De Belgische standaard

465 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 22 May. De Belgische standaard. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pc2t43jz71/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

98 I969! \ Woensdag 22 Mei 1918 -v '-• *• —:*--' *—'Tft--, fABOHHBMBHTBH —0— Vccr'Soldatea x maand fr. x,95 a maandea a,go S [maandea 3,75 _o— Kiet âeldaUB , ia 't land. X maaed fr. 1,75 a maandea 3,50 3 maandea 5,35 —0— Boites 't land: x maand fr. 9,50 a maaadu s>oo "V— DE BELGISCHE STAnDAARD "pstel & etie&r Villa " Ma Coquille Zeedijk DB PANNE Kleine aankon- dlgiagen : 0,25 t. de regel BEOLAMEN volgens over-eenkomat •--- ~ ' v- fm*ia Xleétwti'à&M j éH| fc. ]§elpai(r% !»$ gfcykais, ¥'» iirtnal fus i«r ÉafctWea, Or Vu da Pana, Dr. J» ?aa is Waastyaa, i««l ïilHaari, Or IL Da Woli, I» ^iw&twg, 0. Waxias, Aét* M.- ÈSaste, PitafeR Yknm MinissieMrEssi. Vele vksmgçhe vri -e:•' .*&»' ne «?• eidëra abben a b ■ <1 wa*r d« goeda iatcatie zeer te •?. - -a*- '-ait, aaageereagsn ©pd*t 00k vlassaschs go-masattcbap vaa de Tanrllnj ?sa?e verteg»n-woord/gers son hebbea ta 1© commissie die, t«gea_ site werkslijkfey! ; in, onder de bezmmi^g van „Vkamsche Cossmissie" weré ten doop gsbrachi. Zij wesea arran ©verluîge! dat deaa be-taigiag v&n sympathie door de Yia&isgea uit 'net lrgsr aaar aij a v©ïk waarde wardt geichat. Wij hebben t?ouwens nooit seu oogeablik in het oBze^ere varkeer# o*rer de ingoede bedoeliagea dis acHsrmt, in Eaga» land ®n Nederkad te obessï epiichts war-den uitgesproksa, al blsvsa die dan ook b!j menigea toî hat domsia van beî pkteaische brperkt. Maar Tan dare katats hoffelijkfeeid weaschten wij wal verscheosê teblijven. Wij sien niet in wat eaa vg.rteganwoor* digbg rm de Vkmicgen uit d« vuurlija seu verrïchten in bat ge8eteeh*p der KaUga ses. Ea msisplichiig wordea aaa bst oakfaar besrijf gruwt aaa dm sm^ouâ ?aa pks bari, ■$ aat wij sîasn 70I vërbasi g te pcîu* a«n ©Ter het «3oie programma, — veS ée§s~ lijk eea offlcieele medadaalfûg, soc»a!« eea vriaad nit Etigakod oai«ts|respt — ea wij staren andarzijds ontbntsi t -sx mn:.-sah-m dis ?olg(33g bosgere bescbikki&g ep dit mooia tfetasa arbsi^en moatea Oas duckt datdia twea xakea, in ééa gigas aitgsaprc? kee, àm i&drak aalatea ?an rm mter ëm gawone ironie. Zij »ja onfs?3?zoenbaar "a!s vnor en w«t«r ; en zi) die «aet priBgsJijk gt» baar de effieieeia vsrkkrm - hebben in bst liobt gsaoaden, faebbsa li-"si dat feet wijde pab iek aîct te wetea kornî ?>at mn gfs'asé ar ligt iassohea de belcfte têe verwsae.a-iijking ; wsarom andsr» de manne» tsfsws-gea ?aa de nitgelezea smbteoarea ^ie het gawetessonderroek ®?er oa?e beigische kraskhsdea te leidsn bsbben ? "¥earom ge -waoht lot het laakia resds op dreef was om het de wereld ia te senaan? Steliig, de hseran Tan de commi -aie soaiea g»î®n be-xwaar opparea 00k ia de gaz<et te Tsrachij-nea, maar bi? aader oTerdeakea sallsa zij 't rast elkaar ea met haa p?trooHS eeas zijn om hst potsieriijke vaa dsa toastaad ia te liez;. Wij habben resis ??©eger çcirgâ iat het nlet aSlesn een kwfsiie vaa bgroegdheiâ wag, dat eek bat vertreawsa vas sfgmbe-wnate Waian en Ykming^a da n^mitsiti | hst onmisbaar g®g»g rerleesr moast. Dais \ twea «akers hr-ohten perfset ?«aaa Nh allaan wovdt Teraiscbt datiemand bapalet fc \n weî kc f< rmnliarea voor hst p?âkt;scb gebrnik ia ViaaEderan dienen • Îa-Ksob gsœaak». ea wa!ke embtelijks ssio? •• liparijen to«; nataorIljk«r Terhoadisgea iienea w$@?ge-gabracht; maar het is een hocfdv-ereisohte dat de msnschea die bnn bedrijyigfagid ia de c^^isia bsstadea terst ea rooral tôt de inaige overtaiging gekemsn sija dat het hier niet gaaa kaa om eea feilloopaad re-giem te pleisteren, A's groniâlsg »aa ailes maetea die aaenschsa ia gemoeia tôt de er-keaaing ssija gekoméa dat esa aieawg weg ï dieat ingeakan die de tweeiaaghsid yaa % aea nationaal le?ea io ksi prsctischa ait- ! werkt, dat d§ eentallgheid ts» Vkandéren | het aitganapust is vas aite verdgrsa arbsid. | Dasr lîpt sea efeœeataira TODrwaarle tôt beroegîlbc1 " ca tôt vertroewen. Sp'jts „cffieieele aiesie "aeling'* ligt daar bat takort *aa de oommisiie. Ea dit ' kaa aiet gosi worden maak? door bat be-peFkte, loaîer coasaUaîi^f aandeeî dat ssa ' paar gekc'K-s Ylamingap in warkzaam-heid va.:j ie csmmigaie zoaisa hebben. Zij " kaaa?n, met haa behalp, ëe klsof nist OTerbrnggea tu^schi;, de vareiscbtea vas? caa vkamsob nationaal 3e?ea sa dan son f derliagea gemoedstoesiand Tan de msnschaù | die Ykaadsrea'a levensmogeiijsheid staeds I ran ait d«n o^en "froek b» î*ijkrn, E« zoo-nîa "a r>-.n het -Tollfa gij», wordt ii poaïfijs ffeu c»k Yksœ.<cb foorasaa o;i-vaater naaro-'-ite hij alcb t! dan kat om ea maatra^eiea deo? is krijgen tsa Ba-bssï=5 vas saifara «r. raâicala opiossiogan. Mockïea er vrieaden aija ait aadere miâ-s dans daa het oase, hst Ykanderen ran ds Yzeriiase, dis v»a maeaiag zij a dat wij ' te «1er kaa t staan Toor des tofstaadj dar miSea *?ij ss maar srm orarwaging ge-i T®n wat de mathede de? compromis oas saa bittere teleai-atelliagea besft cpfsbracht g Mes bgsohaldiga oas niet *aa ebroniieh | waatroaven ; Toor alwis ds toekoasst vas 1 Ykaadsren pp hsehter grenisa boawsn | wll dan op mededeelingaa die ia sebriilt | tfgcospraak ataaa mat ds feitea, moct hei \ wilieas jtiiliaas kkar T»0rkomea d*t «an | paar toegeTingan Tan weiaig iagrijpsadei! ! «ard ia oas is bo»p niet varslerkea op een | ésertasteade rageliag. Wat wij earsî ec | vooral soadig bsbbsa is de kkre T«cbtssr y ksaniRjr, ppmi^dalfijlr, doar eea raska van ^ logiseh saarahoudanâa insidliagea ge?«sgd, ^ Ea sa viar jjaar oorio^ sa sa ?ier jaar ^tla» | geahaip ©m o*®? 's laada toekomaad'î iota-g .beatemi^g te mediteerac, vcraaechtea on-I ss regasriers het niet oas e@p eakelea blijk | te fevea Tan haa gewijsigd iniiaht ea Tan 1 haa Tsstea wil om gen aka^e bladzijde op ta sksii. Yaa ons, Ykmisgen uit aile gs> daehteakriagan, feaagt hat af de o?ergangs-psrioda in bat aiadsiooae ta latea rekkca sa dat sal, sis wij scbijacplossisgaa aa bal?s proefaamiagj^ 00k esaar, al ware 't scbooîTOetend, ta gemoet keœaa. i4 5 - '8 F. D. P. VAN EN VOOR ONZE SOLDATES Engeland zal Belgiô steuoen la bat Lsgfrfcak verklasrde de vooïiitter ?aa ds Haadalskamar : t Dank Tcrschilieada maatrefelen 4oor da rsg^ering gatroffen, zalgehed da Ausira-Hscha opbreagst vas alla erts door 0333 op» fekscht wordea, Alsoo sallea we de nood-sakelijke iadesliag kannea doea Tolgeag onze weesebea an iaziohtea. We zoadaa alsoo, §rooî®3ijks en dadelijk as dea oerlog, BeSgië, oateaâele boadgeaoot kaaaaa Toor-althêlpea ». Welk« Landen verklaarden Duitscbland den Oorlog ? la aatwoijr^ op varschilleada ?ragea Terilaarde de Eogalsobe tsiais'er M Bai-four : Ds iandea die aaa DnitsehFaaâ daa oor-!eg Terklaardaa sîja : RasSsmd, F/aakrijk, België, Eageka^, Ssr?ië, Moateaegro, Japan Portagal, Italie, Rssmaaia, d® Verseaigde-Siaten, de R«pu-biiekea ?sa Paaama eu van Cuba, Brazilie, Guatsmak, Liberia, Siam, Chiaa ea Grie-keaknd.De Iaadea die de diplomatische betrak-kiagaa mèt Deitsehlaad staaktea sija ; Bolim, Hoadaras, Nicaragua, Haïti, Sint Domingo, Gosîa Rïca, Peron, Urugay ea da Equateur. Onze Koningin te Port-Villez 0,'ïzb Koningia heeft hat haropieidinga -g^aticht ?aa ?ssra»5aktea te Port Yliks met eaa bf^oek Tf reerd. Hafs M Jeateit was ver-sczf.15 van eea aaredame ea îuUeaa^t-geae-rasi Dr. Melis sa Doctor Nolf. Scsator Thkbrut sn gaaerasl Deraetta ont?irgen H. Majssteit. De Koningin door' lîtp aile sàlaa an oaderhield sioh met tairij-ke inrslfedea. III I ■ I II I ' ■ ■! > Il |I m ——IIBLBUJJ Aalmsezenier Wynants wordt Terzoaht zijn adres te wiliaa opstaren aaar E. Wynants, eerste sarg.-major, Z. 4o, 5e K'e. 10e Oorlog ter Zee Mag mei «en oOansiei du ! Boodgenootèi verwachten : f De katste dagea hebben oau, vaawef a i Tloot der BoEdgesos>tra, mgaige Terrassisj , | bczorgd. 11 Zoo hebben we de versperriog der hsvei i Tan Oostesda ea Zeabf agge beleefs ea than s Tera?mea ws dat da Italiaaea,4a da krijgs | havea Tac Pok self, ?ea Oestenrîj&so | paaisarsohip van het Vinibus Unitis typ I hebben doea spriagen. Dit Is vser de Oo« I tearljkscbe vleot eea heel gevoslig verlie? | Het gesonkea oorlogscbip moet i5i mete I ia de lenî|ts op 27 in d® breedte ea had bt i naveDS 4 ÉarpiMebuiïes Dog 42 k»aer-ae! | van sîls feslibsr aaa boord. . | Laten «ieze feiten ssn keaterisg ia caj ; oorîof vceren> op- ss@ sroaderstellea, z> I werpea 00k bat beslait af dat er mogelij i 1 heid b^stast de DnUsohers ea Oostenrijksr | ia hua signa hs?eas jp-'oelige skgea toe t( | breDgea. | Het fait dit ia de versterkta krijgshavej | Tas Pok eea vijaadeiijk paatasrscbip h | kaaaea gatorpadeerd wordea, vofstaai os k asn offsasiaf op z«§ tegea de daitsohe eï I oestsarijkscha bavsBis te wsttigaa» | Om alkrhaada redsnea he&ft ta a a daar-I rneds tôt hictoe gawaobt. Nu Duitsehkad I zijn katste trotf gaat aitspeka op bst Was j telijk froat, ware Taa bat allergrootsta be< taakanie mecbten we onze overmscht ôp «ce | issgdijks gebruikea @m Duitsohiaaé's aae-| maoht ean ergsa §!ag toe ta bre2gea = | Mca maf xeggea dat Russiscbe rioel ^ ia da Baitisoha sse volkomea buîîsn akg is ' gesta'd. Daitscbknd worit dus de meester 1 tbb die zee c?ic de verbindiegan met Noor= | wegaa ea Z^edea rerzekert. 1 Mogea we hopea dat de Esgs/sche vloo> de kans sal wagaa om h de Baltiseha Zee te rj drisgen ? Wie weet. Het bericht dat de Ea-p gelscben met osrerpoosdea ijrïr het mij csea-| dreggea rcertsettaa ia hat Sk^gerrak aa |Kattegat, — safêogtea die toegaag tôt de ft Baltiseha Zes verleenea — is hiervoor mis-| seb ea wel eea bskefrijke viagerwijsiag, B Da Rtisiischa vloot der Zwarte Zee, bsefi 1 i ' \ inagaiijks ais zeemacht uUge^aan. De Turk-, scha ?bat, geleid door êen beruchtea dait-s| sebaa kruiser Gœbea, becft de bavas van I? Ssbsstopol besef. î Zui2§a is Boc^gesootea dit soo goed-l; sebikë kt a gebeuïgs ? | We weten bat, er liggsn groote moailijk-hadsa ia dea weg. Da Dardaaeboa door^a-rea is gaen klaia spei. Maar sou het met | gesa beter çevolg ko naja gebearea daa bet f de eersts maal het geval was, iadiea de t Oostearijkschs vloot eerst koa veraiatigd | wordea ? De bedraigiog ia dea rag soUjTer. h dwijaea ea alla machtzea aaa de doarbraak kuaaea bestesd wordea. I Is de Italiaacsche pagiag ta Pok iaarraa | het earste badrijf ? » r: Hft ware *e hopea, waat m«er ea maer $ ia bet eau sek<?rhsid dat eea grsote daitsoha neierkag op *«a op s%em«eae wijze dea oorlog zoa beïavlos Isa. Het onderteeers-gsTaar is au zoa goeâ aïs feweerd Eea offsasisi op ses ware b^slissead. $ r, -, „-T1 -T.T.,, _ ' De gebeurtenis&ea in Ierland 1 * Engeland zal, soe 't sebijat, toov aiets f aehteruitwijkea. | Lord Freaob had e?a prookmatie afgskon-dig^ waarbij aile vergaderiagen verboden ; werdea. Siads die afkoadigisg werden Piet mia daa vijf hoaderd s-'x feiaers waartuïchea | Tek leiders aangehoadea. lersche Bladen ' "ERIN GO BRAGH/ ' £ï I ' . —Q — 1 " : v | Ili Ierlasds onde Knsi niidd YSRVOLG ea SLOT. 0 M î | Hf-i kiosateriijk karakter der Ierscbe Kerï î schijat ovarsl uit. De eerste dead der kr 51 sebe moaaikk«a (Galdees) wss de oprich s I tiag eener kerk,de daarspyolgeade de boaf * 1 Tau een klooater dat weihaast eeae twe®& ^ I acbesi werd Taa joage priesters die de gaa s | seba s reek zoudaa bedienen. Het dasrc-" | éa.Q ©ok niet kng of daar eaistoad eea aa • | der mi^dea =aa heiltgbeid ea geleerdbek F p waar ds amen, de elieailgen onderataris 0 j| ea troost TocdsB, waar éea pelgrlms, des 1 \ reisif ers hsrbergsaamhfflid ea rast aange I"bodea werden- Dgse kieostars war®a d« steuapilaren éer kriste^e «amenlering. Me-nigea wardea sôo béfaa "è. a!s de asoader kïoosters Ta?? Iarkad, îk versoem hiai skchfâ Liadisfarne.. Malmsabnry, Iost, Lu 3 xien, Bobbio, St-GsJl. larknôkg zsadeliBgça vondsa Euro p 3 esae i wilderais, ea sij bsrsohiepea het ia t lacheade lustwafaade, bgsproeid mat ét s waterea dss geloofs, Tgrsierd met de bernai-1 biojmeo vas hoop ®a iiefds sa geurasia tsb de -zastste bâiligbeM Waar iij bif hu^n* ■ aaskomsî dorhaid sa puiasH aaaîro£fea3daar Irees aa op nm greotseh pa!«is, statig, praoh-tig, dea feessei rak^ad. Doob is taak was TeSbr^cbt.Ds Tsfgilingna vas dea Gskruiste «ou 2ets hua aarésch looa oatvaagea. Ofer de Wil^s oordsa vaa Skandinavie broeide aea ochsilspelleade siorm dis ia bet raiid«Se® . der Vllh rus ksbrak ea gacsch Noord-Europa ia vuur ea viam aette. Oatslbars mentgten vaa heMsuscbe Vikists kw«mea ia huane aeesaekksn kags knsten, streomes œa ri -ierea afgazakt, roef en maord verkoa digead. Gslijk d® wilde baren %;«,asr doîle zee, se? om'straemdea aij de aabarige siraadea. Sohatksd b^zweek het eerst on-der disa stgrtvlosd, Ds awa'-ke ffstamme* liagea vaa Karel ds Greott ea Heagist sioe-gea bij haa Jopdag-m schandslijk *-p ds Tlacbt. We'haast berdkts dsse noorder-orkaaa krlaad ea à® toerts yaa geloof ea begoaaving,die eenweajaag Earopa çsrlicht eu Terwarm^ had, wer4 uîfgeblagcbt ia ®ca ace vaa bloed, Mm verwij't den krlasders egsa 9?«rdra ?ene nationale fisrbei^, Waî sr o»k ?aa aij, sij hgbbsa mij daakeas, resisn daartoe. Welk land Termocht ia hst verledea zulke ac«®. kt>3tbare als ssWaa^se kleinoodea te h@ebt@a aaa zijae gionskmoa ? Al doer eeae gsschisàeais vaa ©orlog ea strijd, vàa verveïgiag en verdrakkiag, daar daagt ia d"; verte eea belstar, h?msiaoh îicbt op, seae blinkeade ster ia eea duisterea aecht : Eria, hat heerlijk, zeaaig eikadekea, «e middea eeaer aee vaa wee : " A little bit of heaven" lsc^eode ds>©r aijse traaea, "with the tear and thesmile in her eye !" Zekerlijk mag de ter, gadeakende d?r va-derea greotheki, bet hoofd fisr omboeg dragen dosr tijdsa vaa vsrdmkking, lijden en varfuiziKg G?aa aadere lan daa groot op fewonaea Tel^slsgen, op ©vsrwonnea koaingea, <^p kuwiren op de aabarea faplukt, Icrîaad durfi rcamea op aag@p?alea roemrijker ^aa | des® gewoaaaa met. spe*r en swaard, op | overwinaiogea greoter dan aidera dis da 1 skchtiag vaa miliioeaea maasebaa tea ga-î voFge hadden. De hesrliiNte bkdzijdea !| sijaer geschiedeais is met ^eene traaen i doorw».ekt. Zijae schoonsta kr»en is aairar ea zoader vlek, alieea roodgeverfd met het bloed zijaer gemartelde kiaderea. A. R. O'FLANDERS. 1 % Hr?» S > | ; BELGi C F RO • T la des nfecbt vr. 19 foi 20 descr k àben . j wij serén daitsche kr^jgagevang^'UM»! geno^ Esea asar Merckcm, «— Greaagsn^evechtcn ! Eaar Aschhoop, Ib Afiacitisg vaa 't OffensM r Parijs 20 Mei, 20 uur. — Artilleriestîiid wearrij- -m 4,' Apre. We namen gedorande Tarke»nv »«n, krijgs^avangeaea aaar Gis , ; tel N. W R; !<ag drsng aea oaser détacha» ; msatats tst in «is d«:i de «faitggbe lioie éa j 1 vemktigds er alks, ' Parijs 21 Mei 7 uur. Gsea icfîstgrie» 5 fe^ecbtea.Graat® artillsria atrijd we«rzsjdea ' ; ds Avr« ea ia da atreek Msat^iâisr Las?i • 5 ; ' 1 Lond'n 21 Mei 7 uw< Ds Franscbe (rae-' 4 pea hebbsa mat gofd ge^oig aea k?ijgs?er< • îrichiicg uitg^voerd 0, es N.-O. Locra. Al de Toergaatalde doeleiadan Wardén cp een front Tan 4ooo mater verweiealijkt. 4oo krijgsgevangenen vialaa ia huaae ban-| âsn. j O/B Albert piaaîsslijka gevecbten. Ooste-1 lljk Habaterne varovarden wij eea vijande- !J !ijlaa-" posf. N.»B«thuv.e ttS*ît de vijssd met atikobusïaa, SJOV ,m ,~ -p rT-inr1 , j Heoft's " Ware-Rar " 1 in de VnnrliDie. Ia Gelijk gezegd in ons vorig nummer kun dit artikel niet op tijd vcrschijnm. 21 Md sa voïgends dagan wordt de VkasEscha jsagd door Dr de Groyîer ea zijn Ykamscba toaaeeîgrosp vaa bat front, aitgeKoodifd om, io de schoawbargaa der | Koniagia, Hooff, iïsn- bemlanelijkea Re-naissaace-maa, eaa dar sebitt-..readsta varte-geawoordigera vatu N^darfecd's iitteraire bascbaweg, ta komea to-jaich n, Ea viè! in | zijaj aaar den v©rm mibder volmaakte,Baar g geest ea banw verrewag beate t^oaeelatak : | d« Warenar, — Plantas' " aaar 's kndts I ghekghenheit ?*:>. ;!ietschte " Aulularia, Daaa keUï® vaa Dr fis Gçnyter zal mis-| schîea ciet ieders goedkeuriag Wcgdragsa : I besoskers vaa 't moderne t-îeater saliaxt, | aa haa kogdarigaa ©œsgacf met fija-psy-I oboî©g'?che karakterstudis ca vormvoiiaaak-|te littarataur-op'de-pkakaa, een if c aaocife | habbaa om zoo daiaiijk uit hua uUra^o-| dsraa denk-esi-sïaaakgswooaten ta traden, | ea zich te varpkatssn ia 't ietwat £chrs?u-| wsade, rawere lic-4 vaa Hoofi's tooasel ; — i da doo?sa«è-piot daaraategea, de maa vaa I de Tière's " Roaa-Kate " ©f Hssts's " Rais-| om-de-wcfsld iaJ8o-dagen sal sioh niet | ep eaamaal vertrouwd gg^eelsa «set dea j ingewikkeliea bouw van Heoft's kincbtspel | dît daarbij verdar afstaat va > oas badar-| daagfch pabliek door ieer*gewijzigde tasJ, f lcveasbsschoawing ea maatschsppslfjk® ge-I woontea- \ Bij dis kanze moeten we oas eobter Bîêî -•' Iegfea, met >âs g?dachta éat -a Groyier, is aear aktiav<? spil vaa 'i VkaiH#cha kanst-kvea op het froat, àegalijka red^aea hecft gahad om er zieb aaa ta br-u^ea. De moei> lijkheiea aija s^aarsabovea akt oaorerwia-baar : en hst is juîst «3e bedoeliag vaa dit " papiertje " om oazea jeageas hat smakea en waardeerea vaa dese krg sa moaizaam voorbereide vertooaieg — eea nieuwe prik-kel tet âtrheid over 't bescbaviagsvrrledea vaa oazen stam — mogelijk te maken. Mo-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods