De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

2141 0
01 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 February. De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest. Seen on 19 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/154dn4086m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

NUMMER 4. TOEGELÀTEN DOOK DE MILITAIRE OVERHEII). FEBRUARI 191 S. De Diestcnaar MAANDBLAI) DER SOLDATEX VAN HEÏ KANTON DIEST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wciide raen zich tôt den Aalmoezefiier (2. Van Nerom, I). 264, B. L. Let wel op. Daar de adresletter veranderd is, weze iedereen zoo goed ons zijn nieuw adres te laten geworden. Te "en degenen die O O o zich de moeite niet kunnen geven ons dit klein plezier le doen zullen wij ge-noodzaaktzijn een strengen maatregel te nemen : eenvoudig hun naam uit de lijsl schrabben : wanl aldus zullen we moe-ten veronderstellen dat zij den Diestcnaar niet langer wensehen le ont-van gen. Twee Helden. Hier is er nu geen spraak van cenigen onzer wapenbroeders die bloed en goed veil hadden voor 't Yaderland en hun leven geschonken hebben aan den Yzer of op een ander slagveld, om door die daad te toonen dat luinne vader-landsch liefde niet enkel in woorden }>estond. Neen ! ons gedacht gaat naar twee Dieste-naars, de gebroeders Frans en Aucjiist De'çkers die door den Dnitsch in Diest aangehouden, naar Brussel vervoerd en daar laf door den kop geschoten werden. Wij hebben dit wreed nieuws met groote droefheid vernomen ; aan hunne broeders en familieleden l)ieden wij ons kristelijk rouw-beklag. Ons gedacht gaat ook tôt die arme moeder die op zoo gruwelijke wijze, tweeharer geliefde kinderen aan tiare teedere genegen-iieid ontrukt ziet door den onmenschelijken overweldiger. Op 't graf dier twee helden leggen wij onze eerbiedige hulde. Zij ook hebben hun bloed voor t Yaderland vergoten. Beste vrienden, Frans en Âugust, wij ver-.geten u niet ; wij bidden voor u en — ja ! wij zweren het ! wij zullen u wreken. De langdurige oortog doet ons soms de Duitsche wreedheid en de onmensehelijkheid minder of meer-uit 't oog verliezen.Welnu, zul-ke moord gepleegd op onze vrienden, op onze stadgenooten kan niet aiiders dan onze sol-daten aanzetten om meer dan ooit hun man le staan tegen den vijand en hem Zidks betaald te zetten. Dat bel gedacht aan het vergoten bloed van Frans en August Beckers, uwen wil versterke, uwen moed stale om ten voile uwen plicht te doen, voor de bevrijding van 't dierbaar Yaderland, voor de eer onzer gesneuvelde mak-kers.Diep buigen wij Voor't grat'dier arme slacht-offers der Duitsche wreedheid. H. (i. Vervlogene dagen. \\rat was er op dieu droeven dag in Schaffen en Schoonaarde gebeurd ? Des morgens - 1<S Augustus kwam een patroelje uhlanen door de straten gejaagd en dadelijk begon het ge-weer geknetter.Onze bj'ave burgers hadden zich in de kelders verborgen, denkend alzoo aan allé gevaar le ontsnappen en wachten vol af-grijzen den aanval ai'. Zoo zaten er bij Hanegreefs meer dan dertig bijeen ! En zie, op-eens ontstaat brand in de ëerste luiizen aan de stalie ; weldra waren verscheidene hoeven in laaie vlam en een onverdraagîijke bitte joeg de inwoners ait hunne kelders. Terwijl ze haas-lig vluchtten door de aai'dappetvèlden kwamen de moordende kogels der duitschers deze on-gelukkigen vellen. Yerscheidene kwamen zoo om ; eenige lijken werden door de riiitcrs vert-rapt en later onken-nelijk teruggevonden. Yrouw Vuyckx die met twee kinderen in de waterleiding onder den spoorweg was gevlucht werd daar afgemaakt en de twee jonge meisjes werden er doodelijk gewond. De duitsche huurlingen waren razend : ook de zou onnoozele bevolking boeten voor de schooiers die onze dappere soldaten gedurende den aanval van Diest hadden neergeschoten. Met list wisten eenige jongens den dood te ontkomen. Ze lieten zich vallen alsof ze ge-Irofien waren en bleven roerloos tusschen het groen liggen. En zoo ken ik er een die op eenige meters van zijn brandend huis uren door-bracht in bange afwachting terwijl de gloeiende gensters hem armen en lichaam zeilgden. Iedereen weet hoe de H. Pastoor van Schatïcn werd mishandeld ; hoe de brave smid droevig

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods