De Belgische standaard

312 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 04 April. De Belgische standaard. Seen on 09 December 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3775t3gp7t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELQISCHE STMDMRD » versohijnt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : ▼oor de soldaten 1.50 fr. — voor de aiet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : a.75 fr. BestuurdLer : ILDEFONS PEETERS. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREI Bertrand VAN DER SCHELDEN, Juul FILLIAERT. T" " , Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPANNE. Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. Alléluia ! Hemelen, breekt van heilige vreugde ! Aarde, sidder in glànzende pracht ! 't Licht v«rwon en gedood is de nacht ! Alléluia ! Volkeren, wendt naar 't Licht en het Leven ! Klink' bedwelmend door 't glanzend heelal Vreugdezang en bazuinengeschal ! Alléluia ! Christus verrees vol stralende glorie, Eert den Sterken, verwinnenden Leeuw ! Brengt Hem hulde van eeuwe tôt eeuw ! Aug. Cuppens. VERRIJZENIS. indere jaren vvas 't feest, hoog->t in 't lieve Vaderland. Blij bim-ibomden de bronzen klokken de rijzenis van den Heer... !ie ! Hij was God... Op het oogen-: sinds eeuwen vastgesteld, sprak V^ader tôt zijnen eenigen Zoon : !... leven en lijden en sterven... der op den aardbol die in wildc ît door de ruimte rolt... voor het :psel dat mensch wordt genoemd, ^een mensch meer is... n Hij ging, de Zoon. Hij ving zijn ding aan op een killen winter-ht. Daar even kwam Hij zijn he-pracht en zijn engelenvvacht te aten, om plots, in het omhulsel een menschelijk lichaam, bibbe-i te liggen op vvat stroo, omringd een andere wacht : een arme uw,een armen werkman, en scha--arme herders. Hij groeide op, aile arme werkmanskinderen ; en en jaren sleepten voorbij in oede en verdriet tôt de laatste k kwam, de wreedste en ijzelijk-lie ooit op de wereld daagde, de k met dien Donderdagavond-en-ît vol verraad, geraas^espuwing espotting... en inzonder met dien dag vol Godstranen en Gods-:d, waarop Hij, die hemel en aar-n al wat leeft torscht en schraagt, toppunt-lijdensklacht uitgilde : ider, waarom hebt ge mij verla->... » en stierf... aar eindelijk toch was 't drie-en-ig jaren weedom uit, en de dag zegepraal gloorde uit de diepten 'tlijaen : Christus verrees... de a wentelde weg van 'tgraf... en ijanden die durfden greten « Daal van uw kruis ! » lagen schrik-l als laffe bangerikken, ten gron- lans 00k zijn wij, in onze week smart... en nog is de Verrijzenis-in den purperen gezichteinder onsVaderland niet gerezen.Toch t ze reeds een weinig op van uit iepten, van achter 't. land en van er de zee... ;en ander woord weze dan op n grooten dag gezeid dan 't rd dathelden voedt:Hebtmoed... ^ers van 't vermorzelde Vader-!.. Lijk de Machabeërs, en wat r is, lijk uw God, hebt ge ailes iten : uw huis : uw hemel... uw :r en moeder, uw zusters en rs, uw vrouwen en kinderen. t moed ter wille en ter liefde van ! Ge weet dat ginder, in een :je van 'tVaderlandoogen schrei-m u, harten om u kloppen en den, vreezende vol angst dat een :luksbode op de deur zou klop-)m de ongeluksmare te brengen. :en ! ge zult 't niet dulden, niet dat de Sterkte het Rechl overwin-ie wilt niet dat de kracht van de ; : de wereld beheersche, maar wel j ~acht van 't verstand en inzonder acht van het hart en der liefde. wilt wreken, niet waar? de ting van uw broeders, het ver-ten van uw België >. dat muzeum in zooveel juweelen gezaaid lig gen : stadhuizen, belforten, tempelen Gods « vol machtigen trots : echte steenen kunstdroomen Moedgij 00k, arme vluchtelingen, spijts ge soms door eigen medebur-I gers uitgebuit wordt, alsof ge nog niet genoeg hadtgeledenengeweend. Gedenkt het : God heeft meer gele-den. Hij leed om u te troosten en te laven... en de dienaar is niet meer dan de Meester. Zoo ge met lappen en lompen om uw lijf, moet dolen langs het ballingspad... en uw hui-zen tôt gruis en stof vergingen rond de platgeschoten en platgebrande kerken uwer dorpen en steden... hebt toch moed en hoopt ! weldra zal de Z' verlossingsdagaanbreken... En dan n- zullen de klokken over 't Vaderland, ie de Verrijzenis luiden.Zoo de klokken van uw kerktoren door de galmgaten n- op de steenen der straten neerplof-ik ten, of smolten onder 't gelik van 't i : rampzalige vuur... toch zullen in uw •. boezems uw harteklokken denalleluia le uitgalmen der verlossing, der over-et winning en der Verrijzenis. d, Dan weer, zal de beiaard spelen... In afwachting... dat voort de Leeu-n voen dansen... en brieschen al mane-r- schudden : ï- Ze zullen hem niet temmen te den fieren Belgischen Leeuw... si De zon der victorie en der vrijheid, is aan 't dagen, brengend aan het d Volk dat niet zal vergaan : de Verrij-ie zenis.... I- BERTRAND van der SCHELDEN. ), » —"xai.TO.-i» . 1 ,m m 1 —1 . cm». ; Soldaten, n 7 e Uvve aalmoezeniers danken U allen harte- lijk, omdat ge 7-00 trouvv de Triduum-sermoe- nen hebt bijgewoond en zoo talrijk reeds Uwen Paaschplicht hebt gehouden. De an- l~ deren zullen volgen ! Ge toont daardoor dat s ge waardige Christenen en fiere Vaderlan- n ders zijt. >"■ ; ; ITALIE EN OOSTENRIJK » i Aan de •' Morning Post " wordt gemeld : « 1k heb zekere bewijzen, dat Italie slechts op [_ 't einde van April in den strijd zal komen. Het \ ■y waciit op den val van Constantinopel, en op den , ^ inval der Russen in Hongarië. < e « De reden van dezen uitstel komt hieruit t dat Oostenrijk mogelijk wel, afzonderlijk, den , vrede zou begeeren ». Nochtans gaan Italie en Oostenrijk maar voort met toebereidselen te maken. Van Oostenrijksche zijde trekt men sclirikke- i lijk veel troepen samen in het gebied van k Trieste. De stad Laibach zou als basis van de ' krijgsverrichtingen dienen. Korteliiigs werden 1 1 r nog 180000 man troepen daarheen gestuurd. 1 De stad Pola is insgeiijks krachtig veisterkt. ' t 100000 man zijn er verzameld. 1 ^ Van Italiaansche zijde wordt verzekerd dat , de kias van 1883 onder de wapens geroepen is voor 45 dagen. Al de reserve officiers van de 1 P Artillerie en de Génie zijn opgeroepen voor 1 16 April. Nieuwe scholen zullen met 1 Mei ge- 1 opend worden tôt het vormen van officieren. j De instructie moet 4 maanden duren. A t Van nu af aan schijnt Italie op oorlogsvoet t S te leven. V Dat er iets broeit is zeker,maarof enwanneer f 1 hetbersten zal, blijft nog een raadsel. ] Hunne verliezen. ! In den namiddag van 20 Maart, ter hoogte , ] 1 vanDieppe,heefteenfranschoorlogschipop een ' i 1 Duitschen onderzeeër jacht gemaakt. Na eene t - , lange achtervolging heeft hij den onderzeeër | aangeschoten die juist duikelde. Men heeft ter ^ t ! plaats een overgroote olievlek zien boven- komen. Denkelijk zal deze onderzeeër in den s » grond zijn geboord. <j Algemeen wordt verzekerd dat de Duitscher b sedert het begin van den oorlog 14onderzeeërs, g 9 bestuurbare ballons en een honderdtal vlieg- v tuigen heeft verloren. In hetzelfde tijdverloop - heeftDuitschland 10 onderzeeërs, 5 bestuurbare " ballons en 50 vliegtuigen bijgebouwd, maar e 1 het heeft de verloren mansehappen niet kunnen • vervangen. k Germanen en Germanen. v crvui^. Alzoo hebben wij in West-Vlaanderen be-waard, de wetten van de Zale van Yper : en > alzoo 00k noemde de bijzonderste en oudstc vvet der Franschen: Lex Salica: de vermaar-de : loi salique, der Franschen. * Het is deze Saalwet die tôt grondslag ge-diend heeft van de geheele wetgeving van 1 West-Europa tôt aan de Fransche Revolutie 1 en zelf ten grootan deele aan den Codex van j Napoléon. In die oude Lex Salica, die in gebrekkig 1 latijn vertaald was, had men, om sommige 1 teksten aan te vullen of in te lichten korte ; notas geplaatst met twee, drie woorden in t oude frankische taal. Die woorden had nooit een geleerde kunnen verstaan, toen over ' eenige jaren er zeer veel klaarte is in geko-l men door het onderzoeken der oude West-vlaamsche en Fransch-vlaamsche wetten j inzonderheid. Die oude woorden, die de Franschen noe-men « gloses malbergiques » zijn dus ver-staanbaar geworden door de bewaarde taal ; der afstamraelingen der Saalfranken, den edoldom der Germanen en Franken : 't is te zeggen door de taal der West en Fransch Vlamingen. Het ware te wenschen dat na den oorlog, de Fransche Natie de bevordering dier kostbare taal hunner roemvolle stich-ters, zoude ter herte nemen, ware het maar om de Duitschers te vçrnederen en be-schaamd te maken. Daar hebben wij nu het grootste en edelste volk der Germanen dat in Belgie en Frank-rijk gehuisd is. De Burgonders verder besproken, hebben het rijk der Burgonders gesticht in Frankrijk. De Angel-Saxen zijn overgesteken naar Engeland met een deel Oost-Friezen ; nog-maalsde beste en gematigstgekeude volkeren van Germanie. De Friezen zelve zijn gebleven waar zij altijd woonden, bodem en heerdvast in hun Friesland. De meer zuiderlijke Franken, langs den Rhijn en er over, hebben later, als de bres reeds geopend was door hunne voorgangers, de Saalfranken, er door gespoeld als een stroom en het Noord-Oosten van België be-zet ; 't zijn de Franken van Pépin van Lan-den, Karel Martel en Karel de Groote, die de Saalfranken ondermijnd hebben en zelve te goeder uur het bewind in handen genomen hebben. De ware Germanen, het puik, de edeldom aan het hoofd, hebben dus Duitschland ver-latenDaar schoten nog wat brokkelingen van al die stammen over, maar ze worden door de nieuw aankomende stammen uit het Oosten en Zuiden van Duitschland opgeslorpt. Een enkel volk, reeds zeer geminderd, bleef nog stand houden, het waren de Saxen; maar wij zien nogmaals het beste deel ervan de verlaten streek der Saalfranken, het Holland-sche Saalland en het huidige Limburg be-trekken.Blijven dan nog over, de volkeren die den naam van Germanen gekregen hebben en dus een geschiedkundigen opge-drongen naam voeren — een gestolen naam. 't Zijn juist deze welke als echte barbaren in de geschiedenis bekend zijn. Daar hun naam niet doordragende was, hebben aij dezen van Allemanen aange-nomen.Als het Frankische rijk gesticht was, deze juist hebben het aangevallen. De Allemanen en de Saxen waren de bloed-vijanden der Franken ; getuige de oorlogen van Clovis, en van Karel de Groote. En, wel, dat de Duitschers, den naam tôt nu toe bewaard van die barbaren, maar blijven behouden. Die naam immers komt zeer wel overeen met zijne stambeteekenis : Allemanen— dit is te zeggen de manen, de ge-meenten, de vereenigingen voor allen, dus voor Jan en alleman — in 't latijn Communi-tates omnium. Wat dus overbleef in Duitschland, na de groote volksverhuizingen,was: gemeen volk. Barbaren en gemeen rolk dat is al gelijk slag. En zeggen, dat zulk volk de verwaandheid zoo ver drijft te willen den naam voeren van een edel volk ; te willen, nog erger als dit, de wereld beschaven en naar zijn einddoel richten... Daarvoor te klein, te gemeen, te bar-baarsch ! Dat ze dan eerst beginnen Duitschland te beschaven. Om dit ruw hout te beschaven, dat men het eerst volgens behooren korte, eens goed vastlegge op den bank en dan af-schurpe wat er te lang of te veel is ; en, tandem, eens met den Voorlooper, dan met de blokschaaf er op zitte, en finaliter, als er nog grond in te krijgen is, eens ferm opblinke en wasse dat het nog een weinig aan den dag ge-lijkt.Dan zullen de edele volkeren van Europa, edel werk verricht hebben. J. V. v. honinkl. maatsch. v. Oudheids-kunde, Brussel, Laatste Bericliten. In België. — Bombardement op heel de linie zonder schadeberokkening. Ten Zuiden Dixmude is een Duitsch vliegtuig door den Franschen vlieger Garos neergeschoten. Het vernielde vliegtuig kwam in onze rangen terecht. De inzittenden waren verkoold. Frankrijk. — Voor Dompierre (Péronnej hebben we met goed gevolg 4 ladingen kruit doen springen. Bij de hofstede van de «Choiera» hebben we eenstuk loopgracht in de luchtdoen vliegen, binstde vijander werkzaam in was. Een Duitsche bespiedingspost is in de holte verdwenen. In 't Bosch van Prêtre zijn al de Duitsche tegenaanvallen afgeslagen ge-weest. Wij hebben het dorp Zet-en-IIaye, ten Oosten van 't bosch, inge-nomen.In de Aisne-streek is een aviatik door den Franschen vlieger Navarre neergeschoten. Oostelijk Front. — In de Karpathen, schrikkelijk gevecht om 't bezit van de fMpkow-paa, dien we veroverd hebben. Verschillige hoogten zijn in onze handen gevallen. Binst den dag van 29 Maart hebben we 76 officieren en 5,384 soldaten krijgsgevangen genomen en 5 kanons, 21 mitraîjeuzen en 1 bommenwerper buit gemaakt. Een vijandelijk detachement heeft de grens overschreden boven Czernovitz tôt halverwege Chtin. Maatregelen zijn genomen om deze poging te stuiten. Op den rechteroever van de Narew hebben we den vijand uit den omtrek van Wakh verjaagd. Oorlogsnieuws. Is het gezamenlijk offensief optreden van 1 de bondgenooten begonnen ? Zonder de ze-' kerheid daarvan te kunnen bevestigen, rno-gen we toch aan nemen dat zulks waarschijn-1 Jijk blijkt, als we nagaan dat op heel het westelijk legerfront, een geweldige drukking i sedert eenig". dagen, op de Duitsche Unies 1 uitgeoefend wordt. Zoowel de gevechten aan-i gevangen — en met eene prachtige samen-! werking doorgedreven — in den Elzas, waar de inneming yan de hoogvlakte van Hart-1 mansweillerkopf, de bekrooning was van den moeilijken veldslag-inzet in de Vogeezen; als deze volgehouden in Champagne en Argon-ne, waar belangrijke stellingen in onze macht vielen ; zoowel Je prachtige voorsprong door de Engelschen bewerkstelligd bij Neuve-Chapelle, als de vooruitgang van onze Bel-gische troepen aan den Yzer, zijn klaarblij-kende voorteekens die onze meening in het begonnen offensief versterken. Indien we daarbij in aanmerking nemen de gestadige - en menigvuldige vliegritten die onze vliege-niers boven de Duitsche Unies uitvoeren en staties en vijandelijke vliegpleinen ach-terwaarts het front gelegen, bombardeeren, ten doel hebbend : l\et verhinderen van mogelijke verkenningen en het zoo mogelijk afsnijden van aile duitsche voorraad en munitietoevoer ; dan schijnt het ons zeker en vast, dat de toekomende dagen ons wel menigvuldige verrassingen zouden kunnen bezorgen. Dat eene aanhoudende en gestadige drukking den Duitschers wel degelijk kan ver-plichten tôt een achterwaartsplooien op éene of andere plaats, is wel heel aanneem-baar en schijnt bijna zeker, als we inzien dat de ligging van het uitgestrekte front daartoe voor ons allergunstigst is. Immers een door-braak langs Verdun, moet noodzakelijk eene ontruiming van de Vlaanders voor gevolg hebben, als men ingaat dat de duitsche linies hier, alsdan, zoowel de insluiting als de ver-nietiging zouden te vreezen hebben. Dat de Duitschers reeds de mogelijkheid van eene achterwaartsche beweging nie.', meer uitsluiten, bewijst de gedurige troepen-beweging die geschiedt op den Yzer en daar-achter. Van verschillige zijden immers, worden ons inlichtingen gezonden, alsof groote afdeelingen duitsche ruiterij van den Yzer weggetrokken zijn tôt boven Brugge. Het verder achteruitbrengen van den generalen duitschen staf kan ook wel gelden als een voorteeken en 't zou ons niet verwonderen indien een frontverandering in de Vlaanders aanstaande ware. Op den Yzer immers wordt aile offensief voor hen onmogelijk, daar de sluizen van Nieuwpoort, niettegenstaande eene hevige beschieting met obussen van 42, intakt gebleven zijn, en dat van daaruit de geregelde werking van de overstrooming kan voortgezet worden om ieder nieuw optreden van Duitsche zijde te beletten. De inkrimping van het duitsche front kan ook gerechtvaardigd worden doordat alsdan troepen kunnen vrijkomen, die zouden gestuurd worden naar de Carpathen, waar de Ons volgend nummer vèr-schijnt Dinsdag morgend. toestand ook ten onzen Yoordeele zich aftee-kent.Dit ailes kan op grond van waarheid be-rusten, omdat we weten dat de duitsche grootstaf eenige dagen geleden be-raadslaagde op een nieuw te volgen oorlogs-plan.Op Zee. De duikbootenbedreiging gaat van nu af aan op een heel misbakken komediespel gaan ge-lijken. In de dagbladen neemt ze nog slechts de plaats in van een banaal alledaagsch feit van zeeschuimerij. Dat de teleurstelling in Duitschland algemeen is, mogen we wel aannemen, eenerzijds omdat hetgetal in den grond geboorde schepen de verhouding van de engelsche koopvaardijvloot nog zelfs in 't minste deel niet aanraakt, zoodanig dat deze duikbootenoorlog wel tien jaar nog mag aanslepen op zulke manier, zonder maar ook aan den handel van de bondgenooten schade toe te brengen ; anderzijds omdat het coulee-ren van neutrale schepen de duitsche diplomatie in erge moeilijkheden wikkelt. Duitschland kreeg reeds Zweden en Amerika op den nek, nu komt Holland ook zijn misnoegd— heid te laten uitschijnen met 't geval van den "Zaanstroom", de "Batavier V" en de "Ze-ven Bergen". Daarbij dient opgemerkt dat 't verlies aan onderzeeërs in geenen deele de veroor-zaakte scll^ade in evenwicht stelt. Het beoogde doel is heelemaal anders ge— weest dan ze wel hadden verhoopt. m DE DARDANNELLEN. Daar is nu wat rust sedert den laatsten slag. Zonder twijfel wordt beraadslaagd om het forceeren van de zeeëngte met de minst mogelijke verliezen te bewerken. Denkelijk wacht men op genoegzame ontschepings-troepen om z66, langs twee kanten te gelijk, op 't land en op zee, de uctie weerom aan te vatten. Het was zonneklaar, alswanneer de vloot het bombardement begon op 19 Febru-ari, dat het doorsteken uiterst moeilijk zou zijn geweest zonder troepenhulp. In derge-lijke gevallen heeft de geschiedenis immerbe-wezen dat de samenwerking van vloot en landmachten altijd eene noodzakelijkheid geworden is, alswanneer het meesterschap op zee was gewonnen. We mogen ons dus in de Dardanellen niet alleenlijk aan een zee- maar ook aan een veldslag, in het schiereiland Gallipoli en op de Aziatische kust, verwach-ten.Panzelijke Ona'takelijkheid en Pauzelijke Onzijdigheid. Te midden den warboel die in Europa heerscht, rijst een nieuwe moeilijkheid, die ieder katholiek bekommert, nopens hetgeen van de pauzelijke onaf hankelijkheid zou geworden, in geval Italie meê deed in den hui-digen oorlog. Krachtens de « wet der waarborgen » in Vijf centiemen het nummer Zondag 4 en SVlaandag 5 April 1915. Miw mmf WBIWill Mil I III ri" in tii nriflT r~r~iiniTin n ■ mu nu——mmtm—mmmmtmmrnmmmwm i m l"* Jaar. - N» 35

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods