De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1127 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 13 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 21 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/v40js9mp8h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

XJ • UXJ.XJ.XV • ~ J C3 ü ' ROMtNAAR = "DE LANDWACHT DE KLEINS; PATRIOT Bureeïen te Gsnf nr 18 Ketelvesi Se lantisn n\ d8Q Soldaat Fr. 4022. — M. Alf. Van de Handelingen-Lagache, Nieuwe Beestenmarkt, l, Gent. 5 4023. — Kamïel Bekaert, hovenier, OIse,ne, voor een verlatene 5 4024. — M* Oktaaf Biele-De Moor, Schelde- 4025. — Edm. Van de Walle-Versluys, Zomergem. ...... ® 4026. — L. Van den Bulcke-De Deken, Wondelgem 5 4027. - Wed. Th. K., 1; Ch. V. W., 1; A. D. T.. 1; R. V. O., 1; M. N., 1, Scfcelde-windeke; samen 5 4028. — Ch. L. V., 3-75 ; Ch. V. W„ 1-35, Scheldewindeke ; samen 5 4029. — Uit het Vlaamsch Huis, Gent, 2Ce Kantien: Frank, ü-10; A. D. S., 1; P. V., 0 50; J. D. B., 0-50; E. D.. O-oO; Sera, 0-50 ; Jan 0-10 ; E. B., 1-25 ; G. M., 0-50; bijlrg, 0-05; samen » 4030 en 4.31. — In het koffiehuis « Het Brouwershuis», Botermarkt, 16, Gent, oud huis Mortier, nu gehouden door M. Bruno West, werd door M. Pieter Nuyttens, Maandag avond eeneu achttiender gewezen. De medespelers waren . Aug. Winsel, Jules De Mieter en Oskar Van der Straeten. De vier vrienden na er een goed glas op gedronken te hebben, deden eene omhaling voor de kantica van den soldaat, welke 10 fr. opbracht en zal gezonden worden aan twee hunner vrienden, Polidoor Kiekens en Jules Lippens, krijgsgevangen in Duitschlind. - ... 10 4032 tot en met 4037. — Omhaling gedaan na de kerkelijke diensten te Ursel voor Leips, Notteboom, Piers, Banckaert, Goethal, en Muys .30 4038. — De gebuurtek ing « Onder ons », lokaal Leopold II, Hoogstraat, Wetteren. 5 4039. — Jongelingspatroonschap Sint-Jan-Baptist, Gent, voor A. Moeos 5 4040. — Jongelingspatroonsc'nap Sint-Jan-Baptist, 0-50; Emma Van Geele, Lande-gem, wonende St-Pietersnieuws'raat, 124, 2-50 ; Henri Oosterlinck, S'ropstraat, 0-25 ; Maria Van der Sluis, 0-25; Onbekend, Wondelgem, 0-20; Onbekend, Wondelgem, 0-10; Ploegstraat, Gentbrugge, 0-50; Eenige wevers, 0-70; samen. . . .5 4041. — Ingezameld in den cira'enwinkel van M. Anthieris, L. Vio'.ettenstraat, 41 . 5 4042. — Ingezameld in den cigarenwinkel van M. Anthieris, L. Vio'ettenstraat, 41, 2.50 ; bijleg van M. X., 2.50 ; . . . . 5 4043. — De gebuurte Mcort*,eele-statie. Uit genegenheid voor Eemi Fauconnier (2= storting) 5 4044. 4045, 4046 en 4017. — Uit Rooborst : twee kantienen van 10 fr. van den heer P. Stevens-Mettens. Tot troost en opbeuring onzer twee dorpsgenooten ; samen . 20 1048.—Katholieke Wer^minskring van Sint- Paulus (Kaartersafdeeling), Gent. ... 5 4049. — Firma Hye-De Crom, Gen\ . . 5 4050. — M. Oscar Coorevits, Gent .... 5 4051. — Envoi des Sceurs de la Présentation Notre-Dame, Ledeberg 5 4Ó52 tot 4055. — Op aanvraag der leerlincen: Ingezameld na het bekendmaken der plaatsen, behaald door de leerlingen van S!nt-Gregoriusgesticht, te Ledeberg, in de verschillende pijskampen. (Tweede gift) . 20 (4056.—F. De Smet, Vil'e de Courtrai, Korte Dagsteeg, Gent 5 4057. — P. en A. De Kezel, Laarne. . . 5 4058. — Idem . 5 4059. — De Leden van den Werl;mans'.riDg S'.-Stephanus, voor F. Blom 5 4060. — Idem, voor De Smedt. . . . 5 Gegeven door de inwoners van Hundelgem, aan de meest verlatene krijgsgevangens in Duitschland, rondgehaald door mejufïer Angel* Goossens, onderwijzeres der gemeente, hemden en kousen. Waarde 60 frank. M. Goosssns, koster, Hundelgem, kleeding-s tukken. Mejuffer Billiet. Groot Gevvat, Gent, vooi twee behoeftige krijgsgevangen, eik een pak met tabak, pijp en peperkoek. —-k~' ■ 3607. — Vergreten. — Uit den spaarpot van Irmatje Van de Waele, fr. 0-50. Aan onza lezers. — Onze lezers zullen mei voldoening zien dat wij reeds meer dan 4000 kantienen hebben ontvangen, welke meer dan 20.000 frank vertegenwoordigen. Sommigen sullen het wellicht wonder vinden dat wij tol nog toe maar 2200 kantie en hebben verzonden. Ten einde vragen te voorkomen, welke ons zouden knnnen gedaan worden door personen die niet begrijpen hie bet komt dat het ontvangen van gei l en het verzenden van kantienen geenen gelijken tred houden, geven wij hier de volgende uitleggingen. Vele personen, instellingen, ma r vooral gemeen en bepalen, bij h t storten nunnf r gifien, dat, gedurende 2, 3, 4, 5 maanden ot meer, eene kantien most gezonden warden aan bepaalds krijgsgevangenen, wier namen zij opgeven. Dat geld moet dus bespaard worden oan op tijd en stond te voldoen aan het verlangen, aaa den wil der milde begiftigers. Om maar een voorbeeld aan te halen, zullen wij de gemeente Wachtebeke noemen, welke reeds meer dan duizend frank heeft gezonden, maar tevens bepaal ], dat de krijgsgevangenen, door hen opgegeven, elke maand eene kantien zullen ontvangen tot wanneer de duizend frank zullen uitgeput zijn. Zied.-ar de inlichtingen die, denken we, aan onze lezers schuldig waren. DE OOGST. De groote graanoogst, gerst, tarwe en rogge is binnen. Men heeft goed « oogstweer » gehad : eenige dagen van overvloedigen regen, die juist van pas kwam om de stoppels te kunnen omwerken en om loof of rochting te zaaien, afgewisseld met zacht, droog, weer, dat men kan te baat nemen om te pikken, te binden, te stuiken en binnen te halen. De « hooitijd » is ook overschoon geweest, bijna zonder regen —men bad liever eenige goede vlagen gehad binst dien tijd, want het had sedert half Maart niet meer geregend. Het hooi is zonder regen opgegroeid, de hoedanigheid is goed, maar de hoeveelheid is niet zoo groot a's men ze wenschen zou. Wat de graanoogst betreft, over het algemeen is hij voldoende hoewel niet zoo rijk als verleden jaar. Er is ook merkelijk verschil volgens de streken. De gerst geeft 20 lot 25 per cent minder dan in 1914; het koren heeft over het algemeen wat dun gestean, maar het geeft veel graan in verhouding met het stroo; het is nagenoeg hetzelfde met de tarwe; de haver is in vele streken door de vlagen van einde Juni in den grond geslagen ; de opbrengst verschilt volgens dat ze min of meer « gevallen » is, maar laat over het algemeen te wenschen. ^ Vele aardappels hebben veel ge'eden van de langdurige droogte die half Maart tot half Juli heeft geduurd. In het Land van Aalst, gekend om zijne goede soorten en groote opbrengst, zijn er vele verdroogd ; de opbrengst zal in het algemeen onder de middenmaat zijn : 't is hetzelfde geval voor de beeten. We denken dat aardappels en bseten beter zuilen zijn in de lichtere landen en in de Polders. De tweede snee klaver heeft ook geleden van de droogte, alsook de eerste toemaat en de vroege, maïs. Sedert het geregend heeft is het groen veevoeder overvloedig voorhanden. Het loof of rochting is vroeg kunnen gezaaid worden en heeft nu allerbeste weer, zooals de wortelgewassen in het algemeen.Het voorjaar is te droog en rsadeelis geweest, doch het najaar schijnt de schade door de droogte veroorzaakt, ruimschoots te zullen vergoeden. In een woord, de oogst van 1915 mag onder de « goede » gerekend worden. Inlichtingen Inlichtingen worden gevraagd over de rol-gende soldaten : Cyriel-Fracfois Braef, kaporaal bij 't 21= linie regiment, 2® bataljon, 2® kompagnie. Remi Ryckaert, van Woumen, 1» jag. te voet 3® legerafdeeling. Antwoord aan « De Laad wacht ». Aimé Huys, 4e linie, k'as 1907. Achiel Van Speybroeck, 2® jagers te voet. Alfons Biloy, 12- linie, 3/1, klas 1914; laatst* nieuws in Mei. Richard Seymorlier, wonende te Zele, Dries straat, 6« llnieregiment. Oskar Vermeir, van Lebbeke, 5e Iiniere.;iment 2® legerafdeeling. — O'er d-j volaende personen worden inlich ticgen gevraagd door hunne familie : Henri Rj-ckaert van Woumen (West-Vlaan deren) over Emiel Van Waes en zijne vrouw Eugenie Ryckaert, verblijvende te Leke (bi Ghistel. Antwoord am « bo Landwacht ». Vrouw Thiodoor Van Lerbe'ghe, Gastol Hoornaert en Pharai'de en Leon Macke'.berghe a len gezond te Zarren, vragen nieuws ove: hunne zonen René en Erniel. De ech'genoo'e van Emi^l Denthyn. vraag nieuws over haren man, laatst verblijvende o[ logist bij Leonard Slimbroeck, te Mariakerke Oos'ende. Antwoord aan het blad « De Laad wacht ». Kamiel Slembroeck-P.inneel, met zijne kin deren, a'sook Renè Ca-reio, van Woumen, ver blijvende in goede gezondheid in de Academie St-Katharinestraat, te Brugge. Romaiu Vlaemynck-Panneel, van Wouwen verblij vende te Vijvekapelle, gemeenteSt-Kntis b i-Brusge, v!aTgt naar zij^e moed r, broe ier vrouw en kindeiei, laatst gezien te Lichterveldi alsook naar de familie zijner vrouw Altda Paa neel. Emiel de Smet, welvarend, vraagt naar zijne broeders, zustirs en familie, uit de Capestraat, 39, te Wichelen. Mejufler Rachel De Zutter, wonende Klein Meerhem, Gent, vraagt nieuws over haren broeder Cèlestin De Zutter wonende te Wen-duyne-bij-Blankenberghe.Antwoord aan « De Gentenaar ». ANTWOORD. M. Willem Cnudde, van Zijngem, laat weten r.an mad. wed. De Vleeschouwer en dochter, verblijvende te Zelzatf, dat M. Ka.niel De Vleeschouwer, kantoral; schoolopziener te Meenen,over eenige maacden verbleef te Gaillon (Eure) en gehecht was als leeraar aan eene school waar destijds de zoon Cnudde verbleef. Uitslag der tapsirijiScs der St-Loeassclioo! Ie Gent. I. — BoawinraEfc. 7° JAAR. — le Prijs. Joris Vleurinc';; B jzon-dere melding, Renaat Schaubroeck. 6® JAAR. — 1® Prijs, juliaan Verschelden. 5® JAAR. — Eeremeid., Bernard Parmentier. 4® JAAR. — 1® Prijs, Donders Philibert ; 2® pr., Oscar Ds Smet; eeremtlding, Albrecht De Buck. 3® JAAR. — 1® Prijs, Maurits Olieux ; 1® prijs, Firmia Verpaele; l®pr., Gustaaf Vande Sande ; 2® pr., Eugeen Cansse : eeremeldin* aan joris D'Kaese en Joref De W< irdt. 2® JAAR. — 1® Prijs met onderscheiding, Adriaan Bruyaseele ; le pr., J:ozef Geleya; 2® pr., Robert Gisquière ; Accessiet, Hippolyte Van Lie de. 1® JAAR. — le Prijs, Joris Fontaine ; 2® prijs, Gaston Gavel. 13. — Schilderkunst. 4e JAAR. — le prijs, Mathias Verhieven ; 2®, Verhulst. 3® JAAR.— le pr., Joris De Coeyer; 2e pr., RichardNeyt; bijzondere melding aan Maurits Defyn aan wie de 1° prijs niet is kunrea toegekend worden wagens onvoltoo.ïng van zijn werk. IXI. — Eijzontlsro afdsolinj. Samenstslling voor gelravaa loder. 7® JAAR. — 1® prijs, Frans Bilsen. 4. — Teelceninsr naar plaastor. 2® JAAR. — 1® prijs, Cesar Van Heuvele; 2®, Marcel Smetryns ; Acce ief, Uibain Den Dooven en Joris Martens. 1® JAAR. — le prijs, Frans Huyghe ; le prijs, Herman Van Ooteghem; 2®, Gaston Derkinderen ; 2®, Arthur De Schuytter; Accessiet, Fer-nand Couvreur, Adile Braet, Camiel Rotiiers en Paulus Van Staey. 1® JAAR. — 2® Afdeeling. — 2® prijs, Aaolf Cansse; Accessiet, Marcel Geirnaoit; Leo Moerman; Jozef Van Oyen, Leo Van Volsem. Klas der grondboglnsslan. AFDEELING A.— 1® prijs, lozef De CaUtwe; 2°, Konstant Van Lierde ; 2®, Cyriel De Meule-meester ; eeremelding,Paulus Velman; acccssiet, Boesman, De Smet, Robrecht Tuypens. AFDEELING B. — Accessiet, Juüus Van Houttc, Gustaaf Peters. Afdeeling c. — i® prijs, Aibrfcht De Graeve ; 1® prijs, Florimond Hebb echt; 2® prijs, Tneodel De Smet; eeremelding, Frans Van der Steene en Leo Da Clercq; accessiet, Maurits Van de Velde en Robert Michiels. AFDEELING D. — 2® prijs, Firmia Hoste; accessiet, Albrecht De Lathauwer en Maurits Notte. DAGLSSSEM. I. Bouwktinst. 3e JAAR. —le prijs, Firmin Verpaele; 1® prijs, Maurits Olieux ; 2® prijs, Gustaaf Vaa de Sande ; 2® prijs, Eugeen Cansse; 2e prijs, Marcel Roelandt. 2® JAAR. — le prijs, Adriaan Bruynseels ; 1® prijs, Adolf Cansse; 2e prijs, Fernand [ Couvreur; Eeremeiiing, Robertus Gisquière; Accessiet, Alf.ei Vaa Severen. le JAAR. — 1® prijs, Robertus Tuypens; 2® prijs, Maurits De Jaegher. . 2. E0sïdhoaw&rsn3t. 1® JAAR. — 1® prijs, Marcel Smetryas; Bijzondere melding, Urbain Den Dooven. De tentoonstelling zal zichtbaar zijn voor de i leerlingen en de ouders dei 15, 16 en 22 Augustus, van 10 tot 1 uur e:i vaa 3 tot 7 ure (M. E. T.). I.imi n I - spob.rr ' Kaatsen, i St-GïI9es-I>ii-Denüei'mand3. — De i heeren Leon De Coene en Leon Van r Bogaert en andere vrienden hebben het . gedacht opgevat op Zondag 5 September , alhier een groote kaatsprijskamp in te richten tusschen drij beroemde partijen. De opbrengst ervan zal dienen tot het opsturen van kantienen aan de krijgsgevangenen der - gemeente. Eene inschrijving is te dien einde ge-> opend en deze overtreft reeds alle verwachtingen.[ —'s Maandags, telkens om 3 ure, groote oefeningskampstrijde.» voor d'aa-mannen, J aan het hoofd M. Victor Van Damme, van d'eene partij, en M. Armand De Declcer, , van d'audere pat tij. VOETBAL. Zosnepgem. — Zondag toekomende, 15 Oogst, match op het plein bij Jules Claeys. Aalter Sport:f zal zich in lijn komen stellen tegen Zomergem « Lsetitia ». De strijd belooft belangwekkend te zijn. Begin stipt om 4 1/2 uie(M. E. T.). Ingang 0.25 fr. Wij verhopen dat voor de eerste maal dat er in de gemeente een match plaatsgrijpt, er vee! volk zal aanwezig zijn, des te meer daar een deel der ontvangsten zal besteed worden, ten voordeele van het Werk der krijgsgevangenen. Vifve-St-Siiooi. — Zondag laatst had alhier een groote football-match plaats tusschen Waregem-Eend'acht en Vijve Sint-Eloo'-Jong maar Moedig. Eendracht waa met 2 0. De omhaling voor de krijgsgevangenen bracht rond de 30 frank op. Een tweede wedstrijd zal p'aats hebben tusschen Wacken en Vijve St Elooi. Wielpljden. VeS»d3»oo:n Sf-Nikoïaas,— Veel volk Maandag namiddag. Uitslagen : Groote snelheidsmatch. — le reeks. —« lc, Van Bever; 2®, Oliveri op eene halve lengte. 2® ïeeks. — le, Oiiveri; 2e, Van Bever op een wiel. Einduitslag. — 1®, Van Bever; 2®, Oliveri. 60 kilom in 6 klassementen. — le, Oliveri; 2®. Van Bever; 3e, Van Ingelghem; 4e, De Baere. Deze laatste deed een prachtigen koers. Achtervoigingsmatch. — Van Leda wint op Aerts. Maandag, 23 A.ugustus, nieuwe koers. ALLERLEI, , v I Fpanssh vliegtuig in Z-.-yïfserlaad neergedaald. BERN, 10 Oogst 1915. — Een Fransch kujgsvliegtuig landde gisteren morgend ten Oosten van het meer van Narenberg, aan de ï linker Broye-oever, 8 kilometers van Payerne. De beide luchtvaarders, serjeant Paul-A'fred Ma; tin en kaporaal Pary van het 111 schadron van Nancy, werden gein-terneerd.Oorlog aan de vliegen. Het bureel van hygiène en openbare gezondheid der stad Brussel bereidt eene reglementsbepaling welke eerstdaags zal gestemd worden door den gemeenteraad van Btussel en welke zal ingelascht worden in de machtigingen beenhouwe ijen te houden of te openen. Die bepaling zal den beenhouwers verplichten in de vleeschwinkels en overal waar het vieesch bewaard of uitges'ald is, moskieten-of-vliegenschermen te plaatsen ten einde het vieesch te vrij waren tegen de steken, prikken en uitwerpsel van vliegen. Moskieten-ot-vliegenschermen in metaaldraad zullen moeten bevestigd worden aan deuren, vensters of andere openingen om het geslacht vee te vrijwaren tegen de vliegen. — ■ i m i i i i i II Oalusisii in Spanje. De Temps,xan Pat ijs, verneemt uit Madrid, dat ter gelegenheid eener vergadering der radikale partij te Barcelona geweldige tooneelen plaats grepen, waatbij eenige schoten weiden gelost. De radikale groej» bestrijdt hetverbod derSpaansche regeering, o\er de kwestie der neutraliteit en vraagstukken der buitenlandsche politiek,in openbare vergaderingen te spreken. Vliegongeluk in Frankrijk. Havas-agen'schap meldt uit Parijs, dat Maandag morgend bij Petit-Bicêtre, een Fransche tweedekker met den adjudant Hocqueville en den sergeant Spulat, bij de landing in een korenveld kapsijsde. D« beide luchtvaatders die erg gekwetst naar het hospitaal van Versailles werden overgebracht, bezweken aan de bekomen verwondingen. CSIf de Vlaanders. Drongen. — Aanranding. — Eene 17jarige juffer, die uit de richting van Gent kwam, weid Dinsdag avond, rond 9 ure, op de wijk n Keuze », door twee onbekends personen aangerand en haren geldbeugel gesto'en. Lokeren. — Do markt. — De boter weid verkocht van fr. 3-30 tot 4 frank per kilo. De eieren 3 frank per 25 stuks. — Muil plaag. — De iunddieren van de Boselaer-Ooiteiadeken zijn besmet met ds m ai'plaag. 37e JAAR Vrijdag IS Augtós 191S —wWEgafagw—nn—a—i^mn «mm» Pi| Nr 191

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods