De Belgische standaard

829 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 07 August. De Belgische standaard. Seen on 31 January 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/br8mc8s72t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

st* Jaa s* N* 121 . - , ..� ijl eentiGmeii het jluikuix*i Zaterdag 7 Oogst 1915. Poor Taal en Volk � i-S �ff � Wv-^yn^r A-^W^ �^fri|*5wi -**��� js# JWiiinuwfflfc.' ^3Bfar�- *hm#*F Voor �Focf H&aisd ^2? Land Abonnementsprijs iff M9KCIE ��WSMBg� ^mNi&t fes�fifb. rijs *oo�- 'S� tkmua�� bij vudwsi*�w|ag. �MKM�Ml�Hi�iUM *#*"; Indien tuur .xjuHptart prijs minder -�i- �jfcititoi i i�m i ui BssMrtwwcNsi^v' : HL8EF0M8 PEETER8. op�fftLt�m�: I�. E. BCUfMBE, L. DUYK�R8, Vreter VJMt6*A*REREfti \ SyrtrwH V*tt OEF �SCHEMIEN. Jwrf HLLMEITT. IWWWMf Be Paus eo de Vrede Gij, dk- v��r.God en v��r de menscheu de schrikwekkende verantwoordelijkheid draagt van den vrede en van den ooi-log, aanhoort houder des eeuwigen -en oppersten Rechters] l\y F^Vmdec.BemdicimSKY 'ricfr.n&.[�i: 28 Mi een dringenden oproep tot de j Oorlogsvoerende, volkeren en VOOral tot j^n wien gij zult%oeten rekenschap-geren rfr3 SlaaiSkOO/den Om ZOO Spoedig mogelijk'y zoowel van uwe openbare ondernemingen den vrede te sluiten, 't Is zeker een der j '.�*� van uwe private daden. De onmetelijke Stoutste Uitingen over dm Europeeschen [ rijkdommen, waarmee de Schepper de lan- � , j 4 ~i-~ \ den voorzien heeft welke U onderworpen oorlog, die tot nog toe door een neutralen ^ laten y toe dcQ strijd voort te zetten. Vorst en door den Paus zelf werden ge- j Maar ten welke koste ? Qat zij antwoorden, Waagd. Vit het geheele schreven Spreekt J dje duizenden jeugdige levens, die dagelijks eene stoutmoedige beslistheid, waaraa� we morals nog weinig gewoon i waren en die bij de verantwoordelijke opstoken van dien ontreehtv�ariiigen krijg een weinig vleienden indruk zal teweeg brengen. Wij laten hier den tekt in zijn geheel volgen en zullen dadrnamet een paar woorden de beteekenis ervan doen uit- schijnen : Toen we, ofschoon onwaardig, geroepen werden om op den Apostolieken Stoel den zachtmoedigen Paus Pius X op te volgen, wiens heilig ea weldoende leven door den op het slagveld wegsterven ; dat zij antwoor- den, die : puinhoopen van zoovele steden en dorpen en van zoovele monumenten, die. wij te danken hadden aan de godsvrucht en het genie onzer voorvaderen. En de bittere tra- nen, welke in het geheim van den huize of aan den voet der smeekaltaren gestort wor- den, herhalen ook die niet, dat de prijs van den langdurigen strijd hoog is, te hoog ? Men zegge niet, dat de onmeedoogetide strijd zonder wapengeweld niet kan beslist worden. MeD zie liever af van het wederzijd- sche voornemen om.te verwoesten. Men ge- dcrike dat Volkeren niet sterven. Vernederd en verdrukt, dragen zy vol verbittering het toen pas in Europa ontbrandenden broeder- hun opgelegde juk, terwijl zy hunne vryma- krij? werd ver' ort, voelden ook wij, terwijl we met ontstelden blik de bloedige slagvelden aanschouwden, de hartverscheuring van een y ader, die zijn huis door een verwoed on- weder verwoest en onbewoond gemaakt ziet. En terwijl we met onuitsprekelijke droef heid dachten aan onze jeugdige zonen, die bij duizendtallen door den dood werden wegge- maaid, namen we in ons hart, door Christus' liefde uitgebreid, al het gejammer op der ----UtUfcUUA*� W'Uuii^vttuwirtja�lor*- �, �91* �vu1 -tjfcr tot weduwen gemaakt werden en al het on- troostbaar geween der kinderen, die te vroeg van de vaderlijke leiding werden beroofd. Daar we in ons binnenste deelnamen in de angstige vrees van ontelbare famili�n en daar we innig doordrongen waren van den stren- gen plicht, welke ons door onze zending van vrede en liefde in zulke droevige dagen werd opgelegd, vatten wij aldra het vaste voorne- men op, om al onze werkdadigheid en al onze macht te wijden aaa de verzoening der strij- dende volkeren. Zelfc deden wij hiervan plechtige belofte aan den Gcddelijken Zalig- maker, die ten prijze van zijn bloed alle jmenschen tot broeders wilde maken. En 't waren woorden van vrede en liefde die wij de eerste maal als Opperherder der. zielen t*>t de volkeren en huune hoofden richtten. Maar enze liefderijke raadgeving, als zijnde die vau een vader en een vriend, bleef onaange- hoord. Intusschen groeide in ons de smart aan, het vjornemen verzwakte geenszins. Wij gingen derhalve voort ons met vertrou- wen tot den Almachtige te wenden, die den geest en de harten der onderdanen en der koningen n handen heeft, en wij smeekten van H�m het einde van dit vreeselijk onheil af. Aan onze vurige en nederige bede wilden wij alle geleovigen zien deelnemen en om het krachtdadiger te maken zorgden wij ook dat zij zou vergezeld gaan van werken van chris- telijke boetvaardigheid. Maar heden, op den verjaardag van het losbrandoa van den vrees wekkenden strijd, ontsnapt vuriger dan ooit aan ons hart de wcasch, dat de oorlog spoedjpr moge eindigen' en luider klinkt de vaderlijke kreet om vrede. Moge deze kreet sterker klinken dan het ijselijk wapeagekletter en doordringen tot de'Volkeren die nu in den oorlog zijn en tot hunne opperhoofden om � de eenen en de anderen aan te zetten tot zachtmoediger �n gezonder gevoelens. In den Heiligen Naam van God, in den naam van'onzen hemelschen Vaderen Heer, om wille van h�;t gezegend bloed van Jezus, losprijs,der menschelijke vrijmaking.- smeekeh wij U, die de Goddelijke Voorzienigheid aan het bestuur der krijgsvoerende Volkeren stolde, eindelijk een einde te brengen aan de ijzingwekkende slachting die nu een jaar lar;* Europa onteert. Het is broederbloed dat te land en te water wordt vergoten. De heer- lijkste streken van Europa, die lusthof der wereld, liggen bezaaid met lijken en puin- hoopen. Waar een weinig vroeger hel nijve-rig zw en der fabrieken en de vruchtbare landarbeid Moeiden, buldert nu vreeswek- kend het ka non en spaart in zijne verwoes- t�nj/i�vocdo noch dorpen noch steden, maar zaait overal mjord en dood. king voorbereiden en van geslaeht tot geslacht een erfdeel van haat en wraak nalaten. Waar- om van nu af niet met bedaard geweten de rechten m de rechtmatige betrachtingen der volkeren overwogen ? Waarom niet net be- reidwilligheid eene rechtstreekschc of on- rechtstre�ksche gedachtenwisseling begon- nen, met het inzicht om 'zooveel mogelijk re- kening te houden met die rechten en betracht tingen en Op die wijze er toe te geraken qe� eiuae-te- stenen ^an a�b-^fr������j�cen zooals dit in soortgelijke omstandigheden nog is gebeurd ? Gezegend hij, die de eerste den olijftak zal opheflen en den vijand de rechter hand zal toereiken om hem redelijke vredesvoorwaar- den aan te bieden. ' Het evenwicht der wereld en de voorspoe- dige en veilige rust der Volkeren berusten op de wederzijdsche goedgunstigheid en op den eerbied voor de rechten en de waardigheid der anderen, veel meer dan op de menigte van legers en op vieeswekkende ringmuren van versterkingen. Zoo1 klinkt de vre ieskreet die luider nog aan onze ziel ontsnapt op dezen droevigen dag. En wij zetten alle vrienden van den vrede, over de heele wereld aan, elkander de hand te reiken om het einde te bespoedi- gen van eenen oorlog die nu reeds een jaar lang, heel Europa heeft veranderd in een uitgestrekt slagveld. Moge de barmhartige Zaligmaker, door de voorspraak zijner bedrukte Moeder, weldra den zoeten en heerlijken dageraad van den vrede, beeld vai \ zijn goddelijk gelaat, na zulk verschrikkelijk onweer, laten stralen I Mogen spoedig ter eere van den Allerhoog- ste, schenker van alle goed, dankhymnen klinken om de bekomene verzoening der Sta- ten I Mogen de volkeren, verbroederend in de liefde, zish opnieuw begeven tot de vreedza-, me wedstrijden van wetenschappen, kunsten en nijverheden. Mogen zij, na het herstellen van het rijk, des rechts, beslissen om voortaan de oplos-t sing hunner geschillen niet meer toe te ver- trouwen aan de scherpte van het -zwaard, maar wel om de reden der gerechtigheid en der rechtvaardigheid, bestudeerd met de noo- dige kalmte en bedachtzaamheid.Dit zal hun schoonste en roemrijkste verovering zijn. In het zoet vertrouwen dat de boom v�n den vrede weldra met die gewenschte vruch- ten de wereld zal verblijden, schenken wij den apostoiischen segen aan degenen'die deel maken van de mystisehe kudde ons toe- vertrouwd en, ook voor degenen idie :de Roomsche Kerk nog niet toebehooren, bid- den wij den Heer ze met-ons te verbinden door de banden eener volmaakte liefde. Gegeven te Bonte, op het Vaticaan, den 28 Juli 1915. BENED1CTUS XV. Hoe weldoende klinken, te midden vato oorlogsgewoel en wapmgekletter, die verheven--woorden van smetteloos Recht en ongestoorden Vrede ! Alles in die taal gaat tot de zielegrootheid, keurt dom ge- welden lagm\lkt af. Niet moeilijk it te onderscheiden me zijn profijt kan trek- ken uit de vermaning van den H. Vad�r, want 't is heljf�achtoffer niet dat den olijftak kahre&kri, w�lde itcrdru/ikfi." Troostend is alleszins voor Ons, Belgen, de piaats waar ie Paus ons heilig recht, ons hoedanigheid van kleine dooli eehte en onsterfelijke nationaliteit huldigt, met de woorden diebvij onderstreepten. Nie- mand meer dan] wij wenscht een spoedig herstel van dei vrede, maar daarfoe wordt', volgen� vet woord van den Paus zelf, vereischt a%t het rijk van het resht hersteld worde, tpaartoe ni�t enkel behoort de erkenning \van ons onafhankelijk- heid door de oidruiming van ons land, maar tevens di volledige schadeloosstel- ling van al kei ons berokkend o-nrecht. Als de vijand aus den olijftak onder DIE voorwaarde imtMedl, zal Belgi� hem ongetvnjfetd aanvaarden. DUITSOHE VERLIEZEN. Volgens de Meuwc Rotierdamsche Cou- rant. � De lijsttn 284 tofc289 bevatte�de de verliezen d�r Pruisen geven op : �4.8o8 deo- den, gekwetsten en vermisten. De totale verliezen der Pruisen, tot 3I juli: 1.641.56g manneji. 'ff, Benevens die Pruisische lijsten, zijn nog uitgekomen 207peiersche, 232 Wurtemberg- sche, 176 Saksische deodenlijsten. ' PAlEft CAMBIER E. H. Pater Cambier, de beroemde bel- J {viofl-n� Tciwiolitvnk. jp A aar ao -etui* cchara iat ha maanden gevang' veroordeeld' om een reeks sermoenen te hebben gepredikt over Belgi�. Voor aile mededaelinsren zich wenden tot � �UlM^^ss^Jfe 9EF***C jMklMKfeB' : '>4$.f>', -fc. regel,, �cbtelingeft,: pcI�sscS �iaMiM�'k J A 'i-'fr'-v-idipingen. :. o.k* ;*r�- 4fo.#sgt:U �*� Vmehteimfire-p. ; 3 m��sschmg X nnbles. Eene goede gelegenheid om de Ru- briek Combles voort te zetten : het mani- fest van den Keizer. Niet in jsijn geheel �het mist brig � doch eenige kunstige knipsels : � �tn jaar is omgevlogen sedert ik verpacht werd het volk te wapen te roepen. Een ongehoord bloe- dig tijdstip is vbetr Europa en de wereld aangebroken. V��r God en de Geschie- denis zweer ik^at mijn geweten zuiver is ; ik heb den oorlog niet gewild. � Die arme keij|r ! door wreede vijanden verplicht de wereld te vuur en te zwaard te leggen, wie tjra met hem geen mede- lijden hebben, net als met den ongeluk- kigen wolf widns water beroerd werd door het l�m ? Doch compassie moet ons niet beletten voort te lezen : � Na tien jaar voorbereiding, hebbende machten der Eatente, v�fer dewelke Duitschland te machtig werd, het oogenblik gekozen geacht om het Keizerrijk te vernederen., en onder ontzaggelijke krachten te aller kante te verpletteren.> Z�o, zoo ! d.i wij die dachten-dat Duitschland alleen gereed was, na jaren- lang voorbereiding. Hoe men toch kan j missen I Verder : � Geen:schennis der internatio- nale wetten vadtege den vijqnd ken

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods