De Belgische standaard

1228 0
22 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 22 September. De Belgische standaard. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2804x55m6w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

w i) Jaar - X «01 w* Zondag 22 en Maandag_23 September 1818 ABONKKMBSTBIt Voor Soldaten I m*aod 1,95 fr. a maanden 9,50 \ 3 muBden 3,75 VUla *: I Zei Charmettei Zeedijk ; DB PANNB -o— KUine aankon- dagingen: |o,as fr. de regel RECLAMES volgens overeenkomst Niet Soldaten in't land z maand fir. 1,75 9 maanden 3,50 3 maanden 5^5 —o— Buiten't land 1 maand £r. 3,50 v [9 maanden 5,00 3 maanden 7,50 ' cfsa'aMBgaqaiffdu'^'^y.jiagaBR ci^.z^z.-. ■ i-,-.-^ah -. ^ .*:■*■*.- . maarverdedigde zich Macedonisch front.precies in 't midden, in twee j Prachtig. Het einde naderde rap. Onze spelers deelen gescheiden. De Bulgaarsche legers die wüden kost wat kost ook doelen en het gejukte.zich Westelijk Monastir hadden opgesteld en | Vlamynck miek den eersten goal en kort daarangs Prilep met de legers oostelijk Monastir J °P doe,deVanHe8Se°P eenPrachtige wijze, gelegen, aansluiting wilden bekomen werden | Tweeminuten later werd het einde gefloten,daartoe belet.1 ®nzejongens werden toegejuicht. Het doel van dit offensief is van uitnemend ]Solo-slim. groot belang : Het is de inval van Bulgarije Inz212, 2de Kie, zitten er eene bende ralangs de Vardar-vallei tot Veles en Uskub. Er j zende kaarters. Gisteren avond was R. Roozezijn ongemeen groole moeilijkheden mede ge- I laers van den dag. Hij speelde een plechligen spaard. De Verbondene legers moeten eersteen 1 solo-slim met den vierden van pijken-aa», een , derden van pyke-negen, en streek van hemelhooge bergen door, waar geen } vankiaver-aas. Vijf minuten Engelsen daags Brugge en Genua rijken enjt zal voor tedereen duidelijk worden j 't gevang, ('egeneesheecen ootdeelen dat zijn gezondheidstoestand toelaat vooc het Assisenhof te verschijnen. 313,000 Amerikanen in céne maand Gedurende de maand Oogst zijn 313,ooo amerikanen in Europa ontscheept. Dood van Karl Peters *•'f Een telegram uit Brunswich (11 Sept.) ldaten, koopt niets in dé winkels waar I meldt dat Karl Peters, de wereldberoemde uw De beteeienis tm obs |^ Olensiei ia Macedonië Niemand, en wel allerminst de vijand, kan bet thans nog betwijfelen, de Bondgenooten zijn den beslissenden slag aan 1, winnen en 't lot van Duitschland zal dan ook in de eerste weken geveld zijn. De eenheid in de legerleiding heeft de Verbondenen van den boord van den afgrond op de hoogte gebracht van waar zij de volledige zege reeds kunnen onderscheiden in 't verschiet. En deze volledige zege wordt thans niet alleen meer nagestreden op 't Westelijk front, maar ook in de verre Balkans op dit front van Macedonië dat ons bet begin van den oorlog zoo levendig voor den geest roept. De straf volgt altijd de zonde in haar oorsprong, zegt een spreekwoord ; en 't mag thans véelbeteekenend genoemd dat ook in Macedonië de zege de krachtinspanning onzer wapens aan 't bekronen is, nadat wedaar de grootste tegenslagen hebben gekend. Sinds vier dagen heeft generaal Franchet d'Esperey op het Macedonisch front een offensief ingezet dat tot groote gevolgen schijnt geroepen. Immers den eersten dag werd de aanval ingezet op een front van 20 kim. weerszijden Monastir ; de Bulgaarsche linie werd doorbroken en Duitsche troepen werden in allerijl gevraagd om de bres te stoppen, 't Kon echter niet helpen want de Fransen-Russische en Yegosjavirsetae legers hadden hun aanvalsfront op 35 kim. uitgebreid en waren op geheel dit front 22 kim. vooruitgegaan. Het Bulgaarsche leger in aftocht gegaan, werd langsbeen de beide 1 oerffe der Cerna opgejaagd om even benoorden j Sovik uiteengerukt te worden. dat het offensief van generaal Franchet d'Esperey even verdragende gevolgen kan Velen zullen deze vooruitzichten te schitterend noemen. Men moet geen paard al loopen beslaan, 't is waar ; maar de laatste gebeurte- nissen hebben genoeg bewezen dat, als er eens ■ets begint te kraken, de heele Instorting van d;jstelling niet veraf meer kan genoemd worden lenschendende postkaarten verkocht tentoongesteld worden. of verkeerwegen zijn. En om de Vardar te bereiken moeten ze nog door deze streek 60 kim. af leggen. Maar, de afstand is niet het groote bezwaar ;eens in aftocht, zullende Bulgaarsche legers alle moeite hebben om zich te herpakken en zullen dit ook maar kunnen over de Vardar. De moeilijkheid ligt eigenlijk in onze bevoorrading Echter in 't vooruitzicht van zulke gebeurlijkheid, zullen wel alle maatregelen genomen zijn. Het offensief is rechtstreeks tegen Bulgarije gericht. De oorlog brengen in dit land zou de grootste politieke en militaire gevolgen hebben. We weten dat de misnoegdheid onder 't Bulgaarsche volk ongemeen geworden is. Men heeft al genoeg gesmaakt van omwenteling. Wat zou het gevolg zijn van dien toestand indien de Verbondene legers het Bulgaarsche grondgebied konnen binnendringen ? De misnoegdheid zou overslaan tot woede tegen Duitschland en Oostenrijk ; en wat Duitschland deed met Rusland, dit zouden we kunnen bewerkstelligen in Bulgarije. Voegtdaarbij dat een Bulgaarsche nederlaag onvermijdelijk eenTurkscheonderwerping voor gevolg zou hebben, vermits Turkeije door Bulgarije In verbinding staat met de midden- Van en voor onze Soldaten Ooze Patroeljeur* | 'nStielke voor na den oorlog ! — Watde..... Patroeljeur?— Bah, neen,gadikkegenaam!Laat me uitspreken, en luister : 'n Goed stielke voor na den oorlog, dat zal zijn dekoratie-fabrikant. Hebt gé gezien in de « Nation Beige » — ah, ja, 't is waar, geleest gij geen slechte gazetten, en ge hebt gelijk — dat ze tegenwoordig er achter zitten om vele dekoraties te doen uitdeden f 'k Ben ik ook van gedacht dat ze onze verdienstelijke jongens niet genoeg dekoreeren : zoo b. v. onze patroeljeurs. « Nation Beige » zegt wel, dat al dezen, wier naam op het dagorde gebracht wordt, eene dekoratie zouden moeten krijgen ; maar N. B, weet zeker niet dat juist de patroeljeurs veel te weinig aan'het dagorde verschijnen T Onze Voetballers In Engeland. DE EERSTE MATCH. — UITSLAG 2 — 8. Onder een grooten toeloop van volk, speelde ons elftal zijn eersten match, Donderdag j. 1. te Chelsea. Onze team was volgenderwijze samengesteld : Decoux, Veerbeek, Swartenbroeck, Cuppens, Hanse, Vanderveidt, Van Cant, Michel, Vlamynck, Van Hegge, en Welz. In den eersten half-time speelden de Ingelschen met den wind in den rug en deden aanval op aanval. Na 20 minuten behaalden zij bun eersten goal, kort daarna gevolgd van een tweeden, geshot door Hoghson. Daarop halftime. Ia den tweeden half-time hadden onze spelers de wind mee. De Engelsche goalkeeper nog een vierden Pacque, (den ouden), Limpens Fr., en R. Van der Niepen (den breên) mochten dokken. Rond de Wereld bood van ilme Brechho- Brechkovskaia Zij weed genaamd : « de gcootmoedee van de Russische omwenteling •. Zij,Jwas van eene rijke familie van Uktanie afkomstig, en peedikte de tevolutie aan de boeten. Zij bracht een gcoot deel *van haac leven dooc in Siberië, als bannelinge. Teruggekomen na de laatste omwenteling tcad zij krachtdadig op tegen de Duitschecs en hunne knechten, de Bolchevikken. De moordenaar vau Jaurés ontgmner is. van Afrika, te Wallorf overleden Raoul Villain, die in de eecste dagen van den ootlog, Jautès vetmootdde is nog ^steeds in voorioopige hechtenis in Van de Somme tot aan de Vardar. De algemeene aanval door de EngelschFransche troepen tegen deHindenburglinie, weerszijden StQuentin uitgezet, heeft Ludendorff dadelijk doen inzien dat het thans gaat om een strijd van al of niet. Hij heeft dan ook eene onmiddellijke tegenwerking beproefd in den noordelijken sector der Hindenburglinie, tusschen Drocourt en Queant,waar hij al zijn reserven in den strijd heeft geworpen, om door een beslisten tegenaanval het gevaar dat zijn middenfront bedreigt af te weren. Deze tegenaanval is ten volle mislukt. Niet alleen wierd hij afgeslagen, maar hij had geen invloed op het verder verloop der *rijgsverrichttagen om St Quentin doorgevoerd. Weerszijden de stad zitten de Engelschen en Franschen thans op een front Iran 20 kim. diep in de Hindenburglinie genesteld. De vooruitgang der Franschen is bijzonderlijk van belang. Ze hebben Contescourt en Castres veroverd en zijn in oostelijke richting vooruitgegaan. Deze twee dorpen liggen vlak onder St Quentin, aan de overzijde van de vaart, die door de Franschen thans heelemaal is overschreden. Ludendorff heeft bijgcvolge met zijn tegenaanval niets gered; integendeel, hij stelt zijn heel front daardoor grootelij ks in gevaar. Immers al de reserven die hij tusschen Dro-courtMoeuvres in 't vuur bracht, kunnen elders niet gebruikt worden en hij heeft ze meer dan noodig op 't front der Aillettc, waar Mangin gedurig vorderingen maakt en naar de laatste inlichtingen te oordeelcn, in de nabijheid moet zijn van Pinon, waar hij reeds 3 kim. ver in 4e Hindenburglinie zit en waar ook de omsingeling der Chemin des Dames is begonnen. Ludendorff moet bijgevolg het onmogelijke doen om zijn front gaaf te houden, maar op dit zelfde oogenblik wordt hij ook in Wocvre steeds met een inbeuking bedreigd. De legers van generaal de Castelnau immers, zullen zich met het behaalde succes van St-Mihiel niet tevreden stellen. Over de krijgsverrichtingen in Macedonië zeggen we alles in een ander artikel van dit nummer. Met reden mag dus besloten worden dat Duitschland nog nooit in zulke slechte lakens zat gewikkeld als thans. Opstootjes In Holland De Telegraaf van 11 Sept. zegt dat er verscheidene opstootjes te Rotterdam hebben plaats gehad. Eene groote menigte vrouwen ging naar de stadshalle en eischte dat men hun meer soep en meer aardapelen zou geven. De overheden der stad weigerden de afgevaardigden der vrouwenmenigte in verhoor te ontvangen. — Daarop werden verscheidene bakkerijen bestormd. De policie heeft de wapens moeten gebruiken ; ook werd het getal der policiemannen verdubbeld. [Macedonië Onze troepen rukken steeds vooruit. Wij kwamen tot op de rechteroever der Cerna. De ruiterij achtervolgt in de richting van Prilep. Niettegenstaande de vijandelijke tegenwerking gingen wij vooruit op een front van 40 kilometers. Ons voetvolk is reeds 26 kim. vooruitgegaan en onze ruiterij achtervolgt den vijand op 34 kim. We namen 5,000 krijgsgevangenen en 80 kanonnen. FRANSCH FRONT Parijs 20 Sept. 20 uur. — In de sector van. St. Quentin veroverden wij Epigny Ie Grand, en miekener verschillige krijgsgevangenen. Ten Zuiden Aillette heeft de vijand tot 5 maal toe geweldig aangevallen op de door ons veroverde stellingen. Wij wonnen veld ten Westen van Aisy en ten noord-Oosten van Vailly. Een vijandelijken aanval op Jonchery mislukte heelemaal. Onze patroeljen zijn ten Noord-West. vanSouain diep in de Duitsche lijn gedrongen, en namen vele krijgsgevangen. ÜNGELSCH FRONT Londen 20 Sept. 20 uur. Gisteren hebben wij aangevallen in den sector van Lempire-Epehy. Niettegenstaande hardnekkige tegenstand hebben wij onze linie een mijl vooruitgeschoven, en eene versterkte plaats, gekend onder den naam « Hoeve van Malassise » en verschillende bijhoorige kleine posten ingenomen. Ten N. van ons front hebben wij aangevallen en Moeuvres heroverd. In deze sector was het gevecht woedend, en het duurt nog steeds voort. Ten N.-W. van Hullinck hebben wij krijgsgevangenen gemaakt. N. van Lens hebben wij een vijandelijken aanval afgeslagen. Part;* 21 Sept. 7 uur. —- Onze vooruitgang duurt aan O. Essigny-Le Grand. Wij namen krijgsgevangenen. De strijd woedt hevig rond St Quentin. Laatste uur Blfde Les In bijna alle Bng. woorden wordt CH als tij uitgesproken. (Vergeet niet dat in ons klankschrift *; uitgesproken moet worden gelijk de Fransehe eh van chat). Leeseefening. CHIN, RICH, CHILD, SUCH, CATCH. tsjin, ritsj, tsjijki, svtsj, katsj. kin, rijk, kind, zulk, vangen. MUCH, CHAT, CHEEK, CHEESE. COACH. motsj, tsj*t, tsjiek, ts'jiez, kootsj. veel, keuvelen, kaak, kaas, rijtuig. PREACH, CHIMNEY,, CHOCOLATE. prietsj, tsjtmni, tsjokalit. prediken, schoorsteen, chocolade. I HAVE A NICE SET OF CHINA-CUPS ij ha» a nijs set ov tsjijna-kvps. ik heb een schoon servies porceleinen-tassen CHEER UP! WE'LL OBTAIN THE VICTORY tt\iervp! wiel abteen dha vXktori schep moed! We zullende overwinning behalen A FAT KITCHEN MAKES A LEAN WILL 9 fat kttsi'n meeks a lien wil een vette keuken maakt een mager testament THAT CHILD IS CHERISHED BY EVERY BODY dhat tt\ijld iitt\&ris\t 'bij &v'ribodi dat kind is door iedereen geliefkoosd Londen 21 Sept. 7 uur. De Schotsche troepen hebben Moeuvres teruggenomen en gingen nog Oostelijk dit dorp vooruit. De vijand deed een plaatselijken aanval rond Hulluch. Hij werd afgeslagen. Krijgsgevangenen bleven in onze. banden. In La Bassée deden wij een plaatselijken aanval op een front van 4 kim. en schoven onze linies lol aan de dorpen Ru-de-Marais en La Tourelle. We namen krijgsgevangenen. De Amerikanen verliezen hunnen hichtkoning De Amerikaansche luchtkoning Putman, die twaalf duitsche toestellen neerhaalde, is in een luchtgevecht boven St Mihiel gedood geworden. Hij was op patrouille toen hij plotseling door 7 Fokkers werd aangevallen. Hij viel in onze linies. Drie kogels hadden zijn hart doorboord. Finland Meer dan 20,000 personen zijn in hechtenis genomen voorpolitieke misdaden. Frankrijk Bevrijdingsleening : Met algemeene stemmen is de 4« leening gestemd. Men noemt ze de bevrijdingsleening. Mocht het waar zijn. Portugal Uit Lisbonne komt het nieuws toè alsdat Portugeesche officieren en onder-officieren aangehouden werden. Zij hadden een aanslag in 't zin tegen de regeering en den voorzitter. ƒƒƒ. Het handelsverkeer tusschen Vlaanderen en Genua. Wat aangaat de koopwaren die verhandeld werden tusschen Vlaanderen en Genua, deze zijn breedvoerig beschreven in de handelskeuren door Jan III den Overwinnaar in 1518 verleend aan de Genueesche kooplieden. De Italiaansche schrijvers Pegolotli voor de XIV* eeuw (1), Uzzano voor de XV« eeuw (2) en Lodovico Guicciardini (3) voor de XVP eeuw geven daar meerdere inlichtingen over, hunne gegevens steunend op de oorkonden van Genua en elders. INVOER IN VLAANDEREN. Metalen : Staal, ruw zilver, ijzer, tin. Gateenten : Amber of barnsteen. Hout: Palmhout, roeiriemen. Granen: Rijst. Vruchten: Amandelen, droge pruimen, rozijnen. Specerijen: Kaneel, staartpeper, gember, groene gember, wilde gember, gember in citroenwater, peper, kandijsuiker. Verfstoffen : Aluin, galnoot, nopaal, weede, sandaal. Vleetch en visch : Verkensvleesch, ansjovir, gezouten tarbot, vetstoffen o. a. van zeehonden. Dierlijke produkten : Boter, kaas, honig, was. Pelxen : Hermelijn. Dranken: Bieren, wijnen van Griekenland,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods