1 militaire deskundigea wanhoopten nog ooit eene heropleving van dea strijd op het Russisch front te boeken. En plotselir.g 3taaa we voor een Russisch s offensief — dat Duitsche beiichten ons sinds 1 drie dagen lieten voorzien, maar waeraan niemand geloof hechtte, — ieit offensief dat 1 zich uitstrekt vau aan Kovel tôt op de Roe-meensche grens met een zwaartekracht ge-plaatst io de richting van Lemberg, de hoofdstad van Galicië. * Het is de hernieuwing van het offensief dat Brousiloff over jaar met zulk welge- - lukken aanvatte, maar stilleggea moest bij r gebrek aan munitie, materiaal en door het r stokken in de wielen sleken van de hoogere . Duitsch gezinde overheid. r We staan voor een Russisch offensief dat j in beteekenis ailes overtreft wat Ruulaad tôt nog toe leverde op krijgskundig gebied. ■ De oorlog is gekomen in zijn beslissend I tijdstip. Zoowel ten Westen als tea Zuiden staan wij geieed om den vijand den klop te . geven waarnaar wij alien sinds zoo langen { tijd wachten. Alleen op Rusiand kon niet . gebouwd. Rusland, door moeilijkheden al-, lerhands op binrtenlandsch poîitiek gebied, , was voor den strijd verloren. Ingevolge : Duitschlandlron zijn troepen van 't Oostelijk ( front naar 't Westelijke voeren en hier een niet te onderïchaUen groote macht opstellen; Oostenrijk koa zijn troepea vaa 't Gallici-sche front naar 't Italiaansche brengen om den stool van Cadorna te wederstaan. We zoudea dus de harde partij krijgen. 't Zou sterk tegen sterk gaan ea we sakkerden f porpn ria Rno^an

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods