De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

970 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 04 April. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jq0sq8rf4k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , u <-j A BON N EM ENTSPRIJS : FB 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPIJEK. . 5.00 PARTICULIEREN .. 8.00 HET BUITENLAND VOOR HOLUANO FR. 6 00 Elit abonnement is vooraf belaalbaar en emdigt op ij December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nutnmers i5 centiemen OPSTELRAAD: DE BUREELEN ZIJN GEVESTIGD TER DRUItERI] GE6HOEOE1RS ÛIELTJENS Antwerpen Oude VAARTPLAATS, 62, Telephoon 510 HET BLAD VERSCHIJNT . des Zomers elken Donderdag. des Winters elken Zaterdag AJle mededeeiingen moeten franco toegekomen zijn op het buieeî der Redactie ten laatste DIN'SDAG s MORGENS. MANOSCMRIFTEN WOROEN NIET TERUSGEGCVEN Elke inzender blijft persoonlijkverantwoordelijk voor zijn schrijve.i in ons blad I AANKONDIGINGEN £ die bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst Elke aankondiging eener verkoopmg van duiven kost > Fr. 3 00 Eene bedanking kost 50 centiemen voor de met geabonneerde. Korte verslagen van oplatingen, tentoonstellingen, i uitslagen, enz., worden voor de geabonneerde mia> id | scbappijen gratis opgenomen Duivenliefhebbers-Band van Antwerpen k# Ul VVIIlIvlllVWMVI V/ V'" 1 !•■■■■ W — - (STADSBOND) GRONDGEBIED ANTWERPEN, BORGERHOUT, BERCHEM Zelfbestatiger GÉRARD De vergadering die wij tegen Zondag 29 Meert, om 10 ure in het Café Stanley, aangekondigd hadden, heeit plaatsgehad, Mijnheer De Messe bestuurder van de maatschappij Gérard, was tegenwoordig, ats 00k verscheidene liefhebbers, die aile opgekomen waren om de zeurdersin'twerk te zien. Twee personen die beloofd hadden van te komen om te bewijzen dat zij den zelfbestatiger konden doen achterblijven hadden laten weten dat zij niet kwamen; zij hadden toch reeds op voorhand bekend dat zij hem niet konden doen voorloopen. Wij hebben aan de aanwezige personen gevraagd of er iemat d de eene o{ ar.dere proef wilde uitvoeren, maar niemand heeft er gesproken. Met genoegen hadden wij reeds voor de vergadering vernomen dat het bestuur der Borgerhoutsche Vereenigmg, op zittingvan 25 Meert, met algemeene stemmen der aanwezige leden, (12 van de 14) beslist had de bestatiging op het hok te behouden. Wij kunnen dus met zekerheid verklaren dat die geruchten, die in omloop geweest zijn, van weinig belang waren, en dat die kwestie van zeuren eene atgedane zaak is Wij bedanken Mijnheer De Messe aan ons verzoek beantwoord te hebben, en wij wenschen hem een voortdurend succès met den zelfbestatiger Gérard. Namens het Bestuur : De je Schrijver, De Voorzitter, Jules Nizet. L. Van Cutsem. Algemeene Verplichtende Vergadering van den Bestuurraad, op Maandag 6 April ten Sl/2 ure, in het Café Stanley, Carnotstr., 13-15 DAGORDE : 1. — Instelling der afgevaardigden. 2. — Balloteering der voorgestelde bonds- leden. 3. — Vervanging van Mr André Galliaert, Ie Onder- Voorzitter, overleden, voile- digtng van het Bestuur. 4. — Wijziging aan Art 13-20 der statuten. 5. — Loten voor het toekennen der Eere prijskampen. 6. — Aller lei. NAMENS HET BESTUUR : De 3* Schrijver, De\Voorzitter, Jules NIZET. L. VAN CUTSEM DUIVENLIEFHEBBERSBOND VAN ANTWERPEN / m A v O T~i S~-\ "TV.T" "I V \ (STADSBOND) Grondgebied : ANTWERPEN, BORGERHOUT, BERCHEM. Inschrijving der Bondsleden 97 Maatschappij en 840 Leden Voor de drachten met jonge duiven, 2 fr. per lid. HET BESTUUR. 1 :ij id 1914 1914 BERIOHT -e AANVANG DER DRACHTEN Zondag 19 April QUIÉVRAIN en ARRAS . „ c Zondag 26 Aprit ARRAS f 2 J ie Zondag 3 Mei NOYON ( ^ | Zondag 10 Mei COMPIÈGNE ) n in N.-B. — Voor de drachten in het Binnenland -r moeten de kevies slechts eenen Retour dragen, voor Frankrijk Adressen met uur der loslating en Retours. 'n De keviën alsook de drinkbakken te teekenen met geschilderde letters zijnde de eersten van ie den naam der Maatschappij, bij voorbeeld : Oud Keizershof : O. K. in rjj et Nijptangen. De maatschappijen worden dringend verzocht hunne nijptangen tijdig na te zien, derwijze dat de letters goed ingeprint worden. Deze letters moeten alzoo geplaatst worden wederzijds der loodjes : I F.C. il A' 15 Geene keviën met andere loodjes zullen aan-vaard worden. ■s- ^inQet) voot» 1914 le- te bekomen aan den prijs van 3 centiemen zich in te schrijven op het Secretariaat des Bonds, n. Café Stanley, Carnotstraat, 13-15. 'e~ BIJLOKALEN : Provincialen, Provinciestraat, 201. Onder Ons Noord, St-Jobstraat, 37, (5e wijk). Vluchtvogel, Pastorijstraat, 2, (5e wijk). I Voorvlucht, Markgravelei, 127. HOKBESTATIGING Belangrijk Bericht | Het bestuur des bonds maakt aan zijne leden ^ bekent dat het toestel Gérard, nieuw onschend-J baar model van 12 bestatigingen, aangenomen is geweest voor de liefhebbers welke rechtstreeks >d een apparaat van den Stadsbond zullen n, gebruiken. ]g De prijs is bepaald als volgt : Voor huur voor het gansche seizoen fr. 20.— „ „ per prijskamp , 1.50 De leden welke een apparaat verlangen te in huren, worden verzocht zich zoo vroeg mogelijk en uiterst vôôr 15 Mei a. s. op het Sekretariaat te laten inschrijven; daarna worden geene vaste verhuringen meer gewaarborgd. De som van 20 franken moet met de aanvraag gestort worden. HET BESTUUR. ht Het Sekretariaat is gevestigd Café Stanley, at Carnotstraat, 13-15. rs er Verzending naar Quiévrain. De duiven te brengen aan de statie van Borgerhout, op Zaterdag 18 April, van 6 ure n- 's morgens tôt 1 uur.'s namiddags. Vooruitbetaling : fr. 2.50 per kevie. Verzending naar Arras. De duiven te brengen aan de statie van Borgerhout, op Zaterdag 18 en 25 April, vôôr 7 ure's morgends. s. Vooruitbetaling : fr. 7.—per kevie. Verzending naar Noyon. De duiven te brengen aan de statie van Borgerhout, op Zaterdag 2 Mei, vôôr 7 ure 's morgens. Vooruitbetaling : fr. 7.— per kevie. 33e Jaaruang. Nummer 14 Antwerpen, 4 April 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods