De Belgische standaard

1216 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 08 April. De Belgische standaard. Seen on 27 November 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vt1gh9cp5q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

»«• «lus p — fi f *3 Y 4 (631 •» n k* 1 A /i _ :i 1 n AÏII31B£f?l?I Hevto'O rt>*- s-sîéfle xctnod £fïî • SJêfcgî? ••? : S «ttB>?=3î i MM*- star met s*ïi«si' la 't ?sn<? I matsà tt, % SH»8P«*a 3 Bsas#-'ï-.3 Buii&a 't lai X maaad tt. : I HiRÏ 'ids.ï I mfit&ia «M DE BELGISCHE STAnDAARD nrTp ACHI • BAART TÂ/TTht'-'-'-. §ti€hter-Besfcuupdern lidefons Feete 8 | OP8TEL bm BBHBBE VILLA * * â£* Coqûûlë Sbsoijk )f OS PAKt» ■V | fiisinc »tcko ' y | riieiag» î ' I Q.251.d»r*g\ $ K.RCLAMBH Il ÏOigeBS OVtrH komit. S» W ^*1U) Va.,e Vedemrktrs : M. E. B*** t. Dayker., P. tete* V«te 8teH«, Dr V» de Perre, Dr. 1. T» de Woe.tJW, 1«I Filltaer.. Dr L. De Wo.f, I. Si™,, O. Watte,, Adv. H. Bae.e, HiUrion TW _ .i. m. " - wam—■——mmmmmmu,m ■— n Tergeie^enheld van den Hoogdj van Paschen zijn onze burecli op tweed en Paaschdag ge»lot< en zal ons blad L>ln*dag nlet ve «chijnen. Paschen. Ailes is vreugde, ailes is blijdschap dezen hoogdag. Zege vie rend over lijden dood klinkt Christus' stem vanaf het eer: woord der Mis : Resurrexi ; Ik ben v> rezen en nog ben Ik bij L, alléluia ! natuur zelf kondigt door een aardbeving opening van Jésus graf aan (zang bij de ferande) ; een Engel meldt in het Evange de verrijzenis des Zaligmakers aan. Ma Magdalena, die de bîijde boodschap aan Apostelen meedeelt. Jubelend klinkt c onderbroken het kerkelijk zegelied, 1 Alléluia, dai sedert negen n weken uit liturgie was gebannen ; dankbaar weergi men de lofzangen den verreziu Zali^mak ter eere : •' Dit is de dig die de H er ho* gemaakt ; laten wij daarop iubelea en o verblijden. Looft den Heer,wani h>j sroe want eeuwig duurt zijne barmhartigheid (Graduale.) En dan die dichterlijke Seque tia Victimce Paschali : " Dat aan 't Paaschlam nu een lofli offeren de geloovigen. 't Lam heeft verlost de schapen : Chr tus, die onschaldig was, S eeft met d Yader verzoend de zondaars. Dood en leven, zij streden eenen wond ren tweestrijd : gedood, heerscht 's leve Yorst, weer levend. Zeg ons, o Maria, wat gij zaagt ond< wege ? Het graf des levendes Christus, de gloi van Hem, die is rerrezen : En Engelen getuigen, den zweetdoek het graf kleed. Verrezen is mijn hoop, ChnVus : F gaat u vdôr naar Galilea. Zeker weten w>i dat ChfiVus is w;iarh verrezen : weesGij. Verw'nnaar. Vorst o genadig I " De reden van al die g«estdnft. dnïk» < Kerk uit in hare Paasrhpr^tiV : " Christi is het ware Lam, dat heeft wp^^enomen ( zonden Jer wereld ; die onzen dood do< zijn sterven heeft vernietigd en ont leui door zijn-' verrijzenis hersteld heeft" Yergeten wij echter niet dat Christus, o tôt de glorie der verrijzenis te komen, eer âls een zoenend Offerlam moest geslacl worden ; dat Hij pas de triomfeerende Ve losser weid, na eerst ons Paaschlam g weest te zijn. Willen wij dus deelachti worden aan de verdiensten zijner verrijz nis, dan moeten wij, naar het woord va den Apostel in den Epistel, ons zondiglëvt reinigen van allen zuurHe^sem van ondeug en boosheid, om zuiver, ongpzuurrl va harte, in liefde en eendrautu feest te viere en voortaan te bîijven leven. Dom Franco e Wjels. Bevoliîia in M&ùM. De eerste berichten van een in^-rijpt van Amerika langs onze zijde hebbf Duitschland te onderste boven gekeerd.W krijgen zoeeven een telegram uit Zuric waaruit zou blijken ^at de voor:nanne der socialistes M'i hT;r> ie psr:i; annote een krachtdae # ?r • ?• g, ring aangepre k Uit Amsti rcïarr K >. Munchen, Hamn , Dre;>d- u e n B j oproeren zi n losgebroken We e en h< nieuws nochtans als inlicnting die hei ■^vaar ktn zijn, i T i BeMÉrJfflfiijzËs ! ;n : j Ei, kunttenaar, die met den rouw van uw li | den daver in 't lied onzer beiaarden bree! '— gij rooft on# den hartsklop, die branding [ontste< j, î voor 't volk, dat zijn xiei in dat brons I [heeft geknee op « want uw klokken die treuren en en geen hope meer neuren 3te in Vlaanderland ir~ onze harten met angsten omspannen en den zege door wanhoop verbannen, Uit 't Yzerland. îf- j Ei ! Sla uit uw klokken den roest van ria ^ [hun v • en zend door de luchten, in 't nakend m ] [versch iet E de slagen der vrijheid van 't bloedige li< | met't grootsche geruisch van een rijzendezi want uw klokken die bonzen ef i ^ met hun klanken die gonzen van ver in 't rond *:S j. ons (i'akkoorden der jublende stonden '> met den dreun van optocht verkonden n_ op d'Yzergrond. Paschen. J. ROM. E:d - DETOESTAND e- —o— ns Een offensief tegen Italie !F- Meer en meer krijgt een offensief teg ,j Italie houvast. Zonder een al te groot bela: te hechten aan het feit dat von Falkenha ?n op dit front zou aangfkomeu zijn, ma oos uitsluitelijk steunend op de verschij [il 8t-len die gebeuren, op de voorbereiding die plaats grrpen en op het tijdige van e i1*' aan val om de nederlaag op 't Westelijk fro 'H g'-leden zoo moireiijk goed te maken,mog wc eeue offensief in ien. De Iiahaanschs bladen spreken het vrij i j dat we in de eerste dagen ons aan een stori rameien van wege de Oostenrijkers mogi ,n verwachten. Waar de aanval gebeuren za In Mei 1916 wierp het Oostenrijksch lege m bevel 18 legerafdeelingen tegen het Ita st aansch front van Trentin. Het offensi it mislukte na een maandlange poging. V i"- meenen dat een nieuw offensief langs hi weerom zal plaats grijpen want de Oostei ® rijkers kennen de streek op hun duimpj Van 1880 tôt 1912 hadden d'Oostenrijkscl n groote manœuvers zestien maal plaats ^ Trentin en enkel maar vier maal op ande n plaatsen. n Een offensief tegen Italie zou, overigen gebeuren in gunstige omstandighede Italie kent huidig, 00k inwendige politiel moeilijkheden, veroorzaakt door een groe je socialiste!» die tegen den eorlog geka staan en tegen ailes in, den vrede wille Dit groepje bewerkt het volk dat erg is g n rantsoeneerd. De Regeering heeft met gio n te moeilijkheden te kampen in zake bevoo e rading. De graaakwesùe is de bijzonderst Italië brengt geen graan genoeg op om Voor d^ti oorlog voerde het er voi n . . 4 ue! rr..'1 . m K n • î )u sche :t ■ ■ , l ijehalest •;-OL.,-zek--t zou ait et r. . doe j' - Ai .1" vvezeu v . • V\ i «chiiiend'.- malen verklaarde G ;1 aoi'ua : « Ik ijetrouw op mijn leger en w verwachten de Oostenrijkers. » Andere bladzijden uit het dagbo< van een verloren dichterken. Aan Z)r Eliaert ed VI Heel vrt^eg in den morgen was er g« lapken blauw te vangen in den vierkanl kt dakvenster boven mijn hoofd. Alpenketi van wolken versperden 't uitzicht van c 1 î hemel. Maar de zon heeft met een gew van gulden spiesen storm geloopen op gezwollen wolkenkoppen en dadelijk was een bres in de massa, die van lieverh open klôof en week. En nu steekt de Iu< vol opene klaarte en licht : de zon lijkt ( geharnaste goudschitterende aartsengel al zegevierend zijn boog spant, en dénia sten, heenvluchtenden woikendraak een \ ree in den wolligen pels schiet... Hier, in 't luchtige paviljoen 00k, 't een wonne, een pareling van licht. En >(j donkere schaduwspel der Maartsche bu ;e< in hoek en kant verdwijnt op den toov ' slag van een zonnestraal. De bloemen, eerste bloemen ons toegezonden door huli betuigende hovenierkensuit Zuid-Frankn reikhalzen en pronken met subtiele kro( tjes in vaas en pot, en wiegelen, wie ge wie rood, wie blauw, een rits van kiok aan de bloeiende takken 1 Want kijk : ti schen wuivende palmbladen «n kunstmati rozen van gepint satijn of papier, prijk daar echte bloemen, levende bloemen,frise maagdelijk, met een belofte van lentedagf een geur van Meiwinden die doornhag beaaid hebben ; mimosa's, sneeuwklokj< tulpen, orchideëen. 't Staat er vol van, als ik de oogen even toenijp, en diep ad< haal, dan droom ik me weg, ver weg en denk ergens op den dijk der Schelde te 1 en gen, lijk eertijds toen ik de transatlant ig kers in mijn havenstad het anker zag sm pn ten en met den pekel der zeewinden zc ar op de tong te smelten lei... n- Maar het is ailes verbeelding : er zi en bloemen en de deur die op 't strand u în geeft staat open en laat de winden van t nt binnen. in De hemel verdonkert reeds. Nieuwe w kendrommeu stormen aan tegen wier ov< macht de zon bezwijkt. Hoek en kantslui llt weerom vol schaduw. De bij tende kleur d n" bloemen verslenst. En amper heb ik den ti în gehad om in dien droom van al te broc I? schoonheid op te leven, of 't gewelf des I r- mels stori op den aardbol neer met e li- gekletter van regendroppels... Veraf, erge ef in de duinen rolt de donder der kanonne je Het geklikklak van den regen en 't gebre er der kanons doen me denken aan 't zwaar ln gekletter van legioenen,gewapende Wikin die uit machtige borsten hun strijdkrt e> slingeren, voor 't oude,trouwe Moerenlam *e En op breeden forschen golfslag juicht in Noordzee met mij meê I re Fritz Francken VAN EN VOOR œ ONZE SOLDATEN p. at Voor onze arme bloeikens n* Het groot Italiaansch dagblad Corriè e- d'Italia had een inschrijving geopend t 3. voordeele der Belgische kinderen. Meer d; r_ 4o.ooo franken werden in enkele weken i gezameld en aan Kardinaal Mercier gezo e" den. 10,000 frank werden aan Staatsminist 'e VandenHeuvel ter hand gesteld. >r Kardinaal Mercier heeft in een eigenha digen brief zijn dank willen betuigen ai rs de mille balianen. Deze brief wordt in h blad itfeedrukt. Z. Eminentie drukt er zi grootste tevredenheid uit en zijn oprechtst dank.Zetfgen we nog dat in bezetBelgiëong veer 2,000,000 kinders van aile versterkei 'J voedselj om zeggen, beroofd zijn. Een red< teraeer pm de Italianen dankbaar te zijn. r ;k Ooplogs BELGISCH FRONT (6 April, 20 uur J— Gedurende den nael hebben onze vliegers de duitsche stellinge !en gebombardeerd. Artillerie-strijd op 't froi •en bijzonderlijk naar Steenstraete. :ns FRANSCH FRONT len gij (6 April, i5 uur. — Artillerie-strijd tu jjje schen Somme en Oise. Een duitsche aanv er op de hofstede « La Folie » werd verijdel» 'de Verkennersgevechten om La Fère. Wij vo ,jlt derden Z. de Oise W. Landecourt. 'en De oorlogsverklaring al! van Amerik; »jl Het Senaat heeft de oorlogsverklaring g stemd. De kamers moeten die s'emmir is bekrachtigen. Deze bekrachtiging lijdt gee iiet twijfel. Ze zal waarschijnlijk heden gestem ien worden en de oorlogsverklaring zal Maai er- dag een afgedane zaak zijn. Van nu af werkt Amerika mee aan om 'e" zijde in den oorlog. |n' Engeland vraagt weer ei, een balf miiiioen soldaten jes William Robertson, overste van den g< ts- neralen staf, heeft aan de regeering wee ge een half millioen soldaten gevraagd. E en mannen van 45 jaar zullen opgeroepen zijr Jj' De duikbooten=oorlog en en de Neutraiei is, Uit hieronderstaande statistiek blijkt h< en dat de Neutraien de uilen zijn van 't Dai 'm sche spel. In de week van 17 tôt 24 Maai ^ werden 18 Nooische schepen met een ma; [S~ van 29.070 ton getorpedeerd. Sinds de l.c" oorlog verloor Noorwegen 3o5 schepen mt ^ tende 56i.oooton. 328 Noren verloren hf leven en nog niet durven... protesteeren 1 •in laaatste Uur it- ee He Toestand op 7 April 8 uur PARJS meldt : Artillerie strij i op he« al- het front. We veroverden N.-W. Reims, di >r- hevig gebombardeerd wordt. P* Londen meldt : N. St. Quentin in de: er omtrek van Ronssoy duurt het gevecht aan J'd We namen Lempire in. Krijgsgevangene: ze en 3 mitraljeuzen vielen in onze handen Wi ie" vorderden opheelde linie. De Duitscher en leden schrikkelijke ve/liezen. Wij pleegde ns ritten bij Wytschaete ea drongen hier ind n> duitsche linie op een front van 3oo meter m Wij voerden belangrijke luchtritten uit. „'s De aansluiting van iet Engel?chen en Russen ^ ' Generaal Maude meldt dat op 2 April d Russen en Engelschen aansluiting gekregei hebben op den linker-oever van de Diala De Turken zijn in aftocht naar Kifrini. Bedrijvigheid om IHonastir Generaal Sarrail seint dat de artillerie : bedrijvigheid o m Monastir heel groot is.Vij \ Bulgaarsche aanvallen Westelijk de sta< werden afgeslagen. re Diplomatische afbreuk tusschen 3n ' Oostenrijk en Vereenigde-Staten in De Oostenrijksche gezant te Washingtoi n" heeft bevel ontvangen uit Weenen zijn reis n" passen aan te vragen en de af breuk met di er Vereenigde-Staten bekend te maken. Z Oe Amerikaissche famer in stemt de «or'oqs? rkïarioq *n j w J f Met 375 stemmen tegen 5o heeft de Ame e" rikaausche-Kamcr de oorlogsverklaring ge 1(* stemd. în Wilson heeft de oorlogsverklaring onder teekend. 1 DE TOEST^NO 2 • « VAN HET U Duitsche laegep lt —o— De reden van den aftocht 3- Allerlei gissingen worden vooruifgezet il om den duitschen aftocht van de Somme ). tôt de Aisne, te verklaren. Het hlijft steeds r- een raadselachtig iets wat thans gebeurt en is de duitsche aftocht een zeker bewijs van zvvakheid en minderwaardigheid tegenover de Bondgenooten, het blijft toch nog onuit-[| gfemaakt welke gevolgen deze taktiek voor ons en voor de Duitschers kan hebben, Nochtans met de oorzaken eens grondig na " te gaan en achterna te halen,kunnen we min _j of meer reeds een stelHng vooropzetten die redens tôt veronderstellingen kan geven, . welke op lmnne beurt redematige af- leidinffen zullen rechlvaardigen. [g • • Het. is thans een zaak die buiten twijfel ; staat dat de Duitschers er.altijd een reserve-leger op 11a hielden, dat, voor onvoorziene ; en groote slagen was voorbestemd. Het be-staan van het reserve-ieger werd voor de r eerste maal door kolonel Renington çeopen-e baard en geen enkel militaire kritieker durf-L de het aan het b.psfaan vnn dit leger op v©l-strekte wijze te looebenen. v De veldtocht tegren Roemenië hoeft bewe-r^ -— ® zen dat het werkelijk bestond. Ditleerer was ■t het leger van den overste van den generalen _ staf, generaal von Falkenhayn, en werd dan ,t I 00k von Falkenhavn-le?:er genoemd. Wan-t ; neer Roemenië aan onze zijde in den oorlog ; insrreep, werd dit reserve-legfer te{fen deze j nieuwe macht in lijn gesteld. Het versloeg ' Roemenië maar na den veldtocht bestond - heî,om zeegens, niet meer. Luidens bereke-' ningen van neutrale deskundigen, o. m. ko-^ lonel Ffylerr werd een derde van 't leger } voor gopd, een andere derde tijdelijk buiten ■ gevecht gesteld en het laatste g"deelte werd ■I opffeslorpf om het nieuwe front van Kimpo-e lunsr tôt Galatz te bezetten. Het duitsch ; reserve-leger was dus vèrdwenen. 1 > De eerste bekommering van von Hinden» ' burg was : een nieuw reserve-leger saam te [j stellen. Duitschland werkte hieraan den hee» j s len winter van 1916. Maar noodzakelijker-s 1 wijze is dit reserve-leger van minder strijd-, vaardig gehalte geworden als het vorige. e Immers het moest saamgebracht worden met piepjonge elementen, allerlei licht-ge-kwetsten die nog naar 't front niet konden weerkeeren en andere burgerlijke krach ten die opgeroepen werden. Dit leger dat begin * Januari 19x7 bestond is dus min talrijk en e min degelijk dan zijn voorgansrer. Met recht ! en reden hadden de Duitschers op een ster-kere-jonge kracht kunnen steunen bij aldien de blokkade het volk, om zeggens, niet had uitgemergeld. Vôor den duitschen aftocht bestond er dus een reserve-leger. Het feit dat het niet j gebruikt werd om een offensief aan te durven en dat we daarbij een aftocht der Duitschers bijwonen is hoofdzaak geweest van de onzekerheid waarin we thans verkeeren. Nemen we nu voor een oogenblik aan dat 1 de duitsche generale staf nog steeds de ■ hoop koestfrt den oorlog te winnen en den 1 vrede ons op te leggen. In dit geval moet zijn optreden op 't Westelijk front geplaatst worden, omdat daar de grootste tegenkracht van Engelschen en Frarischen ligt. Men mocht dus een duitsch offensief op 't Westelijk front voorzien. In plaats van een offensief beleven we een aftocht. De Duitsche staf kan redens hebben te geloovendatzijn reserve-leger tôt den aanval niet gereed was,kan . voorzien dat gebeurtenissen op andere fron-ten dit reserve-leger zouden verzwakken en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods