De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

3063 0
01 October 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 October. De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest. Seen on 25 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3775t3hg1j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

NUMMER 12, tCxEGELATEN DOOR I)K MILITAI HE OVKRIIKir: Octobcr 1918. DEDIESTENAAR \t 4 \ t\ jM^n / fp|f4\ \ oor ni wat « De "Diestenaar» aaniraat MAANDBLAD DER wende nien zich lot tien SOLDATEN VAN HET KANTON DIEST ©§@ Aàlmoezenier C. Vax N'erom, Z. 87, B. L. Onze Vcrjaring. Gecne vreugde borrelt «p uit ous hart ; gee-pe feestkreten doorkruisen de kiclit, neen ! 'I is eerder met droefheid, met beklemd gémoed dat we onzen 2lk" jaargang beginnen. Zoovele onzer vrienden schneven liet ons : « 't Is te hopén dat ons frontbladje geeti lang leveiï zal hebben » : Ze zongen bijna : « Hij leve niet lang? » En toch zijn recds 12 maànden voorbij gevlogen sinds de eerstc Diestenaar hct lielit zag. Laat ons te dier gelegenheid een oogslag achterwaarts werpen en zien hoe we dit eerste jaar bebbeii doorgemaakt. 't Beshiit stond vast : ons gazelje moel er komen ; docli hoeveel moeilijkhed'en zagen we in 't versc-hiet ! Terwijl we den grooten steen-weg van Veurne-Yperen op en ai' wandelden, werden aile kanten beschouwd en ailes gewikt en gewogën : lvwestie van den drukker, de verbetering, de opzending, de censuur, de toe-lating, 't verzamelen van 't nienws enz. enz., en niet min, den geldelijken toestand. Dank aan edelmoedige medewerking in Sainte-Adresse en op 't front, liep ailes goed van stapel en waar we nog het meest om vrëes-den, dit Inkle het best ; dit overtrof aile ver-wachting. De lijsten der bijdragen hebben ge-toond — en toonen nog, dat zoowel kleinen als grooten lmnne sympathie voor hun gazelje niet atleen in woorden deden bestaan maar ze in klinkende daden omzetteden. De Diestenaar mag, denken we, tevreden zijn over zijn eersten jaargang. Nieuws uit de ge-liefde streek lieeft hij nog al wel mede gedeeld. Nochtans daar kan nog verbetering aan ge-bracht worden als iedereen mil mede werken ; 't nieuws verzamelen en mededeelen is toeli ons bijzonderste doel. Onze artikels meest onlbloot van letterkundige waarde hebben u willen spreken over uwe streek, uwe stad, u\v dorp. Eëi|ige nul tige raadgevingen zijn daar naliiurlijk l)ij gekomen, getroùw aan onze leuze, nuttig en aangenaam. Verschillende sol-daten hebben elk'ander terng gevonden, dank han 1). 1). ; eenigé brieven hebben door hem hunnen bestemmeling bereikt ; in één woord : een broederband is tnssehen de mannen van 't kanton Diest gesmeed. Voor 't 2'il jaar, hopen we op den ingeslagen weg voort te gaan, rekenende op den steun en de medewerking - vooral door 't mededeelen van nieuws van alleu, zonder eene enkele uitzondering. Zal deze verjaring de eenige zijn ? uit den grond des harten hopen we van ja ? Moeten we nog wat uitkomen, we zullen het doen voor onze soldaten doeh we koesteren de vaste lioo]) dat 1). D. weldra zijne roemi ijke intrede moge doen in 't Kempen- en Hageland. -Moge 't waarheid worden ! (iod geve 't ! Wat zoudeii we verheugd zijn moehten we weldra hooren : 1). I). uxis een oorlog'sgazetteken ! Dit is de innige wensch van De Diestenaar. N.-S. Alhoewel bel Oktobernuiumer slechts nr 12 draagt is het loch het eerste nimuner van den 2den jaargang want is Juli is D. D. niet kun-nen verséhijnen omdat de drukkerij gedurende eenige weken stilgelegen lieeft. Dus een maand-bladje met 11 nummers in een jaar! 't 1s oorloge Nieuws uit 't Kanton. Wie is de oorzaak dat we weiniq nieuws mede deelen de gelukkigaards die iets ontvangen en den tijd nietvin-den (?) het naor I). I). te schrijuen. Diest. Beste gelukwensclien aan onzen vricnd Eugecu Pulintkx die met 't oorlogskruis komtvéreerd te worden.— Op de lijsten door het wedcrlandscli agenlseliap van het Roode Kruis uit Berlijn ontvangen den 26 Juni, staan de namen van 85 geinlerneerden (waaronder

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods