De Belgische standaard

814 0
11 February 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 11 February. De Belgische standaard. Seen on 25 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jh3cz3316q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

wemmmsmmmm B» Jaar - N» 27 <*>V -, ——————— ▼ iif cajatiamen het auntmar Vriidag 11 Februari lil.6 De Belgische Standaard Door Ta*ll«® Volk DAaHLJLD Voor Ohd m Ha&rcf m Xjund RAtBuwwûrrwlouuummfrt IM Ml vooraitb«tali** s - IZ " £S5L£f-Z'i »•< >■'<• "■ < "«•* •• •" ■ >■<"> "■ tadtea m«r ewmplarea vu al* wwwwr word« limxd, wordt de *ta>Bii«n«stï. DPii» BMtttWtor ï ILDKFUNS PEETERS. VêJit* ùpatellWM : M. K. MMLFAJJUk, L. DUTKSK8, v. *WAM aKA*re»**Ii, B. VAN DER BCfHKLDKK, Jmil WXXïLULKKt ïi&s- u '^r«c. v»w2aSr^-'V*« 1 <" - • -i-J—■» HMTI" m «n ■■MRtMBaMUM«w-»MnnaHaMnMj«|Hpaijaii.ijlli. Voor aile mededeeliogen zich^wendan ot t] VUÏa MA COQOILLS, Seedijk RI Aa?2koûdigingen ! s„ss k d* regci. — Rekiamea i 0.40 ir, de regeJi Vltiehteli»g«ai ^ iDi^iSchingeQ vauin^egelSc o,fo tr* fWMMNfflKti-*«sa» aerjsREaMiÉwoBaaeîsasBOBaaMKWMMOSWMBBBHWWB®"® OORLOGPRÂATJES ^kZat al zoo dikwijls verlegen aan de I punt van mijn pennestok te zuigeo, om | toch een gepasttfn titel voor mijn opstel- ï len te vinden, en 't eindigde gewoonlijk jf met zoo maar iets neer te flappen dat er S half en half doorkon. Maar nu heb ik het gevonden ! Wat zijn mijn artikeltjes in ons blad ? Praatjes ; praatjes over dit en dat ; zori^ der vaste eenheid ; ingegeven door een lezing, een gesprek, een feit, een over-weging ; losweg neergepend en aan-stonds opgestuurd. Praatjes mogen immers aan ailes roeren ; ze mogen gerust van den hak op den tak springen ; van-daag handelen over ernstige zaken, mor-gen over geestige ; ze mogen leerend zijn, of roerend ; diepzinnig of speelscb; ze mogen de gansche ladder gevoelens doorloopen en aile mogelijke vormen aantrekken. Wat kan men beter wen-scben ? En, daar we toch in oorlogstijd levec, zullen we die praaties maar best « oor- f logpraatjes » doopen I Mijn vrieod, die : een philosoof is, doceerde immers plech-1 tig : Een soldaat die praat in oorlogstijd, vertelt immer oorlogspraat,zelfs al sprak hij over 't inleggen van geschilderde eieren. » Daarmee is iedereen gewaarscbuwd, en ik ben aan een vasten titel geraakt, | Laat ons eu maar beginnen praten. * • * lin, daar we toch aan 't spreken waien | over namen zoeken, zoo we eens onder-lochten hoe we best dezen oorlog zon-den heeten ? Een naam doet al niet veel ter zake, als 't oorlog geldt. En 't kan toch maar een voorloopige naam zijn ; want 't zou me waarlijk verwonderen, moesten onze geschiedschnjvers, later, niet den eeni-gen, waren geschifeten naam via den ! Maar, dat is later, en 'k wil spreken over nu. Hoe thans dezen vreeselijken oorlog genoemd ? De Amerikanen heeten hem * Euro-pean War », doch dat is niet heel juist : de strijd woedt wel hevigst in Europa ; maar er vloeit kostelijk bloed genoeg in Afma en in Azia ; en da'arenboven, we mogen nkt vergeten dat we in 't verre Oosten, een grooten bondgenoot heb-ben : de Mikado van Japan. De Moffen hebbea steeds den m...ond vol van " Weltkrieg, " wereldoorlog. Maar die gasten gaan opgeblazen van fcoovaardij, tôt zeiis in hun woorden ; ze ragen aitijd van wereld - dit en wereld -dat, en " Deutschland ueber ailes " en elke Moi een uebermensch I De Fiaaschen spreken veel van " la grande guerre Daar kom ik al beter mee overeen. W^nt de?e oorlog is waarlijk groot ; groot om de sterkte en de macht der strijdende kampen ; groot om de ongehoorde uitgebreidheid van de Btrijdlinies ; groot om de reuzenslagen welke er geleverd worden en waar baast niemand op let, omdat ze maar locale feiten blijven ; groot, om den overvloed van hcldendaden aiom en dageiijks vol-bracht; groot om den inzet : watt 't gaat om vrijheid, recht en eere ; om christen-dom en christene beschaving... Maar toch verkies ik een anderen naam, welken door de Fransche pers 00k van tijd tôt tijd wordt gebruikt ; te weten : Duitsche oorlog. En 'k stel voor den reuzenstrijd welken thans reeds achttien maar d iang ge-voerd wordt, vooj loopig altijd " Duitsche oorlog " te noemen. Ik zeg voor-loopig", want, na onzen eindzege, zullen er missebien veel redenen gevonden worden om liever te zeggen " vnjhsids-ooriog. " | I Waarom " Duitsche oorlog ? " Ten eerste, omdat Duitschland er Duitschland alleen, de schuld is en de oorzaak van den oorlog. —\ 'k Zou dit wel bewijzen, in 't lang en in 't breed ; maar 'k heb geen papiei genoeg ! En, mijn professor van letter-kunde heeft me vroeger geleerd dal 'k moest trachten oorspronkelijk te zijn in mijn opstellen. Hoe zou 'k nu op een oorspronkelijke wijze nog fcunnen aan-toonen dat Duitscnland, aileen, den oorlog socht, den oorlog voorbereidde, den oorlog desd uitbarsten ? Daar werden al boeken en nog boeken over geschyeven, door staatkuudigen en dipiomatiekeîs, door gescûiedkundigen eû journalisten, door de Gouvernementen zelf. En daar-enboven, men moet geen opene deuren instampen I Er is volstrekt niemand die Hog twijfelt aan Duitschlands schuld. Zelfs Wilhelm de Meineedige niet, a] riep hij theatraal en godtergend uit : " Vôôr God en de geschiedems aweer ik dat mijn geweten zuiver is : ik heb den oorlog met gewild ! " We kennen uat gebaar, Wilhelm! Over honderden jaren Wilhelm, was er te Rome 00k een Keizer, die de stad in brand stak, Wilhelm, en in den gloed der brandende putnen hymnen zong van vrede en lieide 1 Ten tweede, omdat de wijze van oor-lo^voeren zoo gansch en uitsluitead Duitsch is. 'k Spreek hier niet over strategie : dat istehoogen te droog voor mij. Maar, vroeger iu aiie oorlogen, hoe wreed en ocmeuschelijk 00k, vroeger bloeide op aile slagvelden de blocm der ridderlijk-heid. Niet-strijders werden geëerbie-digd ; opene dorpen en steden werden niet verontrnst ; godsdienst en kunst werden zooveel mogelijk bescheimd ; gekwetste of ontwapende strijders werden îaifct meer als vijanden aanzietl ; bar-baarsche stnjduaiddehn werden niet ge-biuiut, Aan al die " vooroordeelen " zooais de Duitschers zeggen, heboen sij, en zij eerst en alleen, een einde gemaakt. Niet enkel met der daad strikt genomen zou men dan nog verontschuldigingen kunnen vin den. Neen,al diewreedhe-den werden stelselmatig aangewend, en politiekers en journalisten waren daar om de woeste daden van hun pinhelmen te verrechtvaarden en te biilijkeu. De afgevaardigde Erzberger schreef het in " Der Tag " : •' Hoe tvreeder, hoe on-meedoogender een oorlog is, hoe beter : want dan ia hij gauwer gedaan. '' En de " Kreuszeiting " kwam nog uitdrukke-lijker verk'aren : " Het is gansch ver-keerd zich te laten beheeischen door de hersenschim van een oorlog gevoerd overeenkomstig het volkenreeht. De wreedbeid onzer corlogsmiddeïen me et ons niet beletten ze te gebruiken. " Al wat de Conventie van den Haag. door Wilhelm aanvaard, verbiedt als on-waardig en onmenschelijk, Duitschland doet het schaamteloos en wraed ; 't ver-moorden van zwakke vrouwen en kin-deren, 't martelen van schuldelooze bur-gers en weerlooze priesters ; 't afmaken van gewonden ; 't stelselmatig verwoes-ten van opene steden, van Kerken en kunstgewrochten ; 't gebruik van stik-gassen en stikbommen i 't verslaven van vrije burgers, enz., enz. In den laatsten brief van ons bewonderenswaardig Epis-copaat, worden nogmaals verschillende artikels uit de Haagsche Conventie op-gesomd, welke Duitschland met de voe-ten treedt. Ten derde, " Duitsche oorlog omdat die brave, gemoedelijke Moffsn plot-selings veranderen in razende,gioeiende furiën als ge uen oorlog zôo betitelt. 't Spreekwoord zegt : "De waarheid kwetst " en 't moet wel zijn dat de Duit- S schers diep overtuigd zijn van de waar- ' . heid der zaken vooruitgezet in de twee eerste punten, om zoo fel gekwetst te worden door het enkel woord ' ' Duit-< sche oorlog 1 " Wat hebben ze stroomen inkt vergoten en bergen scheldwoorden opgestapeld,omdat een Fransche sebrij-| ver, Mgr. Baudrillart, een boek doopte : | "La guerre allemande et le catholicisme ! " Welmi, die dolle verbetenheid- van | onze viianden, ,is voor mij de grootste : reden. Als ik schrijven mag of lezen : , " Duitsche oorlog " dan verbeeld ik me | immer 't grijnzend gezicht van een ge- | pinhelmdenPruis,met vlammende oogen f en lippen die beven van verbeten, mach- | telooze woede. En me dunkt dat is een eerste straf | der immanente recht^aardigheid, een eerste troost voor 't geleden leed. A. V. V. Geen optimtstiscbe begoocheliages ■ De mark is op opzienbarande wyze ge- Idaald. 't Is eeu onloochenbaar feit. Velen roepen S reeds doaruit te mogen besluiten dat Duitschland de bankroet naby is. Duitscblaod sehrseuwt van den honger, we fcoorea het tôt hier, dus hetft de blokkade de gewenscat« uit«iïksôl8. Da dultscha varliesiysten geven honderd dulzenden gesneuveïden aaa. Statistiekerg verdeelec deze verliezen over geifiks tgd-stippsn en besîuiten daaruit dat Duitschland legelmatig zooveel duizsod man per maand verliest. Deze b68luitfeeicn zijn op hua minst genomen wat gewaagd. Roepen we niet te gauw mc»seleû voor weaan landalic. Op aile ge-bieden is Duitschland aan 't daien. Of het «ch er reeds de heele helliog is afgebold af kwam aan dea uitersten rand is een andere zaak. la 't buitenland vtrmindert Duit«ctîr iand's arediet met den dag. In 't binnenlaud echter bl^lt het gelyk, ja stygt het hooger. Het kau deswegeno op de verhandelingen iets bjj- enherwinncïi op 'tverlies v&n buiten. Doch van bankroet moet nog niet gesproken worden. Reeds meermalen spraken we reeds en legden onae meening over de blokkade uit-een. Het schreeuwsn van Duitschland is e;n bedrog. Daî er geen overvloed meer is ais voordien, is zeker, maar dat er korteresse is. blijkt niet z,sker. Wat de vsrliezeii betreft, het is meer dan duideljjk dat in de huidige omstandigheden de verliesien van beide oorlogvoerende par-tijen heel gering zijn. Een berekening per maacd is dusgewaagd. Uit dit allés blijkt ten overvloede dat we ens door optlmistischsgedschtenniet moeten beï nvloeden ; doch dat we 00k aan pessimis-tische beschouwicgen vaarwel dienen te zeggen. We zjjn bewust te winnen. Dat het zes maaeden, é»n ot twee jaar dure, winnen zullen we ! Maar daarom dienen we door te jj werken sefeuur en zonder oponthoud. Eerst en vooral Duitschland meer en meer l afzonderen en aile bevoorrading atsnjjden om. intussebentijd, wanneer onze legers zullen klaar komen, den eindstoot te g^ven op het eigenlijk slagveld. Koppig aanhouden en, dit zeker doorwer-ken, daaria ligt de zeg;e. AL ONZE LEZERS MOETEN ons : Extra-VerjariD gsnummer Iveischijnend op 4 bladxijden Zondag toekomei (le KOOPEN. HOOGSTUDERTEÛi Talrijk zijt gij in ons leger. Toekomstigc leiders van ons volk,. ten voile zijt ge van uw plicht en roe-ping bewust Dat hebt ge niet enkel met woorden gezegd, maar met daden getoond, door 't wapen te grijpen voor 's lands verdediging, en in nood en gevaren, lief en leed met de een-voudigste onzer volksjongens te dee-len.Gij K.V. Hoogstudenten (van Leu-ven en Gent) die spijts ailes droomen blijft van een schooner, rijker volk, die daaraan uw krachten wijden wilt ; gij weet dat dit ideaal niet te be-reiken is, zonder een meer ontwik-keld stambewust eh redelijk volk ; zonder een oatwikkelde,stambewust-zedelijke jeugd. Gij die onder onze soldaten leeft, gij voelt,gij kent en begrijpt de grooten nood van onze jongens nu. Gij 00k zijt best geplaatst om dien grooten nood te helpen. Gij zijt iong, gij ook voelt 't driftig bloed bruischen door uw aderen, u beschuldigt men het liefst van ru-moerig ongeregeld buitensporig leven. Wel weest nog eens de helpende handen het voorbeeld van de jeugd dieu te leiden hebt. Toont dat gij uw jonge drift kunt toomen, dat gij U rein en fier houden kunt, dat gij getrouw wilt blijven aan de zuivere maagden die ginds in Vlaanderen wachten op uw komst. Toon dat gij U niet verdierlijken wilt in vuile zin-nelijkheid en laag driften-leven. Gij K. V. Hoogstudenten, die iet» doen wilt voor onze jeugd, die wer-ken wilt voor het behoud van onzen reinen kloeken en gezonden volkstam meldt u aan bij het bureel S. K.V.H. van den Belg. Standaard. S.K. V. H. De toestand tusschen Duitschland en de Yereenigde Stattn We schreven gisteren dat de we«iotn 00-geworpeo kwestie van Lusitania na wissding van telegrammsn en gesprekkea een hard te knagen beentje voor Wilson ;ing zijn om deze zaak boven water te houden tan nadeele van de betrekkingen tusschen Berlijn ea Washington. En we spraken van doofpotten. 't Legt es reeds aan toe. Een telcgram uit Washington meldt heden dat de spanning ver-ruimd is en dat de Vereemgde-Statea geen gebruik meer zullen maken van bet woord «onwettig en «afkeurenswaardig» bctieffen-de de Lusita ia- zaak. Daaruit straalt ten klaarblijkeedste de plooibare houdieg vac het Yankeeland, dat plooit niet ondes den drang van zelfbelang alleen* maar ook nog onder den druk van de twiatig miilioan overjreplaute Duitschers die zich indeVereenigde Ststen inburgerden ener de grootste plaatsen op linantieel en nijver-heidsgebied inpalmden. H»t is j immer voor de rechtvaardigheid en 't recht dat er heden nog plooibare meepir-gen gevonden worden al gelang, de wind zit van het mees'e nut. Amerika dat doorz'n bur-gers het schoonste bawijs geeft van naasten-iefde met de verdïukte landen als Belgiete bevoorraden, kan over zijs hartnictkrijgen t is gelyk wie ook, te misdoeD. En dat teer kent een beele wereM-pclitiek. BËN FRANSCHE MINCSTER AFQETREDEN Staatsminister R. Bernard van het vliegwezen heeft sijn ontslag ingediend. De eeuwige Strijd (2« VERVOLG) Zesde zaiigheid ; « Zalig de zuiverea van harte, want aij zullen God zien. » Wjj treden hier op kieseb. gebied. Oudet klaur de kuiscbbeid te verdedigan, kwetst man ze zoo vaak. Nochtaas is eene valsche pruderie e«en ougepasi. Wij moeten dus den moed hsbben ds wozenlijkbeid vlak in 't ge-laat te kijken en de waarheid durven zeggen. Ik zou een oogenblik willen verwijlen, bij de beiooning aan de deugd van reinheid be-loold. De reinen zullen € God zien ». Ja, oa-middeilijk, ia 't goddeiijk genieten van het hiernamaals ; ma?r thans? Thacs ook, oni der den siuier. der Schepping, is God» schoo&heid te aanschouwea voor de zuiveren van harte. Ea ik voeg erbij, dat, zoowsl.els maagdelijke ziclen alleen de echte schoon-heid smaken, zij ook alleen het diep geheim der liefde kunnen peilen. En de liefde is de kracht die ailes ontsluit. Van liefde, van maagdelijkheM, van schoonheid, heeft da nu heerschende Duitsche Kuiiur geen begrip. Niet a>leen heeit de Duitscho philosophie h;t Recht van de Zedeiijkheid gescheiden, maar zij looehende krasweg aile moraal. « Het goede geweten is een verschijnsel, dat zich vcordoet als gevolg om eene goede sptjsvesrteering », zegt Nietzsche. En op eene andere plaats : « De gansche moraal is een brutale, langduiige vervalsching ». Niemand heeft oobesci aamder dan hij de beidensebe leer wser opgehemeld ten ko^te van het Chvisten geluof. En de gevolgen bleven u iet uit, zoodat van Poil durtt schrjj* ven: «De bloei van de «wetcnschappelijke» beoefeûin*j en verdediging der honao-*S»xua-Uteit in Duitschl td staat met het aanzien van (Nietzsche 's) leer in zeer invioedrij* ke kcicgen in verband. Da merkwaardige be-schermiog en onaantasibaarheid, wairin ïichde erganisatie van de homo-Sexuaiiteit in Duitschland (want deze organisatie be-staai) nsag veiheugec, is onverklaarbaar zonder éfi« ieer hooge eB macbtige invloeden. Meo herinnert zicii dan ook wel de geschiedems met do tafdroade des Kelxers, «de zgn. Eulenburgzaak, welke, segen alla recht en edein, in den doolpot werd gestopt. > Een aidus verkankerd vo'.k, va a hoog tôt laag, moet ten onder gaan. Uit peroonlgke berin-nering weet ik dat, cp het Congres van Lon-den tegen het «Wbitc Slave Traffic, in 1913, de Duitschers stelselmatig opkwamen tegen het oaderzoeken vaa zekere toejtanden, en Johannes Joergenssn aarzelt uiet in sija Klokke Roeiand te getuigen dat « jaren iang de Duitsche jeugd senneelis opgehitst gsweest tôt aan perveisiteit toe — ja de, universiteiten en kazernen waien hocg'.sehoolen van de« morallsatie en leerg«sticht)in van — vergrij-psn tegen de catuur zelf. » ; Oi Dultscalaad zich mag beroepea op ;,zijn kathebeke ortiiodoxie? Zegt men dat Nietzsche's theerie een aristo-cratec»iâer is, die riet tôt de massa deerdringt, dan antwoord ik dat aitijd de getatesdwalin-gen en vieescbesbaldadigheden. der grooten, tôt het vclK af'ialen en daar wecrklack vin-den. Waarheid is het dat nargens het hei-r< decsche der Dui sche pbilosophie zoo cyniek aan den dag kwam als in de lesrstelsels van den wijzgeer dk waanzirii,!,; stieii.herhalecd: « Ich bin dumm, ich bit) dumml » Het is de beistecschb Duhsc'iiand vaa Nietzsche, Wagner en voq Bern hardi dat oorlog-voert tegen het kathoàeks België. M. E. Bklpairs. DUITSCHLAND BIEDT BELGIE DEN VREDE AAN De « Giornale d'Italia » drukt dat de duitsche regeering Koning Albert den vrede heeft aangeboden op heel gunstigf basissen van herstei. Met verachting werd zalks door det Koning van se hand gewezen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods