De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

1407 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 June. De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest. Seen on 21 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qz22b8x49x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

NUMMER D. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHI-II). JUNI 1318. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON DIE Voor al wat «De Diesten var » aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier C. Van Xicp.om, Z. 87, B. L. Vervlogene dagen. Diest van Auguslus toi Januari 191.). Een tijdperk van rust ! Wel violon nu en dan Belgischë of dùitschc patroeljes in de stad maar de bevolking was aan erger gewoon. ()p 9 September, Zaterdag, kwamen eenige duitsche wiclrijders do stad binuéngereden. Op demarkt kwamen ze boter en eiëren opeischen en na dit boevenwerk gingen onze motion bij Ceulemas taarten eton. Een belgischë patroelje was onqertusschen langs de Schaffensche poort binnengekomen. Onze soldâten stopen langs de huizen tôt aan de Soeieteit. Een schot knalt. De duitschers laten ailes vallon en rijden ijlings langs de Leuvenschestraat weg. Ongektkkig voor lien vallen ze daar op eene «automitrailleuse» ; de onder- officier werd noorgeschoten en gekwetst naar bot hospitaal overgebracht, de anderen ontsnapten. Ziedaar de gebçurtenis : onze Diestenaars werden ongerust. Des anderendaags, terwijl ze allen in de half-twaalf mis zaten, kwant een bataljon met kanonnen do stad binnen; de kerk werd omsingeld en al de huizen bewaakt. Rond 1 uur moesten vrouwen en kinderen naar huis gaan; maar de mannen, met de han-den omhoog, werden op de groote markt vergaderd : machien-geweren stonden op het terras van het stadhuis en nu werd bot vreese-lijk nieuws aangekondigd : de mannen zouden worden neergeschoten en de stad platgebrand. Ikirgemeester, raadsleden,dekon werden aan-gebracht en met schrik zag men het noodlottig oogenblik riaderen. ïoeb bekwam mon van de overheid dat men don gewoden onder- èfficier zou ondervragen. Doze zegde de waarheid : « de burgers hadden niet. geschoten >> ; de bevolking was gered. Een zoon Engelen uit de Paardenstraat had een duitsche kogel in den zak, deze werd dan ook per auto weggevoerd. .Men vernam later dat aan het tuig iets had gehaperd op de Leuvenschebaan'; Engelen wilde van het oogenblik gebruik maken om weg te kojnen ; eenige kogels werden nagezonden en de ongelùkkige kreeg er een in het been, werd ingehaald en 1er plaatse afgemaakt. I)ien naniiddag kwaam een trein met vrij-willigers naar Schaflen en eene sçhermmutse-ling greep plaats builen de stad. Kloek violon onze jongens op do Duitschers aan. Van boven op het fort Leopold kwamen ze af, maar de Duitschers hadden gescluit en sloegen den aan-val ; af onze soldaten waren vcrplicht zoo gauw mogeli jk in te schepen en weg te ri jden. Eenige houwitsers worden nagezonden maar zonder gevolg. Dispargum. Nieuws uit het Kanton. Lezers, hebl ge nieuws ? Zooja, stuurt het op : 7 is mv pliclit. Diesi. Schrikkelijk tramongcluk. — Mevr. Hollants, echtge-noote van eén hotelhouder te Averbotte, hegin» in Maart, aan de staatsspoorwegstalie te Diest, de onvoor-zichligheid van den stoomtram te spnngen voor dat v deze stil liield. Zij werd onder de wielen geglingerd, de beide beenen afgereden en bovendien, ijselijk gekwetst aan den buik. Gewetenlooze schurken maak-ten van de verwaring gebruik om met liel geld en de waren die het slachtoffer bij zich had, op den loop te gaan, — Sneuvelde vrôeger op 't veld van eer : Allons Macken van 't <S. liniregt. llij is gevallen den 31 Jnli 1915, in de voorposten aan Ramscappellé en rust nu op 't krijgskerkhof van Adinkerke. — Vele liefdadigheidsfeesten worden er gegeven om de noodlijdenden te ondersteunen. Zoo werd den 10 Maart door den Cleijnaertskring opgevoerd : « Het teeken des kruises » hetwelk een buitengewonen bij val had en eene groote soin geld opbracht. Den 17 maart werd in 't Casino opgevoerd : Robert en Bertrand, dat ook groot succès had. Onze briefw, merkt op dat daar eenige ongewenschste gasten tegen-woordig waren. Hij geet't ook eenige namen van die met den duitsch meedoen docii voorzichtigheidshalve deelen wij die niet mee. 't Schijnt dat de dochter van een beenhouwer van de Botermarkt alsook eene dochter van een sclioen-winkel van den langen steenweg kennis hebben met een duitsehen officier. De doehters V. d. M. wonende voorheen schaffensche straat, en nu op den Allerheiligenbcrg, doen elken dag de « para démarché » met 'nen moi'aan den arm, door de stad en gaan kortelings naar Duitschland om aldaar te trouwen. Goe reis, de wind van achter! dat dit boeltje maar daar bjijve. — Gérard van de Pruts protesteert. Waarom ? omdat D.D. lie fil getrouwd heeft ! Nu, vandaag onttroiiweri we hem pîechtiglijk. De jonge doehters der stad gaan dit nieuws met vreugde vernenien : alzoo is er nog kans voor lien !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods