De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

781 0
01 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 January. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Seen on 20 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hd7np1xg4z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1 I 1 ...III I ■ mil IHIITI i m «Mil. I I imi-i himiwi irru irai - - i i ' «*> Eenig officieel orgaan erkernl door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. „ Uviii^ viiirivwi ui 1 - — ! ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per Jaar voor de maatschappijen. 5.00 part icu ll e ren 8 00 HET BUITENLAND. voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf betaalbaar en eindigt op ( 3j December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nuininers i5 centiemen OPSTELRAAD: de.burep-len ziïn ç ev est ici) tkr drukiep.îj GEBHOEÛEHS DIELTJE^S Antwerden Oude Vaartplaats, 6?, Telephoon510 HET BLAD V1ÎRSCHIJNT . des Zomers elken Donderdag. des Winters elken Zaterdag AJle mededeelingen moeten tranco toegekomen zijn op bel burseJ der Redactie ten laatste DINSDAG 's MORGENS. hanoschrift en worden niet teruggegeven Elkxî inzender bh)ft persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schriiveu in ons blju .4, AANKONDiGINGEN die bestendig monter, verschijnen, prijs b;j overecr.k;,; i Elke aankondiging eener verkooping van duiven r.ost Fr. 3 00 Een;» bedanking kost 50 centiemen voor de met geabonneerde. Korte verslagen van oplatingen, tentoonstellingen, ; uitslagen, enz., worden voor de geabonneerde maat-i \ schappijen gratis opgenomen. ^■ 19 14 Met de intrede vaneen nieuw jaar wenscht De Duivenvriend heil en voorspoed a an zijn steeds grooter getal lezers en abon-nenten.Laat ons hopen dat het weder gunstiger moge zijn dan gedurende het afgeloopen , jaar, en dat de ware hoedanigheden der duiven door regen en wind niet meer ver-hinderd worden- Onze Stadsbond en zijne aangesiotene bonden blijven voortdurend, rechtvaardig en eerhjk hunne reeds lange loopbaan voortzetten. Hier wordt nooit niemand verdacht en met reden; zulke beheerders, zulk beheer ! Lang mogen zij aan het hoofd des Stadsbonds en aangesiotene bonden blijven tôt groot nut onze liefhebberij. En gij geachte abonnenten, talrijker van jaar tôt jaar, onze welgemeende nieuw-jaarswenschen : geluk in de liethebberij, heil en voorspoed ! de uitgevers. Duivenliefhebbers-Bond van Antwerpen (STADSBOND) grondgebied antwerpen, borgerhout, berchem BEHICHT De inschrijvingslijsten voor 1914, zijn aan de Maatschappijen gezonden gewor-den ; deze, die tôt hiertoe er geene ontvingen, worden verzocht zich te wenden tôt het Secretariaat van den Bond, Carnotstraat, 1:3-15, ofwel tôt den Heer Fr. Verbinnen, St-Hubertusstraat, 7, Berchem. De Maatschappijen der Verbroedering, kunnen lijsten van de Stadsbond bekomen bij den heer P. Van Laer, Rotterdam-straat, 2. het bestuur. GEMEENTE BERCHEM Merkwaardige Tentoonstelling en UIT TER HAND TE KOOP Op Zondag 18 Januari, van 10 tôt 3 uren, in het lokaal Roskam, Grootesteenweg, 33, te Berchem, Merkwaardige Tentoonstelling en verkooping uit ter hand, der Reisduiven voorts-komende van den welgekenden liefhebber den heer Edward APERS (woonachtig Ridderstraat, 20, te Berchem.) daar dezen liefhebber een uitmuntend ras bezit voor de groote prijskampen, zooals van Chateauroux, Angoulème, Bordeaux, St-Vincent in Brussel, enz. enz. Zoodus wil u schoore en guede reisduiven voor de groote drachten, komt ziet dan op Zondag 18 Januari, naar deze prachtige duiven, daar zult gij u niet aan bedrogen vinden. Den iijd vanoverwennen is onbepaald en zullen altijd den eigendom van den kooper blijven. Zeer Merkwaardige Tentoonstelling De tentoonstellingen zijn op het einde- De meeste, wanneer niet allen de beste liefhebbers, hebben met hun gansch hok reeds uitgepakt. De bonden hebben hunne katnpioenen van dit jaar bekend gemaakt en gevierd ; gij allen die kenner zijt van duiven, hebt hunne tentoonstellingen gaan bewonderen, maar éénen, die met recht en fierheid, de kampioen der kampioenen mag genoemd worden, is den liefhebber Albert DE RIDDER in 1913 19 Eereprijzen behaald. Twee achtereen volgende jaren is hij in den mach-tigsten bond van Antwerpen' «De Verbroedering » met de schoonste uitslagen bekroond geworden Groote kampioen uitgeroepen met de meeste prijzen voor serie van 4 duiven, maar tevens ook voor serie van 3 en 2 I duiven. Is dat geen bewijs dat Albert De Ridder niet een paar goede duiven bezit, maar dat het gansche hok is samengesteld uit niets, dan goede duiven? Zoowel voor de drachten onder als boven Parijs, deschoone uitslagen van Bordeaux bewijzen zulks. Op algemeene aanvraag der vrienden, zal den heer . De Ridder al zijne duiven tt n toon stellen op Zondag ■ 4Januari aanstaande, in 't lokaal « Den Arend », Kerk-straat, 43, bij Frans Noy, zetel der maatschappij «De Snollen », van xo tôt 2 ui en. Sportvrienden, brengt den neederigen liefhebber, den held Jer Verbroedering, eene warme hulde, met Zondag aanstaande zijne tentoonstelling te gaan bewonderen. Zoo iets is de moeite waard, Niemand blijve Jt huis Zondag aanstaande ! Allen naar de Maatschappij « De Snollen ». Kerkstraat, 43. Een dringend verzoek Ikacht hetmij ten plicht, Mijnheer Veritas beleefd te verzoeken, niet verder met den geestestoestand van onzen collega «Charles», reporter der Duif, te schertsen. Het wordt helaas, al te duidelijk dat onze vriend waarlijk ziek is geworden. Want, hoe zou het hem anders mogelijk zijn, politiek, - duivenliefhebberij, havenbelangen, deVlaam-sche Kwestie en latijn, in een zoo verward artikel, bestemd voor een duivenorgaan, te mengelmoezen. Ware Charles nog gezond, dan zou hij wel aan iedere zaak, de rechte plaats gegeven hebben, en reporter in de Matin over havenbelangen, in een vlaamsch dagblad over de taalkwestie, deerlijk aangevallen en weerlegd hebben Wie zegt, dat hij dit, onder eenen anderen deknaam, niet vroeger reeds gedaan heelt ? Tenzij echter, Charles zich bijtijds de spreuk herinnerd heeft : Aquila nun capit ; muscas. Zijn, ofschoon onsamenhangend, verward en onordelijk artikel, in De Duif van verleden week, bewijst toch dat hij het vroeger moet gekunnen hebben. In zijne verbijstering, komt er Charles, soms toch nog licht te binnen, en dan meet hij anderen naar zich zelve, en is van oordeel dat een duivenliefhebber het recht niet heeft een oordeel te vellen, in zaken buiten de liefhebberij, en daarvoor te dom is. Mij, had het sedert eenigen tijd veront-rust, Charles zoo voortdurend t,e hooren spreken over zotten, Mortsel en allerlei uit-vindingen,Het is nu ook, door medelijden bewogen, dat de lezers van De DuiJ Charles maar laten begaan, en om zijn krank brein niet te schokken, hoeven wij hun voorbeeld te vol-gen.Eenieder zal dit goedkeuren, te meer er met Charles ziekte, niet meer te spotten valt. Pauca. Tentoonstelling A GALLIAERT : Op den eersten kerstdag heeft Mijnheer A. Galliaert, Onder-Voorzitter van den Stadsbond. : zijne merkwaardige verzameling ten toon gesteld in de maatschappij De Haan, te Borgerhout. Menigvuldige liefhebbers zijn ze gaan bezich-tigen, en zij zullen hun bezoek niet moeten beklagen hebben. Ieder weet dat Mijnheer Galliaertj sedert verscheidene jaren, onder de beste liefhebbers van de streek geteld wordt, bijzonderlijk voor de verre drachten. In de uitslagen van Chateauroux, Angoulème en Bordeaux, is men zeker van Mijnheer Galliaert, onder de winnaars der eerste prijzen te vinden; en het is niet te verwonderen als men weet uit weike soorten deze liefhebber, geholpen door zijnen zoon, die ook een fij e melker is, zijn ras gekweekt heeft. Bijna aile zijne duiven komen vourts uit kruisingen van duiven van de heeren Gits eri Verhaegen, en alzoo heeft hij een ras bekomen, dat als sterkte en pluim ware expositie duiven en reisduiven zijn; ook is het niet zonder rede dat aile bezoekers ze bewonderd hebben. reporter. Tentoonstelling der VERBROEDERING De tentoonstelling der Verbroedering heeft voorzeker onze verwachting ver overtroffen. Wel is waar hadden wij ons aan eene groote opkomst van duivenliefhebbers verwacht, maar dat de toeloop zoo groot zou zijn geweest, hadden wij toch met durven verhopen. Uit aile hoeken der stad en hare omliggende gemeenten zelfs uit het binnenland waren sportgenooten herwaarts gekomen, om die pracht van duiven, die daar werd uitgespreid, te komen bezichtigen en bewonderen. Indien wij zeggen, pracht van duiven! dan blijf îk binnen de païen der waarheid. Langs aile

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods