De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1196 0
30 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 30 November. De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen. Seen on 22 January 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kd1qf8kr1s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1#te Jaargang — Nr 25 — 1 PENNY Registered at the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 30 November 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIQINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh Zes maanden 3/6 „ 6 sh Orie maanden 26 „ 4/6 BURGEMEESTER MAX Burgemeester Max is terug te Brusse» ! Deze tïjlding heeft aille bin-nén- en buitenllani-sche Belgen recht gèlùkkig gein'aakt. De wraakroepende vervoilgingen, door .e Duitschers tegenover burgemeester Max ge-pleegd, miaken van hem een der edelste ma'--telaars van den oorlog. Hij heeft niet opge-houidien het Recht te verpersoonlijken, het Recht in kamp met de (brutale overmacht, he' Recht dat lijdt, strijdt en nooit buigt. In de m'aand September 1914 werd hij uit Brussel weggevoerd, om — zooals de goever-neur van der Goltz zegde.— "één eervolle ge-vmgenschap" te oridergaian. Eerst werd hij geïnterneend in de vesting Giatz, in Silesie. Hij bleef.er meer dan ander-I.alf jaar, alleen en verlaten. Naar de vesting van Cefllle-Schioss gebrachi, vonld hij daar landgenooten. Op photo's van dit tijdstip zien wij hem te midlden van sol-daten van het 9e en van het iode linie, of om-ringd, door Belgisohe en Fransche vrienden. Een afgevaardiglde van het Spaansch ge-zantschap kwam zekeren dag te Schloss. Max was die tolk zijner lijdensgezellen : hij legde hun grieven bloot. Aarastonds daarop werd hij naar een krijgs-gevangenis te Berlijn overgevoerd, beschul-digd in verband te staan met de Bëligische regeering en de onitvluchting van gevangenen bevorderd te hebben. Deze beschuldigingen tiienden als voor-wendsel voor een langdurige gevangenschap : Den strengen winter 1916-1917 braeht Max in dit gevang door. Vreeselijk leed hij van de koude in een vochtige oel zonder vuor . Eindeiijk toch kwam hij voor een krijgs-raad en werd vrijgesproken. Maar de militaire overheid iloste haar «lacht'offer niet : men be-teekende hem een vonnis, waiarbij hij veroor-deelld was tôt 1.000 mark boiet of twee maanden gevang. In de onmogelijkheild zljnlde te ketalen, werd hij te Beriijn apgesloten in het gevang der Moabieten. Einde 1917 moest hij naar Calle-Schloss terug. Daar vond hij de professoren Pirenne en Fredericq, van de Hooges<chooll van Gent; heer Lippens, van Gent ; de zoon van advo-caat Graux; heer A. Gokfcchmidt en andere landgenooten. In de maand Februari 1918 werd hem iets nieuws aangewreven : het te warm onithaal der njrie voorzitters van het Brusselsch Be-roepshafyde drie hooge magistriaten, die 00k naar Duitschland1 gevoerd werden om hun trouw aan 't Vaderland. Voor de derde m'aial werd Max toen te Ber- t lijn gekerkerd (Maart 1918) en wederom mar- | tdde hem het wreede "Blonde beest", dat i( macht hoven recht stelt. , Maanden verliepen... Er kwiamen dagen, < da de Moeke burgemeester l'idhameitijk te neer « gedrukt werd door de barbaarsche ibehande- i ling, die men hem deed onderstaan. Maar zijn < geest bleef heilldier en zijn wiil sterker dan ooit. 1 Nooit, nooit, zelfs niet als ziekte zijn gestel 1 Idreigde te ondenmijnen, iboog' de fiere man ] voor den Germaan ! ; En nu is hij terug in zijn stad ! Bij zijn i in-trede hingen nog op de muiren de overblijf- ( sais der roerende prodîamatie's, in Augustus c 1914 door hem uitgevaard.igd. De tijd heeft ze versletén, bevuild, ontkleurd — maar nog zijn £ ze fier, heldhaftig, onverzetteilijk. Die over- s blijfsels zingen hun huilideliëdi aan de nationale Idriekleur ; zij verkondigen het vast ge- ^ bof in de overwinning ; zij pred'iken geduld * en ingetogenheid, in afwachting van het uur ^ der wedervergelding. r De overwinning, «dloor burgemeester Max S voorspéld, is nu eindeiijk gekomen. Het uur der wedervergelding kan niet uitblijven. De j Germaan zal boeten voor zijn eu'vefldaden. De Dageraad e o ♦ I Parljs aan e burgemeester Max p Het bureel van d'en imunicipailen raad van " Parijs stuunde heer Max, een adres itoe, waar- d sij hij gegroet werdi in afwiachting dat hem d te Parijs een ontvanglsit, waardig van hem, te beurt vaille. Het ad'res brengt huitdte aan den e held 'van den pliiaht, aan den e*Men zoon van fet heerlijke Belgie, onvaitbaar voor verleiding e -venais voor vrees, die niet ophietd tegenover a le zegevierende barj>aarsctoheid het protest 'an een gehoond geweiten aan te teekenen. v d # n ( ( Burgemeester Max l Staatsminister h Burgemeester Max is tôt staatsminister be- d îoemd. Aan senator Franqui vieil dezelfde eer d 'e beurt. Barbaren zijn za, barbaren zullen ze blijven In een van die scher^zinnige redevoeringen waarmede Georges Clemenceau de Fransche naltie, en met haar 00k heur vrienden de Beilgen en de Britten, héropbeurde — toen de tijidiingen van het front aliles behailve verheu-gend waren — komt nu weer de groote staais-man aan Frankrijks voilksveritegen w oord i fers te verklaren, dat het niet voldoende is den oor-l°g gewonnen te hebben, maar dat >iu de Vrede moet veroverd worden. Dit is in korte woorden den Itoestand bioot-gelegd.Het Vredesoffensief door de Duitschers- be-gonnen, toen zij reed's wisten, dat de zaak voor hen totaail' verlloren was, en wij daar enkal op hoopten en er niet gelheell' en al zeker van waren, gaat voort, ondanks den wapen-stiitetand en de overgaive van hun vloot, zon-der sllag geleverd te hebben, van de vloot die den verwaanden rnoordenaar deed uitroepen : "Onze toekamst ligt op de zee!" Onze bonidgenooten zufflen zich echter niet meer in de wieg laten leggen. Het bewijs er-van -ligt in de manier, waanop de Engâlsche vloot de "vaisseaux fantômes", van prins Heinrich en von Tirpiitz "in ontvangst'' gi'no-men heeft. Tusschen twee rijen strijdvaardige Engel-sahe oorlagschepen, elk man aan zijn strijd-post, elk kanon voorzien van het noodige, komdien de Duitsche ootilogschepen zich ko-men aarabieden. Voor een zeeman kan geen twij'fsl bestaan, enkel bij het zicht van een oorlogschip, of het silagvaard!ig is of niet, Die betooging, die stil-zwjigende betooging van mistrouwen moet dan de enkele Duitsche marine-officieren, die nog een greintje eergevoei toezittiten, diep ge-troffen hebben... De tranen, die bij sommigen van hen over de wangen ralden, namen voorzeker dââr hun oo.rsprong. De "geste" van Admiraal Beatty is de be-'.•esitiging van CJor1 enceau's woorHen, en .mok* 30k ons motto daarstellen. Een Duitscher ls niet meer te betrouwen. Als de dieren:em-mer, in heit hok, de hyenas en de piaraters voor /ijn voeten ziet kruipen, legt hij niet te min nooh karwat-s noch zweep neer, en verliest hij zijn volikje niet uit helt 00g. Z66 moelt het zijn tôt de Vrede geteekend is, en z66 moet het blij ven tat al de voo-rwaar-den van de Vrede vol'bracht zijn. Duitschland zet nu aile zeilen uit, om zijn iTeideschip in zoo gunstig mogélijke waters ;e brengen. Bij monde Vian Herr Eiberit, de miflioen--ijke zadellmaker, die, aJ's "tammen socia-ist", Prins Max van Baden in de Kanselierij spvolgde, werd gedreigd. Moeders, die dans-:en, en juichten, toen de Gotha'is in Londen >n in Parijs vrouwen en kinideren doodden, ichrijven smeekbrieven aan hun, "zusters" 1er Enitente-landen. De "gfenossen" doen een >proep aan de "Kameraden". Oostenrijkers, n nauwe betrekking met het Vatikaan, w.a-*en een laatste poging op 's Pauzen tusscnen-comst. Prims Lichnowsiliy, voiorm ilige Duitsoh gezant te Londen, die den moed had Dui'tschlands voorbedachtheid in den laffèn lanvail te ontmaskeren, schrijft, maar te ver-Jeefs, aan zijn Engélsche "Bekanntschaften" ►m medieffijden op te wekken voor het lot der ingel'uikkige, stervende Duitschers. Initusschen leivert onis de terugkeer der En-falsche krijgsgeviangenen het akeli^st chowvspeJ, dat iemand zich kan inbeelden. Ge moet oprech-t lafaartl zijn en barbaar an kop tôt teen, om krijgsgevangenen te be-»and'elen zooals DuitgoMand's volk de B:it-ohe krijgsgevangenen behandeild heeft, en 10g 'behandelde ondanks den gesloten waptn-tilistanidl.Terwijil in England de Duitsche krijgsge-angenen op den zellfden voet leefden als de mgelsohe solldaten ; terwijil Duitsche officie-n in eerste klas rijtuigen vervoerd wenien — n dit in Duitschland gekend was — werden nze arme "boys" behandeild, zooals nuiit een ioodlhuid zijn silachtoffers heeft geniarteH. Duizenden en duizenden Britsche soldat en n officieren, werden uit de gevangeniskam-en, die in het diepst van DuitschJand1 gele-en zijn, na den wapenstifatand eenvoudig losgelaten", zonder eten, zonder vervoermid-elen, zonder genoegzaam kleeding. H onde r-en zijn op dien marte'laarsweg omgekomen. En denkt nu niet, dat dit het werk is der nkele "overheid." ( , Duiiitsche nunsen — wierpen. de klein portie :en of koffie nog liever ten gronde, d-)n ze an dlie "haesslige Engdaender" te bezor.'en. Laat dan het "gecam/oufleerde"mieU'W gou-îrnement over verbroedering spreken ; laat an de Keizersocialislten den olijftak hantee-:n, met de zwierigheM van een beer, die de pas espagnol" wil afgeven,dan houden toch ij staan, dat het huidig Genmaansche ras iet tôt het mertschdiom behoorlt. Het moet be-andeld worden, zooals het de onzen behan-^Hde. Enkel met afkeer en voorzorg moe ten 3 Duisohens voortaan door menschen bena-îrd worden. FLOR BURTON. Redevoering van koning Albert te Gent De zeltduiveil heeft in ons hoofdartikel van venleden week zood^nig huis gehouden, dat we veupilicht zijn er een deed \an te herplaatsen, te meer daar wij aan de beteekenis van 's Ko-nings woorden groot ibelamg hechten. Hier valgt dus nog eens den zin, waarop wij de aandlachit riepen : Laat ons werken aan de heropbeuring van het land, hand in hand, eerlijk vereenigd en bezield door den geest van zelfopoffering, on-der de hoede van onze vrije instellingen, die de rechten en de belangen van ons volk moeten waarborgen. * * * Wij woegden bij dit kontnklijk woord, uit-gesproken- in de gekende pilechtige oimstandig-heid : De Koning heeft hier dlus een merkwaar-digen zin Uiitgesproken, die voil belofte is voor de toekomst. Wij hebben dien zin hierboven onderlijnd' . "Hand in hand, eerlijk vereenigd en b'ejèield door den geeste van zelfopnffering, moet gc-werkt worden aan de herop'beuring des lands." — Dat wll toch wel klaar en duideilijk zeggen, idiat er geen bevoorrechte s:tand!en rnogen zijn en dat de begunstigde felassen der samenle-ving zich, desnoads, opofferingen dienen te getroosten. Ware het anders, dan kon er van geen "hand in hanid gaan" spraak wezen. "Onder de hoede van onze vrije instellingen, die de rechten en de belangen van ons vrlk moeten waarborgen", dient het werk der op-beuring te geschieden. Dus de Grondwet, die zegt : "Aile Beilgen zijn geilijk voor de Wet", mag geen "vodje papier" meer wezen ! Ieder gefijke rechten en geilijke pl ohten ! Elken sol-daa;t, kiezer, belastingbetaier... maar cok ieder zijn rechtimatig deel wan de oorlogsscha-devergoeding ! Voor de woorden, die de Koning bij 7ulke pllechtige gelegenheiden uit Dreekt, is .j'teeds de Règéering verantvviSoiicfen)k. Hebben de ministers van Den Haver dus reeds ingîzien, wat kernel zë schoiten? Het weze z66. ♦ Griekenland voor Leuven De Hoogeschool van Leurven zal heropge-bouwd worden in pentellisch marmer. Het Greco-Belgisch verbond, onlangs te Athenen gesticht, gelast zich met het bestellen en het verzenden van het nondige marmer naar Belgie.De heer Svoronos, leeraar ibij de Hoogeschool van Athenen, zal', in zijn hoedanig-heid van vertegenwoordiger eener groep ar-tisten en geleerden, een verzameling zeldzame boeken en kunstwerken opsturen aan de Hoogeschool te Leuven. ♦ Kamiel Huysmans nogmaals opgehouden Een Reuters-hericht deelt mede, dat Kamiel Huysmanis, die zinnens was de eerste vergadering van het parlement te Brussël te gaan bijwonen, nogmlaals dioor den "Zeelie-den- en Stokersbond" belet werd te Folkestone af te varen. Door de ondervinding geleerd, had Huysmans deze maal >voorzorgen genomen : hij stelde zich op voorhand in betrekking met Mr. Bowerman, M.P., secretaris wan de "Trades Union Gongress Pariementary Com-mittee", en deze verkreeg van Mr. Havelock Wilison, M.P., voorzitter van dteni "Zeëlieden-en Stokersbonld'", de ibelolte dat Kamiel Huysmans deze maal niet zou gehindierd worden. Het Belgische gouvernement had te Boulogne een motor-car gereed gesteld, ter beschik-king van Huysmans. Nochtans werd deze belet af te varen. Het ReuterJbericht voegt er bij : "Het is meer dan waarsdhijnlijk, dat dit incident zal opgeworpen worden in het Belgisch parlement."* * * Kamiel Huysmans iis later vertrokken te Southampton wor Den Haver, ondter de be-scherming van de British Seafarers Union, tegenstrevendte vereeniging van Havalbck j Wibon's bonid. ♦ Roemrijke opschriften i Het ie en het 2e bataljon der karaibiniers- 1 wielrijders worden gema^htigd den naam Reigersvliet op hun richtvlag te dragen, om 1 het schoon gedrag dezer eenheden tijdens het ' gevecht van 6 Miaart 1918 te herdenken. t 1 De Belgische Handelskamer te Londen be- richt dte nijveraars, die wenschlen onmiddelijk 2 naar Belgie terug te keeren, met het doel hun nij'verhei'd herinterichten, dat zij bereid is nota 1 te nemen van hun namen, in vooruitzicht der i te niernen stappen bij de Bélgisahe overheden. 1 Zch te wenden : 24 St. Dunstan's Buildings, c St.Dunstan's Hill, E.C.3, aile dagen ng \ 2 u. 30, of per brief. t Welkom te Metz De Fransche troepen werden geestdriîtig verwelkomd te Metz. Een aardige groep meisjes, in haar [nationaal kleedij, bieden ruikers aan de bevrijdende soldaten. DETERUGKEER Belgisch officieel comitéît voor Engelanti (Dit stuk kéam ons toe, als ons nummer pers was.) Het Belgisch Officieel Comiteit heeft Maan-dag zijn vergadering gehouden, in Burlington House, 6, Burlington Gardens, Londen, W.i. Er is overgegaan tôt die aanstelling van Baron Goffinet, voorzitter ; de heeren Couillier de Mufder en Stiandiaert, ondervoorzitters ; als-00k de heeren Begerem, Deschamps, Eecke-leers, Godechaux, Lambert, Legrelle en Op-defoeeck, leden, benoemd van het Officieel Comiteit bij Koninklijk Besluit van 5 November. Het Comiteit heeft zich lang bezig gehoulden met ihet vraagstuk van den terugkeer naar het vaderland.Het verslag wierd onderzocht der on-derland. Het verslag werd onderzocht dier on-der-comm.issie van arbeid, nopens den terugkeer dar werklieden. Men heeft 00k kennis genomen van het Koninklijk Besluit, een hoofdbestuur stichtend voor den terugkeer naar het vaderland en waarvan de bureelen gevestigld zijn te Parijs. Het Comiteit heeft beslist bij de Regeering aan te dringen, opdat zonder uitstel een bureël in Londen zou inge-richt worden. Afzonderlijke bekendmakingen zulllen nopens dit ontwerp gedaan worden. Het Comiteit heeft zich in betrekking gesteld met de Britsche Overheid om de brief-wisséling mët vrijgemaakt Belgie te verge-makkelijken. Als geVolg vian dieze werking mogen de brieven, bestemld voor de bevrijde plaatsen, met de post verzonden worden en zulilen besteld worden van zoohaast de om-standigheden zullks toelaten. Voor den oogenbl'ik is het onmogelijk de postcensuur af te schaffen. Nochtanis is het reeds 'fcoegelaten portretten, ziohtkaarten, enz. te verzenden. * * * Wij zouden onzen lezers willen mededeelen of de genaamlde Eeckeleers ail dan niet de per-soon is, die in De Metaalbewerker steeds een nevolutionnairen toon aanslloeg ; die meetin-gen gaf te Grayfort en te Letchworth, met het gevoilg, dat den lin November een betooging jlaats greep, waarin de Belgische groep voor-îfgegaan was van een roode vlag en alllerltei ireten tegen onzen Koning werden geuiit? Wie .laat ons dit weten ? Belgische Diamantnijverheid Er is ernstig spraak, dat onze diamantnij-/■erheid in Engëland in zijn geheel, met pak »n zak, op één boot naar Antwerpen zal trek-cen.De "Diiamamtlbewerkersbond" stuurt daarop aan en hoopt té lukken. Patroons en werk-ie(den zouden dus op denzelfden dlag afvaren, net al hun materiaal aan boord. Men verwacht zeer kortelings in Londen ■iear Van Berckelaar, voorzitter van den 'Anitwerpschen Diamantbewerkersbonid", die net belangrïjke inlichtingen uit Belgie zal ko-nen.Van de 500 Belgische diamantmannen gaan eker de 9/10 huiswaarts. Nog een belangwekkende bijzonderheid : de îond van Londen heeft ongeveer 80.000 fr. n kas en diat niefctegenstaande de zware on-:osten, die de Vereeniging te dragen had. Met lit "appëltje voor den dlorst" hopen de uitge-veken diamantbewerkers den A. D. B. herop e beuren. Dit overgroot in-kas zal geen ver- 1 wondering wekken, als men weet, dat de le den tôt 4sh. 6d. per week afdroegen. De diamantbewerkers in Londen hebben dlus op practische wijze de macht van het vereeni-gingsleven bewaarheild. Ze bileven trouw aan hun venleden te Antwenpen ; nu zuâlen zij die vruchten plukken van hun welbegrepen ' ' spaarzaamheid". Belangrjjk bericht Men deelt ons mede, dat de Belgische uitwîjkelingen aile inlichtingen kunnen bekomen, die ze verlangen over- terugkeer, werk, onderstand, grieven, enz., enz., bij het Belgisch Officieel Comiteit ïoor Engeland gevestigd, é, Burlington Gardens, Lon-don.jW. 1. Men kan zich persoonlijk aanbieden of schrijven, en men mag in elk geval op een welwillend onthaal rekenen. De metaalbewerkers voofal zullen van dit aanbod gebruik maken, daar Heer Eeckeleers bij Koninklijk besluit lid ge-noemd werd van dit "Officieel Comiteit."De bevoorrading van bevrijd Belgie Men werkt ijverig aan hët herstel van de haven van Zeebrugge. Enkele schepen moch-ten reeds landen ; weldna zal hij toegangellijk zijn voor de oorlogsschepen en vooral voor dte handellsschepen. In afwachting, trach't de "Cotaimission for Relief in Belgiuim" de bevoor.rading te verze-keren. langs het kleine grensstadje Sluis. Een vertegenwoordiger van de C.R.B. kwam dloor deze plaats en trok naar Brugge, waar hij zich in betrekking stelde met de Belgische overheid. Men idenkt dat een zeker getal boo-tie'n, die in de haven te Sluis liggen, zullen op-gevorderd' worden, om gebruikt te worden door de C.R.B. tôt het verzenden van eetwa-ren in gansëh bevrijd Belgie. Men poogt door vflijtig arbeiden het kanaal van Brugge weer bevaart>aar te maken; dte Duitschers hebben er schuiten in den gronldi geboord, ten einde het onbruikbaar te maken.' * * * Bovenstaande lezen wij in de Legerbode van 16 November. Als er dlus flink doorge-werkt is, moet de bevaarmaking al ver ge-vorderd zijn. Uit bijzondere berichten, uit verscihillende >ronnen, blijkt ons dat de bevoorrading nog îl'tOos te wenschen laat. ♦ Als wij weg zijn? — "Wat zullen de menschen van Groot-Londen doen met al hun luizen en flats, als wij weg zijn?" — vroeg nenig Belg zich af. Geen nood, schijnt het. Vlillioenen soldaten komen 00k huiswaarts. Zoo wordt gemeld, dat in Croydon alleen 2.500 woningen noodig zijn voor de terugkee-rende mannen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1918 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods