De Belgische standaard

815113 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 16 May. De Belgische standaard. Seen on 12 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4q7qn60d76/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Donderdag 16 Mei 1918 ASOOTdifimM ▼ooriSoldataa X maaad fr. I,a5 9 mMBdn a,jo | maandca j,7j Hiat Soldataa la 't land. X Buad fr. 1,75 a maanden 3,50 3 maanden 5,35 BniUa 't land: I maaad fr. >,50 ■ maaad## ],oo DE BELGISCHE STAnDAARD ilSS" ^ ^ ^ ^ W ^ » *Éft«sMÉg$ mée^mam mm&m IOpstlIt iblK Vill* " Ma Coquille Zeedtyk DIFANNI Kleine aankoi dlglafea: 0,261. de reg* RKOLAMItN volgans over-Mnkomat —o— ^ -css \ SÀ - - f».w ^vnaowHuumo 'W$ JhuU tt*à*n*rk*fê ï III Si. «elpairi, fôafkora, f2 ftwtnudl ?aa dur «akeida», VU Van d« Poti, Dr. i. J««l FUllaeit» Dï L, Os WoIS, Jï Si*»as, O» Wattei, Ai*. M. Baei*> Milarion Tkam -- - ■■■■■ — n II II -| -aar - -,asiie^îtKïScUSflN^inWMMnHBMnHanKMKnRacnaHHIMaBRaMieeeMBK! De Halle van Yper ne naiiG vâu ipci dient ze herbonwd ? i Spraak is er hier ?&a de Halle (aie! « Hallen », dit is frtnsclij, «o medeen ▼ den teren. - Dicncn se na dea t orlog herbouw< Ofte nict ? vraagt Hubert Hoste ait nai der Union internationale des villes comités internationaux d'art civique * po la Belgique »' (vgl. B. Stand. a*V»i8). Des* rraag is festeld « ait estheti»( kunsthistorisch, nationaal- en internatiom oogpnnt » ; wat seggen wil, m«en ik, e I die vrage met aadere woeréea mag laid aie volgt : tôt de schooaheid van 't land ten bate — Toor hier ca voor elders — v gescbiedkaade en kunsiondsrwijs, wat w er beter, 6f de Halle te herboawen, 6f 1 ▼erpijnd en verpaiad, eaherbouwd in ht wesen te l«tea ? Deze rraag is gerioht tôt de Nederlandei Hier nu, over 't stellen dier vraag t bedenking. Elkeea heeft het recht salke vvagea stellen, en ain wien hij het wil. Aidas werd gevraagd aan de Frac sofa I wat gedaan met Dixmade ; dan 00k a I Fraaschea, Ëogelachen en Amerikaaadi wat gedaan met Ypersteô-ze'f, Doch komt dat vragea alsaa te stade ? Ik denke Tan neen. Wact —> rrage roor vrage — ik 00k a een vrage : t. w. ik rrage mij «f, en rrs aan den User, wat die vreemdea allicht-i gaa** denken van ons ? Zij ? ze vrag ons niet wat gedaan met hun Rhictac sij, se gaan dit bsspreken ten hunne: Wij ? hoeven wij altijd onbeholpeo sohijnen ? Voor een vrij iaad, aïs we < noemes, is dat dan onâfQackelijk sijn ? B het ons voor de Trijheid te vechten, als II nooit, totielfs thans in osa sîrijd voor il Trijheid, en totielfs voor 't heratelîeu v ons innigste goed, d. i. van ons huisiûg doeniog, altijd vreemdemaa's raad moet afsoheoien ? Is de tijd iiôg niet heen. « me' ou Bragge meer Bragge te nsssen, a I Siuben ait cen Daiisohiaad àeed bijspri t gen? Mon had beter al de S uben's... ga iwijgen. Dan : wat wekn die vreemden, hoe 1 kwaam dat ae ziju, wat weten ze van è geest van ons velk ? Wat weten se, zt\ ' van sijn eenvead b. v., vanzljn christen ! lin, van sijn handel en w&udel, van zi I tak op de siadelijkheid, van sijn iast | gespoel en gesohilder..., van zij a smaak een raamkleed, een bioemtje, in een str: I velije sand, in een uitsteï van potjcs, e r spinde, een halfdeartje om erover teleane t een kassijntje niet-te hoog om eropgezet ' I te praten, een < geestig » gêkronkel v I straten, 't Ome-Vraawtje ven 'i hoakske, 5 t gilde en gebuurs, alieszins esn kuiseli [ 1er sa baiten om 't even aïs biansn ?... 1R | weten se, aegt, van 's volk klciac verma I ia't gebroik vae lijn « boyen », vas ?g I eerde" zijn trtk assr siju kei^ef, asja vsr > E in zija keakea, aija *' î»achten " z I bleekgers?... Wat weten se vm *ij» ge «m I over " achooaheid ", en sij - ga^ieg 1 deagdelijk wark, al woîdï h«t eok ben< E I bïlsid ?... Wat weten se vsn zijn saaaohl I naar adem en opsn gemarkt met daarteg I sijn deua in haifatankere bidtâkêa ?... V >r I lijn naawheid op (< eigeadem " binai I met teveas zijn breedvoeiig meêioea ia lviekasrdâ« levea ? .. Ëiadeiijk vaa si I Ucuic-ievresîïnseU îuûiâ — 'i wsss er a. ' I ils 't er cet is en biiski —, aiirs scb. I siju pronkgierig gej**g na « I !' kleeke "en " kanstige " werkea - ou-i sïjr», versle'ea ja vuil ~ wao P het gel4t < psitbsre gebaawett ? .. Wat W( ten de vrtefaâco daarvan ? Ea daa, 01 | ors lereu, 's yolkf? ievan, is hersehikkes S 't is bij die vreemâea dist we loopen 01 raad ? àe __ iQ I Om Yper's halle te m«ken — 't ia îeuwe I 2 geltêa —, cm ze te scheppen in droom 9 I in wtzin, aan wien vroegen ons vooroudei raad ? Atn vreemden niet, denk ik. | Eo wij thsns.., om aogmiar te wcte | wat we met heur puinen gaan doea... v» ^ | kijkec «i boren ^e grensea om balp en oi | lei^ing ! Bovendien we'n spraksa erv« lat I nognieteens onder ons, en reeds, reet 01 I hoed in oas haud, hebbsn «rs 7aa deure t« gjj Rj 7 i deure gebeld achter uitheemsohen troost an 0 L'gfen wij, Viamingan, toch zo® diei as | getoaken ? * | 'k Wou weten of ik, om mijn doening \ ' 1 hernemea wannaer de oorlog zal nit ziji ar & 9 niet ga kuunen de meeninge missen va ,s gelijkwelk gebuur. En gij, beste Leier * i Hondsrde duizende liên uit ons kleinvol hebben, al drie jaar, 't vernuft en den moe en om uit eigene vinding, naar eigenen gees hua leven te hersehasien op nieuwei laestan, en, spijts ailes, dat leven toc vlaamsoh te doen blijven. Die liêa staa ca gevierd «m, bij 't limmen der vreda, kraeh *n dadig hun oude bedrijf weêr in werke 1 !rs stellen ; en weetwel, ze rakenen op ni» maad, op niats, tôt aietselfs op vergoeding ze lachen hiermée, u 't gaat wat sija a 't wat is " 1 Za aaggea met eea vonk i le* bua oogea : " wa gaaa wij wel 01 &e Ypertje hermakea " 1 Ea vraaft'-je waa ïe' mrâ ? " We hebbea ons handan, nie '•m waar " ?... Gij, Lezer, hebt gij er geen?. R : " Wij hebben ons kaaden " I... Zulke ta lst* hoer ik liaver dan dat sehooien bij vraei te den. Zulke taal heet ik vlaamsoh, van d >&8 vlaamsoh dat se sprakea bij 't bouwen vi îat de Halle, en vlaamach dat ona kleinvoik ni kan. 'k Wil wal dat dit volk wal aeg haï dea, echter geen arms mear heeft ; mai an htt heîfi toch 00k nog — wat reed» veel eu — zijn geest, en zija oaafhaakelijk denkai eu sija durveo, sija doen, sijn eigenheid. >a<t 100 stijf dat we ervoor verstomd moetc en stsan. Zuilen dan ome hoogere staùden,oi ieiders, ons werk- en ons levensherechej pars niet kuanea wat ons miaderea kunaei niet kaanea deuken ait hua eigaaaa ko| ,e dar/ea ait hua eigea gemoad, ea met moe! eQ manhaitig, zaif, ons " heratelling " aai en grypCQ ? en ijo De vreemden ! Yeel ^reamdea 1 weet-s . wat ze reeds droomden voor ons ? Oi in . siedea ia paiaea te latea, eromheaa e« taia op ta trakkaa — Yper-taia na of nooit — daa eea prachtige " Palace " erb ' fweliicht eea praehtigea kemal), waar hi groot»olk vaa elders zal thuis sija. D ^ grootvolk zal hier mogea zija oogea ai v kijken ; self oese paiaea aitbatea. En wij ia het roade, veraf, thaisgelegen ia kraam jes, sallea tea huanaa dienate megen... ese en eetware aaabiêa. Bieden vreemdea 4 'i aaa. 200 resls enkslea een deel ervaa dedei •'f ^ 3 r. |soa u dit aanstaaa?... Ja ?... Aaa mi l niei. Eo aaa velea met mij aiet, teena*a ' * ï niet Hierom vroeg ik liaver gaen ra&d. S lig 1 ~~ eB 1 Wat geéaan met de Halle vaa Yper ? CQ I met heur puinen tewrge ? aa ï Vôoreerst we gaan sien wat er daarvt !Q | nog gaaf ea nog over sal zijn. Want w 'l i weet, of ontschiet ar een steea ? ja \ Daa daarsa, we gaaa ons ^oordringi j. | met gaest venons volk : onafàankelijl ,er 1 s$gen de sakea beschoaweu ! I ar | 1 — | Vervolg : zie tyreede blad, iste ko Ion VAN KM VOOR \ nvsnxR! anr.nArK'N a Diplomaten in Zwitserland Eea fraosch gazetsohrijver segde oalaagt in het beroemd procès Balo : 't Is ongeloof D lijk wat er ia Zwitssrlaad omgaat. ° Mea zou seggea dat al ds diplomatea dei '• wereld hier " reades-voas " of bijeeakomsi gegevea hebbea. Nooit in ds wereldgesehie 13 déni» haeft eea laad sooveel vertegeawooi' '® digers gebad dan dit ocsijdig land. 11 Slechts eepige cijfers ; sij sijn te wclspre' Q kend en te daidelijk om er iets bij of af u i* doea. Er ia alieenlijk spraak vaa Berne, de ! hoofdstad vaa Zwitserland, 16 De duitsche legatia te Btrae telt 46 di-plomatea; de militaire af jeveardigds kreeg ® 12 bijgevoegde offseieren. '» De Oettenrijkers hebbea er 3o diplôme-D | tea sitten en ia bijgevoegde militaire offi-? ji cierea. k| Frankrijk heeft er 3i diplematea ea 7 d jl ofiieierea. '» I Italie : a3 diplomatea ea 5 oflicierea. '® J Engeland : ai diplomatea ea g officierea-h | De Vereenigde-Staten hadden ia 't begin n | vaa dea oorbg : éaa minister, éen schrij-| ver en éen militaire aigeveardigde. Na it ;e | dit getal geklommsn tôt i4> >' | Belgie telt ia, Griekenland u, Turkeyi '• | 9, Spanje 8 diplomaten. '■ i In 't begin van den oorlog verbleven ei a {te Berne 80 vreamde diplomaten len na ic '* ; 1918 sija er raim drie honderd gehuiavast r* J Heeft Yader Gats die maanca niet bedoeld l" | als hij schreef : ** 1 Zij kwamaa bij eea j *' 1 Zii droakea eea roed slas "-1. . . . . . ... . ! Ze lietea de saak als se was inl | Het zeaden van pakjes f naarBelgiscbo politieke colgevanganor ir ij in Duit< chland. 3 i Het mlddeaberek voor de verseadingvac ' pakjes naar de belgische pelit'.eke gevange-^ i nen ia Daitschlaad laat wetea dat vaa nu j : af het onmogelijk is geworden, door d< r stelseimatige tegeawerking der duitsebe j t| overhedea, nog paltskens afzonderlijk U ' ' verseadea naar de belgische politieke gevaa-^ ' geaea dieia eea cel opgealoten sijo. Alleen | gtzamenlijke verz:adiagen wordea aog I gedald. Maar daar het aitnemeade moeilijk f is al die pakjes bijeea te hoatLa, heeft ;; mea beslotea dese af te schaften Het berek c | zal voor het toekenaea vaa de aoodige en 13 i tosgelatea bevoorradiog van au voortaaa zeli " I sorg dragea. | De belanghebbenden worden dan o?k I ^ verzocht het werk met geldbij dragea te j steunen, die men wel zal willen opzenden II i naar " het Middenberek voor politieke cel-1 gevangenen, villa Saianne, Le Hârra. ls| DE TOESTAND ïj Het ônderzeêers-geTaar '■j Teroietigd ÎVooraleer het engefsoh opper-admiraal schap (e verlaten, verklaarde Lord Jellico | dat het gevaar der duitsche oaderseëers ia heelemaal sou verdwenea zija, io het begii ie •. ran Oogst 1918. | Mea wist dat het engefech admiraalschat ia f eea plaa aaa H uitvoeren was, maar mei 1- ! sekerheid koa mea aist seggea waaria di( | plaa bestoad. Icdereen was er vaa over-I taigd dat het een reusenwerk sou wezen, ,t ! Immers Duitschland bracht sijn onder- Is ëîr* ïa d«a AUsaiischer, Ocesao doot Neuw vsa KkUs en Uejgs d«a brtcdea zs | wfg vaa de Shetla?;®. eilsnd«n • nN. «rwfja !(4«o kiioaseter br. Dise uiiêcrztë kosca de zsc vâa ait de bssi raa He'ij ( laad of vaa uit Zeebruggs of O^steade. t I feet gevaar der onderseëers heelemaal te r en sou Eogelaaé dus eenersijds het Nai , vaa Kales ea den weg tasschen ds Shells j eilaadea eB Noorwegea meetea afsiuHen [ middel vaa saijaeaveldsa, andersijds ha ver s vaa Oostende, Zeebragge ea de bi vaa Heligolaad up de e«mè of aadere wi, versperren- Eea reaseataak 1 Mea bedeake maar v het zsfga wil, eea zee-aitgestrektheid v , j 4oo kiiometer ia de breedte ea 10 klm. I' de diepte met mijaea vol te strooien < Itilea dsergang, aaa welke achepea 00k, bîlsttea 1 Doch Eageland sette zich aan wsrk, stilzwijgend, hardaekkig en het n senwerk is volbracht, naar Iuidt eene ▼< klaring van den engelschea miaister v zeewesea. Dea i5 Mei, zei hij, sal deu>w langs S 'etlaad gansch versperd fzija. £ leggea vaa het mijaeaveld is geëtedigd. De afslaitiag van het Na«w vaa Kal< gesiea de kleiae breedte vaa die seëeng vergde niet veel tijd ; aaa de afslaitiag v dea Shetlaad-weg wrecht mea acht mas , dea aaa eea stak- Binst mea biermede bes was werd de baai v*a Heligolaad door e , iagewikkeid taijacaast afgespannen wijl mea de laatste hand legde ia 't No< , dea versperde de eogelcche vioot, op ( wijse dis mea kent,de havens vaa Zeebrag ea Oostende. Ongetwijfeid moet het verwezealijkga v dit plaa eea doodelijkea slag beteeken voor den duitscHea on iserztëer s veldîocl Het plan was nog maar ten halven volbrac of reeds kon msa esne seer gevoelige vi mindering in de verliesea op sse botkc la dea daitschea Bijksdag vfrklaards miaister vaa seewesen, dat de daitsche c derstëtrs regelmatig iedere maaad 6uo,o 1 toa scbeepsruitafe ia dea grond boordt Dat wss gel^gea om wiile vaa 't vol I Waat Duitschland boawde dea aiierst ' weerstaad vaa 't volk op het welgelukk vaa dea oaderseëers oorlog. Daitschla: liegt stslselmatig om zija volk te bedoddc waat zooals het troawens blijkt ait statistiekea èa door het fraosch èa do het eagelsch seewezea verstrekt, beliep de veriieaen op zes meer daa 600,000 ti scheepsruimte per maaad voor het tijds! April-Joli 1917,maar vaadicndatum af v« miadsrdea se op siealijke wîjse, om in Ap 1918 op 268,^00 toa per maaad geslonk te sija. Met de thaas genomea maatregelea m mea vast hopea de verliezea op 100,000 ti per maaad terug te brengen. Ea eeas zoover, daa mag mea het oadt zeëers-gevair als voorkomea beschouwe Wat zal het gevolg daarvaa weiea ? 1 grootste oatgaocheiiog die Daitschlan sinds 't begin van dea oorlog,sal opgcioop hrbbea. We hebbea hiervoor slechts de s taigeaisssn iaroppea vaa daitsche hoc staande aumnsn seïf.Verklaarde hoogîeera ( Huas Deibrack, ia Febraari, immers nii | dat de Duitsche militaristUche parlij zi I krijgspolitiek koa doorvoeren omdat sij I zege beloofde op het gelukkea vaa dea 0 ■ i derseëers-veldtocht ? Ea admiralea von T ! | pitz en von Capelle waren die niet eenste » | mig om tfc beweren «at de ondeîstëers-wi II king Engeland niet alleen uitho&geres sas f o»k tôt den knieval verpiichten zou ? » | Het duitsche velk zal oavermijdelijk £ 11 mislukken ;vaa dezen veldtocht veraeme ] 't Yalt saam met het mislukkfla vaa i duitsche ofibasief. Ea dese beide feit ^ londea voir Duitschlaad aoodlettige gev< " gen kaaaea afwerpea. i«- *n BELQiSCH FRONl j MiddelRsatige artill«riel'e4.rijvighcid. A àebbeu veruietigings- eu aeatralis*erir vurea op verschiliecde daitsche batteri JW aitgevoerd ea de verkeerwegen beschot sd-1 Geen wijziging op het t»'j ] Pracsch-Eogelsch fre de ^ . | Parijs i4 Mei, 30 uur. — Onsepatn . dj^a trtchlta krijgsgevengs^ea op N. | Doscfe vau Hsogard, aaar Toaray, W. I Maas ea om Oreillers Sorti. Artilleriesti f ia Champagae. Plaatstlijke aaaralspogia) ?n I aaar Batte de Mesnil ca ia de Yogezea h; ^ I dea geea uitslag. te | Parijs, i5 Mei, 7 uur. Om Grive» >t 'j werd de artillerie-strijd doorgezet. \ .Q. | schoten duitsche troepenversamelingen 1 ,r. :) eea in de strtek vaa Montdidier en »p ( «a i wc£ Noyon-Guiscard. „g !| la Champagne werd een duitsche haï [et « s'*3 tegea de Butte ds Mesnil afgeslagen i Londen i4 Mei, 20 uurWij geluk se, i een rit N. O. Robecq Een vijaadelijke a: Le, f val W. Merville werd afgeslagea. De ar aa 1 leriestrijd was levendig ep 't keele froat a" g Geen engelsch bericht van i5 Mei, 7 a, | werd afgekondigd. ea f eD I Het inzicht van den vijaod. >r-1 la 't éuitsch groot hoofd-kwart'er h« de 1 er eene groote beraadslaging plaats gel ge 1 waaraan de twee keisers en al de leden \ i de beide vijaadelijke legerstaven deel aa i men. eu Men denkt te * etea dat beaevens pi it. tieke *raagstakkea de beraadslagers < 'ht eea oploïsiag hebbea gesoeht voor 4 sr- krijgstoestaad. n. Oostenrijk sou gedwengcn zijn in de eerste dagen eea offeasief te begiaara a- 't Italiaansoh froat. Vea Mackensen zou 00 ep dit front acng^komen rije. ' De waarbsel in Rostand en en Er gebeurt iets in Ruslaad dat ia < ad haak aiet is. Mea veraeemt immers 1 a, Trotsky en Leaine het bewind overgebra* de hebbea naar Nini-Novorod. or Wat gebeart cr binstdiea te Petrogi en | ea te Moskoa ? Zeadea de Daitschers ef »a I Keisersgesinden daar aa meester geword ip I zija ? rii ™ Nltns m Solditin a Tlachttliiif •1 "■ H- De Dor'odot, 4, Priery Garde! Folkestoae, Englead, aaazoekt ooderstaan perso? ea hem te willea schrij vea, met v ir. meldi. * vaa het aummer dat v<5or hun nai Q staat. De Merckem : 3196 D*Reo Constant, d, Moll: 3991 Allers Antorn. en f Oost-Nieuwkerke : 3a3i Taeck Lefere F ;e-1 dinand ; 3a3i Yermeersch Jules, 3e g-1 gers te v. van Slyhaege ; 3a3i V ar f meersch Marie van Slyhaege. ;t, ; Pioegsteert : 3a37 Degroote Jules, ie ca ja ri biaiers. de ; Hooglede : 3077 De Vos Gh ; 3077 D'Hoi n- ^ Jêu ; 3077 D'Hondt M»x ; 3a3a I ir-| foort Jules; 3i58 Gswtœyce Odi o- j 3ip9 Heimeryck, op 't Hooge; Lima it-j Désiré; 30933091 Lemaire Odii iar^ 3091 Lemaire Leopold ; 3ra3Lepoa of Lepoadre, Yperstraat ; 3ia3 Lep, set j tre of Lepeadre Henri, canonnic m. | 3078 Lepoutre Leea ; 3ia4 Lepoutre iet | Lepoudre Odiel ; 3og3 Nevejan Hei en j iafaaterie klas 1914 ; 3078 Nollet P >1- { dent ; 3iaa Nnytten Eageen ; 3ia4 P | tyn Julien ; 3a3a-3i59 Roelcns Yiet

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection