De Belgische standaard

636811 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 17 April. De Belgische standaard. Seen on 13 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9882j68z83/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Aboxvbubhtbk '■ -t* -o— ▼oar^SoldaUn Z ntand fr. 1,35 a aauaden a, 50 , S oi&aaden 3.75 Hiet SWdaten | la 't Itnd. 1 maand fr. 1,75 a m*as«len 3 50 3 »a*ïidc*. 5,î5 Buiten 't ltnd: Z maand fr. 9,50 1 • maaaden 5,00 Opstil t Baiwir Till* " Ma CofuiU»" Zesedijk DKPAKMH Kleine aankea- diglngen : 0,25 i. de regtl RZOLUUN volgens «T«r-eonkomat , . i - — - — - - - « «_i._a.il— «w irir h. #»» à* W«aâ4¥B«, lu*! Filllaaïrt» Dï L WoJÎ, i". Simaaa, 0. WiEîie*, iikav. M. BaeSs, Hllartea Thm Hat lied in de I lagere school uui iiUH m uu JJuyuiu uuhhw Ocs Ylâsassch volk ksn m 't algeoire niet geroeiea hoe krachtig en bee «ucfaii eu hoe schoon het lied is, Waarom ? On dat men Tan zijo prilsic jaagd sf f««a aat dacht geneeg se bonk aan dit beLaagrij pont van ien leerrooster. En ncchtans, hoe nuttig, hoe aoodxak< lijkzeif#, is lie keanis van eenige goedi wel-gepaste gezangen ? I» het niet in de g< wichtigste oœstandigheden van 't ls**n, di men zijn gevoelens hartstochtelijk wil ni galmen in zianen op toon geset ? Wannei iemand bedroefd is, wordt sîjn gepijnig* liel kalm«r bij het csariëa van een sach weemoedige saelodij ? Wanneer ailes dni ter en raxdseleohtig is on zich he#a, trac* men dan geen vertrouwvol lied aan te he fan ? Waaaeer cr famiiiepieehtighede plaats grijpen — eerste communie, esïs mis, bruiiofCsfeesten — wii mgn das aij ▼roolijkheid geen Inoht geven in opwekfce. de klaakeareeksea? la aile omstandighed< ▼an 't levea — bij blijdsohap of droefhei bij voor- of tegampoed — gnjpt m s a na het lied ais toik van ©ns* meest verbargei *ielssewa*rwordingea. Hat lied troost < beurt ep ; het zst aan tôt grooter levez vreagde ; het kalœeert en bat strijdt, îi •temt tôt onvermoeid werkea «a brm ons nadar bij God. la d« school dfeat i tea aader tôt ontspaaniDg 1 lut gs»ft ai« w«a leeriust, het voedt ®p es 't iraagt « godsdiens%e stamming bij hat kind. O Lied 1 Wat ean kraeht, wsi eea ma< gaat er aii van • ! Ba «ggea dat het iied in sommige on; lagsrs klasaan enaahtsaam wordt voerfc geiisn, alsûf het weiaig be!asf had Is ! geaae onrcchtTaardig's haaialwijse te|« orer het epkomeod g^s^aoàt ? M^u outs dea measch ces machtig mi^del sïsî i livsn ta v«r«aëhUà ea »e rsrîo teb Gebuirt het aiet, daî er klsssîft ge-oad words», wasria er zsléèn of i ooit gtscs g word: ge^arende het îs g sjLooljea 't Valî voor bij msesteis dj« |eea stsia hebben, of gsea gshoor, of gc«a or de i? klasse. Nochtaao dit son gees r«dan mo§ zijn om de zaogSïS te ?er2aisic3. Desaoc kaa meab.v. een anderea oa^ -rwsjser a; dnidea om ia zalka klasse die hs is g»rt Slttfhts aitioaderiagea zija het aoehtai de klassea waar aiet g«zoagan wordea. iedere school wordea er vosrzeker lied geaeeg aaageleerd ea noohtaaswe bes tigea bij de soldaten, dat se bijoa gc fiedjes keaaea, dis le op schoei leerden. wijsjes, de ze s»ms aog ni^reagea, ge, ze aiet jaist, aiet sehooa weer ca §«wot lljk keaaea ae maar 't eerste k&epiet geheel vaa baitea, 't tweeds spriagt al krnkkea ; vaa 't Bde ea 't 4de ksansn se 1 eercten Istter aiet nuer Spreekt d? onc viadiag aiet zoo ? Welks aoudea de c iakea sija vaa diea betrear«dswaardi| wantoestaad ? Ik maen er eakele te kaaaea aanstipp Oase jongecs op manaelîjke lieftijd %t mea, hebbea de sohooUiederen verg«t« Niet te vervrenderen ! Worst cea lied b aangeleerd ia 't 3de schooiieer, eaa k< mea er gswoouiijk niet meer op terag h drie volgende sehoolj&reû, Hoe is h«t mogsiij^ dat de {ongeas die gez«ng«n J vea oathoadea ? Waarom de eesvon< liedjes vaa 't isîe sohooljaar aie», hersoi in 't a4e gchooîjaar, de«e «an '1 2 -3 ia 't eas. ? On£« kinderea ^oadta d« ech baakea verlatea, vsrrijkt met em buadt g«pù8X£ Ii«&er«a, geheel en gansoh met ■ tigou perâi«atje ve»'gr#eiâ, en waar van ais 't psst, zieb zullea vaa bedieseo iàvmt er**! ja*âtô*?V. IE^îi tw?edè onra»isik !igt hierin te ssek^a : dat fT dikv'jls Medj«» aawgsleerd werden solder vtti £s«r d« beteekeniî ?aa dea taies ommt te ziea Mac wdt ge da i de kiad«ra> «maak vit>dea in ttetgens ze niet — of tei . deele slee'ots — begrijpen ; ea hoe is he mogelijk dat de i«èr!ingea aoo iels van bni ten leeren en oathonden ? t e tekst moet eei stnk van dea persoonlijkea eigendom wer . den, daarna gedeklameerd op een tooo, di ( veel overeenkomt met de wijse van het lied . Oniangs hoorde ik enzen hooggeschattec t Ylaaaisehea daklamator De Groyter « Klokk . Roelai'd » voordragea. Heel daidelijk vai . Dgaa men de wijsa van 't lied uitzijaa pnik » veordreoht. Een aa^er oorsaak ; Menig onderwijzc . zingt niât jaist, niet valgens de knest : d liedjes wordsa vemiakt. Ds joDgens viade . dan geea smaa^ ia den sang. Daarbij d t liederea wordea seras gebrekkig gekozr s ia opzicht vaa tekst, en in opzicht vaa me i loiij. En z66 aUes |(e samca genoman : é • sangles spriagt op krnkkea, ea 't liad bliji 1 oabemiud : ea wat niet ixiaind wordl , wordt zektr 00k niet betraoht. r De He«»r Emui Hailabruek had reeds ee e baadel sohooiliederen, maar niet ia de a smaak v»a den grootea hoop. Daarom wai k het gaweasaht dat er nog andare boadtl •t di«r gczaagea het lieht sëg«n «m andai ;t s&ïaken te voidaea, Nataarlijk z«n d* ateai tt ter dan in de g«kijesht*id aests® gastal l- wordes osa di« liedrrc» jnist en roJgeas « a ksnst sa.a U kerea. Voorait! Opzoek naar praktiicher «hec it ge?en Gaston ROMBAUT Onthullingen. 'In 1917 erkent de Keize j van Oostenrijk het ? 1 goede recht van Belgi ïtt Hiero ide? we den brief door K« n ter Ksrel ia Maart 1917 «an Pi ils Sixfi ls van Bonrboa gerioht. We iatea hem volgi î, d^or eenig bedenkisgea 2. g) Mijn beste Sixtns, la Het eiade van het derd* oorlogsjaar -s îsafeii. Al de volkeran die mijn rijk saai stfllen. sija meer daa ooit vastbeslot ta ia han wii om de geheelheid van het rij )e tea kuste zslf der zwaarste opofftringeB. 5e bascherman. Dask hnnne eesdraeht en a- edelmoedige toewijdiag vaa aile de nstios Je ] litaitea die mijn rijk samens ellea,heefj 1 3P | land gsdurende daza ^rie jaren &aa ea : gchrikkelijitste aanvallen kannen weerstaa îr" \ Niemand kaa de krijgsroordeelea betwist )r" ! die onze legers behaald hebbea, bijzoad •a ljjk in dea Balkaa. Frankrijk, vaa zijaen kaat, heeft t !n» waarlijk bewoaderecswaardlge weerstaa to" kracht gaioond Wij bew^nderen a! 1 ' zoadar «oorbehond den geleverden pra ^ tigen kriigameed zijaer legrrs en < mt opofferiBgSKerst van het fransche volk. de Ook is biiionderlijk aacganaam ta bea Isa 1 sUgen dat, eihoswel wij tijdelijk vijaac lij' ' sija, er gsea «nkal varsohil vaa zieawl [ge; of msenipg mijn rijk van Fra&krijk a«hs >ea ea dat ik, te rccht?, tasg hopers dat m ide lersadige b«l«ng»telli»g voor Frankrijk. ol', ssmen met dese dis ovoral ia mijn 1 tje j hserscht, voor altijd het terngkeeren 1 au cca oorlog aal ««rmijdea in dewalke g zîj enkele verantWGorâehjkheid mi] kan a a-ft gevrsven worden. \ de werkflijkhcid dezer gevoelens ts bepalea, ' bid ik a hrimelt^ en clet, smbtdijk asn ; M Poincaié vo'>z't<er ^s Fratsohi Rîpa-l blûek, ofar te maken c?at ik nie al mijs kraohten, en gebraik maken^ van al mijn persoonlijken invlsed bij mijne boadgesoe-tan, sal staanea de reohtvaardige fransshg wedereischea betrelrkelijk Eisas Lorreiaen. Wat Belgii betrt/t, dit land moet geheet hersteld worden in zijn souvereiniteit tnti behoud van al zijn kelçniale bezittingen, zonder nadeel voor de schadevergoedin-gen deyrelfce het zou ontvangen voi r dt onderstane schade. ServiS sal ia zijn sonvereiKiteit harsteld wordea ea wij zija bereid het cea rechtma tigea ea natanrlijker toegang tôt de Adria tisohe zee te verleenen alssok breede econo misene voordeelen. Maar wij vragea 00I dat Servië zou ephdade 1 p&litieke groe *ee ringen ts onderstennen die (en doei hehbei de afbrekkeiing van ons rijk. het zoa di venekering daarvau moaten geven ondai t waerborg der Eatentî-mageadhedsxi. De gebaartenissea i» Rasland verplichtei ' mij,mija aordeel op dit pnnt voar te behsu s dea tôt op het oogenblik dat een wettig< en biijvende Regearing zai sija aaagasteld Na a aidas mijae gadaohten bioatgeIfg< 8 te hebbea. Zov ik a vragaa mij op awi beart, aa na baschaid vaa dosa tws« mo B gendheda», da opiaie ta Iatea ksnxea ii a «rate p£aatsv rm Frasikrijk sa E&gaiand ten einde de groadsiaga» te iM^dea 0] deweike af&ciale k«sprakia|e% soadat , konnea ii^ezat wordaa dia tôt ieders v«j doeaiag zoudea knanaa afloopen. Hepende dat alsoo wij vaa wadarkaata eea einde zailea kanaea stalles aan h« lijden van sooveel milioanea maascht: ea soo?eel miUioeaen huiegezingen, bid i! n te gtlooven as a mijn «eer lerenefige e broederlijke §enefebh«d Karel. Dit sfhrijven was gericht *aa prias Sti |* lus van B .UTboD, broeder vas ds Oosteii r jksche Ksiïfrin Zi'a, gemsHa sa Keise Ksrrl j S.s.a« «au Bourbon dien&'e, d^3tijds,mc s'jn broeder in 't bc gisch leger. I„ Zotidar twijfei w«rd dess briet èa na à IS fraDsahe è>ï ear. de bfIjîscÎîp rc^efricg tg n leeiag gegevea. Eag?iaid oex zai er op vol leï ige wijse ïensis van gecomes hebbei Twee kapitaale bestatigingea dringe dadflijk ras? vorea : 1) in Maart 1917 waa Oostenrijk berei !S (aatauriijk als ws Keizer KsreS's brlef i eea g'ec-st van rechtzinnigheid opvattei |Q dea vrede sluiten. 2) Dis ' r de gaf voldosniog aaa Belgii te Frankrijk tu Servië. Oogetwijfeld «ok aa le Euçeland, varmits dit land voor België oaafhankelijkheid ia't karsas was gespro: t g sa. Voor wat Bslgië belofte Oostsnrij gaf oss wat wij eisekaa. Uit die twee b^stat^ingen meeten tw< Q I gavolgtrekkingen afgeleid wordea. 80 1) Sprak Keizer Karel ia zijn persoo&li ir- kea naam en wilde hij sich afschearen vs Duitschland, oi was sija boeds hap doi eQ Dnitschlaad bijgetredea. De eerste gevoli j | trekking biijkt de eokte te wezen, vermi Keizer Karel thanu in eea telegram aan < m Keiser sijn volledige solidariteit met Daiî 'h- land varklaart. en a) Uit w«îk ooraask is de vredfsbemidd r licg tosn mislakt ? Waarosa, hebbea < tgj I Beadgensotea dit vredcsaanzaek niet ea \ overveegirg genamen ? Italie is in die boe schsp niât ver<3oemd. Dit kan als een vi jze ! gerwijzing geiden. En eicdelijk weike is de hoading gewe< >ja ! der Belgisohe regeering? te ; — ijk j Keiser Karel hetft door eteie «mbtelij mQ , mededealing het bestaaa van de zen br I niet geiogeestraft, maar haaft laten kana dit hij geschrevea werd deor de moet In" van Keiserin Zita. Hij sou «r sieohts enki woordea in postariptam aan toegev»* DE TOE8TANC Het kritieke oogenblik voorbij Da taestaad fp het Zusdî-lijk fro'~t vai Vlssndaren blijft ernstlg Maar het greotst 1 gevaar is te eh vsorbij. Dfia dagen gcledsn belctfdea we eei kritiek oogesbiik, Toen wsren de duitseh troepea op een fro&t van 12 kl m. dooigt , broksa ; h«dd«n, ca den vsl van M rvillt hst o?er3teken van de L«ys en ds innemin s van Pioegsteert, dan bewpgingsoerlog ing< zet ea spandsa al hua pegiog^ in 01 Belle langs 't N.-W. te omsiDgeîan. Ker den ze bevea dess laatste plaats bua krijgt verriehtisgesà ontploaiea, dan mookt h< aeh^eruittrakkea ran heel oc s front vdc en N. Yp«r ingesien worden, Gelakkigiij hebbea ds Ec^elschg troepen zioh roa [ Belle herpakt ea houdea, siads tw« dagen de boogiea fcezet die opgioaien tm son «a Niaawkarke - Belle • Merris-Mervi!i< Veriaotdcïijk ligt, ia deze stFeek, de aitei . ste we«rstandlinie der B-ndgesootfss en ht feit"dat ze, sinds twee dagen, aidaar bt j stormloopen vai dsa "ijaad bed*?».ageo, g voor 't bekoad van 't Viaandersahe Zaii froat spa vfflrbiijdaad varschijnsel. 3 Da vijaxd bapreaft tkaas de doorbras ep h*t lisaws front Balle-Niaawkark p Wulvarghem'M««93#n. Hat besit vaa Nieai a karke is v#ar 't oogenblik va» 't hoogs belatig Hos Iaag»r mea daar sUsd ks boudes, hoe degaiijkar men da waarstas< T linie WyUchaate Kammal-Draaoatra-Bel ,t sal kunnen iarioktea, dis dan aftoel a moet atapiattcn. Die grondjstriape imme ^ baheei scht keeî het terrei*. Iedereea ke D den Kessmelberg fa d?. »treek daarroa Er werdt tbacs op de linie Walvergheï NieuwkerLe - Belle verwjed gevecht< om ket Keîamrlfroct toi het uiterste vo le ber-iJea. Noord-V?fstsiijk B lis, ora Msterr beukt de vijand ook gewdd% Ojgstwijfe wil hij hier caar 't Noufdan doordriagi om des« w^arstandliais door cmsbgeling doen vslien. T I In recbtçtr«ekeîshe wesîelijke riahtii lo;«pt hij ook siorm op h&t front Mettre Merris Neuf Bs/qais Merville. Zijn doei Hazebroeok. ^ Op deze ond«rscheidelijks ffoatdfel hebbea de Eagelschen dea vija^â kanaea r . dwingen, Hulptroepen sija in aatitocht, he bea missofaisa al iBgegredea Het kriti s oofenblik is voor bij. Q Eoater, ailé geraar is nist gew^keu. 's Uit feeel de bewegifl|r àpor den vïj* 3 volvozrd, biijkt sonaeklaar dat hij de afsn ' t diiig vaa kat Etifeiu:k>B«Igisi»k k&er v y aan M««sde»i tôt de Zee be*egt Het *eri | vaa de streak boven Beiie z@u t-oodiotti j | gevolgen kunnen hebbea voor ossaa uiti tn sten linkervleugei- Zoover is het, Go^da * or aog aiet gekomea en ws hebbea het gre S° vertroawta dat het aooit zoo ver ko 2" >>!• B<5 H g , | Esn aader gevaar moet eohter ook s geweerd wordea. E«a daitseh aanval t«D [e. oaz«;steSling«a tasscâaa Merckem ea Zon île beke, met het doel het belg^sch leger \ ia het Engdsch te scheidea behoort tut mogelijkhedea Maar aliesjs voorsiea. Zuidelijk ds Leye haefi de vija»d Ln, Bit bereikt. Dit dorp ligt 5 klm. te Noort Bethune. Br sal daaf sohrikkelijk fevwob i wordea voor 't behoud vas des» stad ke | vaa het iijks stesnkooibakkea dat er 1 iei ! paalt. en 1er t iaoeitst© iius» I Het Daitseh offeusief j Qcen wîjztgiag op het Sotxs Parijs i5 April s3 uur. la d«st; Hangar d, gelukten wij plaats 5 } r aaQ. vailaa en samen eea ti«aial krij t.sgevange' aea. Tussahen Moatdidkr en Noyon pa-1 troeilje-geveohten Vijandclijke aanvalspo-' giagen N. Chemin des Dames bleven zosder ge^ô'g. P \ Parijs 16 April 7 uur. Groote artillerie strijd in de streek vaa Hangard en San terre *Vij schot«n !sabc| troepenverza-meiicgaa uit cea a ^>ij Deœuic. Wij gelnk-, ten îwee haadslagen te plaatsen in Cham< . P*g««- ; De $triji «m P:!' 3 Wij ontruiiuei! Nieuwkerke Londen 16 April a3 uur. Hat gevecht on Nicuwksrte woesit voort. Oaze troepes m®e«ien tôt acbter 't darp wijken. D« 5 vijandeiijke saavallsn ®p versohillendi " planïaea vaa het l<eic front hie'den aan. N W Merville wsrdan yîj nâclijke aaa< «-altasi *fgss!«R?n, Ni«'. mia ^as ssvers maai toag hij in ssetar t«-a aaaval. Oan Unie die liahtsli|k aaa 't wijkea was gagaax ward door hsrdaekktf strijdan, sreheel kar stald. Z. W. Beils wardea de daitseki s dsiaokaisaataa die linb kead§& bka 8 Esffidriniet». er ter*g uitfeworpen. Wij ge iakteaaaaplaatseltjbanaanrai saar Robacj ® waar we i5o krijgsgevangenen c -nta. *" Wij hebbea ons front 01a P- gard ver 8 beterd. t 1. LONDEN, 16 April, 7 aur. — la de streel [. van Belle (BaïlisuU lot Wu'r«rgheai is he a gauchi sinds gfster camiddag terusr aat r g tnf. Niets bîjiaccera san te stippen op he ofe ife ge^eelta van 't Leye front- De vijan 1 dslijke arti'lerie was heel bedrijvig in v« at acbillciDda srctoren, bijioaderlijk «ussche: B Givenehy en Robecp DsiSs^ha regiment'e c werdea op d«a wrg Ln-Bs«sée Estalre door ouse artilieria besch<ster. g Elders eieta bijzo^.ders te oieiatL-. Ls Verwoede strijd om Nieuwkerke Btî bsrîcbtea meliea dat de strij a #1» Nieuwkerke, fcsrdnekktgr, voortwoedi '* D~ "gelsch^n souden het ^orp terug bel )- overd nebbea. k Vaa Balle t®t M^rviBs werden laat in de 1 avond s\ehts plaatseisjk? geveohten gelever VAN EN VOOR ONZE SOLDATE1 ge K" ! De nieuwe Belgische epperbevelhebbe , ('t Op zijn aaavr&ag fs Laiteaant-Geaerai en Racqnoy vaa srijne opperbevelhebberseha van 't Beig sch leger ontheven gewerst. H: 0|. herr.eemt het beval der 5s legerafdeeliag. tu Laiteaaat Generaïl Viotor Giilala beve ^ hebber der 5e lagsrafdeeling wordt oppei sfi be^elhebber vaa oas ie^er. în 't bagin va 4g dea ooriog was Ge-eretl Gillain, Kolone Hij werd ^ea^raal op 6 Mgart 1915 « ,on Luiteaant Generaal op 17 Janaari 1917. iea Solo slims ea De mannen satea er wear tv klappen 0 ian den tefel, gema«kt doer de « Bsadda's » Chiaeesea ea per gelegenheid aaa hua g leead, met idem baakjes ea idem woad lampje doo ' de sohsefoogigea gevloohti ait telefaoadraad. ®a*« vier kaartspelers vaa eeatje dr j» t..« _ m n c\ i„,.» Woensdag 17 April ISIS

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection