De Belgische standaard

1210 0
12 February 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 12 February. De Belgische standaard. Seen on 23 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5717m04r0v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

!� Jaar N* 28 (w\ Zaterdag i2 Febrmui .lfexS Vijf c�B�isM@a it^ii aummer V . - *xu Li 'ASL ^aggwj�iH�'M� r----T �. >�a+r�ssK w��sLjrAtf5BW*�P�B De eeuwige Strijd d� A�ii�^s*i^*w�OϫMiA�f I* **���W W �oorml*.taHaf l �tt�JiSl�^ * �r worde. *.vm�d, �rit 4. .bo�.�- zijn zij die vervolging lijden voor gerechtigheid. Ik zeide hoogsr op dat de tegenwooi- S|0t 14*ge tijd er naartoe helde het rtcht op te l offeren aan den vrede, ot liever'htn de Zevende zaligheid : � Zalig de vreed- f mt, want de pacifistische bemoeiingen �amen want zij zullen kinderen Gods sproten eerder uit lafheid dan uit uef�e. genoemd worden �. Deze zaligheid is, \ Heel de Ch*�4eli|k*:leer is een leer van bij uitstek, geichikt om den afstand te 's strijd : strijd �isschen goed en kwaad, meten tusschen heidendom en christen- ! tusschen waarheid en dwaling. Dat ont- dom maar vooraleer dat in 't licht te | zenuwen van karakter en leven, wat be- stellen zou ik eenige nevels willen uit- f doeld was irr* �n*� pacifistisch* theonen rafelen door het pacifistisch geblaat | en wezenlijkheid vond in depractische rond de geesten vergaard. Dit pacifisme | opvoeding der jonge geslachten, ; gaat dat heel weinig uitstaans heeft met regelrecht in tegen den geest v�n t ge- Christus' vredewoord, heeft in de laat- {loof. �te tijden veel kwaad gedaan met het � Niet genoeg kan men zulke strekking rechtsbegrip weg te doezelen, op den j bestrijden, en daartoe, is een voortreffe- achtergrond te duwen. Hoort men zeke- | lijk middel : het Christelijk enthou- remenschea spreken, dan is de oorlog 1 siasme, de geestdrift voor 't ideaal � het nooit toegelaten, dan zondigen de ver- | hoogste ideaal : 'tsacrUt�fc dedigers van het Recht evenveel als de I �t js ^8 leer van 't sacrificie die gepre- aanvallers ervan, en begaan effenaf J ^kt y,0tdt in de laatste zaligheid, het moorden, terwijl �ij vroeger al� helden | zaa(J van ae 2elfopofferiBg dat uitge- werden aanzien. Dit alles komt voort I str0oid wordt, en het komt op in de int de algemeene geestesverwarring, | legioenen martelaren � martelaren naar het alom verspreid scepticisme, den j het Woe(j der aderen of naar 't water der haat van het absolute, wat het ken- | tranen � waarover de Kerk zich mag merk i* van 't Duitsche rationalisme. | Yerheugen... Da vreedzaamheid, hier door Chris- J Dat vaststellen is voldoende om te stus gepredikt, w in 't geheel niet een 1 laten inzien boe totaal Duitschland aan onverschillig zijn aan het schonden van | den tegenoverkant van dit martelaren* 't Recht,, wat het huidig pacifisme on-1 leger staaf: Duitschland, dat strijdt vermijdelijk zou te weeg brengen. Om | tegen de gedachte, tegen het geloof, dat klaar te doen inzien, zou het goed g tegen het ideaal ; Duitschland, dat geen zijn de christelijke theorie over den | martelaren telt,maar z� schept; Duitsca- oorlog te geven : � Opdat, een oorlog % laad, wiens katholieken zelf zwichten geoorloofd �ij �, zegt van Poll, * eischt | Voor de vrees eener hernieuwd� vervol- fSesUurder : ILDMFON* PSETMRM. ?***� �p�toil�r� i M. ft 3MLFAXMM, L. DV�Ui, vak aKaXBim. b.v4* D*m icnamDMr.JBiii btllia�! Voor alle mededeeii�gen �ichiw&nden ot tj Villa MA GOQ�ILLB, �eedijk BEPAKIEJ �anfcondlgjkian^ �.*i Ir* *� wge*. � Reklamen i 040 Ir. de regelt Vluchtelingen I S inlaesehmgea van a regels, 040, tr. DttitscWand m Belgi� den irede hebben aangebodtn. Sedeit eenigen tijd kwamen in de DulUche bladen allerlei voorkomendhedea van wege de Duitsche pers voor onzen Koning en het Belgische volk. Ook la d > neutraleen van Duitsche uiting (al* o.^ra. in Zwitsersche kranten) kwam eenzelfde stemming te voor- schijn. Daar We aan zulke Hetheid van weg� de Duitschers oietjfijn gewoon gemaakt, kon het niet anders of daaronder moest ean of ander* loeosche streek schuilen. En 't ei is uitgeknipt dezer dagen. De t Olornale d'Italia � verzekert dat de Duit- sche regeering Koning Albert den vrede heeft aangeboden �p de volgende voorwaarden : � Herstelling van Belgi� in zijn toestand, van voor dea oorlog. �Er tenning van Koning Albert als Koning der Belgen. � Schadeloosstelling voor da geledeae r*jn;�n en schade bintt de besetting. � Handelsverdrag te sluiten tusschen beide landen mst Qostende en Antwerpen als Du' tsche verkeer- en handelshavens, Het springt in 't oog dat zrjlk�anig voor- stel Duitschland alle belang bij brengen zon voor zijn handel ten nadeele van Belgi�. Er dient toegevoegd dat de gedane voor- stellen nog geen officieel karakter hadden en slechts in gang werden gestoken door hooge en nevenstaande persones. Onnoodlg erlflf te'voegen, dat de Belgisch� regeeriBg met verachting �He voorstel van dien aard zal van ds hand wijzen. Besnard, in feite staatssecretaris, wilde de heele verantwoordelijkheid van dezen toe- stand op^ich niet nemen en treedt af. Er zal geen nieuwe titularis worden benoemd, | maar het vliegwezen wordt �en onderdeel van g het ministerie van oorlog. Het staat dus nu mmk in Frankrijk. Deze zending kqjgt daar rechtstreeks onder 't beheer van generaal dooreen ruimere beteekeals.Niet alleen �al de I�iliIE'S PLICHT � Een Havas telegram bericht dat minister Briand in zij a reis naar Rome vergezeld is van Thomas, minister van arumunitie-aan- Galieni, die een bestuurder benoemen zal. Daarloor komt men weer tot het eerste sys- teem dat vroeger niet steekhoudend genoeg was gebleken, maai dit althans meer vrach- ten heeft afgeworpen dan het nieuw in voege gebracht. Een dingen wordt slechts met dit alles ge- wenscht: dat het iran�che vliegwezen weer- om Beelemaal op dreef mocht geraken en de plaats innemen ifte het moet: de meester- schap in de ruimte. De aaiende gebeurtenissen in Albani� DS TOESTAND ging Vrees voor den strijd, is lafheid. Hoe Op-en-weg. de Katholieke leer : i� Dat of een ern- stige aanslag gepleegd wordt op een levensrecht van den Staat, zoodat het | l*f was dan het machtige Duitschland in geval van noodweer voorhanden is, of 1 den eeuwigen strijd die de kern is van dat een bevriende Staat in noodweer ge- | ons menschelijk leven ?. bracht en door een klaarblijkelijk on- I E.Belpaim. rechtvaardigen aanval in zijn vreedzaam bestaan wordt bedreigd ; of dat houge geestelijke goederen der Christelijke wereld in gevaar worden gebracht. � 2* Dat geen ander middel meer mogelijk is, om het geschonden recht of de levensbelangen van den Staat te verde- digen �. De Fransche theologanten, in < La Guerre allemande et le Catholicisme �, geven de zelfde leer, wat niet te ver- wanderen is, en beroepen zich op den Itaiiaanschen P. Chiandano, S. J, en den Duitscher LehmKuhl om hun ge- zegden te staven. Dat een levensrecht, van begin ai, thans geschonden werd, hoeft geen ver- klaring. Bestendig voelden alle volkeren aan welke zijde de gerechtigheid stond en wendden zich dan ook eenparig tot 1 den Vader der Christenheid, den Paus. [ De Duitsche Kuituur was een geduri- f ge bedreiging voor den vrede ; dat blijkt genoeg uit het vroeger aangehaalde. Lasson o. a zegt : � De Staat is naar buiten een onbedrongen, onbeteugelde, Than* bezielt ons maar �ene begeestering: de onmeedoogende n�erlaag van den vijand Zoodanig dat hij nimmer meer roeren of kee- ren kan. Daarin zijn wij het allen 9 akkoord. Maar er bestaat Verschil vaa meening nc- pess" de middelen om dat doel ts bereiken. Sommigen, uit groothartigheid, ridderlijk- heid of., teergevoeligheid... beweren en hou- den staan d&t de overwinning der Verbonde- I nen hem onmondig en onmachtig zal maken, f en zijn van gedacht dat we, eens 't v .-edesver- i drag gesloten, met den Pi uis in alles niet mo- gen afbreken. Een &ntwoordje wezs daarop gevraagd. Qe zegt: het vredesverdrag zal hem binden I en boeien! En ik : bij lacht met Verdragen 1 Zegt : hij zal te veel bloed veigoten heb- ben en onmachtig zijn] En ik : bloedwonden genezen gauw 1 Gij zegt : hij �alarm zijs. En ik : htj zal werken en wroeten en �elfzuchtige wil. Daar er voor hem geen | klauwieren lijk een bezetene. zedelijke plicht, geen rechtsorde bestaat ] Geld keert nog rasser weer dan volk. Er is , t dient hij alleen zijn eigen nut, en, daar | dan maar een uitkomen �an dit vraagstuk: | geraak kan wezen van te voortvarende han Belgi�& Holland-Yerwikkalingen? Men valt heftig tegen de Nedor- landscha regeeriag uit, omdat het zou geble- ken zijn dat oni jdigheidssckennls zou zijn gepleegd door Bolland ten nadecle van Belgi� op het Belgisch grondgebied van Baerle- Hertog waarover we e*rgislerea onze lezers ond�rhie)den, HoUaadscha soldaten zouden Baerle-Her- tog (Belgisch dorpje midden Hollandsch gi ?ndgebled gelegen in ds onmiddellijke na- . bijhesd der grens) reeds ettelijke malen bin- \ nehgevallea zijn op order en bevel en zelfs de I dd. statieovergte een ondervraging doen I onderstaan hebben. Alle benojdighedeaon- I oatbeetLrjk voor 't in gang houden v*n den f post van draadloose telegrafie op Baerle- 1 Hertog opgericht, worden huidig door de f Hoilandsche wachten niet meer doorgelaten, 5 hetgeen eeu flagrante scheadlny van onze I onzijdigheid beteekent. Men ziet daarin j .een Duitsck manoeuver doar be�nvloede Ne- I derlandsche ambtenaren uitgevoerd. Het ware echter de zaken te ver willen I drijven.daaruit te besluiten dat'ter tussschen * beide broederlanden te spannen zit. Door de I omstandigheden van giondligging en verbin- dingswegen kunnen moeilijkheden oprijzen, maar die, zoo ze gezocht en gewild werden, ^ door het Nederlandsch landsbestuur niet mo- 'i gen geduld. We doen op ons eigen grondgt- j bied wat wij willen sn wanneer rechten I reden inzake Hoilandsche verhoudingen en s overeengekomen begrippen niet worden ge- ! krenkt moeten alle buitenstaande bemoe�n- i gen ophouden. I We geloovon echter dat de Nederlandsche I regeering geen genoegzame toelichting van H feit bezit en dat hier alleenlijk iedere Staat zulks doet, geraken de Sta ten noodzakelijkerwijs in een onophou- delijken, ook na schijnbare onderbre- king, nimmer ophoudenden strijd �. Ook von Hartmann's woord : � De strijd is de natuurtoestand � toont ge- noeg hoe Duitschland de geboren vijand is van den vrede � en geen wonder, vermits alle wanorde eetfbron van twist en strijd is, en dat eene, maatschappij aan geweld overgeleverd, noodzakelijk in anarchie vervalt � en Duitschlands militarisme is een tastbaar bewijs van sijne innerlijke gezindheid. Of 's Keizers volgelingen dan � Kin- deren Gods � mogen worden genoemd ? Achtste en laatste zaligheid : Zalig de oorlog na het vredesverdrag. Het vrede s ' verdrag moet den vijand de macht van het volk ontnemen, met zijn rijk-te v�rdeelsD, ea er alhier aldaar, een brok af te kappen.' Maar a. u. b. met geen halve maten te meten! Daar- na.... moeten onze handel, onze nijverheid, onze wetenschap, onze kunst, hem 't geldop- stapelsn en 't machti&pa'icaen belette o. Slaan we den slag van dien andertn oorlog niet, dan springt de Pruis zoo gauw hij kan�en hij zal zijn sprong beter berekenen dan nn� weer uit zijn kot....t 't Zullen alsdan onze kin- deren zijn die 't zullen mogen bezuren, en.... door de schuld van hun gemartelde ouders, de schande moeten ondergaan, ia plaats van �Vrijt Belgen�, �Slaven� en �Duifechers� ie he�ten. THEO LDO � delwijze van ambtenaren die hunne persoon f lijka opinie van pro-duitsch zijn niet kunnen libsdwingen. Maatregelen in dien zin te nemen * blijken dan ook van noode te wezen. ! Het Fraosch vliegwezen j AFTEEDEN VAN MINISTER BESNARD Het mocht voorzien en bij niemand zal het ] verwondering hebben gebaard, na al hetgeen f in de laatt te weken tegen het fransche vlieg- 1 wezen is aangevoerd geweest. Het grootste I argument dat wel den doorslag zal hebben ge- I geven is het stelselmatig herhalen geweest ! dat het fransebfc vliegwezen in minderwaar- ! heid was gesteld door het Duitsche. Minister Feiten van eenige strategische beteekenis hebben we slechts inhet twist- en betwist land van Albans aan t* stippen. Op all 1 andere fronten s de volledigste stilst�nd ingetreden, want hier en daar eenige schermutselingen op het Oostelijk front brengen geen verande- ring aan den toestand der zaken. Voor wat Albanie betreft : seker mag nu gezegd dat de Oostenrijkers reeds Durazzo omdraaiden en vermoeidelijk au reeds rond Eibesan en evenwijdig verder tot aan de kust gelegerd zijn. Het samenkomen met de Bul- garen is maar een kwestie van uren meer. De overrompeling vaa het Noordergedeelte van Albanie is voor de Oostenrijkers heel ge- makkelijk van de hand gegaan. Dit is geko- men omdat noch Servifti s, noch Monteaegrij- nenin stat� waren tegenstand te eiedea ea dat de vlakte langs de Aoriatis�he austeen snel oprukken vergemakk~lij>t�, _^ ,_ In Zuid-Alba&ie fcuilen de Oostenrijkers waarschijnlijk meer moeite krijgen. Te en om Valoaa bevindt zich immers het welingericht en welbewapead Iialiaanscn expeditiekorps dat onlangs net -een gansehe legeraldeeling werdt versterkt. Waarom de Italianen er aan houden Zuid- Albani� bezet te houdea ? Vermoedelijk ; 1�/ om het handhaven van ds Italiaan- sche invloedssfeer op de Oostkust van de Adriatisehe zee te behouden 8�/ om gelijktijdig met het offensief van de b '�dgenooten van Stlociki uitgaande.ook oorlogskwestie besproken worden in zijn al- gemeene af lij ving maar ook tot In zijn bijzon- S derste punt afaalen die de eindoverwinning moet beslissen. Italie is io dtn oorlog getreden niet enkel en uitaluitelijk om de btvnjdiag te veroveren van de �irrideute provineiee� maar met een breeder opvatting van de rechtvaardigheid van dezen strijd. Het gaat om het vrij bestaan van Europa en Italia moet en wil �zijn deel daarin doen'zooveel als 't is gelijk wie der bondgencQten.Ualie's tnsschenkomst en door* dragende krtcht moet zich toonen in Alba- nie. Het heeft daarin selfs een onmiddellijk belang, hetgeen ook ai nist te versmaden is. Ea deze tusschenkomst is niet alleen ge- wens cht en noodig maar is hoogst dringend. De overrompeling van Albani� gaat zijn normaal verloop. Heel de Adriatisehe kust zal verloren gaan indien niet dadelijk afdoen* de maatregelen worden getroffen om zich te Valona z�o op te stellea dat in plaats van een echec te moeten vreezen wij in korten tijd van daar uit oprukken kunnt n ten einde onzen invloed in Albanie �iet heelemaal te laten te loor gaan. Dat Thomas minister Briand vergezelt, wijst er op dat geen bezwaren kunnen blijven hangen over de noodige ammunitie, die des- gevallend door Frankrijk zo� kunnan gele- verd worden. Een zaak wordt voor Italie dricgead : UU de tot nu toe passieve werking te voorschijn komen en handelend optreden; Het feit dat de meesterschap dei Adriatisehe zee voor ons verloren ging billijkt reeds op zijn eigen genoeg deze bewering. M HOODING UI ROUIEIU Weerom wordt door telegrammen uit Rn> me de aandacht getrokken op dezea neutra- len Balkaastaat die tot nog toe gesloten bleef als 'n mossel; als moest Roemenie ia 't korte zijn neutraliteit ten onzen voordeele opge- ven. Dit is. o. i. de gebeurtenissen voorloopen. Wel is waar heeft Engeland onlangs 250 mil- lioen frank aan Roemenie verschoten en een groote hoeveelheid graan opgekocht, maar dezehandelwijse werd eersten vooral gevolgd uit Zuid-Albanie aanvallend op te treden, f om den slechten indruk weg te nemen door Waarvoor Zuid-Albanie een beter geschikt terrein is dan Noord-Albani�. MOET DIT LAATSTE INGEZIEN? Indien we de ftiten van den dag en de ge- beurtenissen beschouwen kan men zulks gemakkelijk besluiten. Minister Briand toog naar Rome. Deze reis kan anders niet dragen dan op een doordrijvende en doordragenie Italiaacscbe actie in Albani�. Moesten we Valona verlieztn, dan zijn we alles kwijt en moeilijk zou bet vezen weerom daar voet te vatten. De Italiaacscbe regeering van dit be- zwaar overtuigen zal wel 't bijzonderste doel uitmaken van Minister Briand's zending. Ten andere het feit dat het Servisch lege7 te Korfoe werd ontsebeept, dus in do onmid- dellijke nabijheid van Valona duidt er op dat men dit leger, eens heringericht, wil benut- tigen op de plaats waarbij het ligt. Een gelijktijdig offensief uitgaande van Saloniki i n Valona zou een groot nut opleve- ren in dien zin dat door-een vleugeloprukken de Adriatisehe kust weerom kon vrijgemaakt worden,waai bij Italie het allergrootste belang heeft. - Verwachten we ons dus aan belangrijke gebeurteo �sen rond Valona. SOLDATEN KOOPT ons VERJARINGSNUMMER van Zondag Het verschijnt cp 4 bladzijden met teekeningen uit de loopgiachten. den aankoop docr Duitschland van bijna den heelan Roemeenschen oogst verwekt. De omstandigheden, ten andere, leenea er niet toe om Roemenie hit zijn neutaiiteit te rukken. Het heeft geen bondgenooten op zijn grenzen liggen daar de Russische kracht ge- neutraliseerd wordt door de duitsche. Het is daarbij omgeven van vijanden en het denkt nu nog te veel aan zelfbehoud om de kano te wagen. Roemenie zal niet bijspringen, zoolang het ge�soleerd blijft, zoolang wij in den Balkan den bovenhand niet krijgen en aldus daar too- nen machtiger te weten, tastelijk, dan Duitschland^ - Bond Saloniki Er loopen weerom geruchten van aanval. Von Mackensen zou te Nisch toegekomen zijn om den aanval in te zatten. Koning Fer- I dinand zou met den Keizer beraadslaagd heb- f ben en honderd andere meer. We houden bij oas gedacht dat een aan- [ val op Saloniki niet zal gebeuren, indien zich l geen onvoorziene gebeurtenissen voordoen. I De redenen van deze zienswijze hebben we reeds herhaalde malen kenbaar gemaakt en . bijna de he�le uitiheemsche pers Is' van dit > gedacht. Het is wonderlijk dat-alleen de Ita- ] uaansche bladen dezeeiecswijze niet deelen. i Ze zien misschien maar door een bril die ai- over Valons, blikt. _ Ken aanval voorzeggen hebben de Duit- schersnooitgedaan.net ligt in hunne ge- woonte niet. Dit alleen is reeds'een duidelijk bewijs. Wel mogelijk beramen ze iets op �ea ander front dat ze door woordeoklinkiank in den Balkan willen verduiken. Als de vos de passie preekt, 't is altijd geraadzaam op te passen voor 4e gangen. af,-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods