De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

2004 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 June. De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest. Seen on 20 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cf9j38m223/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. JUNI 1918. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN YAN IIET KANTON DIEST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezeniér C. Van Nerom, Z. 87, B. L. Vervlogene dagen. Diest van Auguslas tôt Januari 1915. Een tijdperk van rust ! Wel vielen nu en dan Belgische of duitsche patroeljes in de stad muar de bevolking was aan erger gewoon. Op 9 September, Zaterdag, kwamett eenige duitsche wielrijders de stad binnengereden. Op demarktKwamen ze boter en eiëren opeischen en na dit boevenwerk gingen onze moffen bij Ceulemas taarten eten. Een belgische patroelje was ondertusschen langs de Schaffensche poort binnengekomen. Onze soldaten slopen langs de ljuizen tôt aan de Societeit. Een schot knalt. De duitschérs laten ailes vallen en rijden ijlings langs de Lenvenschestraat weg. Ongelukkig voor lien vallen ze daar op eene «automitrailleuse» ; de onder- officier werd neergeschoten en gekwetst naar het hospitaaï overgebracht, de anderen ontsnapten. Ziedaar de gebeurtenis : onze Diestenaars werden ongerust. Des anderendaags, terwij 1 ze allen in de half-twaalf mis zaten, kwam een bataljon met kanonnen de stad binnen; de kerk werd omsingeld en al de huizen bewaakt. Rond 1 uur moesten vrouwen en kinderen naar huis gaan; maar de mannen, met de han-den omhoog, werden op de groote markt vergaderd : machien-geweren stonden op het terras van het stadhuis en nu werd het vreese-lijk nieuws aangekondigd : de mannen zouden worden neergeschoten en de stad platgebrand. Burgemeester, raadsleden,deken werden aan-gebracht en met schrik zag men het noodlottig oogenblik naderen. Tocli bekwam men van de overheid dat men den gewoden onder- officier zou ondervragen. Deze zegde de waarheid : « de burgers hadden niet geschoten » ; de bevolking was gered. Een zoon Engelen uit de Paardenstraat had een duitsche kogel in den zak, deze werd dan ook per auto weggevoerd. Men vernam later dat aan het tuig iets had gehaperd op de Leuvenschebaan ; Engelen wilde van het oogenblik gebruik maken om weg te komen ; eenige kogels \vérden nagezonden en de ongelukkige kreeg er een in het been, werd ingehaald en ter plaatse afgemaakt. Dieu namiddag kwaam een trein met vrij-willigers naar Schaffen en eene schermmutse-ling greep plaats buiten de stad. Kloek vielen onze j on gens op de Duitschérs aan. Van boven op het fort Leopold kwamen ze af, maar de Duitschérs hadden geschut en sloegen den aan-val ; af onze soldaten waren verplicht zoo gauw mogelijk in te schepen en weg te rijden. Eenige houwitsers werden nagezonden maar zonder gevolg. Dispargum. Nieuws uit het Kanton. Lezers, hebt ge nieuws ? Zoo jci, sluurt het op ; '/ is ulu plicht. Diest. Schrikkelijk tramongeluk. — Mevr. Hollants, echtge-noote Van een hotelhouder te Averbode, beging in Maart, aan de staatsspoorwegstatie te Diest, de onvoor-zichtigheid van den stoomtram te springen voor dat deze stil hield. Zij werd onder de wietën geslingerd, de beide beenen afgereden en bovendien, ijselijk gekwetst aan den buik. Gewetenlooze schnrken maak-ten van de verwaring gebruik om met het geld en de waren die het slachtofier bij zich had, op den loop te gaan, — Sneuvelde vroeger op 't veld van eer : Alfons Macken van 't 8. liniregt. IIij is gevallen den 31 Jnli 1915, in de voorposten aan Ramscappelle en rust nu op 't krijgskerkhof van Adinkerke. — Vele liefdadigheidsfeesten worden er gegeven om de noodlijdenden te ondersteunen. Zoo w:erd den 10 Maart door den Cleijnaertskring opgevoerd : « Het teeken des kruises » lietwelk een buitertgewonen bijval had en eene groote som geld opbraeht. Den 17 maart werd in 't Casino opgevoerd : Robert en Bertrand, dat ook groot succès liad. Onze briefw, merkt op dat daar eenige ongewensehste gasten tegen-woordig waren. Hij geeft ook eenige namen van die met den duitsch meedoen doch voorzichtigheidshalve deelen wij die niet mee. 't Schijnt dat de dochter van een beenhouwer van de Botermarkt alsook eene dochter van een sclioen-winkel van den langen steenweg kennis hebben met een duitschen ollicier. De dochters V. d. M. wonende voorheen schafïensche straat, en nu op den Allerheiligenberg, doen elken dag de « parademarche » met 'nen mof aan den arm, door de stad en gaan kortelings naar Duitscliland om aldaar te trouwen. Goe reis, de wind van acliter ! dat dit boeltje maar daar blijve. — Gérard van de Pruts protesteert. Waarom ? omdat D.D.hem getrouwd heeft ! Nu, vandaag onttrouweir-we hem plechtiglijk. Dejonge dochters der stad gaan dit nieuws met vreugde vernemen : alzoo is er nog kans voor hen !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods